Goudsche Courant, woensdag 28 december 1892

1 Vervolgens wordt daarin aangenomen het capaci teitenstelsel volgens da formule van de bank van Luik lie Luiksche afgevaardigden door den baar Frère uiteengezet in het rapport De Smet d Naeyer door den heer Dupont in den Senaat en door den heer Neujean in de Kamer Het derde punt van het ontwerp zou de woning zijn een huis of gedeelte van een huis mot eene kadastrale opbrengst van 10 a 15 fra zou den bewoner de kiesbovoegdheid verzekeren Vierde punt de stemuitbrenging zal onder bedreiging van boete verplicht zijn zij zal plaats hebben in do gemeente thaus is dit in België in bet hoofdplaats van het arrondissement voor de Kamor en in de hoofdplaats vau het kanton voor den provincialen raad Vijfde punt evenredige vertegenwoordiging Hel ontwerp zon zoo gestehl zijn dat het ideaal van het algemeen kiesrecht te verwezenlijken zou zgn Zelfs zou een formeel voorbehoud gemaakt worden met het doel de invoering van het alstemeen kiesrecht te vergemakkelijken zoodra het in het parlement eene tweederden meerderheid zou hebbeu die op da bovenaangegeven wgze werkte ook hisrte lande niet in eeu behoefte voorzien P Het denklieeld komt als mosterd na den maaltyd zal menzeggen Doch heeft het levensvatbaarheid dan zalhel t jaar 9S wel overleven Wie weel of veloohel volgand jaar niet langs dezen weg hun surprisesaan de minder bedeelden doen toekomen Met de bezorging van ontplofbare vnrassingen en dergelgke caileaux zou de vereeniging zich naluurlgk niet belasten Sociaal Weekblad Da Kngelscha vioe oonsul Ie La Bochelle waarschuwt tegeu het bedrog dat met Fransche cognao plaats heeft Na het bgnn geheel verdwijnen vin wijngaarden in La Bochelle werd een drank gemaakt van rozgnen en krenten die gemengd metgoedicoopen Spaanrchen wgo in Engeland vour bordeaux verkocht werd In 1875 werd in de Charenie Inférieure 90u millioen liters wijn voortgebracht maar door de verwoestingen van de druifluia werd de hoeveelheid aanhoudend minder en was zg in 1886 slechts SS millioen liters Neemt men daar nog het plaatselgk gebruik af dan biyft er weinig over voor bel maken van brandewiju en de meeste cognac is dan ook Duitache spiritus Die vloeistof wonll uit Duitsohland naar Bordeaux gezonden vandaar uaar eene plaats waar gewoonlgk cognac voortgebracht wordt en dan verder naar een plaats waar gewoonlgk cognac uitgevoerd wordt Hce voordeelig die zaken ziju blgkt wel hieruit het best dat echte cognao te La Bochelle ƒ 1 20 a ƒ 1 60 per liter kost voor zaer gewone soorten Voor goede cognac wordt er zear veel meer betaald De Duitache spiritus kost slechts 0 30 per liter L e productie van echte cognac is zeer gering en moet elk jaar minder warden zoodat wanneer da handel in hei artikel even groot ia als voorheen blijkbaar het bedrog toeneemt NATIONALE IlLITIE TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTEBen WETHOUDERS van Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19 Augustus 1861 StaaUbl n 72 Brengen Ier algemeene kennis dat volgens art 16 der genoemde Wel alle mannelgke ingozetenen die in dit jaar achttien jaren oud zijn geworden of nog zullen worden zich voor de Nationale Militie moeten doen inschrijven Voor ingezeten wordt gehouden lo Hij wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten ia volgens de Wet van den 28 Juli 1850 Staatsblad no 44 2o Hg dio geen oudera of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield 8o Hij vnn wiens ouders do langatlevende ingezeten was uls is zijn voogd geen ingezeten mits bij binnen het Bijk verojgf loudu Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander met aan de verplichte krygsdienst is onderworpen of waar ten aauzieo der dienstplichtiarheid het beginsel van woderk erigheid is aangenomen De inschrijving geschiedt ZAV Staats loterij 4a Klasse Trekking van Dinsdag 27 December No 396 ƒ 6000 No 7925 1600 Nq 6016 7611 en 14886 ƒ 1000 ïio 7f02 400 No 9146 11130 en 17777 ƒ 200 No 1300 6326 6641 13713 en 14866 100 Pryzen van ƒ 6j 3S 2790 5646 8383 11192 136 16117 18626 68 2848 5671 8392 11233 13716 16146 18636 75 2870 5678 8396 11236 13728 16190 1867 92 2874 6632 8416 11244 13744 16214 1867S 160 2886 6657 8426 11279 13778 16215 18682 132 2388 6667 8426 11294 13768 16230 18 06 155 2972 5672 8433 11304 13800 16288 18716 176 3024 6680 8434 1310 13820 16305 18729 186 3063 6696 8463 11322 13846 16342 18739 197 3083 5703 8467 11380 18392 16346 18761 208 3113 5771 8471 11390 13909 16366 18762 262 3210 5784 8498 11396 13976 16376 18776 266 3212 5797 8528 11436 13988 16SS0 18789 278 3266 6847 8692 11444 14018 16381 18828 369 3274 6848 8678 11467 14027 16386 1S855 362 3288 5966 8806 11508 14031 16433 18894 398 3319 6969 8823 11514 14047 16489 18917 406 3342 6004 8839 il6S9 14063 16503 19015 419 3369 8033 8866 11611 14105 16621 19039 472 3378 61 0 8916 11625 14171 16530 19046 499 3400 6178 8981 11689 14206 16605 19177 687 3412 6196 9092 11640 14207 16626 19I8S 602 3425 6229 9093 11662 14231 16641 19209 644 3434 6239 9107 11689 14285 16669 19241 664 613 6249 9123 11744 14242 16664 19275 730 3526 6323 9160 11747 14270 16676 19292 735 3660 6333 9163 11793 14291 16712 19298 740 3586 6359 9184 11796 14 08 16714 19306 791 8595 6374 9264 11801 14308 16774 19320 gerallen gean oholera noitras mur Aziatische cholera waren In t geheel zijn 216 alt Cholera Jnatica aangegeven waarvan 1 89 met doodelgtren afloop d i ongeveer 60 pCt Na 16 December Icwam geen aangifte van cholera meer in De snelheid waarmede de iekte zich verspreidde vorderde buitengewone waakzaamheid eu zeer verscherpt toezicht zooveel mogelijk werd alum waar de ziekte zich vertoonde een onderzoek naar den aard der zaak en het karakter der ziekte ingesteld en in overleg met Burgemeester eu Wethouders Choleracommissien en behandelende geneeskundigen de te nemen maatregelen vastgesteld Dr H J De Graaf dr C J Vaillaut dr A O H Teggelen dr F Gr H van Iterson en dr J Vroesom de Haan waren daarbg welwillend en met ijver het Staatstoezicht behulpzaam Dr aanwezige hulpmiddelen tot bestrijding der ziekte bleken somtyds zeer gering eu zoowel het daarvoor noodigo personeel als materieel onvoldoende D genomen maatregelen kunnen in zes hoofdgroepeu worden verdeeld lo die tol zuivering van bodem lucht en water 2o die betreffende de zorg voor zuiver drinkwater en in het algemeen voor zuiverheid van voedsel en dranken 3o die tot herkinning van den oorsprong den aard en het karakter der ziekte 4o die lot bevordering van op en inrichting vac gelegenheden lot afzondering en doelmatige verpleging der Igders en tot afzondering der gezonden opriohticg van barakken inrichting van quarantaine huizen detacheering van geceeskundigen zusten van het Witte Kruis hospitaal soldaten en ambtenaren der Bijkspolitie waar noodig So die tot toepassing eener doelmatige ontsmetting o a het houden van de cursussen te s Hage het detacheeren vm mannen van den ChriiteUjkea Folkabond en hospitaalsoHaion op de besmette plaatsen het aanscfaatfen van outsmettingsovens eu kbstelooze vervprei iing der regelen voor o itsmetting 6o die tot afwering der ziektekiemen van buitenslands Tot welke gevolgen de toepassing dezer maatregelen in verschillende Gemeenten aanleiding gaf en welke bezwaren daarbij vaak werden ondervonden werd toegelicht Met verschillende Gemeenlebestgren werd Qverleg gepleeg over de aanschaffing van ontsmetlin sovena 100 te s Gravenhage Delft Goud Schiedam Gorincbein Dordrecht enz terwijl verschillende bleekerqen en waschinrichtingen werden bezocht en met de eigenaars maatregelen werden ontworpen bij uitbreiding der ziekte te nemen tegen besmetting Onze aandacht werd getrokken aldus lezen wg in het verslag over 1891 92 van de Inrichting voor doofstommenonderwijs te Bottordam door een bericht dat do Heer Johnson directeur van eeu doof stommengesticht te Indianapolis er in geslaa d was door middel van de phonograaf doofstommen te leereo hooren Hoezeer wij a priori d vertrouwbaarheid van dit bericht betwijfelden meenden wij alle vooroordeel terzijde te motten tellen en deze zaak te ouderzoeken Da directeur wendde 2 ch om inlichtingen tot den Heer Johnson die hem welwillend werden verstrekt terwql do heerea Stieltjes it Co king zou vinden waarin hg van nieuws aan zou moeten begipnan om op de hoogte dier zaken Ie geraken hij zelf ook dunkt mg ral legen hët aanvaarden van zulk een nieuwen werkkring eenigszins opzien en tan slotte meen ik dal een IracCementsverhooging een geede pleister zou zyn um le wonde te hrelen die de geachte spreker veronderstelde dal un het eergevoel van den cheMe bureau door de benoeming van den heer Tarquinus kon getlagan worden Veracheidene actiehouders weder slemden mal den advocaat in an daarna stelde het Bestuur bij mondevan den president X voor lot de benoeming overta gaan Bronrijp kwam er niet door rnet vliegende vaandels en slaande trom zooals hij verwacht had H g viel Mijnheer Tarquinus had verreweg da meerderheid Daarna verklaarde de president X dat hij om gewichtige redenen zyn onts ag als bestuurder moest nemen eu na den dank der vergadering ontvangen te hebben voor do vele diensten in deze betrekking aan de Vennootschap bewezen zonk hij rifct oen tevreden glimlach in zijn zetel n vleide het hoofd achterover tegeu de gevulde leuning De nieuwe directeur ontving dagelukwenschingen van allen die hem hunne stem hadden gegeven ende haaren gingen in de vaste overtuiging een goedwerk te hebben verricht uit elkander j Maar de taak van het Bestuur was nog niet afge to Amsterdam bereid bevonden werden de Inrichting der phonograaf gratis in bruikleen af te staan Terzgde gestaan door een meohanioien werden alsnu aao de Inriobtiug dr proeven genomen ea de uitkomst daarvan was dat zij de oorspronkelyke meening welke door ons van deze zaak werd gekoesterd bevestigden n l dat al de voordeelen die Johnson van de phonograaf voor het spreekonderwys verwacht niet slechts even goed maar zelfs veel beter door het spreken nabij het oor of door de gehoorbuis te verkrijgen zyn Dit echter leerden wg dat de phonograaf de geschiedenis van het spreekonderwgs bg ieder kind kan aantetkonen en zy tol muzikaal genot voor gedeeltelgk doove personen kau dienstbaar gemaakt worden Benige maanden geleden had een ipwoner van Vucht de onvoorzichtigheid een valschen naam op te geven n de inspeoteuf van het geneeskundig staatstoezicht te Bqzendoal hem vroeg waar hij gedomicilieerd waa Deze vraag geschiedde uaar aanleiding van de wettelijke bepaling dat zg die besmette sleden waaronder Antwerpen gunoemii was bezocht hadden aangifte moesten doen opdat de betrokkenen in da plaats van hun inwoning onder geneeskundig toezicht zouden kunnen gesteld worden Het gevolg is dat hg zich deier dagen door den kantonrechter te Bozendael kon hooren veroordeelen tot een boet van 30 subsidiair 20 dagen hechtenis De eisoh van het O M waa ƒ 75 subsidiair 30 dagen Onlangs werd in aenigo buitenlandsohe bladeo meegedeeld op welk een plechtige wijze het lijk van eeu bond behoorende aan de prinses van Arenberg van Salzburg naar Gent werd vervoerd Thans blgkl dit bericJit niet geheel juist ta zijn geweest D eigenares van den Kond is niet een te Salzburg wonende prinses maar een gravin van Italiaanscbe afkomst Ta Pongan ongeveer een uui van St Johano ligt diep in het gebergte hel kasteel O Dit kasteel werd in dezen herfst door eeu vreemde dame gehuurd die bet alleen bewoonde omgeven door eeo grooto schaar van bedienden een Wre hofhouding Deze dama aver wie tal Vlin legenden in omloop ziju moet uit België zijn gekomen Ongeveer vwr weken geleden stierf de lievelingshond vin deze dame die de hond nl overigens volstrekt niet lief zijn geweest Ken mei pluche gevoerde kist diende den hond tot laatste rustplaats een met goud beslikte zgden deken bedekte de kist en nadat de voornaamste bloamenhandelaars te Weenen da prachtigste kransen haddan geleverd en het hondenlgk met de schoonste bloemen was bedekt werd bet 14 dagen lang op hel parallelled tentoongeteld tot eindelijk uit redenen van gezondheid lol het vervoer werd besloten Hel transport van het Igk had met de grootstepraal plaats De waggon werd inet zijdei kleadeiien bloemen versierd en da hofmeester da kamerdienaar en twee livreibediendan begeleiden het Igk naar het vaderland dat eigenlijk niemand kent Il St Nikolaa bimd De bekende redacteur van de Retiew of Bevtem W T Stead doet uaar aanleiding tan bet naderend kerstfeest zijn lezers eau nieuw denkbeeld aan de hand om kerstiieschen keu uit ta deelen Voor velen zegt hg is thans het gevon vau cadeaux mot kerstmis een soort van belasting geworden waaraan men tich moeilgk meer kan onttrekken Maar er zijn ook talrijke personen wien een geschenk zeer welkom zou zijn doch die het met krijgen Dit ligt aan allerlei omstandigheden trots aait de eeuo zgde en kiescbheid aan üe andere want niet loderaeo kan men een cadeaa geven en nog veel minder geld Toch zijn er vaak personen die zich op de eeoa of andere wgze tegenover het publiek rerdienslelgk hebben gemaakt of wel meuschen wien men eens gaarne goed zou doen aan wie men een oude schuld zou wensohen af t doen enz ra die nu moeilgk geholpen kunnen worden teazg door een pobliaka inschrijving Igbten enk Stuad wil nti iif Engeland een vareeoiging voor het uitdealen van kerstgeschenken sticiiten Het behoeft weiuig betoog welke voordeelen du oplevert B V men wil eetf fatsoenlijken minimuml der eens tracteeren dan zendt men een poetwiasal aan de vereeniging me de bijvoeging stuur een ham aec half anker wyn of wat dan ook aan den heerX en de vereeniging zprgt vour de anonyme bestejling De begiftigde weet niet van wien het komt en verwacht dus ook een volgend jaar niet weer oen geschenk Du gever blijft vrij terwgl nu velen ervan teruggehouden worden iels te doen omdat het zoo oploopt als het elk jaar weerkeer De wgze van geschenken geven is patuurlgk eindeloos af ta wisselen Bij ons ia lande is het geSIn van kerstcadeaox minder in zwang doch des Ie meer werk maakt men van het St Nikoiaasfeest Zoo een St Nïkolaasbond loopen het hield nog een vergadering in t belang van den chef de bureau die tan laatttu werd uitgenoodigd om voor da haaren ta verschgnen Bronrijp had dioa morgen rust noch duur gehad op zyn kantoor hy had nog nooit zoo weinig gearbeid nog nooit zoo veel fouian gemaakt in zijn berekeningen tengevolge zijner onrust Toen hij van de hoeren terugkwam was by niet rustiger voorwaar I Ik behoef ni t te vragen wat de uitslag ifer vergadering is gew esf sprak juffrouw Bronrijp zoodra zij haar man by zijn thuiskomst in da oogenzag Hel spgt mij het moest om u Charles t Is verregaand Marie zoo onrechtvaardigals men jegens mij gahacdeld heeft Een actiehoudardie voor mij stemde heeft mij meegedeeld hoe t iade vergadering toeging klaarblijkelijk ia het dal meneer X de president commissaris zijn neef Tarquinus aan een baantjen heeft willen helpen zonderIe vragen of iemand anders geen ouder en beterrechten daarop had hij had de actiehouders stellig in de laatste dagen ten voordeele van zgn kandidaat bewerkt en ofsciioou ik vooraf de meeste dier heeranom hun stem ben gaan vragen en hun goede beloften ontving zijn ze gezicht voor den invloed vaudien vpornanjen man en werd de billgkhoid jegens den ondergeschiktod chef de bureau niet in rekening gebracht Of Ja toch die word afgekocht met een verhooging van tractement Is dan do eer eu hel aitnzien niots meer waard dan drie honderd gulden il t jaar 1 O Maria I Marie als ik gean vrouwen kindereu had ik weet wel wat ik deed Nu het ik hel hoofd moeten buigen en ik heb dankje gezegd voor die gunstige besch ikking dar heeren Aan het feit viel toch iets ie veriuideren en ik wilde mg niet geraakt toonen Meneer X zou ar misschien pleizier in gehad hablwn Een ongelukkige dag voor je boste Charles zet zgn vrouw Je hadt er zoo vost op gehoopt Mgn teleurstelling is niet groot integendeel ik hadzelfe alal gerekaod op driehonderd gulden mfór in t jaar geen kleinigheid voor onsl Ach ikwensehte dat ja even tevreden koodel zijn als ik Charles Geloof ma toch de mensoh maakt zyneigen lot niet Indien ik dat ooit had gedacht Marie m ik er dezen dag voor altijd van teruggekomen zijn waarachtig Maar zoo was myn geloof nooit enzoo zal hel nimmer worden Ik rekende alleeo op mijn benoaining omdat ik dia voor het noodzakelqk gevolg der vooraf joaane omstandigheden hield Ik dacht er niet aau dat er een nieuw verschijnsel in ragn lot zou gedrongen worden door den onre ht j vaardigen wil van anderen Is gebeurd evenwel die mijnheer Torquinus gezegend zij hg mijn nieuwe patroon is mijn ongeluk geweest op dezen ddg en hij zal hel blyven ik heb er een voorgevoel van ordt venoijd Ean Nederlandsoh veemakalaar te Londen David van Gelder is wegens het ten verkoop aiinbiedeu van hel vleesch van een schaap dat ziek en tot voedsel ongeschikt was door eeu der aldermen van de City VMi Londen viroordeeld tot eene boete van £ 10 en £ 2 2 kosten uf subsidiair 1 maand geraugeuisstraf Hij zal echter tegen dit vonnis in beroep komen Een ander Nederlander te Londen zekere ICarel Adriaan Waasenaar is aldaar veroordeeld tot 6 jaren tnchthuiastraf wegeiia deelneming met dertien anderen aan oplichterijen door middel van zwendellirma a oplichterijen waarvan vele winkeliers het slachtoffer werdüu KulteDlandsch Overzicht Notuiirlgk is er ten gevolge van do feestdagen weinig pnlitiek nieuws Wg hebben nog te vermelden dat de Fransche kamer alvorens Zaterdag uiteen te gaan het handelstractaat met Zwitterland verwierp Zij weigerde met 32S tegen 189 stemmen tot de behandeling der artikelen over te gaan Daarmede is voorloopig beslist dat Frankrijk zijne protectionistische staatkunde zal voortzetten Op den duur zullen de Fransche burgers daarvan wel de nadeelige gevolgen ondervinden en tot betere gedachteu komen Men herinnert zich den grooten strijd welke voor enige weksn in de Fransche Kamer over de per wet werd gevoerd Een oogenblik dreigde hel ka binetLoubet zelfs over deze zaak te vallen maar na hrftige beraadslagingen rd het oatwerp ouder den indruk van den laatsten dynaraietaauslag aangettocjen Wel is het achter met geworden daar da Senaat het voor de sluiting van de zitting niet heeft afgedaan Bij het openen dor gewone zitting van het parlement op 10 Januari zal er zeker een stryd gevoerd worden bij de verkiezing van een voorzitter der Kamer vnn afgevaardigden Wagon da uitstekende leiding die Floquet eigen was werd hij jaar óp jauf herkozen ook met medewerking van een goed deel der recht rzyde Docb nu zal er oppositie zijn tegen zijne heikirzing tegengovolge zijner dubbelzinnige verklaringen voor de commissie van enquête ten aanzien zijner inmenging by het verdoelen der gelden van de Panoma inaHtschappij aan de dagbladen voor zoogenaamde Jraü de jnélicité terwyl by minister president was La trance la litre Parole I Autorité Ie Matin en andera bladen komen nu roeds met artikelen voor den dag ter beslTqding zyner candidaluur Andrieux heeft verklaard dat da Panama zaak niet de eenigo vuile waach is die beredderd moet worden Maar alles kan niet op éénmaal geschieden Sedert de opportunisten aan het bestuur zijn is er geen openbaar werk ondernomen waarbij niet aanzienlijke sommen als pott de vin uitgedeeld zyn Men zul later de cyfers van hem te weten komen want hg wil do opportunist den ganadeslai geven De republikoinsche meerderheid beeft slechts één middel om zich aan zijne aanvallen t ontrekken Dat middel is de ontbinding der Kamer De Siècle komt met een opzienwekkend bericht dal niet zonder voorbehoud kan orden aangenomen Uit zeer ernstige feilen dezer dagen aan het licht gekomen blijkt zegt het blad dat eene Boulangiatische aamenzweriuft op het getouw is gezet op denzelfden grondslag en met dezelfde werktuigen als in 1888 Het blad zegt dal hel op dit oogenblik niet meer van de zaak kan zeggen daar het de regeering iuvhare handelingen niet wil belemmeren In Duitschland wordt hel Panama aohandaal vooral door die bladeo besproken welke zich verzetten legen de regeering en de legerwet Zy betoogen dat de onthullingen bewgzon hoe awak de republiek en hoe weinig reden er voor Duitsohland is zgn leger te versterken De f tonearti gelooft dat Frnnkryk vele jaren lang mot de biqnenlandsche zaken de handun vol zal hebben Hêt zal jaren duren vóór de Panama stal waarbij de Augias stal een Noordhollandsche dorps traal lijkt gereinigd is Het argument van het socialistische blad gaat echter niet ehecl op Jugurtha zeide van Bomen Die stad is veil en zal weldra vernietigd worden als er maar een kooper te vinden is maar do Bomoinen logenstraften zgn voorspelling door een der zegerijkste krijgstochien in hun geschiedenis De gemaligd cooservatieve Pott waarschuwt daarom tegen een dergelgk ópiimisme Juist zou een crisis in het liinnenland goraakkulgker kunnen leiden tot een ontploffing naar buiten De Indéptndance meent in staat te zgn belangwekkende mededoelingen ie doen omlraut de barzieuingsformule welke de regeering eerstdaags volgens haar wanrschgnlyk heden Dinsdag indienen zol Het volgende namelyk wordt in kringen der rechterzijde verzekerd De grondslag van het ontwerp is de volledige opheffing van dull census diantaogevolge op da ingezetenen üe km 18 Mr hebben bereikt dat zgn ly die i 1874 ftiorem 611 overeenkomstig het vorenstaande in deze Gema nta tol aangifte verplicht zyu om zich op da volgende dagen Ier Secretarie aan te melden van des vootmiddags 10 tot des namiddags 1 ure en zich in da daarbij vermelde orde te doen inschrijven ta weten zg wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H 1 J K L en M tuschen den 2 en 15 Januari 1893 en zg wiei geslachtsnaam begint mei de letter N O P Q B S T t V W X IJ eu Z tussohen den 15 en 31 Januari 1893 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat hel register van inschrijving op den 31n Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen ingevolge art ISS der Wet vervallen in eene boete van ƒ 26 tot ƒ 100 INSCHRIJVING dat isder die voor de Militie moet warden ingeschreven zich behoort Ie voorzien van een extract uit het geboorteregister dat bij de aangifte moet worden medegebracht ÏOOK BB dal dit extract aan hen die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvragen op hel Bureau van den Burncrlgkon Stand ffrata zat worden uitgereikt terwgl zy die elders geboren zijn zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Uemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hij bij da inschrijving If yk en hummer zyner Kuning ymt kan opgeven GOUDA 27 December 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWEB Burgeriyice Stand GEBOREN 24 December Antonia Joaina ouder P van dor Toeren on C van der Klein OVERLEDEN 24 December N Malers 23 j N van Triet Wed van C A do Man 68 j 28 W J Karssen 5 m W C Boer 4 m J ï n Eijk 39 j F S Sanders Wed vanA Aronson 74 jaar Moordrecht GEBOREN 16 Dec Commerentia Maria Wilbelmfna Cornelia oudera C van der Kley en C G Ham 18 Adrianua Geraidua ouders G Bouwman en J G Buring 21 Hendrik oudera G van Veldhuizen en G Heeg OVERLEDEN 18 Deo Adriana Bolloos wed van Jan Rook lo Van een ongehuwde in do Gemeente waar de vader of is deze overleden do moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde ea van een weduwnaar in da Gemeente waar hij woont 8o Van hem die geen vader moeder of voogd heefi of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten s lanils gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4o Van den buiten s lands wonenden zoon van ean Nederlander dia ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zyn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voorde Militie wordtntet ingeschreven lo De in een vreomd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Bijk verblijf hondendeouderlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die ter zake van 1 s lands dienst in s Bijks overzeesche bezittingen ol koloniën woont Eik die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven ia verplicht zich daartoe bij Burgem atar en Wathouders aan te geven tusachen den laten en 81 Januari Bg ongeateldheid afwezigheid of ontatentenis is zgn vader of ia deze overledeu zyiïe moedor ot zijn beide overleden zijn voogd lol het doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na het intreden van zijn 19donjaar doch voor het volbceugen van zijn 203te ingezeten wordt is verplicht zich zoodra dit plaats heeft ter inséhrijviiig aar te geven bij Burgemeester en Wethouders dor Gemeente waar de inschrijving volgens art 18 moet geschieden Daarbij geldon de bepalingen der 2e en 3e zinsnede 1 van art 18 I Zijne inschrijving geschiedit in h t register van het jaar waartoe hg volgens zijnen leeftijd bsjhoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen