Goudsche Courant, donderdag 29 december 1892

1893 vrydag 30 December NO 5031 Mederlandscbe Stoomboot Alaatschappij De Sloomachepen BAT A VI BR kapt J SAÜER e HOLLAKD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Kotterdani De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaag te Londen 69 25S7 83 2621 Ï3 2627 lis 2692 182 2706 151 2723 157 2767 223 2759 237 763 276 2818 309 2821 368 2958 374 2960 429 2983 460 3006 466 3019 3028 3029 522 3064 535 3073555 3098 569 3211 677 3221 3251 608 3259 610 3346 638 3351 660 3377 695 3452 3454742 3469 777 34S6 869 354788 3661913 3717 72 3771 97J 3797990 3807 1008 3829 1061 3837 1101 3950 lies 3966 1149 4046 1168 4058 1175 4093 1274 4149 1307 4161 1321 4198 1328 4212 1338 4340 136 4388 1361 4425 1463 4436 1457 4466 1470 4466 1477 4501 1648 4679 1560 4655 1671 4726 1582 4729 1625 4743 1668 4745 1692 4808 1727 4831 1771 4837 1820 4844 1830 4847 183S 4933 1949 4938 1961 4966 1965 5003 1983 5039 1985 6057 1992 6058 2043 6063 2079 6166 2096 6176 2108 6186 2138 6206 2193 5230 2206 6260 2230 5304 2246 6313 2307 5326 2328 6356 2366 5399 2372 5429 2466 6444 2493 5468 GOUDSGHE COURANT j ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ut oitgave dezer Courant geschiedt dagelijks net uitzondering van Zon en Feestdagen 0 P fl P8f maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alwuderlöke Nommer VIJF CK JTEN tm De inzending van advertentiön kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De GOÜDSCHE COURANT van 2 Januari 1803 verschijnt op den morgen Tsn NIEUWJAARSDAG en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot bet plaatsen van NioTiw aarsweasclieii Meer en meer wordt het gewoonte j het omslachtige rondzenden van kaart jee te vervangen door het plaatsen van j een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent ge maakt op boven staand bericht BINNENLAND GOUDA ï Deeeraber 1W8 Gisteren middag had de Bangekondigde BingJP rij plaats op Je baan der Goudsche IJsclub aan Stolwgkersluis uitgeschreven voor kindeien van leden n geintroduoeerden beneden de 16 jaar De uitslag was aldus Ie pr js P Rond en C CaU ie n P de Baadt en M Smelt 3e B C A Emeis en Niefeine Snel 4e A van de Weg on Truid Sohwemmer te n E Biesz en D Wortman Do StaatKovranl behelst de statuten der Zondagsschool ïcreeniging Laat de kinieren tot Mij komen te Gouda Naar men aan de Amndpoit meldt zullen cerst FEVILLETOni 0VERW4 1 NEIN Kaar het Duiteck III 10 Ware hei bij die ne teleurstelling gebleven misschien had hg met het oog op een toekomst die althans voor een korter of langer aardsoh bestaan het tegenwoordige levensgenot aan hem en de zijnen verzekerde van lieverlede rust kunnen vinden in zijn lot maar ongelukkig enoeg staken ook van dien kant dreigende daemonen het hoofd op Bij zga misrekening ten opzichte van het verwachte directeurschap bleoT het niet met het verloop der tijden die tot maandeb e jaren aangroeiden begonnen de zaken van welke hij bestaan moest te wankelen op den vroeger soliden voet onder het nieuwe hoofd waaraan het Beheer thans was toevertrouwd Zoo was het gesteld met mgnhcer Bronri en zgn omgefing nu wij eenige jaren later zijn gezin weder binnentreden ten inde de gevolgen van dien toestand van nabij en in meer bgzonderhedeu gade te slaan Op een onstuimigen Maartschen morgen zag Bron 6667 8316 6619 8361 5669 8401 5683 8404 668t 8451 6702 8504 5705 8670 6 36 8617 5744 8629 5764 8681 5780 8706 5793 8709 6832 8713 6868 8756 5901 8763 5940 8802 5995 8821 6099 8841 6125 8843 6130 8862 6140 8877 6192 8902 6199 8914 6243 8960 1066S 18394 10681 13106 10685 13412 10736 134 2 10740 13461 10763 13566 10775 18568 10859 13654 10877 13670 10881 13700 10927 13714 11059 13749 11065 13769 11161 13661 1207 13869 11214 13896 11254 13916 13945 13956 11360 1396911392 13972 11407 14003 11411 1400811413 14042 11419 14176 11446 14177 11468 14190 11470 1419811522 1421211623 I424U11685 1439711594 14413 11623 14449 117S6 14450 11756 1447211828 14600 11852 14513 11890 14566 11894 1467411904 14689 11913 14604 11939 1467211968 14706 U971 14709 11988 14717 12105 14722 14741 14807 12170 1483812184 1484212269 14896 12290 14900 12320 149701S472 14979 12477 16058 12482 15083 12è02 16089 12616 15109 U539 15144 12618 1519 6 12628 1520812643 16208 12683 182 4 127 24 i62l7 41747 16243 12302 IS262 12808 15270 r2821 16295 12843 15343 12871 16360 12876 16420 12898 16577 12903 19581 12911 16587 12918 16663 13012 16668 13037 15669 13104 16678 13116 15681 13 23 1571013147 16758 131 4 15782 13178 1691713193 1596113195 1698613227 1601313229 1606013235 18093 16147 18693 16166 18748 16183 18756 16207 18799 16253 18842 16260 18911 16291 189 0 16296 18937 16304 18950 16316 19004 16316 19041 16331 19056 16366 19106 16443 19120 16446 19143 8974 8991 9016 9098 9101 9109 9165 9168 9193 9204 9205 9219 9226 9247 9294 9298 9225 6247 6312 6340 6448 6469 6601 6523 6639 6665 6673 6684 6718 6735 6738 6844 6850 6886 6889 9363 6981 9434 7046 9450 7062 9661 7053 9618 7097 9657 VI20 9691 7tS0 9695 7163 9702 7227 9708 7287 9745 7241 9768 7259 9731 7276 9815 7299 83 9341 985 7367 9858 7377 S996 7407 10064 743910986 744610092 7583 10148 7822 loisa 7670 10113 7v7 0310léO 770410260 771110223 77W 10245 777410266 7781 10273 7803 10330 7814 10364 7820 10392 7833 10399 7916 10403 7918 10436 8003 10438 8023 10444 8096 10451 8096 10476 8177 509 8181 10526 8218 10527 8226 10584 8231 10585 8265 10605 8270 19154 19163 16493 192061657S 1920816581 1925816627 1926316647 1927116663 19Ï99 16694 1931716722 1932716791 1939716807 1942316898 1944816923 19505 19537 19544 17139 1966217150 1966417190 1959217197 1962817209 1967017214 1967717222 1968217246 19683 17336 19717 17344 1971917347 1978717386 1979417404 1980317509 1982317526 19927 17536 19944 17650 2004117553 20064 17671 20161 17642 20187 17666 2019617702 20200 17704 20231 17711 20252 17716 2026617738 2029117746 20727 17755 2033017783 2036517833 2037017910 2040217920 2041817932 2044617989 2047217940 20480 18010 20492 18046 2060318140 20543 18146 20688 18150 2061818163 20646 18234 20657 18251 2066618264 20668 18281 20790 18301 2083518346 2084513429 20883 20888 20890 18472 2090118499 2090518503 20916 18509 20925 18671 20949 20969 20988 Vorige lijst No 15385 tn z 15335 ADVERTENTIl N Mejuff noDftman Kleiweg 100 VRAAGT een fatsoenlpe IDiexLsfbocle 500 000 Mark als hoofdprgs in hot Keluklcigst geral biedt de nieuwste n 00te eIdverlotld C die door de Hooge Regeerin van UaiubuiY goedgekeurd on gewaarborgd is Ue Toordeeligé inriclitini van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 50 800 prezen bedrairende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronder zgn kapitale prgzen van eventueel S00 000 Hark l pr J8 1 prgs 1 prgs 1 prgs Iprg 1 pr s bg uitnemendheid echter a M 300 000 8 prijzen a M 16000 a M 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 66 prgzen a M 5000 aM 76 000 106pryzenaM 3000 aM 70 000 203 prijzen i M 2000 aU 66 000 6 prgzen ÜM 1500 2 prijzen a H 60 000 606 prgzen a M 1000 1 prijs aM 65 000 1060 prgzen a M 600 1 prijs s M 50 000 30930 prijzen a M 148 Iprijs aM 40 000 17188prgEentiM300 200 Iprys aM 80 000 160 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prgstrekking dezer groote door den Staat zejraarborgde Oeidverloting it van ambtswege bapuM plaats Ie hebben op den 5 JANUARI 1893 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot steohts M 6 of 3 60 1 half I i t I 1 80 0 90 1 1 kwart tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellgk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen vap den Staat voorziene Orif ineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op d $ verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratia bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekl ing de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den i$i en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstelliKd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele bes ijzen de eerste Hoofdtreffors verkregen en onze Begunstigers zeU uitbetaald o a Hark 850 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bjj deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers én Geldwisselaars in Hamburg 1 S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesiïhonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inïiteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde HegunstiTors te verwerven Gouda Snelpersdruk van A Bmnkman Zoon J Breebaart Lzn CONFISEOR van wijlen Z K B Prins Hendrik der Nederlanden W eraehtUende Taarten en G el akken Koude en Waroie Schotels mmrn mmm immmmi Venoek beleefd bestellingen Toor de OadejaarsBTond Troegtgdig te ontvangen opdat een ieder naar genoegen op tijd alles kan ontvangen Volgens oud gebruik met de ODDE JAARS AVOND Wed SIBBE8 Gouwe MtettetUngem worfien ingewacht Open bare Aanbesteding BURGEMEESTER en WEFHOUDERSvan Baattrecht znllen op U lANUAKI 1893 des Toormiddags ten 10 ure ten Raadbaize in bet Openbaar aanbesteden Het daarstellen eener BEOR è AF FLAATS met LUK en BAAR HUISJE UZERKN HEK enz Bestek en Teekening liggen op de gewon nren ter vinie aan het Baadhnis en ïgn aldaar gedrukte bestekken ad ƒ 1 en copg der teekening ad 0 75 per exemplaar van af 2 JANUARI e k Térkrggbaar evenzoo bij d Heeren M WUt en ZOON Boekdrukkers ta Rotterdam Aanwgzing op het terrein zal geschieden deh 9 JANUARI a s des voormiddags lOuredoor den IngenienrArchiteit J C tab WANING te Rotterdam Bnrsemeester en Wethouders voomoema 0 VIRULY De Lo Secretaris 3 C MULLER DJ jlüüiiuuumiiuitiiiiw j i C Schouten Kapelle a d IJsel v RO Gfi LIJNZAAD BOONEN MAISen HAVERBROOp Puike Kwaliteit Kurkdoog Lage Prjizen HOUT GLAS FN IJZERWAREN DAGELIJKS Uit de hand te koop aan het Sporttentoonstellings GeboTiw te scnEVENixony Uitstekend gelegen voorhet vervoer zoowel te Water als per Spoor daafis bij wyze an proef op Verschillende stations dor St lalsspoorwogmaatachappq toestellen voor automatisolif uitgifte van perronkaartjes worden ge Een week nadat te Amsterdam 18 en 14 Januari a s om het wereldkampioenschap op schaatsen zal z n gereden wordt te Berl JD Zaterdag en Zondag ïl en 22 Januari op de Muggelsee om het kampioenschap van Europa gereden Do prijs is een gouden medaille en de afstanden zijn 600 1600 en 6000 meter Die over twee afstanden wint ontvangt de medaille Zoowel do wedstrijden te Amsterdam als die te Jerlyn gaan uit van de Internationale Schaatsenrij dersUnie door de Duitsoh Oostenrijksohe Bood die de wedstryden te Berlijn regelt is de beer W H Mulior te Haarlem tot k mproohter benoemd De heer Ary Prins te Hamburg is tqdopnemer en legt de baan aan Dit ipUag neldt men on Dinsdag avoud gaf het Bestuur au de kieavereeuiging ê Oraveitiage in Let Bestaoraot Boyal alhier een afscheidsdiner aau haren Voorzitter Dr J Zaajjer Az dio naar Rotterdam verhuist De eigenaardige menu luidde als volgt 27 DïCEMBïtt 1893 Menu oorstel om art 11 van het Reglement te lezen Het Bestuur belegt Algemeene Vergaderingen Openbare Bijeenkomsten en vriendaohappelyke diners Hors d oeuvre la rosse De vonge notulen worden in vreedzaamheid gelezen en goedgekeurd Potage carik a Is Reine Hoofdstuk VIII der Slaatsbegrooting Araend fan Kerkwijk op art 5 rijp toen hij was opgestaan er zoo ziek u t dat zgn Xw hem poogde te overreden om thu s te blijven en den dokter te laten halen Ze had wel verwacht dat het ten laatste zoo ver komen zou ze had hem reeds zoolang te voren gewaarschuwd dat hg ziet zou worden indien hg bleef verzuimen geneeskundige hulp in te roepen en nu was het duidelgk op zgn gelilat te lezen aan zgn afgematte trekken e zien dat hü God wist alleen hoe lang en met wolk eind rust zou moeten nemen De drooge hoest waaraan bij den ganschen winter geleden had was geen gevolg van een gewone verkoudheid die voor het voorjaa zonnetjen el wijken zon Telde hg dau zgn leven iet raeerP Had zg hadden de kinderen hem met Ü B üli loi is ver k r Marie 1 antwoordde hg de Levensverzekering Maalsohappg ilr duizend gulden uitkeeren als ik dood ben Twa wdduu r driehonderd guldon Ï Z veer voor contributie maar ik K f l jj I het zal interest opbrengen t sf J f l schappij is solide ze bctaat alseder de origeeeuw nn hB7it nu een reservefonds van belang t Is of ge bepaald rekent op uw vroegen dool Charles e dat Lt alleen maar zelf of die gedahte u verheugt Ma man hoe is C moge inik Kan die maatschappg ons allen dan uw llemis vergoeden G at het gold mg dan boven uw I S O Chariesl blijf nu toch thuis en laat j mT Hermine of Johan naar den doktor zenden ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels ik 50 Centen iedere reg i meer 10 Centen GROOTE LETTBE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Protest tegen do inmenging in het debat van den naam van H M onze geliefde Koningin Regentea Saumon a la Hollandaise Midderwgl hebben de Dnitschers in den verboden tqd volgens tractaat doorgevisobt Tw Kamer 8 Dec 92 rede van den heer Smit filet de sole cardinal Een oand i die bedankt uit vrees dat hg in de verkiezingsdagen over de tong gaat Chavreuil a la Luoullus Er is eene Staatscoromissie ingesteld tot oplos sing van het eedvraagstuk Pinde a la suprème Supreme lei salus publica üit den oatechisraoa van een staatsman en publicist Punch a l impératrice Tot mijn groote verbazing heeft de geachte afgevaardigde de wet op het gedistilleerd eenednoonische genoemd Min Pierson 19 Dec 92 Perdreaux de Nérac t e Voorritter venoekt de ledea neb met hét oog op den stand der werkzaamheden eenigaiiDS Is matigen Bordure de Homard a la Bavigote Hq borduurde op da parlementaire handelingiai de fijne bewerkte frivolités Salade Impériale Apium imporatorium zon Mr Levy zeggen Mousse a la vanille Alles durch einander Begrootiugsdiseussiéa over Waterstaai Dyonaise glaoe De ijsbreker voor t Xoordzee Kanaal zegevierds toch I Fromage frnits v sOravenhage blikt met trots op de vruchten van haar i werken Johan sprong bij deze woorden op en greep ign pet Mag Ik gaan oom Toe asjeblieftP vroeg hg Tante heeft wel gelgk u is ziek u houdt het niet vol vandaag I Mooi van je jongen dat je dadelgk da zwakste partij kiest antwoordde Bronrgp zoolang ik echter maar oen beeije gaan kan zulleu de zaken mg naar t kantoor trekken maar ik ben nii niet erger dan anders ik weet het immers zelf hot beste Doch zijn aanhoudend hoesten logenstrafte zgn bewering en niettegenstaande het daar buiten stormde zette hg evenwel zgn hoed op en nam afscheid Mogen we meegaan vader vroeg Hermine dan kunnen we moê zeggen dat u goed over sgt gekomen naar t kantoor Of met u terugkeeren als het loopen tegenden wind in u te moeielgk wordt oom voegdeJohan er bg Och neen kinderen lait mij mgo weg maar alleen ten einde gaan antwoordde Bronrijp mot een afwgkfl gebaar en hg veriiet het huis Toch ging Johan hem na en juffrouw Bronrijp ei Heel goed Johan Als je nu niet terug komt maar meieen naar je school gaat weet ik alvast dat ft tol nog toe geen grooter roden tot ongonstheid I bestaat doch ga als je uit school komt eens bij den dokter aan om hem te zoggen dat hg tegen den avond aanrijdt bij ons Ik wil weten Wat hg er van I denkt Misschien beveelt hg hen wel thuis te big U