Goudsche Courant, dinsdag 27 december 1892

IN 50S9 1892 Woensdag 28 December yj ct ONZE NalEur Wolta iri Nieuws en Advertentieblad êpor Gouda en Ómstreketf Syateem Prof Dr O JAEOEa f i dragen voortaan naven Btaand gedeponeerd merk n etlquat De inwrnding van advertentiön kan gesohleden tot eeo uur dei namiddags van den dag der uitgave A s D08DAG OPENIMfi van het FILIAAL der UmiALWAWAmZ EN BIEBBOTTEIASIJ S 1 0 ZIE PBLrSCO RANT Aanbevelend Nonnewater O 3 Gouda Verkrijgbaar Staalwater WIL HELMIfiA BROW BLOÖKËR CACAO I fijnste oierk niet lo8 per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen Ite verkoop eait d fehjks toe want de pr zen zijn slecht f 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vj Irilo bas pr V kilo bng r i kilo bng Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk HOUT GLAS EN MZERWAREN DAGELIJKS uit de haod t koop aan het S orttentoon ellings Gebouw te 8CHXIVESIS GEN Uitstekend gelegen voor bet Terroer zoowel te Water als per Spoor Er biedl zidk aan om met Febroari in dienst te treden een fatsoenlijke Dienstbode F S en Tan goede getaigett voorzien Adrei met fr br onder o 2242 Boreao dezer Conrant W P Jaulus STEMOLEN MOT Hibemia en Shamrock STEEIVKOLEN branden scboon weg en geren zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrj thnis per H L ƒ 0 70 MABET A 68 QOÜDA gelieve vooral te letten op bet jniste adres De grootste kenie in DA 88EN opnieuw ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en BEBBËl Glacé Zijde en WoUenHAl Em Specialiteit in beé leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen enJEger Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PABAPLÜIËS en REI8DEKEN8 W P JAULUS Marchand Taillenr COUPJB QABANTIE StatioDchet Staatsspoor Ultsiuilend ËOKeiscbc Stoifen Gouda Snelpersi ruk lan A Bminkman Zoon MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres Bi aanvraac geren U gaarne de namen der traoopera op JAMfBBN t THiANTTB grleztnvewi Yerkooper te Bodegraven A H V Kauling STEENKOLEN Nog slechts Z dagen in lossing de lading QBOVËRtlHR waamit wg tot 65 cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in bois bezorgd mits bg twee of meer Heet gelgk genomen Steeds in voorraad BNGELSCHB SNEE en NACOIIVE KOLEN alsmede de Echte Belgische AITHBACIT HQQTJES ad ƒ 1 60 per Beet de minst aanslaande brandstof voor valkacheh JA f PRINCE Cie KANTOOR TURFMARKT H lOL Gouda 24 Deo 1892 ♦ 3r FOIEE OUDB SCHIEDAMMER GEUEYEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEËTER8 Jz N B Als bewü ecbtheid ia P cachet en kurk ateeda voor SCHIEDAM o van den naam der Firma I l F HOPPE Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLE per Wag gfon voor f 7S franco alle Stations der voormalige Ned Rhgn spoorwegMaatschappg Worden ook CONXBACTBN GESLOTRS voor franco aan hnis te bezorgen A KAPTIJir Oouda Nor 92 Flnweelensingel 630 Ds uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon on j eestdagen D pr s per drie maanden is 1 2B franco p r post 1 70 AlModerlÖke Nommers VIJF CENTEN OOUDA 27 Dtoember 18 S 1 De inleg in de Nutaapaarbank bedroog in 18B2 118986 34 de teruggaaf 111572 88 De Uolpbank verlaMide 1 vooradhottaii tot san geiameclijk bedrag van 7280 Oiiterenmiddag ia 7 B oud 18 jaar tronende alhier onder de gemeente Besuwijk op eene gevaar lyke plaata in de Vaarwetcring door het broze ija geiakt en verdronken Hedenmorgen kwam hier ter stede een telegram rerraetdende dal de ï3 jarii e sohipperaknecht G Beek Dan te Niemantadorp woooachtig verdronken was Heojjatwaaracbijnlijk ia bij tengevolge van het eohaatmrjden verdronken De overledene was schipper kneobt bjj den aardappelsobipper B L vaa Veen Alle seven afdeelingen van Burgerplicht te Amsterdam hebben thana vergaderd en iu zee heeft nen vastgefaottdea aan da sMMMatnor vwt4 b aeti Botgert van Bownburg niettegenstaande van ds lyde van het algemeen bestuur der kieareroeniging meegedeeld waa dal de heet Butgera eene Candidatunr waarschijnlijk niet lal aanvaarden De aandrang om hem te atellen is d a wel teekenend In eene der afdeelingen verkreeg mr I B Boelvink de meerderheid Ter tereohtritting dor arrondiasemenU reohtbank te Amsterdam werd dezer dagen de uitlevering behandeld van de twee bankiera nit Hannover van wier aanhouding de vorige week melding werd gemaakt en wier uitlevering reeds eenmaal door onte regeering waa geweigerd niet zooals men destijds FEUILLETON pVE WONNpN A oor M SuUiei 8 Enfin gij moet het beter weten dan ik maar trek het je aajeblieft niet te sterk aan als het uitloopt op een teleurstelling We blijven dan immers toch dezelfde en ik vuor m j kan er tevreden mee zijn Toch wed ik dat je van vrengd een part jtjen geeft als ik je vertel dat ik benoemd ben Ga alvast maar eens na wie we zullen doodigen Neen ik jverkoop de huid niet eer de beer geschoten is Chariest Al hebben we weinig vrienden of bekenden een huis vol gasten kunoönwe licht bij elkaar krygen als er van de partij ooit iets komt daarvan alleen ben ik nn reeds zeker Mijnheer Bronrijp zag don dag waarop de benoeming zou geschieden alzoo vol hoop te gemoet doch bet mocht zoo met blijven Kort voor dien tijd kreeg hij van wege den commisaans X het bericht dat deze een gedeelte zijner aandeelen aan een zekeren aohreel wegens een gebrek ia Jdrinaliteiten doch 1 wegens het ongegronde van de Saak zelve Ook heden werd doof du tiidaUeden de heerea mr J Kappeljne van de ÖopeUft en J G Boas de gegrondheid van d aanVrsM tot uitlevering betwist daar de gelnoriminewdeTieten nl het spelen met valsche kaarten en het Veiwijgen van een wissel voor de apeehobuld niet als btdrog konden wdtden aangemerkt noch volgens de Kederlandsohe nooh volgens de Duitsche strafwet Door de raadslieden werd ook aterk de ontvankaIgkhetd van de aanvrage betiftet waar deze reedt eenmaal had plaats gehad dsar anders door maar telkens aanvrage tot uitlevering te doen de Duitsche autoriteit de Nederlandsehe kau dwingen iemand z jn gtheele leven in de gevangenis 1 laten doorbrengeki Opmerking verdient ook nog dat de tolk die bq de behandeling z jn diensten véMtende uitdrukkelijk heeft verklaard niet in staat tif zijn een zinsnede uit het Haftbefehl waarop de uitleverings aanvrage gebaseerd waa te vertalen dfif er eenvoudig geen beteekenia aan te heehten was Beide pleiters ooneludeerdec dit de Beehtbank der Regeering zou adviseelwn de nttlevering niet toe te 1 staan Op 6 6 en 7 Mei zal to Utreoht io Bmteitltat Maliebaan eene internationale leatoonttelling van poatzegela gehouden Worden Prgzen zullen o a nitgeloofd orden voor de Inzenders van de volledigato veraaoutling port en postzegels van NederUnd en kolotiiën voor de volledigste verzameling poststukken d i heele briefkaarten en couvetton van Kedarland en koloniën voor de volledigste verzaffleliog postzegels van Kuropa voor het grootste aantal zeldzame zegels enz Beaohikbaar zijn 1 verguld zilveren 2 zilveren l bronzen medaille 1 kunstvottrworp ed eén tal diploma a mijsheer Taninisua die later aan Bronrijp bleek 1 een neef van den genoemden bestuurder te zijn had overgedragen en Bronrijp vermoedde terstond dat de nieuwe Sotiehouder als kandidaat Voor het direetenrschap zon optreden Ofschoon dit zijn ve wachting aangaande den nitalag der aanstaande a gemeene vergadering eenigszins lager deed dalen troostte hij zich echter met de gedachte dat de eir I eulaires aan de actiehouden verzonden om hen ter vergadering op te roepen alleen hem vermeldden a s de voor do vervulling der vacature door het Bestnnr voorgedragen persoon terwyl daarbg tevens waS aangestipt dat zich uit de actiehoudors niemand kaudid iat had gesteld De dag der Igemeene vergadering brak aan de benoeming van den nieuwen directeur kwam aan de I orde en bij monde van den president X zwaaide I het Bestuur ajlen lof toe aan den verigen en kuudigen ohef de bureau dien het gaarne voor de benoeming aanbeval Hei moest evenwel thans aan deze vergadering meêdcelen dat zich sinds de verzending dur convocatiebrieven een ander kandidaat een actiehouder bovendien had opgedaan een man van goede familie en algomeene zaakkennis zoodat het Bestuur zich thans verplicht rekende den i heer Tarquinus nevens den hoor Broorijp testellon I do uitslag der stemmins zou dan uitmaken met wien der beide hoeren deze vergadering de zaken het best gediend achtte Daarop vroeg en bekwam een advocaat nctiehouder ADVERTENTIEN worden geplaatot van 1 5 regels it 50 Centen iedere reg meer 10 Centen 6B00TE LETTEfS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentite gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Deelden wij reeds in ons vorig nr een en ander mede uit de laatste vergadering van den Genee kuudigen Baad in Zuid Holland thans daarover Uof ieta Na bekendmaking der ingekomen stukken warea aan de orde mededeelipgen betreffende de handelingen van het Geneeskundig Staatatoezicht Aan dese mededeelingen die zeer uitvoerig en gedetailleerd verstrekt werden door dr Buysch ontloenen wjj hst volgende De Cholera Aaatica werd op 30 Augustus te s Hag door een choleralijder een Bussiscbe landverhuizer uit Hamburg ingevoerd terwijl don volgenden dag door het besmette stoomschip Jmm ereneena M Hamburg afkomstig een vjjftal oholeral jdera ia I Nederiand werd aangevoerd Aan boord van den Jafon die met zijn besmette equipage tot voor Maassluis opvoer en vandaar teruggezonden te s Gravensande voor anker kwam watea de iaeoalieu over boord gezet en werd daardoor de I Maas besmet Opvolgend verspreidde zich in bet begin vanSep I tember de cholera in verscheidene der aan da Maas I gelegen Gemeenten en straalde io den loop dier maand B ia CAtobsr ia oabggelegea Gemeei B uit w r waarts somtijds personen uit besmette omgeving werden aangevoerd Van af de oefera der Maas baande zich de ziekte in hoofdzaak steeds de waterwegen volgende een weg door de Noord en de Kil naar het Hollandaoh diep vervolgens van de Maas langs de boorden van dp Lek eu langs den HoUandsohen IJasel en Gouwe naar de Bynstreek Deze loop der ziekte waa door dr Buysch in kaart gebracht Gelijktijdig kwamen in de beamette Gemeenten meerdere gevallen van z g cholera nostras voor met doodelgk verioop Waar dat mogelgk wa werd het overtuigend bewqs aangevoerd dat de waargenomeo dïe een bijzonder vriend was van den commïsaafia X het woord en weidde in den breede uit over het belang der te doene stemming en mode hulde doende aan de verdieoeten van den chef de burean deed hij niettemin uitkomen dat het belang der vennooten vorderde dringend vorderde als directeur to benoemen iemadd die zelf door een aanzienlgk getal actiea iU de zaken was geïnteresseerd men kon den chef debureau op oeno andere wqze door verhooging van tractement bqvoorbeeld voor zgn Ijver belooneit maar aangezien dit een punt was van inwendig beheer was het genoog het even aan te stipjieB en mocht het overigens mot het volste vertrouwen aan het oordeel van t Bestuur overgelaten worden Verscheidene actiehouders schonken terstond hun adhaesie aan de speech van den advocaat een enkele opperde evenwel de vraag of de benoeming van mijnheer Tarquinus wellicht niet tengevolge sou hebben dat de kundige chef da bureau zich gekrenkt zou gevoelen en daarom zou trachten in eene andere betrekking over to gaan hetgeen wanneer hg daarin slaagde immers als eon groot verlies voor do z iken moest nangemerVt worden Hij toch was geheel op do hoogte on zulk oenen had een nieuwe direcKjur bepaald noodig om hera althans in den eersten t jd ter zijde te staan ls hij s aande zegt u te recht mijnheer I replicecide de advocaat maar als ik wol hob is do chelde buroau roods op zoodani oii leeftijd gekomen dit hij moeielijk eett even ruim femalarieerde betrvk