Goudsche Courant, zaterdag 24 december 1892

N 50S8 Maandagen Dinsdag 26 eir 27 December 189a 60UDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad èoor Gouda en Omstreken 00 iMendlng van adTertentien tom gesohieden wt Oto aar de milddaga van den dag der tütgave Naar de Zulpk Cl verneemt ia door ds Boot te in den kop bewees genoegzaam het sundpunt van Lent eene aanklacht wegens laster ingediend bg den ontwikkeling hetwelk de adbpirant innam off y justitie te Arnhem tegea den ihrijver of i ei welk liar Kamer erlooohand zou worden Hé ino de proleoiioniatisoha voorziHor der oommissie stolt in het rapport aan de Kamer voor het voorsinl niet in zgn geheel te verwerpen maar artikelsgewijs te behandelen Hg ontkent dat uit deze verweiping van wat Zwitserland verlangde ounige vijandige houding jegens dat latid zou bigkun Niet tot Zwitserland heet het maar tot onze regeericg richt zich ons besluit Onvermgilelgk is bet zegt Méline dat Zwitserland hierin altgd een bewgs van eene minder goede gezindheid zal zien maar dat kan nu eenmaal niet anders VVjj richten ons echter alleen tot do regeering Het best is dat men de ware gevoelens van Frankrijk doet kennen door n openbaar debat Het Zwitaersche volk is te verlicht dan at het alsdan niet sou inzien dat wij de eischen van Zwitserland niet kunnen inwilligen zooals ze daar liggen De commissie zegt haar proteclionislische woordvoerder heeft alles gedaan wat mogelyk was om eese breuk te voorkomen Zy is gogaao zoover als zg meende te mogen VVanueer Zwitserland wijst op het voorbeeld vaii andere volken die meer deden b v Uuitschland dan is dat niet juist Duitsohland heeft eerst nu een klein deel vau zgn tarieven verlaagd nadat het 10 jaren lang een hoog larief had gehad Fnmkrgk doet niets minder dnu andere grooto landen Do Zwitserache regeeriug wil zich gulgk in den Nttionalen Raad nogmaals verzekerd werd met het tarief niet te vreden stellen en do Baad heeft den Bondsraad roeds gemachtigd de voorloopige regeliug in werking te brengen Deze betoekent een larieren trijd dien do Fransche regeeriug met alle kracht wil voorkomen Een nieuwe ministeneele crisis schijnt dus onvermijdelijk maar zooveel ministers als afgevaardigde zijn zoo onder den indruk van het Panamasohacdaal dat door velen geloofd wori i dat tusschen beide partijen een schikking zal t t troffen warden De parlementaire traditie schgnt I dit onmogelijk te maken maar lu Fraukrgk iija de lapmiddelen nog met uitgeput De enquête commissie dia de uitvoering van het Darkest England plan onderzocht heeft maaki een uitvoerig verslag openbaar In h r conclusie zegt zg dat sij bevonden heeft lo dat de ontvangen bijdragen besteed zijn overeenkomstig hot program en de bedoeling der gevers 2o dat het beheer degelgk zuinig en omzichtig is 3o dat wanbeheer in het Darkest England plan de eigendommen en Booth zelf zou blootstellen aan civiele en crimiiieele vervolging maar dal de waarborgen trgen zoodanig wanbeheer onvoldoende zijn zg adviseert daarom aan trustees het toezicht op te dragen over de i itvoering van het plan en het beheer over de eigendommen van Darkest Engeland Volgens de Time zal dit verslag noch de vrienden van het plan noch de beatrgders bevredigen omdat over de hoofdvraag of de restiltaten beantwoorden aan de enorme uitgaven in het verslag niet wordt beantwoord De Datly Hem acht den uitslag van het onderzoek betreffende Booth s maataohappelgk plan volkomen geruststellend voor allen die aan generaal Booth geld versterkt hebben De laster dat generaal Booth en zijn familie mooi weer gespeeld zouden hebben van het fondsgeld is geheel weerlegd zij berekenden zelfs geen reiskosten Van slordigheid in de boekhouding is geen sprake Slechts op twee punten wordl op grootere spaarzaamheid aangedrongen Het geld wordt eerlijk en behoorlijk aangewend voor het doel waarvoor het gegeven werd Dit is alles maar genoeg De Standard merkt op dat hel verslag in alle opzichten recht doet aan Boot s eer Maar het zal de aarzeling van verstandige philantropen om zijn onderneming een geschikt veld te achten voor liefdadige geldbeleggingen niet verminderen De commissie heeft uitdrukkelijk geweigerd eene meening uit te spreken over de waarde van hetgeen tot stand is gebracht tn zelfs over de verdienste van Boot s wijze van werken De Timei die lot de tegenstanders van generaal Booth behoort wijst er op dat in het financieel gedeelte van het rapport duidelijk uitkomt dat de maatschappelijke vleugel van het Heilaleger zoo Liet failliet althans voor bijna 70 000 p st in schuld is en dat het den nGeestelgken Vleugel zoo voorspoedig gaat dat hij 56 000 p st kan voorschieten om den Soaal Wmg aan den gang te houden Daaruit volgt dat hot plan wat ook zijne verdienste moge zijn slechts met ten minste 30 000 p st vorlies per jaar ka worden uitgevoerd Daarbg komt nog een gevaar TelfciJ aangetoond kan worden dat het Heilsleger een geheel nieuwen vraag doel ontstaan bijv naar brandhout zijn voornaamste nijverheidsproduct is niets duidelijker dan dat zijn groote verkoopingen van dit hout niets helpen tegen do werkloosheid Zij verplaatsen alleen het werk van een klasse van arbeiders naar een andere en waarschijnlijk naar eene dio dit minder verdient daar voornamelijk casual losse werklieden gebruikt worden Zoo raakt de nijverheid uit haar verliand en wordt de werkloosheid op den langen duur verergerd IDVERTENTIÊN DAMES Attentie MÜ t Het beste onachadelykate en V makkelykste poetsmlddel voor Heeren en vooral dames en Kinderscboenwerk Is de Appretuur van C M MUtler ft Cl BerllR BevUi Str 14 Men lette goed op naam en fabrieksmerk Vsrkryilaar hy Hssrsn Wtskallirs Is hitnwtrk ftlantsHwi Irtitrym si ni tsMrasl Ostst ty W IvdsMuu Arakwi PIlJliB5Ji 500 000 Mark als hoofdprgs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groute eldverlOtijl die door de Uooge Regeering van Haiubarg goedgekeurd en gewaarborgd ie De voordselige inriclitiui van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechta weinige maanden iu 7 voi lotingen van 100 000 lOteu 30 S00 prijzeil bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel 500 000 Mark bg uitnemendheid echter l prija 1 prijs Iprgs prijs IprgsIprgs prijzen s M 1 prijs a M 1 prijs a M l prijs a M 1 prgs a M a M 300 000 8 prijsen a M 15000 aM a M 200 000 26 prijzen a M 10000 a M lOO q O 66 prijzen a M 6000 aM 75 000 106 prgzen a M SOOO 70 000 203 prgzen a M 200066 000 6 prgzen a M 1600 60 000 606 prgzen a M 1000 56 000 1060 prgzen a M fiOO 50 000 30930 prgzen a M 148 40 000 171 88 prgzen JiM 300 200 1 30 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde joldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 5 JAirUABI U83 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart 1 0 90 tegen inzending van bet bedrag iu bankpapierof per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orif lneele Loteil zelf in handen Bij iedere beste ling wordt het vereischte ofücieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen ie gratis bijgevoegd on zenden wij aan onze Begunstigers oiiaangevraagd na elko trekking de officieele lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet Is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele benijten de eerste Hoofdtroffors verkregen en onzo Begunstigers zolt uitbetaald o a Nitrk 850 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtslreesch te zeulen aan KAUFMANN SIMON Bauklers en Geldwigselaars iu lianiburt F S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk van A Bhinkh in Zoon ECHTE Goudsclie Sprits netjes verpakt in cartoni met of zonder Photografische Stadsgezichten Verkrijt baar bg L P Hoogpendijk HOOGSTRAAT Café HARMONIE MARKT GOUDA Den 25 26 27 en 28 DECEMBER a 8 zal op de bovenzaal van genoemd Café van dea morgens 10 tot namiddags 4 nur n van 6 tot 10 nur s avonds ter bezichtiging worden gesteld Het Lpea van Cliristus voorgesteld in beweegbare Mechanische Figuren Entree per Ferêobn S Cent KMMMttSÜKlV iO Cent DINSDAG 27 DECEMBER is het te zien van s morgens 10 tot s namiddags 6 uur en de andere dagen op bovengemelde ureu v rj a g De van oudi bekende GODDSCHË SIROOPWAFELEN KERSKRAN8EN enz enz UageUJkMCh vertelt verkrifgbaar voorheen C LUNENBURG Banketen Koekbakker Turfmarkt Gouda Sfjarandwrt super tndt jtsont ia d j êïtriii BOTaardijht naa een old famieijf mti i tnit sindts den jaare 1735 met t inajMi stt succes in de handeling lebracht door 3 iF fJetmittt Bn Swit eb $ njzt f 1 30 gfr csch f 1 60 per han Siroop Pnnch ƒ 1 20 p flesch fi Op liter Siroop Punch ƒ 1 p flesch 1 10 p liter Arac Punch ƒ 1 p flecsh 1 10 p liter Alom te bekomen BE QOHBSGHE BLASEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de öebroederi Dirk en Wouter Crabetb DOOK CHRISTIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkr out uitzondering van Zon en Feestdagen Ds prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Altouderlftke Nommeri VIJR CENTEN Uit hoofde van het Keratfeest versohtint de Goudsohe Courant Maandag WIET BINNENL AND GOUDA 24 December 1893 Bij eeno op Vrijdag jl gehouden vergadering van de leden der Ambaohtastaud vereeniging is op grond van de mededeelingen van bet bestuur bepaald dat dit jaar weder eene uiikeering aan hen zal plaats hebhen gelijkstaande met het bedrag van hunne ia dertijd gedane stortingen De kiesversenigiog f oormi af te Botterdam hoeft ten beer A Plate oandidaat gesteld voor d Tweede Kamer met 238 at terwijl mr Van Gils 167 st op tieb vereeoigde IK Brtwjjli wbrqft mra aan da Ikkomth Ct LI Dinsdag heeft onze gemeente bijna baar laatsten oud strijder den 8V jarigen W Amerstoort door een ongeluk verloren Een paar ichooljongena vonden den ouden man die geen woord meer sprekra kon in eene vrij diepe sloot Ze beproefden hem er uit te halen doeh dit ging niet i66t le landbouwei 6 Gr die in de nabijheid woonde met eeniga anderen te hulp kwam Zoo spoedig mogelqk is hij toen in eenige dekens gerold en door genoemden Gr met paard en wagen thuis gebracht Hoe het ongeluk zich heeft toegedragen weet men niet men gist dat de tobber gestruikeld en toen te water geraakt is In zgn val sohijnt hij nog in oniaohta aanraking geweeet te ziJD met een boom ten minste zijn gelaat waa aan de eene zgde geheel ontveld FEUILLETOJ OVERWONNEN QTaartH IkUich t 7 Het lot beeft hem tot ons gevoerd Marie Zullen wij bet een andere een verkeerds richtinggeven door hem te verstooten Ja riiaar Charles onze eigen kinderen dan Hebhen we wel zoo veel in de wereld dat we eronverplicht een vreemd kind bg mogen nemen Gij vergeet dat de directeur dood is Marie Geloof me er is verband in de omatandigheden waarin we dezer dagen bitrokken zgn Zo sprokenme al te duidelgk ze vallen zoo juist samen Ja als ik vast wist dat je benoemd zoudtworden Charles zou ik t wol mot Joban willenwagen Hg bevalt me en ik heb deernis met zijnlot maar er is nog iets dat mij hindert Wat kan dat zijn vioeg Bronrgp doot den fluisterenden toon waarop zgn vrouw de laatstewoorden sprak nieuwsgierig opziende Wel ging ze zacht voort je weet zijn va dor is plotseling gestorven zgn moeder heeft eensklaps zoo men raigert deien tn noemen tegen de ra dactie van het sooialistisohs blad roorvaarttKegm het ia no 46 van dat blad voorkomende stuk vGroote dieven te Lent G J h te Leiden sobiqflin de Arnh Ct ik herinner mi t is na al meer dan twintig jaren geleden dat bg bet tentamen voor hot olfi ciorsexsmeu een officier moest surveilleeren die met verlioht of looals die verliohters het liover hoorden noemen met het tweede eiamsa den officiersrang had verkregen De sdsptranten hadden hunne logv rithmentafels meegebraobtt daar er dien morgen goniometrisefaa en trigonamaVriache vraagstukken schriftelijk moesten worden opgelbet Aangezien die offioisr TUI den kolonel t consigne had gekregen fin geen geval mogen de adkpinmten boeken of aanteekeningen medebrongen zpo voeg hij al dadelijjc by hel binnentredaa van het lolüal ooderoffieieren heb jelui ook boekuo of eahiers mot aanteekeningen bij jelui en toen wij daarop onze logarithraeotiifels toonden nn zeiden dat w die bi do oplossing der vraagstukken niel kondeo missea luidde het antwoordt rLogarithmentafelaP wat logarithmeutafels in mijn tgd kenden g dis tafela allen uit ons hoofd Bg een examen voo dea voubereidenden oorsus do 3toou vroeg de examinator san eeo der korpsraals adspiranten wat beteekent choux fleun Kn met eenigszina gejaagde stam werd daarop geantwoord dat is de man dis bg de komedie in een hokkie zit In een opstal over het jaar 167St tot toelating voor dienselfden oursus werden de oorzaken en aanleiding tot dien oorlog vrg volledig opgenoemd dooh de zinsnede dit stak Lodewijk XIV dermate met hem bet dorp vet ateo ea d buren zet Johan die ben vroeger welgezind warea toonden zich na zijns vaders dood heel anders Als ik je na herinner dat zijn vader gemeente ontvanger is geweest vraag ik je of we misschien niet een jongen in huis hebben die den naam draagt van een een dief en God weet bet ook een lelfmoordenaar en zoo een als kind aan te nemen d t kan er niet door t Is oen ono ogeli kheid zeg ik u Marie 1 riep Bronrgp verontwaardigd Ëen jongen met zulke eerlgke open oogen kaa geen toon zijn van een sehurk Ik boor het wel antwoordde zgn vrouw je hebt voor je zelven al besloten Johan te eigenen doet gij het niet dan zou t alleen zijn om mijnentwille maar ik durf bet niet op mijn oonscientiealleen te laten aankomen en zoo hard ben ik ookniet Als we later eens van hem hoorden dat hijslecht aan zijn eind kwam uit wanhoop of uit gekwetst eergevoel missehien zou ik me zelve de schulder van geven Laten wo t dus in Gods naam maarmot hera proheeren in afwachting of je benoemdwordt tot directeur en zoo dat niet gebeurt zallenwe wel verder zien zoo is hot nu niet of wekunnen wel een paar weken voor hem zorgen Je bent een uitmuntend vrouwtje Marie 1 zei Bronrijp terwijl bij haar in zijn armen sloot Uw hort is niot zoo bekrompen dat er alloon plaatsis voor uw liefde voor mij en do kiuderen üo liefde gaat boven de toegenegenheid en ADVERT BNTIEN troiden geplaatH van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTE 9 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgisnomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verseh nt Frederic Barberongo werd bü diezelfde gelegenheid schriftelijk vertaald in Frederik Barbroea Aan mijn militaire lezers deel ik ten slotte nog mede dat een adspirant voor het oifioiers examea aan het hoofd van een dieostrapport den aanhef Geachte kolonel 1 had geplaatst Vóór een dag of wat bevatten versoheidene bladen een waarschuwing tegen C Uorrestein vroeger in verbinding staande met den directeur der verzekeriogr maatschappij de Eerakling welke laatsle wegen bedriegelijke handelint on tot gevangenisstraf is veroor deeld Genoemde Dorrestein tracht onder verleidelijk voorstellen menseben naar Amerika te lokken Ëen Amsterdammer bevestigt de tegen Ü ingebrachte beschuldigingen waarvan hij het daohtoffa werd Onder prachtige beloften wist Dorrestein den maui die timmeraun te Amsterdam was naar Amerika t lokken waar hg ve werk ion vinden b $ oen Amerikaansoho maatschappij zich noemende North American Land and Timber Co wwkenda eenige mijlen boven New Ofleans Als de bedoelde persoon met zijn gezin overkwam zou de Maatschappij later Ie reiskosten vergoeden Dorrestein raadde denmaan aan een dienstbode mede te nemen die in het rorru land uitstekende dienstea zou kunnen bowgzen Da voorspiegelingen waren zoo nitlokkend dat dg timmerman die D kende en hem voor een eerlijk man aanzag daarop in ng gelukkig slechts gsdeeltft ijk Hij liet vrouw en kinderen voorloopig bier achter en vertrok naar Amerika met de gehuurdt dienstbode een bloedverwante die door den dood van haar man in kommervolle omstandigheden was geraakt het medadoogen gat ze hem lachend ton antwoordt Goed maar ik weet zeker dat Johan er ge noeg aan zal hebben Alzoe bleef Johan Ferra althans vooreerst ten huize van de familie Bronrijp en het hoofd des gezins verzuimde niet van deze voorloopige toeëigeoina bg de administratie der gemeente G waaronder hi behoorde aangitte te doen en hj noch zgn echtgenoote stoorden zich aan de opinie van vriend Reinsert die verklaarde dat zulk een dwaasheid toch al te ver ging Er was immers niets te erven vcor dien jongen t Was goed geld g ioien naar kwaad geld Hü kon wel zien dat Bronrijp er vast op rekende directeur te worden maar één vogel in de band was beter daa tien in de vlucht Ik heb al ééa vogel antwoordde Bronrgp Hij kwam met geknakten vleugel onder mijn dakvlieden maar nu is hg geneseo hij leeft weer cp Kn de negen andere hoop ik te schieten vrind I want ik reken er op ja dat ik benoemd zal worden IL Het belang der zaken vorderde dat er toodra mogelijk in do vacature door de benoeming van een nieuwen directeur word voorzien Vandaar dat de commissarissen der Ma tsohsppij terstond na de begrafenis van den over den directeur ijveritr boKonnen jC vergaderen eu te beraadslagen over de voordracht