Goudsche Courant, donderdag 29 december 1892

door hen onder zuchten en klagen werd ingeroepen Bronrijp voortleven en ter zijner eere moei gezegd verdwenen de rampzalige boekon waarin hij zijn worden dat hij den goeden dunk door zyn pleeg heil immer meer zocht zonder het te kunnen vinden ouders jegens hem gekoesterd meer en meer bevet en Hermine en Johan Perra kregen tigde en deed stijgen Hy bleef een jongen als H it ail nuuiu uab Uliu U ailiu IIIOU UU lOU U lUUbD Uiaui piUlOrueil IHUg IU £ 1JU UlUUCUSie bUtMUb lou dan het flnantieele immers verbeterd was eo dat dezevNautste n grievende toloursloUiug die hij niet had dan ook vrij zou komen Mon vermoedt dot huu ue teleurstelling tot den oansliig heeft gelold De commissaris van politie Sinnott was 29 jaar oud Zeveu jaar hij de boerderij van zijn de musiekpartq heeft doen houden maar dat hij die gehouden heeft en daar dit laatste niet strafbaar was gesteld ontsloeg hij den beklaagde van alle rechtsvervolging lliertegon voorzag zich de ambtenaar van hot openbaar ministerie bij genoemd kantongerecht in cassatie Ue zaak werd gisteren voor den Hooj en Raad behandeld Advocaat generaal Gregory lag in s kantonrechters beslissing eone verinomde vrijspraak omdat de rechter eeu der feiten niet bewezen verklaart Er had dus geen ontslag van rechtsTervolging maar vrijspraak moeten volgen Z E H A conciudeerde mitsdien totniet ontvaukelijk verklaring dooh ook al ware het boroep wel ontvankelijk dan nog kon adv gen hef gevoelen van den requiraut niet deelen dat bekl de muziekpartij deed houden en het houden zelf door de muzikanten geschiedde Wel waren deze laatsten noodzakelijk voor de muziekpart doch bekl die alles nat er voor die party noodig was regelde hield de muziekpart Uitbpraak 23 Januari I exilëe in de Nouvelle Sevue geplaatst Zooula we reeds moedeelden wordeu in dezen arbeid van den Fransoheu aoadémicieu de lotgevallen geschilderd van de koningin van Boemenié Loti die een teer gezien gast was aan het hof der koningin op het kasteel S naia tracht met de teerste kleuren bet beeld van Carmen Sylva te schilderen Een Kussisch blad deelt mede hoe Keizerin Katharine II zich en den kroonprins in 176S liet inenten en welke bijzonderheden aan deze rhistori che gebeurtenis waren verbonden In dien tijd hechtte men aan dit feit groot gewicht Voor de operatie werd dr Dimsdale uit Engeland ontboden daar men Je Kusaische en de in Busland aanwezige buitenlaudsche geneesheoren voor niet ervaren genoeg beschouwde Toen de inenting gelukkig was afgeloopeu werd de gebeurtenis door een ukase aan den Senaat 22 Nuv 1763 bekend gemaakt en allo trouwe onderdanen werden tot dankstonden opgeroepen de vertegenwoordigers der verschillende departementen kwamen de keizerin persooolyk gelukwenschen en op 22 No verschenen aan het hof alle hoogwaardigheidsbekleeders en gezauten om de keizerin en den czarewitch te complimeoteeren Op den gelukweusch van den Senaat antwoordde de keizerin o a Mijn bedoeling was om door zelf een voorbeeld te geven Telen ran mijn trouwe onderdanen van den dood te redden daar zij onbekend met het nut van dit middel eo zijn toepassing vreezand in gevaar b eveu Ik Iieb daarmee een deel van mijn beroepsplicht vervuld want volgens het evangeliewoord moet een goed border zijn leven voor de schapen wagen Dr Dimsdalo verkreeg voor de gelukte operatie den titel van baron den post van lijfarts en den rang van staatsraad in wurkelijken dienst bovendien kreeg hij een jaargeld van 500 p st Te Moskou werd de gi beuTtenis gevierd met een dankoefuning in de Uspenskicathedraal waarna van het Kremlin 101 kauouschoten werden gelost eu voor het volk eeu groot feest werd georganiseerd Verder werden 12 gouden gedenkpenningen geslagen die door den Senaat aan de keizerib ten geschenke werden gegeven Op de eene zijde staat het borstbeeld der keizerin met kroon en hermelijnen mantel op de keerzijde ttaat de tempel van Aesculaap waarvoor de vers agen Hydra ligt Jit den voorhof treedt de keizerin met den ozarowitcb naar buiten en eene Uu8sia met tal van kinderen snellen haar blyde tegemoet Aan den bovenrand bevindt zich bet insuhrift Op baar eigen lichaam gaf zy het voorbeeld Bn den benedonrand de datum der inenting 1768 October 12 I e Temp bevat een uittreksel uit de eerste reeks der artikelen door Pierre Loti onder den titel Une Het werk bedoelt geen schandalen zooals sommigen voor hot openbaar was gemaakt beweerden Over Helene Vacarescu sprekend schrijft Loti Aan de zyde van den kroonprins zat eiken avond aan eeu kleine familietafel Uélène zoo ontstonden die gevoelens die men zoo gemakkelijk had kunnen voorspellen Dat een prins van 24 jaren streng behoed voor de uitspanningen van zgii leettjd zyii leven verdeelend tusscheu geestelgken arbeid eu uiililuire oefeningen verliefd wordt op eeu jong vroolyk geestig meisje bovendien het eenigedat hg by het plaatselgk verkeer leerde kennen is zeer begrijpelyk I a man die zich langzamerhand ontwikkelde was eenvoudig en eerbaar En de gedachte aan een huwelijk hoezeer strijdende met alle etiquette moest wel opkomen oy een jongen man die als de kroonprins in puriteinsche denkbeelden was opgevoed eu omringd was van goede voorbeelden Hëièue met haar vlug verstand was bovendien ais gesohapeu om de liefde blyvend te doen zijn Een jaar later trof Loti de koningin te Venetië aan Ook hier werd zg door Hélène vergezeld die zich in haar geheele optreden voordeed als het verwendde kind van deze bemiunelgke moeder Toch meent Pierre Loti te hebbeu opgemerkt dat zg als geen vreemden aanwezig waren koeler tin terughoudender tegenover de koningin was Dit wordt met gezegd om freule Hélène een verwyt te maken zoo weinig vroawen verstaan de kunst zich zelf te zyu zonder een eenigszius geaffecteerde paso aan te nemeu Ik twijfel er niet aan dat zij eeu oprechte neiging voor deze uaugenomen moeder had eu dat zg echte tranen heeft gestort toen zij haar voor alttjj moest verlaten Ue koningin zeide mg glimlachend Wy zijn zooals gy weei de banuelingeu van Venetië En zg voegde er op treurigen toon bij Wij zyu zelfs zooals enkelen bewtlfeo misdadigers tegenover Europa tlier moet ik op de positie wijzen die Hélène toen aan het Koemeensehe hof innam Ik had haar verlaten als een hofdame der koniugui e i vond haar terug als verloofde vau den troousopvolger Het is waar de gamers hadden haru toestemming niet gegeven en du koning had zgn inwilliging Vweer ingetrokken Maar geen breuk was nog ontstaau de prins had aan freule Mélène noch haar woord noch haar brieven noch den Verluvingaring teruggegeven De koningin die zoo gaarne de verloving van haar beide aangenomen kinderen weuschtu eu die zich daardoor het misnoegen vau haar volk op den hols had gehaald gaf hare hoop niet op De koningin sprak met Loti over baar nieuwste werk Le Liore de l dme Ik moet u echter opmerken dat het werk van een krankzinnige is Eu mat haar fraaie doorschijnend magere hand maakte zg eenige kringen iu de lucht voor hare oogen om laohend op de bewurijg van sommigen te wyzen dat het in haar hoofd niet geheel in ordo was Eo feitelgk bestond er een partij die het gerucht ingang trachtte te doen vinden dat de koningin het verstand had verloren Te Ueinenoord hoeft onlangs eeu oplichter gebruik gemkakt vau de lichtgelojvigheid van sommige boe de kast een beurt die voor hea heel wat beter vruchten zou dragen bovendien Wij hebben mynheer Bronrgp eenmaal hooreii zeggen dat hij er iiiet van hield iets ten halve te doen en met Johan Perra althans bewees hij dat die woorden recht hadden van bestaan wanner ze uit zijn mond werden vernomen Een paar dagen nadat bij de zekerheid verkreeg van niet tot directeur benoemd te zijn had hij zijn vrouw de vratg gedaau of zij in dezen niet voorzienen toestand er wel toe zou kunnen besluiten om Johan Perra als haar huisgenoot te blijven beschouI weu of wel dat de onverwachte omstaudigheid voor den armen jongen zijn verbanning naar eeu gusticht tan liefdadigheid waar en welk dan ook tot gevolg zou hebben Zij had te beslissen hij liet huar vrjj in haar handelen doch zij gaf hem met zachtheid ten antwoord dat hun lot sinds dien dag ten Of zichte gehuichelde opgewektheid te twijfelen en ze zou deze voor onloochenbaar heliben aangenomen indien zgn vervallen gelaat baar niet zoo sprekend bad overtuigd dat zijn ziel of zijn lichaam misschien wel beiden door een de levenskrachten voortdurend vernielende krankheid was aaagetast Toch erkende zy dat zulk pelen met den jongen Bronrijps opgewektheid mocht dan meer of minder geveinsd zyu hem een wenschelgke afleiding wezen moest in zijn normalen toesiand van afgetrokken gepeins en om die reden rekte zy tegenwoordig de toonaeltjes van een JongHollands binnenhuisjen zoo lang dat de kleinste acteur er ten laatste bij in slaap viel omstandigheid nu ze reeds zoo ver met Johan waren gegaan voor God geen auder gevolg mocht hebliou van dat zij voor hem bleven zorgen als voor een eigen kind zoolang dit mogelijk bloek Julian die intussehoii reods met Hermine eiken dag naar de stiid G trok om do school te bozoeken bleef dus op den olfdon goeden voet in t gezin van On f huismoedertjen dat in hare wederkeerige lief le voor haar echtgenoot waarlijk niet met oekrompenheid wikte en woog hoeveel ze te geven en te nemen had om den gevoeligen evenaar in een juist evenwicht te houden vond zich op zulke avonden het gelukkigst wanneer Hermine en Johan nadat Eildo in slaap was gevallen met een berg van zwarigheden voor den dag kwamen betroitende bet huiswerk dat e onderwijzer iiun bud opgedragen ter afleverin op den volgenden morgen en ze was wel eens zoo vrij de kinderen een wenk te geven dat ze hun hoofd er niet te veel inee behoefden te breken daar pa ben imitiers heel goed kon en heel graag zou helpen zoo de moeielijku opgaven hun krachten dreigden te ovortrefFrtn Tot luwikkelmg dor kinderen immers Marie wi t hot vonil zy haar echtgenoot nog steeds geroei en zoudra zijn hulp ren Hij had hun wys gemaakt dat voor eenigen hunner kans bestond om als bodrijfboer geplaatst te worden op bouwmanswoningen toebehoorcnde aan den Prins von WieJ Hij had daarover reeds geschreven maar ten antwoord ontvangen dat de Prins hem persoonlgk wilde spreken Natuurlgk liet hS da reiskosten door de belanghebbenden betalen Toen hg terugkwam was de zaak echter nog niet geheel in orde Hg zeide dat hij weder een brief namens den Prins ontvangen had welke geteekend was Van der Schrieck en dat hg nogmaals te Neuwied moest komen Wederom moesten de reiskosten voorgesohoten worden Do boeren die sedert van deze zaak niets meer hebben gehoord zijn nu tot het vermoeden gekomen dat zij bedrogen zgn en hebbeu den oflioier van justitie te Dordrecht verzocht deze zaak nader te onderzoeken Gisteren avond hield de Bond van Nederlandsche ouderwyzers bare 18e algemeeua vergadering in het lokaal Concordia te Amsterdam Do bgeeukomst werd geleid door den heer H Tegelaar In zgn openingstoespraak wees deze op de gebeurtenissen van bet afgeioopen jaar In ervaring was men volgeus spreker rijker geworden in illusién armer Spr herinnerde aan het verraad gepleegd te Heiloo tegenover zulke feiten past het krachtige propaganda te maken Het lol van den onderwijzer ziedaar waarvoor de onderwijzer te strijden heeft De aandacht geschonken zoowel door particulieren als door de regeering aau den Bond doet veel verwachten voor de toekomst Spreker bracht onder applaus hulde aan de heeren Kerdgk eu Ferf voor wat deze in het belang van den Bond gesproken en bewerkt hadden Hg betreurde de tweedracht dit ontstond door de houding van de afdeelingeu Arnhem en Groningen van het N O G De onderwijzers zgn bereid concession te doen djyih men verdere van hen iruen zelfmoord Hunne zelfstandigheid dient gehandhaafd Met dep weusch dat deze 18e algemeene vergaderiug goode vruchten mocht afwerpen besloot spreker Het tweede punt der agenda bet voorlezen van de notulen der 17e algemeene vergadering werd met toestemming der vergadering achterwege gelaten De Voorzitter deelde mede dat op deze bgeeukomst 81 afdeelingeu van den bond vertegenwoordigd waren met 104 afgevaardigden Ingekomen was van de afJ Groningen eene motie var den volgeuden inhoud De Algemeene Vergadering acht het wenscbelijk dat de ouderwyzers leden van den Bond ook lid worden van het Nederlandsoh onderwijzaragenootsehap ea daar propaganda maken voor de beginselen van dea Bond en de belaugen vun het onderwgs en gaat over tot de orde van den dag Vervolgens bracht de algemeene secretaris eeu verslag uit over het afgeloopeu jaar Hieruit zg aangestipt dat bet orgaan van den Bond De Bode zoowel in grootte als iu aantal abonné s steeds Vdrmeerderde Het aantal abonné s bedraagt thans 4600 Op dit öogenblik bedraagt het aantal gewone leden van den Bond 8258 het aantal buitengewone 140 te zamen 3396 De inkomsten waren ƒ 4663 46 de uitgaven 4330 03 zoadat er een batig saldo overbleef van 333 42 Alle schulden van den Bond zgn tevens afbetaald eeu juweel zei juffrouw Bronrgp zoo gedienstig en Z p flink toch eo haar man verklaarile dat er veel van hem te maken was zoo het lot hem althans niet vijandig bleek Maar dit zou zijn schuld niet zyn Men kon wel meewerken in de richting waarheen het scheen te leiden er tegen ia worstelen hielp niet Dttt bcaamiia ook juffrouw Bronrijp wel in zich zelve doch ze dacht er bg aan een liefderijke hand en een wgzen wit Bronrijp s levensbeschouwing werd daarentegen steeds pesbimistischer Arthur Schopenhauer die hem eerst wat al te zwart keek word zijn boezemvriend ilions klaagtonen over het leven voudeu weerklank in zijn bitter gemoed eiken dag mmr kuuneiT of willen voorzien een schok gaf aan zijn gemoed waardoor do onvortrouwbara vrede word verstoord en iu een trourigen oorlog met zich zelveu mot God en zijn lot overging j ffordi venolgd Bronrijp helile van n iture misschien tot zoodanig ting over de kiemen er toe loefden maar Vimorden lang in zijn binnenste totdat ten TS i J t I BnlteBlandsch Overzicht il du Bode medegedeeld Art 41 handelende over vergoeding van reis en lerblijfkoston van afgevaardigden uit de algemeene 1 18 laten te vergoeden door de afdeelingen gaf het lein tot eene levendige discussie Kr lieten zich al UDSlonds 8 spreker inschrijven Met 70 tegen 33 stemmen reis en verblijfkosten luii de afgevaardigden te vergoeden De inhoud en de redactie van hel orgaan kwam varvolgons ter sprake Breda trachtte aau te tooneu dat de gevolgde tnktiok is uulogisch inconsequent en govaarlgk De secretaris Ketelaar verdedigde de reductie tegen deze beschuldigingen Ieder lid zeide bij moest het recht hebbi n iu het orgaan te zoggen wat hij achtte in het belang van den Bond te zijn Het orgaan hleof nog lang het onderwerp van debat Niet minder dan 15 sprekers lieten zich insohryveu en een vijftal moties werden gedaan waarover morgen zal worden gestemd oor de stemming in de afdeolingeo niet beslissend De zeventigste verjaardag van den beroemdenil ireweesl Mot algemeene steramen werd na eenige Pasteur is te Parijs luisterrijk herdacht in eene plechclisousiie art 23 betreffende de algemeene vergude 1 tigo bijeenkomst in de Sorbonne waar de president rineon goedgekeurd met een amendement Amsterdam der republiek den jubilaris binnenleidde in een bre den 1 1 1 I kring van mannen der wetenschap uit Frankrijk en het buitenland Deze gebeurtenis maakt een weldadigon indruk te midden van al do agitatie in de politiek De president der republiek de ministers het corps diplomatique vele vereenigingen cu geleerde geuootschappo i en studenten waren tegenwoordig Vele redevoeringen werden uitgesproken waarin hulde gebracht werd aan den man der wetenschap en zijne sohooue ontdekkingen De beroemde Engelsehe hoogleeraar Lister dankte Pasteur uit naam van de geneeskundige en heelkundige faculteit en omarmde hem onder de geestdriftige toejuichingen van het publiek De afgevaardigden uit Berlijn en Petersburg werden vooral z er toegejuicht Voor Pasteur die zeer bewogen en blijkbaar zeer zwak was zeide zijn zoon dauk voor deze bulile Gisteren verscheen een proefnummer van het nieuwe Ochlüudhliid dat met 1 Januari te Amsterdam de Telegraaf m worden uitgegeven Do hoofdredacteur de heer A L U Obreen opent hot nummer mot I het volgende inleidende woord Het feit dal voortdurend Nederlandsche handelaars te rade moeten gaan met bnitenlaudcche dagbladen om ingelicht te zijn over den gong van handel en Buverheid heeft eenige ondernemende mannen ertoe gebracht de handen ineen te slaan ten einde te Amsterdam een ochtendblad te doen verschijnen waarmede zij zullen trachten in die behoefte te voorzien I e Telegraaf z il natuurlijk niet zo der geldelijke opofferingen van eenigen omvang haar krachten inspaiiijrn om ten behoeve van groot en kleinhandel van nijverheid en scheepvaart nieuwstijdingen te verzamelen welke dadelyk no ontvangst kosteloos in de tijdingszaal ter beschikking vaft iedereen zullen gesteld worden Met s Graven hage on Kulterdam zal de Telegraaf een oigon telefoonverbinding hebbon Daardoor zal men in do tijdingzaal te Amsterdam geduronile d Kamerzittingen de beraadslagingen kunnen volgen terwijl wederkeerig te s Oravenhage en te Botter dam bet publiek dadelijk van den uitslag der Beurs isl kunnen kennisnemen Uitvoerige telegrammen omtrent de buitenlaudsche mark eii on in het bijzonder omtrent den handel van NoordAmerika zullen daarbg ter beschikking worden gesteld In het vermoeden dat deze pogingen zullen worden gewaardeerd om den groothandel zoowel als den wiokelstand ec den verbruiker zoo volledig mogolyk in le lichirn omtrent nlle gebeurtenissen die invloed kunnen uitoefenen op rijzijig en daling van a lo prijzen doet de Telegraaf een beroep op de belangstelling van alle handelshuizen wier raededrelingen dankbaar tullen worden ontvangen De Telegraaf z er haar eer in stellen zoo volledig en zoo onpartijdig mogelyk verslag te geven van alle vergaderingen en zg zal gaarne keunis nemen van de jaarverslagen en andere documenten welke door vereenigingen en naamlooze vennootschappen worden openbaar gemaakt Ten opzichte der binnenlandsche aüugelegenheden zal dit blad hervormingsgezinde en vooruitstrevende beginselen zgn toegedaan PersQonlijke aanvallen van welken aard ook liggen daarby niet iu de bedoeling van de kalmen eu humanen trant zullen zijoveel mogelijk zaken en zoo weinig mogelyk personen behandeld worden Omtrent de buitenlandsche aangelegenheden bestaat geen verscheidenheid van opvatting Da vraag Wat is het belang van het vaderland biedt steeds een oufeilbaien toetssteen aan voor de beoordeeling van alle internationale kwestien In letterkunde en kunst aal de Telegraaf zich niet maken tot iiitsluilendon tolk van eenige bepaalde school of richting Dankbaar zal zij ter plaatsing als feuilleton do romans aanvaarden der Nederlandsche letterkundigen Ten einrie dit blad binnen bet bereik van een ieder te brengen is de abonnementsprys zoo loag mogelijk gestold Men beschouwe het streven vaa de Telegraaf niet als een werk van partijbelangl maar veeleer als een poging welke aau don geheeleu Nederlandschcn handel kan ten goede komen in don harden strijd welke tegenwoordig tusschen de verschillende at dit nieuwe dagblad ook moge tot stand brongen het strekko bovenal lot heil van hel vadjrlan dl Tot de aanwezigen behoorden afgevaardigden uit Amsterdam en Utrecht en de Nederlandsche gezant die gisteren zelf Pasteur hot groot kruis der Oranje Nassauorde is gaan overhandigen De Frniische Kamer is tot 10 Jan uiteongegaan maar do enquête commissie jet haar arbeid voort en zal eerst nu 1 Jan eenige dagen rust neraen Als men nog geen besef heeft van de reusachtige schaal waarop men bij de drukpers is te werk gegaan om het publiek te wiiinon voor do leening der Panamamaatschappij in 1888 dau kau het volgende als staaltje dienen Do commissie van enquête heeft 17 000 bons te onderzoeken gehad die afgegeven waren voor fraia de publicitê De commissie van enquête die tot nu toe de voor haar afgelegde verklaringen aan de dagbladen geregeld heeft medegedeeld zal zegt men nu de Kamera uiteen zijn geheim houden wot voor haar getuigd wordt De commissie heeft hare zittingen verdaagd tot aanstaanden Donderdag Over de verwerping van het handelsverdrag door de Fransche Kamer oordeelden de zwitsersohe bladen zeer ongunstig De Gazette de Lausanne schrijft Meer danvier eeuwen achtereen vormen onze handelsbetrekkingen met Frankrijk den grondslag van een vriaaj sctrap die zich zelf in zeer slechte tijden niet verr obende Het heelt Uen proteotionisten behaagd d toestand te veranderen Frankrijk bbhoeft zich niet teverwonderen zoo do opeubaro méening in Zwitserland ontstemd is Wij willen hopen dat het verbrekender betrekkingen slechts tijdelijk ts en dat weldra een verstandiger handelspolitiek in Frankrijk gevolgd zal worden De Bondsraad heeft beslaten dat van 1 Jan of het douanetarief zal worden toegepast op alle Fransche koopwaren Ook de Fransohn handelsreizigers die Zwitserland bezoeken zullen aan het gewone taripf worden onderworpeu Zaterda avond omstreek elf uur ontplofte te Dublin een hom met dynamiet geladen voor het huis waar het hoofd der geheime politie bureau houdt en waar ook de minister voor Ierland John Morley die tegenwoordig in Ierland vertoeft eenijjo vertrekken te zijner beschikking heeft Het politiebureau bevindt zich beneden en John Jlorley hoef zijn kabinet op de eerste verdieping Een commissaris van politie verloor beide beenen en overleed een paar uren later in het ziekenhuis De ontploffing veroorzaakte groote schade aan de belendende woningen maar richtte verder geen mideel oon Door de heer Morley Gladstones minister voor Ierland juist de man is ie de lersche quaestie overeenkomstig de wonschen der Ieren poogt ip te lossen t het vermeden voor de hand dat ligt het vermosden aanslag niet tegen hom maar tegen den chef dergeheime politie gericht is j i am gebezit van een lot 20 jaar Volgens een correspondent van de Standard beïint het gevoelen meer en meer veld te winnen dat de aanslag niet tegen het bureau van politie maar tegen het kasteel gericht was Men vermoedt dat do bedrgvera van den aanslag ontevreden waren omdat de rejoering weigerde Daly uit de gevangenis to ontslaan Sedert Zaterdag jl wis men dat deregeerin besloten had de invfyheidstelling van Daly te weigeren Daly was in 18 4 te Birmiii vangen genomen Hg was m bet hoeveelheid dynamiet gevonden en dwangarbeid veroordeeld j i digd eleden verliet vader te Clónegol en trod Zijn vrienden haddon gehoopt dat er onder het kabiiietGladstone een algemeefto amnestie afgekon zou worden en dat Daly in dienst der politie te Dublin Zyn bekwaamheid en scherpzinnigheid trokken spoedig de opmerkzaamheid en hij klom van rang tot rahg op Een ambtenaar der politie Dawson beweert op do plaats bq het bureau iels op den grond te hebben zien liggen dat het voorkomeu had van een stukje sigaar dat nog brandende was Drie minuten nadat Dawson dit voorwerp gezien had geschiedde de ontploffing Dawson zegt tevens dat hg Sinnott een öogenblik vóór de ontptofting heeft hooren spreken met zekeren Clansy Nadat Siunott met dien man gespioken had stak bij een plaats over en toen gebeurde da ontploffing Du ongelukkige Siunott werd deerlgk verminkt Zyne gelaatstrekken waren niet te underscheidcu Zijn gezicht was geheel zwart eu de oogen war n verdwenen Hij leefde nog en do eerste geneeskundige hulp werd verleend door dr Alex Smith Sennott is niet weder tot bewustzijn gekomen bij stierf te 12 uur juist toen de Kerstfeestklokkeo oegonnen te luiden Kaatongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 28 December 1892 Do volgende personen zijn veroordeeld wegens Als geleider van een hondeukar daarmede s avonds rijden zonder heider brandend licht en zander de honden van muilkorven te hebben voorzien A K te Bergscheiihoek tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Als geleider van een hondeukar daarmede s avonds rijden zouder belder brandend licht tweemaal ge pïeogd H J te Bergschenhoek tot 2 geldboeten elk vsn ƒ 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete Op eeu openbare verkoopplaats voorhanden hebben van surrogaat van boter zonder dat dit op de waar vermeld stond G van dan B huisvrouw van G S te Oudewator tot ƒ 25 of 5 dagen hechtenis Als koffiehuishouder in zijn kofiiehuis bezoekers aanwezig hebben na het uur van sluiting J W te Gouila tot ƒ 3 of 2 dagea hechtenis Zich zonder jachtakte met geUden geweer in het veld bevinden G H te Nieuwerkerk a d IJssel tot ƒ 3 of S dagen hechtenis Jogen in eens anders jachtveld zonder schriftelgke vergunning van den eigenaar of rechthebbende S S te Oudewater tot ƒ 3 of 3 dagen hechtenis In zijn winkel voorhanden hebben van 4 niet geijkte gewichten P B te Bleiswijk tot 4 boeten elk van ƒ 0 50 of 1 dag hechtenis voor elke boete Op straat spideq met geld G B te Goudn tot ƒ 1 of 1 dag hechtenis lo openbare dronkenschap 2a buiten openbare wolerbakken datgene verrichten waarvoor die inrichtingen bestemd zijn L van der E te Aarlanderveen tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dog hechtenis voor elke boete Als schipper van een gesleept wordend voortuig daarmedo by nacht met gestreken mast varen door een openbaar vaarwater zonder dat dit schip ter hoogtu van minstens 3 meter boven de romp een helder witlicht voerde W G zonder bekende woonplaats tot 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij le herhaling O S te Gouda tot 3 dagen hechtenis J van der W te Gouda tot ƒ 3 of 3 dagen hech Openbare dronkenschap O ton V ts Goudfl tot ƒ 1 of 2 dagen hechtenis M G to Gouda tot 0 50 of 1 dog hechtenis In sloot van dronkenschap de openbare orde verstoren T van H te Ouderkerk a d IJssel vrygesproken In zgn winkel voorhanden hebben van eeb niet gegkt gewicht T M J P te Bleiswgk vrggesproken Al de veroordeelden zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lyfsdwang van 1 dag 34 1 Staats loteriJ 4e Klosse Trekking von Woensdag 28 December No 6535 ƒ 25000 No 20361 ƒ 2000 No 7990 ƒ 1600 No 18476 en 20505 ƒ 1000 iJfo 6928 12528 12948 en 19939 ƒ 400 No 1801 eu 16972 ƒ 200 No 174 1627 2645 5975 13498 14033 18478 en 20102 i 100 Pryzen van ƒ 65 22 2506 5509 8286 10640 13237 19104 18595 28 2539 5564 8293 10642 13244 16111 18664 62 2567 5566 8306 10650 1SS 4 16120 18670