Goudsche Courant, dinsdag 27 december 1892

ADVIIIITENTIËN mooht het der Regeering gelukken de Kamer van de noodinkelgk der deelneming van Nederland aan dit Culumbusfeest te overtuigen Voorla bleek dat vooreerst de invoering van den MiddenEuropeeschen tijd geen kans van slagen hoeft Gelukkig is de min van Waterstaat de verstandige leer toegedaan dat het leven zich regelt naar de ion en niet naar den weltelgken Igd Waterataat werd zonder stemming aangenomen hetgeen vervolgens na kort debat ook geschiedde met Hoofdstuk X koloniën Xt onvoorziono uitgaven en de Wet op de Middelen De kamer is daarop te middernacht aileengegaan o eene welverdiende rust te genieten Generaal Booth is bigkbaar aan het Kngelsche hof in ongenade gevallen Hg wil op den tweeden Kerstdag eeneu maaltgd geven aan 6000 lieden die hg met eeuigszins nevelachtige bewoordingen omschrijft als lieden die slaap on werk zoeken in verband met het Darkeft EHgtland pha Om hiervoor nu het noodiga geld bijeen te krggen heeft do heer Booth o a brieven gericht lot da Koningin don prins van Wales eu don Lord Mayor Do laatstgenoemde scheepte hem af met vijf guineas wat voor eenen Lord Mayor zaker niet veel is Doch de Koningin weigerde kortweg alle medewerking terwgl do prins van Wales ts verstaan gaf dat hij verkiest langs andere wegen aan den nao l van hulpbehoevende tegemoet te komen geen man van gezag is van gevoelen dat alles een naderende omwenteling aanduidt Nog is het stil op straat schrijft hij maar zij die vlammen op macht en weten hoe hei volk gemend wil zijn roeren zich reeds ijverig om de hoofden te verhittei en I8J3 zou zeer wel een tegenhanger kunnen worden van 1793 Honderd jaar geleden leest men iu de République Fran aise zonden de Bepublikeinen elkamler naar de bebloede valbijl thans nu allea onuard is veroordeelt hen een tragisch noodlot elkander te zenden naar een andere guillotine minder bloedig maar eveu moorddadig Zal do republiek zich een derde maal laten verslaan P Do Liherté ia van oordeel dat een republiek een dergelgko crisis boter doorstaan kan dan een monarchie Tooli is het hoog tijd dat snel gehandeld dot alle schuldigen genoemd er gestraft worden De vijandon van de derde republiek handelen met een tact en kracht voel sterker dau die wij tijdens het Boulangisroe zagen aanivendeu Hei gevaar is thans verdubbeld wegens de anarchistische beweging Wat zal het einde zijn Het kan niet komen zonder dat diepe wouden geslagen worden Maar nu als in 1876 1877 en 1889 gelooven wij dat do republiek niet zal ondergaan Wie zou haar kunoen vervangen Bg do ontvangst vau hot Heilig College hield de Paus een rede waarin hij terugkwam op do denkbeeldeu welke hg in ziju jongste encycliek ontwikkelde De Paus verklaarde dat do zedelijke toestand van Italië allertreurigst was Ta midden van den I storm welke over Europa woedt zou alleen de kerk de middelen tot verbetering van den toestand geven indien zij althans niet vervolgd word Het is treurig dat te midden san zooveel gevaren de vij iudelijkheden aanhouden tegen de kerk welke haar roeping echter zal volgen Het Amerikannsche weekblad The Nation heeft een merkwaardige verklaring opgemerkt die door do ropublikeinsche bankiers Durfeo en Chace te Fall River in Massachusetts is afgelegd Zij waren voorstanders van Harrison on hebbeu dus ook voor hem I gestemd maar nu Cleveland gekozen is verklaren zg den niuuwen toestand aan te nemen Als Harrison I herkozen was zouden onmiddellgk teu minste 6 misschien 8 nieuwe katoenspinnerijen to Fall River zijn opgericht eu een zelfde uitbteidi ig van de katoenngvorhoid was elders Ie wachten Nu zullen die fabrieken niet gebouwd worden Is dit winst of verlies I e bankiers verklaren dat binnen 12 maanden overp ductie zou zijn ontstaan met al dé noodlottige g olgen He zou dus al een zeer twgfelaohtig voordeel zgn geweest Zoo zal gelooven zg de schroom van velen om nieuwe iiidustriocle ondorneraingen op touw te zetten mot het oog op eene mogelgko vrghnndolapolitiek do I overproductie tegengaan en dus in dit opzicht ziju goede zijde hebben En ten twoede vertrouwen genoemde heerun dat de demoeraten geen plotselinge en voor de ngverheid schadelijke veranderingen zullen invoeren maar zullen begrgpea dat zij niet voor eene partij maar voor het wolzgu des lauds moeten waken der dit werk ter hand te nomen dan wordt men verzocht daarvan te beriohlen en per post het bedrag van oen abonnement op LAvevir de Travailleur over te maken Dit bedrag is per 8 maaudea 2 per 6 maanden Ï 60 en per jaar ƒ 4 Na overmaking van het abonnementsbedrag belooft men franco het noodigo te zullen zenden Bedoelde heer uit NieuwerAmatel die voornemens was het geld te zenden werd inlgds door een kennis gewaarschuwd waardoor hij zgn geld in den zak Do figaro deelt mede dat de geleerde Franschman Pasteur tor gelegenheid vau zijn 70on verjaardag is begiftigd met hot Grootkruis der OranjoNassau orde Wij gunnen deze vereering van de Nederlandsohe Regoering den groeten geleerde bg En dit geval is niet eenig Het toekennen van Nederlandsohe ridderorden in hot buitenland wordt nooit in de Staattcourant rexxaaXi in het antwoord op het verslag der afdselingen tan de Kamer op de begrooting deelde de Regeering mede dat zulks nooit plaats heeft Waarom begrijpen wij niet eo t komt ons voor dat met die gewoonte dient gebroken Het niet vermelden van benoemingen van buitenlanders in de een of andere Nederlandsohe orde in de Slaalécourant doet den indruk geboren worden alsof de Begeeriug aan eeu dergelgke onderscheiding niet veel waarde hecht en dit kan toch niet liet geval wezen Ren ridderorde ia een kouinklgko onderscheiding en dient dua langs den koninklgken weg te worden geschonken d w z openbaar dat ieder het wete of de begiftigde Nederlander Franschman of watdan ook zg en niet toegestopt te worden in t geheim Bovendien waar op de begrooting jaarlgks een som wordt uitgetrokken voor ridderorden daar komt hot ons voor dat alle Nederlanders die direct of indirect aan die som bgdragen wetuo mogen wie daaruit mei een door de wet vastgestelde ridderorde wordt begiftigd J Q Pe geneeskundige raad voor Zuid Holland vergaderde gisteren onder voorzitterschap v Q ddi waarnemenden geneeskundigen inspecteur dr Rugseh in het gebouw van het ministerie van bionenlandsche zaken Voor den aanvang der warkzèambodan bracht de voorzitter eene diepgevoelde hulde aan den ontslapen inspecteur dr B Cirsten voor hetgeen hg op het gebied der volksgezondheid ala onder voorzitter en voorzitter van den geneeskundigen raad heeft gedaan Tevens bracht hg hulde aan dr Kgeling s nagedaohleiiis Besloten werd aan den gemeenteraad van s Grsvenhagd afachrift te zenden van de notulen van de zomervergadering van den guneeskundigeD raad waarin de verhouding van het dagelgksoh bestuur van s Oravenhage tot de typhus epidemie i beoordeeld De inspecteur gaf mondeling een oittoerig overzicht betreffende den vermoedelijken oorsprong den loop on het karakter der cholera en van de maatregelen tot aanschaffing van hulpmiddelen ter bestrgding der ziekte en tot voorziening in de behoefte aan personeel en materieel Bevallen Tan een Jongen H ROODVAN Aalst Gouda 23 December 1892 Firma J WELTER MAGAZIJN VAN C0R8ETTEN ONDERGOED voor Dames en Kinderai LUIERMAND enz GOED GEVULDE Kerstkranzen KLEINE KRANSJES ï Gent het Ods BISQUIT KRANSJES BISQOIT ROYALE mm miMS Diverse Gebakjes verschillend Klein Gebak en e i 1 Mn Oosthaven B 36 I Met de KERSTDAGEN iVersche Wafels bij de Wed SIBBES G o IJ ¥ V E Bestellingen worden ingewacht I SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE PUNCH a lARAC COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DE GEAAP I Hooge Grouwe Het Gerechlahof te Leeuwarden hield Donderdag een nieuw getuigenverhoor in do zaak van J C V geschorst commissaris van politie te Groningen die door de Keohtbank aldaar was vrggcsproken van de beschuMiging van bet aannemen van giften van kermisgangers voor de plaatsing van hunne tenten Achtereenvolgens werden als gutuigea gehoord do heeren Mr B van Royen rechter Jhr Mr A A van Panhuys Commissaris der Koningin in de prov Overijsïil en Mr 1 N A Bucaille burgemeester van Groningen eu de opvolgende burgemeesters van Groningen tijdens bekl aldaar bij de politie was Uit hunne verklaringen bleek dat Burg en Wotl de kermis regelden en dat als door hun college het plan der kermis waa vattgestelH zij dit ter uitvoering aan den commissaris van politie zonrlen De adv goneraal bleef bg zijne vordering van drie maanden gevangenisstraf de verdediger Mr 8 L Outs èchits H l bewijs van het misdrgf niet aanwezig en conoladrerde tot vrgspraak De uitspraak is bepaald op S Jaanari a s BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat van de Geldleening in 1887 aangegaan ton behoeve der Gasfabriek dozer Gemeente ter aflossing uitgeloot zgn de Obligation No 7 27 48 55 62 66 68 69 83 en 87 betaalbaar bij den Gemeente Ontvanger na 1 Januari e k Gouda 24 December 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER Verrassend succes Door het gebrnik van den RIJNLANDSlHE DEÜITEN EOSST IONK van W H ZICKENHEIMER te Mainz ben ik van eenen kwaadaardigen hoest hals en hoTstziekte op eene verrassende wgste genezen en zie mg daardoor genoodzaakt op dit oS achatbaar kostelgk huismiddel door deze opmerkzaam te maken Senitz Kreis Nimptsch Sileciën C NIEKSCH grondeigenaar Steeds gegarandeerd echt verkrggbaar Te Gouda bij F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Ideubnrg Bodegraven bij P Versloot en G Hgneknmp Stof wijk bg C G v d Berg Bergambacht b Jl r d DooL Hazerswond ij Wèi VV Hendriks wanneer zich een kandidaat mooht opdoen van dien aard als waaraan de statuten de voorkeur willen verleend hebbun de actiehondera kunnen dan uit het dubbeltal de keuze doen en wij ala bestuurders zgn verantwoord Mijnheer Bronrgp boog met dankzegging voor deze communicatie en verliet de veigadering om de zaken ten kantore van de bedienden voort te zettAr Hij meende alle reden te hebben om goedsmoeds te blijven maar loon hij zgn vrouw den uitslag der beraadslagingen meedeelde schudde zg twijfelachtig het hoofd Je hebt de negen andere vogels nog niet onder schot laat staan in de taech Charles zei ze iBflteen kwijnend lachje Wees gerust Marie I antwoordde hij Ik heb hot dikke boek onzer actiehoudors doorreisd van hel eerste folio tot het Uatste en die heeren getaxeerden gewogen t Zijn allen voorname lui velen metadellijke titels en de anderen mannen van groot zaken neen zoo lucratief is de betrekking niet omvan dien kant iets te vreezen te hebben geloof medus ik kom er mot vliegende vaandels en slaandetrom in Trouwens ik heb er voor goworkt t isniet moer dan billijk dat we de ruchteo or nu vangaan plukken Hordt venolgd 1 Burgerljtjke Stand GEBOREN 82 Dec Magdalena Gerarda ouders J P van Boeden en A Blanker Anthonio Hendrikus ouders A H Doornik en J Schouten Johanna Wilhelinina ouders W M van der Pool en J G Rijnders Clasina Engelberta ouders H de Groot on J E van Gassel 23 Levi Jozef oudeM J Rood on H van Aalst OVERLEDEN 2a Dec A J Dessing 6 w G A de Waal 17 j J Homos 76 j 23 R Koning 6 m J L Zwarts 4 j 5 m ONPERTROUWÜ 23 Doe J A öekker 23 j en W Slootjes te Alfen 22 j yiW Bureau vau den Burgerlgkeu Stand zal a s MA4NDAQ 2e Kerstdag van den Tooimiddags 11 tot dea namiddags l nnr i eopend z n tot het doen van aangifte van geboorte en overlgden In den polder bg New Orleans aangekomen vond de timmerman niets te doon h teerde van het geld dat hg had en Dorrestein liet de dienstbode voor weinig of niets hard werken De bedrogen persoon begreep er spoedig genoeg alles van en gelukkig zooveel geld by zich hebbende dat hq zijn terugreis kon betalen keerde hg met de dienstbode naar Amsterdam terug Hg kwam er dus betrekkelglc goed af doch zgn indruk ii dat Dorrostein menschen naar Amerika traebt te lokken die hg als zij er eenmaal zijn en geon geld meer hebben om terug te koeren weet te exploiteeren eu laat werken voor xgn doel togen weinig of geen gold De timmerman informeerde nog naar de North American Land and Timber Co Lim om van deze Maatschappg schadevergoeding Ie vorderen te Londen doch zgn brief met duidelgk adres dien hij nog kan toonen kwam als onbestelbaar terug Men zg dns tegen verlokkende advertentiën in boveustaandeu geest die af en toe in de bladen voorkomen gewaarschuwd Staten Oenerasl 2 Kamïe Zitting vun Vrgdag 23 December 189S De begrooting van Waterstaat geeA steeds aanleiding tot het behartigen van de disirictsbelangen waarvoor de meeste kiezers zeer gevoelig zgn eiacun précAe pour m paroiae zeide de heer Van Vlgmen terecht De minister heeft dan een stel stereotiepe antwoorden gereed nader overwegen de zaak niet uit het oog verliezen nog in onderzoek zoo mogelijk aan het verzoek voldoen en dergelgkj nietszeggende en tot niets bindende phrases w lke roet meer of minder artistieken zin elkander afwisselen Het waren meest kleine quaeslios totdat de spoorwegen san de orde kwamen Twee bozuioigingaamendemeuten van dsn heer Hutgers haven Ie Harlingen en bergplaats voor bagger te I muiden werden afgestemd Van de drie ameu4ementi tt der C v R werd één ingetrokken looppad op den haVendam te Lemmer één door den min overgenomen voorloopig uitstel der Haasverbeteriug van Kotterdam tot Krimpen één verworpen dubbele doorvaart in het Zuid Bevelandsche kanaal Het overige werd vastgesteld volgens de voorstellen der B geering Te Nieuwer Amstal ontving deze week eeo heer als antwoord op eene advertentie voorkomende in het üieiiKi eo dm Dag waarin bg een worktgd van eenige ureu per dag eene ardieuste van ƒ 12 60 per week wordt voorgespiegeld eene circulaire g leekend door Fran ois Braïelle zich noemende directeur van VAvenir ie Tramilleurt etn blad waarvan het bureau gevestigd is 68 rue de Oli nanconrt te Parijs In deze circulaire wordt bericht dat het werk hetwelk men vereischl bestaat in schrijven van adressen op banden en het verzenden van circulaires couranten oorreapondentiën en berichten hetwelk overal zoowel ten plattelande ala in de gleden verricht kan worden Hiermede zoude een iodcr gemakkelijk ƒ 12 50 p r week kunnen verdienen Indien men genegen ia loo luidt de clroulaire ver Bij de Spoorwegen kwam n ituurlgk de stroom der districtabelangen hoog opzetten iToch bracht men een algemeeuer belang ter sprake de spoorwegover enkomsten De algemeene indruk was dat zij financieel tegenvallen maar dat handel en verkeer er door gebaat zijn Wat de goedereiitarioven betreft betoogden èn de tegenwoordige minister Lely èn do vorige Havelaar dat met goedkeuring van regeeringswego alleen geoorloofd is als zij de maxima ovorschrijden j eene leer die geheel juisi schijnt te zijn maar niet in het voordeel van den Staat schoon het publiek zeker geen reden tot klagen heeft In de avondzitting zgn de spoorwegzaken verder behandeld waarbij de minister mededeelde dat met de Holl spoor over de lijn Zwolle Grooingea Delf I igl zgtak Ommeu een contract ii gesloten Bij de verdere beraadslaging mislukte eene poging van den heer Bugs om ile som voor de tentoonstelling te Chicago te verminderen en van den heer v Kerkwgk om dien post geheel af te stemmen Met medewerking van deu min van buit zaken Het scheen dat men het daarover niet zoo spoedig eens kon warden ah mijnheer Bronrgp wel had verwacht toen hij de vrijheid had genomen zich ten huize van elk der commissarissen in t bgzonder voor het open gevallen directeurschap persoonigk aan te bevelen veriekenle elk dor heeren hem dat hij zich van diens goede gezindheid omtrent hom overtuigd nocht houden terwijl ieder voor zich het belang der zaken door hem uitnemend gediend achtte zoodat zijn benoeming indiun hot daartoe komen mocht een belooning zou mogen lieeten voor zijn aanhondenden ijver gedurende de jaren waarin hij als chef deburenu fungeerde Doch thans werd dag aan dag de eone vergadering na de andere gehouden en Bronrijp begon dientengevolge te vermoeden dat de heeren in comité andere menschen waren dan waarvoor zij in een bijzonder gesprek onder vier oogen in t salon van hun eigen huis aan hem vorguud stuk voor stuk wenschton gehouden te worden dat zij met andere woorden officieel heel anders wikten en wogen dan zij hem officieus hadden gezegd te zullen doen ïi n laatste echter werd hij uiigonoodigd om Ier vergadering te verschijnen en gaf men hera te verstaan dat ilo stemmen aangaande de voordracht van zijn persoon in den beginne verdeeld waren geweest niet oindat men zijn bekwaamheid in twijfel trok neeu die was bovun allen twijfel verheven maar omdat hom toch iets ontbr ik om do voordracht kans van welslagen te geven Mag ik die tekortkoming van n vernemen mijne heeren vroeg Bronrijp Wel natuurlijk antwoordde hem de president ter vergadering mijnheer X Wlj vreezen dat de acliehoudars bezwaar zullen maken u te benoemen mijnheer Bronrijp I omdat n geen acties hebt Maar de acties zijn allen geplaatst mgne heeren I zei Broorijp ou daar jze goed rendeerden zou het mij moeilijk vallen er eenigo te bekomen zelfs ingeval mij het aanknopen daarvan convenieerde Doch mag ik de heeren herinneren dat de benoemingin de statuten niet afhankrigk wordt gesteld van het bezit van aandeelen wanneer er een vacature ontstaat op een tgdstip dat allu acties zgn geplaatst hetgeenthans het geval is Ja wel meneer Bronrijp I antwoordde devoorzitter jmaar daarbg wordt tevens uitdrukkelijk gezegd dat hot Cpllegie van commissarissen bij voorkeur iemand zal voordragen uit de actiehoudeis indien zich daaruit een geschikt persoon kandidaat stelde voor hot directeurschap En dit is geschied mijnh erP rroeg Bronrijp Neen nog nioi raaar t zou kunnen gebeuren kreeg hij ten antwoord Maar hoe dit zij wg zgnhet ten lautste eens grwonlen en zullen u ten blijkeonzer oede gezindhfid voordragen Mgnlieer Bronrijp betuigde hun zijn erkentelgkheid Maar wg behouden ons het recht natuurlijkvdor ook een tweedo op de voordracht te stellen Daarbg wordt wat s Grsvenhage betreft hulde I gebracht aan de krachtige medewerking van de cl o I loraoommissia tot beperking der ziekte maar tevens gecoustateerd dat eene welsuitlogging in zoo strenge juridische betöokeiiis als de burgemeester van s 6ravenhago voorstond geen voldoende waarborgen biedt tegen verspreiding der ziekte Met gruoegon werd tevens geconstateerd dat sedert 16 dezer geen enkel cholera gova in ZuidHolland is voorgekomen Medegedeeld werd nog dnt in den toestand er kratikzinnigengos ichten to Gravenhage on te Delft door de cominissio ran inspectie een gutisLige verandering ia waargenomen Naar aanleiding van de nota van burgemeester en wethouders van s Gravenhage omtrent do mededoelingeii aan den geneeskundigen rond in zijne laatste vergailering omtroiit do typhus opidemie lo Sohevieaiogen door dr Carston gedaan sprak de raad het venrouwen uit dat het gemeentebestuur mogo voortgaan mot verbetering van den sanitairen toestand te Scheveiiiogen o n door aanleg van nieuwe straten Nog verschillende hygiënische belangen werden bshandelil waarop wegons het late uur waarop de vergadering eindigde lator werd teruggekomen l e belangrgke veiligheidstentoonstelling die in bet jaar 1890 te Arasturdam is gohoudon hooft bet golokkigo gevolg gehad dat zij tot een blijvende in telliug heeft geluid het Museum van voorwerpen tet voorkoming van ongelukken en ziekten in fabrieken en werkplaatsen Eerstdaags zal dit museum het eerste van dien aard in ons laud worden geopend iii het gebouw van het voormalig leheikundig laboratorium op den I QroeueburgwH Als herinnering aan de tentocnstelling waaruit bet museum is voortgukomen zal in eeu der zalun eon i fraai werk worden geplaatst In eon donker bru ne lijsl ruim 2 meter breed en l 86 meter hoog met het vorguld rijkawapen er boven zijn op blauw fluweelen grond om bel diploma tor lentoonstelliug de naamlijsten der oomilé s on een aantal grooto en kleine photograpliische afbeeldingen der tentoonstelling enz gerangschikt Aldus ia een snAaakvol geheel verkiegen ilat te midden der tairgko voorwerpen een goed figuur zal maken Baltenlandseb Overzicht Plaatsgebrek belette ons gisteren de uitvoerige telegrammen nit Par op te iienran waarin allerlei nieuwe onthullingeu werden gemald omtrent het geld der Punama loter g Wg zullen die thana maar achterwege laten on alleen mede leelen dat de oudprefset wn politie Ani rieuL ft l van nieuwe namen heeft genoemd van Kamer Rn en ministers die geld ontvangen hebben Ook Floquet is er iii betrokken naast Boa vier en enkele andere oud ministers üit alles schgnt te blijken dat bet geld der goedgeloovige spoculanten in Panama loten gobruikt is om Boulanger uit het zadel te lichten Minder dus voor eigen gobruit dan wel voor politieke doeleinden en verdediging dor republiek Bouvier heeft dat ruiterlgk erkend eu Floquet half en half toegegeven Meu begr gpt dat do opwiuding der bedrogen burgerlaidjea groot is en de republikeiuache instellingeu er den terugslag van gevoelen Gisteren heeft de Senaat verlof gegnven tot vervolging zijner leden die in die zaken genoemd zi n In de Kamer heeft Floquet bij ene intorpellatieMillevoye de vroegere daden zgner administratie toegelicht en uiteengezet Ribot nam het op voor de republiek eu kroeg ten slotte eoue motie van vortrouwüu waarbg de Kamer do verklaringen der Regeeriug goedkeurt en vertrouwen stelt in haar j flinkheid Ier horaioning van de maatregelen welke door de rechtvaardigheid worden geeischt De taal van de groote bladeu is allesbehalve opgewekt Do Kamer zegt het Journal des Debats is een comité du palut public op groote schaal is een Nationale Conventie geworden De Republikeinen verwurgen elkander klaagt de Siècle De ziekte des argwaans merkt de Figaro op welko kwaadaardig lio der verdachtmaking welko lafhartig maakt heeft do staatsmachten anngt tast do schaduw der nadorende verkiezingen drukt op al dezo breinen van provincialen zg gevoelen hun prebendo bedreigd zg vreezen onder een algemeone voroordeeling te worden bogrepen door al do bravo lieden die huu geld aan Panahiii obligatien verloren hebbende in volkomen oprechtheid gelooven dat dit schandaal en deie pr cessen bet hun zullen terugbezorgen Daarbij komt de geheime blijdschap welke al de nullen in net Parlement moeten smaken bij het treffen en ouleeren van orabtgeuooten die Ministers raachthebbenden onmisbare mannon hoogo ambtenaren beroemde advocaten met een drukke praktijk gewenst zijn Zoo koinou er plaatsen open De Parijsche berichtgever dor Timei anders juist