Goudsche Courant, woensdag 28 december 1892

Kraepelien en Holm s Quina LarocheQ iSllSo l E is de meest Krachtige en Versterlcende KINA WIJ aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons i f 1 90 en f 1 Dopöt te Gouda hg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Sc Holm fflofkveraDciers Zeist 1892 N 5030 Donderdag 29 December GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe ixusending van sdvertentiön kan gesohieden tot een aur des namiddags van den dag der uitgave 836 3605 6381 9323 11813 14373 16802 19368 84S 3611 6393 9373 11892 14U4 16805 19364 860 3626 6396 9398 11901 14460 16817 19410 912 3690 6412 9453 11922 14466 16832 19421 948 3 14 6419 9497 11974 14502 16860 19433 3734 6457 9512 U986 14504 16882 19466 3768 6498 9620 12027 14512 16890 19481 975 3764 6499 9M7 12060 14519 16906 19639 988 3785 6515 9663 12063 14602 16911 19650994 8790 6631 9687 12071 14634 16911 19673 1098 3802 6634 9703 12097 14633 16960 19601 1112 3804 6660 9712 12182 14660 17069 19628 1136 3811 6587 9739 13191 14667 17088 19700 1161 3860 6693 9764 12224 14702 17100 19734 1163 3873 6601 9782 12226 14731 17106 19743 1178 3911 6618 9793 12231 14736 17120 19761 1261 3922 6710 9819 12240 14759 17187 19793 1272 4021 6716 9887 12330 14767 17203 19796 1362 4122 6754 9914 12401 14782 17224 19847 1429 4156 6764 9961 12446 14823 17337 19921 1474 4205 6767 9986 12461 14825 17376 19951 1520 4214 6934 10023 12606 14834 17400 19962 1528 4224 6987 10028 12615 14837 17402 19969 1663 4229 7018 10063 12526 14872 17405 19980 1631 4239 7035 10061 12531 14941 17407 19999 1637 4260 7071 10095 12547 14960 17421 20030 1648 4286 7131 10102 12664 14981 17464 20062 1666 4306 7157 10130 12616 16011 17475 20098 1656 4373 7168 10145 12622 16021 17510 20128 1748 4419 7169 10147 12624 16078 17664 20137 1808 4438 7174 10190 13630 16090 17603 20142 1841 4607 7182 10192 12690 15129 17604 20150 1860 4661 7243 10216 12706 16132 17632 20188 1896 4670 7244 10243 12723 15198 17677 20191 1917 4594 7262 10261 12740 16204 17690 20196 1984 4697 7301 10326 12778 15216 17715 20206 ÏOIO 4734 7309 10386 12793 15219 17734 20244 2061 4736 7360 10426 12986 15266 17816 20246 2086 4752 7390 10433 12986 15341 17851 20294 2161 4766 7423 10499 13029 16360 17872 20303 2206 4802 745110540 13072 15385 17882 20389 2249 4806 746610646 13073 16487 17918 20425 2316 4834 7482 10698 13086 16488 17931 20461 9316 4846 7490 10721 13093 16607 17983 20536 2358 4886 7610 10762 13109 16519 18057 20544 2364 4906 7648 10788 13118 16566 18072 20645 2403 4918 7684 10789 13161 16599 18095 20674 2424 4981 7590 10856 1S170 16603 18174 20587 3446 6010 7676 10882 13175 16640 18213 20690 2467 6023 7697 10893 13179 16647 18227 20707 2471 6038 773410953 13242 16763 18283 20716 2474 6052 7747 10963 13257 15768 18366 20811 2568 5060 7807 11000 13266 15791 18369 20822 8579 6068 781711017 13354 15800 18393 20846 3608 5098 8002 11055 13360 15834 18406 20357 3625 6130 8067 11060 13373 16836 18408 20862 8649 6348 8086 11079 13473 15341 18440 20887 8671 6322 809111133 13621 16908 18511 20922 31 86 5379 6302 11145 13622 16930 18643120960 8746 6406 8343 11151 13569 15982 18566 0961 2748 5442 8344 11168 13572 16003 18672 20969 8771 6601 8360 11168 13609 16010 18694 20988 3782 5519 8372 11172 13622 16105 18616 20990 ADVERTENTIÊN Bevallen Tan een Dochter H M HODDUK geb YMH Lkeitwen Gouda 27 December Voor de rele blgken van belangstelling ons dezer dagen betoond betuigen wg onzen hartelg ken dank C TA VEEN Az G F TAH VEES Weltbe J Gouda 27 Dec 92 Ondergeteekenden waarschnwen geene geldenof goederen op hunnen naam af te geren aan hunnen Vader QERABD NA GTMGA AL zallende door hen geene betaling daarran geschieden Namens de Vrouw en Kinderen J NAGTEGAAL A D V E R T E N T I E N i alle binnen en Buitenlandache Cow ranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINKMAN en ZOON te Gouda 500 000 Mark als hoofdpnjé in het getutkigat géral biedt denieuwste groote Seldverlotlii die door dollooge Begeering ran Uambnrg goedgekeurden gewaarborgd is l e Toordeelige inrichlini van hst nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slechts weinige maanden in 7 reilotingen ran 100 000 loten 50 800 pryzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing tullen komen daaronder zgn kapitale prgiea rag erentneel SOO OOOHark bq uitnemendheid echter 1 prqs a M 300 000 8 pryien a H 150001 prijs a M 200 000 26 prijzen a M 100001 prijs a M 100 000 56 pr jien a M 50001 prijs a M 75 000 106 prijzen i M 30001 prgs a M 70 000 308 prqzen M 20001 prga a M 66 000 6 prijzen i H 1500 2pr jzenikM 60 000 606prgzenaM 1000 1 prgs aM 65 000 1060 prgzenaH 600 1 prgs a M 60 000 30930 prijzen a H 148 Iprgs aM 40 000 17188prgzenaM300 200 Iprgs aM 80 000 150 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eente prijstrekking dezer groote door den Staat gewaai borgde Oeldrerloting is ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 5 JAN r SI 1883 en kost hierroor 1 geheel origineel lof slechts M 6 of 3 60 1 h lf t f 3 1 80 1 kwart n V 0 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisael Alle commissies worden onmiddellijk met d grootste zorgf uidighéd uitgeroerd en ieder speler ontrangt ran ons de met het wapen ran den Staat roorziene Ofilfllleele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het rereischte oScieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te rememen is gratis bijgeroegd en zenden wg aan onze Begunstigers ooaangerraagd na elke trekking de oScieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg ran den Staat en kan door directe toezending of ook naarrerkiezing der Belanghebbenden in alle grootere pijsatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ooa debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele benijten de eerste Hoofdtroffors rerkregen en onze Begnns igen zelf uitbetaald o a Huk SSO 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den bechtsten grondslag gerestigde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derbalre wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreescb te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars Id Hambnrif P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting tér deelneming inviteeren zullen wij ook roor het rerrolg bemoeid zijn i or een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te rerwerren De ondergeteekende geeft aan belanghebbenden kennis dat hg met Ultimo DECEMBER e k ophoudt met de uitoefening der Geneeskundige Fraktp terwgl hg aan allen die hem gedurende vele iaren of korter met hun vertrouwen vereerd hebben daarvoor zgn oprechten dank betuigt IJsclub GOUDA Wt a e WFeer Menende Woensdag 28 Bec 1892 Ringrijderij eoor Faren Kinderen van Leden en Geintrodnceerdeo beneden de 16 jaar Loting ten half twee nnr HET BE8TÜDB DE NEÏÏWE LOlÉbir de beste van alle bestaande QAASKLEDBMIDDELEN doet de grgze haren binnnn enkele dagen verdwgnen maakt de haren glanzend en zacht is zeer gemakkelijk in t gebrnik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 oenta en is te Gouda verkrggbaar alleen hg A I OATS IIRDOOMS JBeltknobbèla Èoomiktea Hutdeelt Wratten enz worden in 7 ïi 8 dagen tgd geheel rerw derd zonder de minste pgn te verooi iakdn ook zelfs niet op de gevoeligste haid Prifs per flacon met penseel SO et AlUén echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TDULL PRAUSCKE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsei sche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer Rotterdaoi Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meiihelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen gemrst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelpersdruk van A Buinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ds prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 December 189 VERGADEEING van kn GEMEENTEHAAD p Vrijdag 80 December 1892 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekening ran de Stads Librge over bet dienstjaar 1891 Het suppletoir Kohier van de Flaatsdgke directe belasting op de Inkomsten dienst 1892 Het adres van den heer P Goedewaagen Tz houdende verzoek om afschrijring van zijnen aanslag in de Plaatselgke directe belasting dienst 1892 Het voorstel betreffende eene rergunning aan de Directie ran de Slearine Kaarsenfabriek Gooda tot het plaatsen van eene hgsoh stoomkrasn op Gemeentegrond Da benoeming ran eenen Heelmeester van ket Ziekenhuis en van de gestiobtea De voorzieniog in racatarSB in dé Besturm oer Stedelijke Instellingen ran Weldadigheid en in andere Collegiën en Commissiéu roor vnrtcbillende Inrichtingen der Gemeente Bg kon besluit is aan M Ch van der Zwalm wed J E van Dongen Bolding cipier in het huis ran bewaring te Gouds een pensioen verleend van ƒ S4 Vrijdag 30 December a s zal des avonds ten 8 ure hier ter stede een protett meetmg plaats hebben tegen het Leger des Heils nl in de zaal Oranje en Nederland op de Turfmarkt Gelgk men weet bad dergelijke meeting ook te Amsterdam en Botterdam plaats Zij wordt geopend met een inleidend woord ran den heer Nonhebol terwijl rerder als FEVILLETOJ l OVERWOINNEIV Naar het Buitêeh II Een Christ enmensch heeft geon voorgevoel van aardsche rampen Charles I sprak zijn vrouw zacht t irwijl zg als om hem to troosten haar arm om zijn als legde Hg heeft misschien maai één voorgevoel en dat voorspelt hem geen ellende het versterkt zijn geloof aan God en een eeuwig leven Doch Bronrijp rukte zich met eenige hardheid van haar los terwijl hij wrevelig uitriep Houd wat gij hebt vrouw Ik kan er nietsvan overnemen is het mijn schuld dat ik geenchristenmensch benl Heb ik mg zelven die onbedwingbare zucht naar zekerheid en overtuiging gegeven 1 Of is dit de sebuld der natuur of van watook dat mij in t leven riep zooals ik nu eenmaalben Ik zoek maar vmd niet Uw gewijdeschrift is mij een leugen en wanneer ik mijn blikIaat gaan in t leven der menschen en zie hoe t inde werold toegaat dan moet ik ten minste watmij elven betreft Schopenhauers woorden tot de sprekers zullen optreden eeniga ex staf eu reldoffioieren ran het Leger des Heils o a de heer Q A Bonthuis ex geheimseorsUris en translateur ran Oeneraal Booth In de zitting der Kotterdamsche Arr Bechtbank van gisterenmorgen warden reroordeeld 6 B oud 23 jaar bleekerskneoht te Gouda wegens diefstal tot 1 masml gev A de R gewezen spoorwegarbeider te Gouda wegens diefstal van goederen tot 9 maanden ger Te Oudewater hebben zish een tweetal gevallen van cholera noslrs v gedaan net doodelgken afloop Op den arend Van Dinsdag 20 Deo werd door den personentrein welke te t u 20 m ran Zoetermeer vertrekt tusschen Zottermeer eu blok 6 op de Igu Gouda Den Hoog mm paard overreden De trein onderroftd eiaig vertraging het dier werd verpletterd Een ImtHUtt nm gebroken terwgl de maohine daldelgke qxnen van het leraielingswerk vertoonde Opmerkelijk is het dat de trein pas aenige honderden meter rerder topte hoewel t in den trein heel goed merkbaar was dat deze orer iets heenging wat nogal weerstand bood Ik bevond mg aldus verhaalt een der passagiers in den derden wagen achter de machine doch sprang evenals da medereizigers direct op om te zien wat er gebeurd was Wg openden de portieren doch zagen niets Eerat aan t volgend wachtershuisje waar de trein opnieuw stopte vernamen wg de toedracht der zaak Da minister van binnenlandsche zaken heeft ter algemeene kennis gebracht dat bg zijn departement geene ambtsberichten zgn ingekomen OiUtrent in de mijne maken i 0 die ééae groote dwaling die ons doet gelooven dat wg bestaan om gelukkig te zgn want zoo lang wg in haar blijven volharden is het leven vol tegenstrijdigheden Marie had hem met stggende ontzetting gadegeslagen Bij het vernemen zgner laatste pessimistische aanhaling brak zg in een stortvloed van tranen uit zij wrong hare handen als in wanhoop en sprak nauwelijks hoorbaar God moge u en ons allen in dit huis genadigzgn Charles Zoo gij waarlijk meent wat gg zegt gaat ons geluk verleren O en dat gij hot zgtvan wien ik die woorden hooren moot gij dienik zoo lief zoo lief heb Ach het ware mij beter zoo ik dezen dag niet had aanschouwd Nu ook sprongen hem de tranen in de oogen hij trad op haar toe en sloot haar in zijne armen fluisterend Waarom Marie Hebt gij niet genoeg danaan uw gelukkig geloof dat God zijn zegen gebiedtover hot buis waarin do liefde woout v III De daj en verdwenen de een na dep ander in de onpoilbaro diepte van het verlüdene de rozen bloeideU allon a krachtiger op do wanden der kleinen in t gezin van den heer Bronr jp en do oogon zijner vrouw scbitterden vau innig geluk wanneer zij hen ADVERT ENTIEN worden gepIaaUt van 1 5 regels k 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt a eloopen week aan Aziatiache cholera orerledenen De opgare ran de in de week ran 13 tot en met 19 November jl orerledenen Staaüwurmt 22 Norember 1892 behoort rolgens ingekomen ambtsbericht nog aangerold te worden met Boskoop rZuid HoUand 1 persoon Uit s 6rarenhage schrgft men Zaterdag 11 waren ran 5 tot 8 ureo des aronda in de groote baliaal boren ten paleize verscheidene keratboomen geplaatst Daar waren aanwezig verschillende leden der hofhouding en rau den dienst van Hare Majesteiten aaa wie door de Koningin rijke geschenken werden aangeboden De zaal waa luisterrgk gearrangeerd De Regentes heeft aan de Koningin behalve een groot aantal andere voorwerpen als Kerstgare geschonken eene sobilderij roorstelleude Koning Willem III geschilderd door De Josselin de Jong welk portret zeer goed geslaagd is en roertreffelijk gelgkt Bovendien ontving de Koningin van hare moeder eeu hier te lande vervaardigd wagen t 4 roor beipaanmg jnet poneys met welk poueykarretje de Koningin reeds rgtoeh es beeft gemaakt op de buitenplaats ZorgtUet Bg gelegenheid van het Kerstfeest ontving de Koningin ook een geschenk van den Keizer vaa Duitschlsnd en wel vier doozen met soldaten grenadiers en kurassiers en kreeg de Beitentes van hare dochter o a twee lampen en verscheidene luxeartikelen Voor het kantongerecht te Groningen werd een praktizijn gedagvaard ter zake van het in strgd met eene bepaling van het reglement van politie voor de gemeente Groningen zonder sehriftelgke vergunniag van den burgemeester doen houden van eene mnsieic partg waarbg het publiek met of zonder betalillf toegang had De kantonrechter verklaarde bewezen niet dat jiQ gadeslaande z oh zelve bekennen moest dat deze zegen des hemels sinds dien noodlottigen dag nog allgd haar deel had mogen blgren maar met het verloop des tgds verdwenen de onrust de onvoldaanheid met de dingen dezes levens geenszins uit het immer peinzend gemoed ran het hoofd des huizes de kleur ran zijn aangezicht werd van lieverlede blocker en geler en zgn kwgnende oogblik staarde steeds uit dieper holte voor zich neder Hg werd stiller en meer in sich zelven gekeerd dan ooit te voren en wanneer Marie hem gadesloeg als hg zich onbespisd wanende in lustelooze houding nederzonk in den gemakkelijken zetel waarmede tij hem op ziju laatsten verjaardag had verrast Wanneer zg hem gadesloeg vergat zij de rozen barer kinderen verdween de lach der tevredenheid uit baar glanzend oog en dacht ze óók met onrust aan de zorg en aan de verlatenheid die bet leven haar zou doen lijden indien ze hem verliezen moest Eu ze zag hem nog maar zeldzaam in dien toestand van ali ehoele lusteloosheiil want al klaagden de twijfel het ongeloof misschien reeds en de ontevredenheid met zgn lot solnor uur aan uur in zijn hart daar leefde niettemin iets nog aitgd sterk genoeï om liem ter wille van fijn vrouw in den huiselijken kring een geveinsde op iTiiundheid te doen toonen Vooral wanneer hij naar ouder gewoonte rich met Kildo boziif hiild al mocht het spel ilan ook iets minder liiidrurhIiK zgn dan te vorin koslte het Marie niot weinig moeite aan iga