Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1892

I N G EZONDEN op hel feit dat bacteriën niet gedood worden door vorst I De Liberale Kieeoereeniging te Leeuwarden heeft Toor de vacature ontstaan wegens bet bedanken van Dr J Zaaijer voor hot lidmaatschap van de Tweede Kamer dor Staton Generaal tot voorloopige candidaten gesteld do hoeren J Troelstra te Leeuwarden mr J A van iilse te Rotterdam mr A Blaemborgeii on mr W J van Weideren Baron Bengel s beiden te Leeuwarden Dr Garner dia zooals onze lezers zich wellicht zullen herinneren in Fransch Congo bezig is een onderzoek in to stellen naar don oard der apentaal schrijft thans dat hij reeds zeer belangrgko resultaten hooft verkregen Hij hooft reeds in een chimpansee en twee gorilla s zeer aangename cataeun gevonden In de binnenlanden van Afrika is onder die negers en onder de daar wonende Europeanen het geloof trouwens zeer nlgemeon verspreid dat de apen sproken Garner verzamelt ook sageu uit het apenleven Hij denkt zijne reis in Augustus of September van het volgende jaar te oindigeu In de openbare vergadering Zaterdag door don Ned Bond voor Landnatioualisatie belegd hebbon do heeren Manscholt en dr V Bruinsma do droogmakiug von de Zuiderzee besproken Eerstgenoemde betoogde daarbij dat de workvorBohaffing die er door zou ontstaan niet vau duurzaraon invloed zou wezen en t dan ook beter ware do groote uitge8trekthe len gronds te ontgingen die Nederland bezit en die niet aau de zee behoeven te worden ontwrongen Maar deze gronden zgn in handen van groote grondbezitters die nauwelijks weten waar zij liggen en er zich niet om bekommeren Spr kwiim tot do volgende slotsom lo techuisch is do droogmaking van do Zuiderzoo zoo niet onuitvoerbaar dan toch niet wenschelijk 2o financieel geeft tg risico voor den Staat en winst alleen voor da kapitalisten 3o er is grond to vinden in het land dia veel goedkoopar en met minder risico kan worden geëxplioteerd en 4o de Staat moet atrovon naar algeheele Ituidnationalisatie Dr Bruinsma ontkende evbnmin de lichtzijde i maar meende ook dot men zich daardoor niet moet lateo verblinden Laat men zich afvragen hoe zal het over BO jaren zijn En dan meende spr te nogen zeggen dat indieu met die nieuwe provincie op dezelfde wgzo gehandeld werd als met de andere de toestand daar natuurlijk even slecht zou worden als thans overal Bovendien achter geloofde spr dat de tijdolgke werkverschaffing ook nadeel I zou opleveren on omdat de Staat den geldschieters 8 pCt maat garandeeren terwglzgzolf slechts e n klein deel van do eventueele winst zou krijsen Het zal eene verhouding zijn als van de Billitoumaatachappij tol den Staat zeide hg Nu stelt de commissie voor aan bijzonder soort van huurcontraoieu te sluiten waardoor da huurdersna 50 jaren eigenaar zullau warden Maar menschijnt uit de ervaring nog niet voldoende te hebben geleerd dat zullÉe eigenaars hun bedrijf niet kunnen volhouden tenzg zo over een Hink bedrijfskapitaal hebben te beschikken hetgeen bij dezewgze van koopen zeker niet zal geschieden Trouwens die boeren zullen dan toch immers weer grondheertje gaan spelen en hun grond verhuren 1 Daarom wenschto spr mal deze provincie te beginnen met landnatioualisatie zoadat deze grond aan het geheele Nedarlandscha volk komt Er zal zich zelden zulk eene gunstige gelegenheid voordoen Hier zal allhans niemand van zijn eigendomsrecht wordoif ontzet Een groot deel zoo niet alle be lastingen zouden uit de pachten kuuuen worden gehaald Indien men hel plan der commissie volgt zal daarmede het kapitalistisch stelsel ta hechter zgn gegrondvest Gaat men echter te werk als spr angaf dan zal men kunnen zeggen dat van de Zuiderzee da victorie is begonnen Spr bestreed ook do voorstelling alsof er geen ander werk te ïorsohaffon was Iu Friesland zijn tal vau veenplassen droog ta malen Dié zouden kunnen worden ingedijkt en hier sloot spr zich aan den heer Manscholt met veel minJer ko ton dan do droogmaking van de Zuiderzee zou eischen Bovendien zijn er eveneens in Friesland heidogrondon en zelfs vruchtbare gronde die eenvoudig Tjraak ligen Ontgingen ia daar echter niet t belang van den grondoigenaor die slecht zijn eigen voordeel beoogt Wanneer men zoo ro t over de Zuiderzeeprovin cie dan maakt dit zoij spr ton slotte den indrukalsof in oen huisgezin een twaafde kind te verwachten is on iedereen zich mot den nieuwe iagbozig houdt on zioh om de anderen ni t meer be i kommort Groote nood op het eiluid ORK BeweltCadigde Landgexoote Ondergetaekenden sedert 1 April II tol eeue commissie gevormd zgnde tot het verleanen ran hnlp aan behoeftige typhuslijders op het eiland Urk worden door den nood gedrongen de liefdadigheid in ta roopen hunner landgenooten Reeds hat geheele jaar wordt dit eiland geteisterd door typhus mannen hebbon hunne vrouwen ouders hunne kindoren vrouwen hare echtgenooten en broodwinners kinderen zelfs beide ouders verloren Dia Weduwen en Weezen zitten thans bjj hel naderen van deo winter hulp en hopeloos ter neer En uog gaat die ziekte voort ja begint zich weder te verheffen eu menigeen die door Gods guedheid mocht herstellen gevoelt wekeu lang tijua zwakheid is soms in maanden niet in slaat zijn dagelijksch brood te verdienen Er moet hier hulp worden aangebracht cuUao niet velen in don aanstaanden winter aau koude en ellende ten prooi zgn daar bgua alle getroffen gezinnen reeds behoeftig waren Ook dient hulp verleend aan eenige ouden van dagen van 80 tot ruim 90 jaren oud die door do algemeene armoede geI heel zonder hulp en steun zijn Bovendien zal na worden getracht de aan typhus lijdenden in een daartoe in ta richten gebouw op te nemen en Ie doen verplegen hetgeen echter veel zal moeten kosten Voor dit alles is voel gold noodig waarin de di conieën uooh de gomeeutok is kunnen voorzien wagens gebrek aan fondsen Was er nu in den laaisten tijd door ons visschersvclk maar behoorlijk verdiend och men zou zich zien te redden maar dit is holaas niet hol geval Met een gerust geweten kan verklaard worden dat onze visschois al twee jaar lang niet genoeg hebben gevangen om in hunne dagelijkscha behoeften te voorzien vandaar oen algemeene armoede op ons eiland Mol dank aan de autoriteiten ij erkend dat da Provincie eene belangrijke subsidie heeft gegeven ter voorziening in den aanvankelijken nood Ook werd op de plaats zelfs eene Collecte gehouden maar dit alles I is verbruikt en do nood wordll dringender Wij komen thans met Schramm wel is waar maarook met vrijmoedigheid tot O Beweldadigde Landgenooten met dringend verzoek ons geldelijk te willensteunen Met schroon omdat op zoovele plaatsenarmoede en ellende wordt geleden maar ook mal vrijmoedigheid omdat wij overtuigd zgn dat de nood hier hoog is gestegen en de bewoners van onseiland reeds boven vermogen hebbeu geholpen terondersteuning van hunne Igdonde modeburgers Di Commissie roornoemd H KAGEI Burgemeester Foonitter R Dï BOER VAN BEB LEIJ Op v d W en Lid v d Baad Secretaris W F DE VRIES Lid v d Raad Penu Js ROMKES Wethouder 1 E POST Vissoher Commis P NENZES Ottd Welh i sarisson A ROOS Scheopstimmerm Uric 35 October 1892 Dezer dagen zal aan de Goudacha ingezetenen etn lijst worden aangebudeni waarop voor geldelgke bijdragon kan worden eteokond MARB TBERICHTEN Gouda 29 December 1892 De feea tdagen en da godeellelgk gestremde U0f waren oorzaak dat er in granen beden niets imging VEEUA BKT Melkvee zonder aanvoer Vette varkens goede aanvoer handel rrg wel 22 a 25 cl par half KG Biggen voor Engeland goede aanvoir handel vlug 21 a 2S ot per half K G Magere Biggen goode aanvoer handel vrg wel ƒ 0 76 Si ƒ 1 40 por week Vett schapen goede aanvoar handel flauw ƒ 8 a ƒ 20 Nuchtere kalveren radel aanvoer handel vlug ƒ 5 a ƒ 10 Graskalvereu zonder aanvoer Aangevoerd 42 partijen kaas Handel vrg wal Isto Qual ƒ 27 a ƒ 29 2de Qual ƒ 24 a 26 Noord HoUandscho ƒ 30 ƒ 32 Boter red aanvoer handel flauw Goeboter ƒ 1 45 a 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 20 it 1 80 per kilo iben dan u igl den gen ® Bif gerlijke Stand OVERLEDEN 28 Doe G d Zeeuw 23 m M J van Tok 6j 29 F P van Werkhoven 4 w GBORF N 27 Dec Cornelia Petronella ouder H Hooimeijer en J Babouw Dirk Thaodoruss ouders ü A van Waas eu J Bron Pieter Joh nnes ouders J Koemans eu M J Boot Piol r weg Mgnheer Bronrijp tooh kwam dien dag niet onrust en liefde gedreven met sluipende schreden Uessett Ut ist h atimmt im Gottes Bath dasz man ron alles was mac hat muss scheiden Bestendig welzgn Staten Oeneraal u Kambe zuting van Woensdag 28 December 1893 Se Indische begrootlng is in behandeling genomen Vbe de algemeene beraadslaging maakte do heer Van Alphen gebruik om naar Atjoh Ie informeeren de heer Verheijen gaf zyn conservatief gemoed lucht door 9 ministers houding tegenover het kofSe vraagstuk en de belastingen af te keuren Steun vond de Minister in het algemeen bij de heereo Van de Putte en Wertheim soboon deze laatste vooral meer doortastendheid bij de Regeering wenschte te zien De heer van Weideren Bengers somde do sohaduw qden op van het vaatatollen der begrooting bg de wet Heden voortzetting De Gemeenteatem deelt het volgende mede Zooals men weet is tegen het besluit van B eu W der gemeente Winterswgk waarbij aan Mej M Heerdink tijdelgk de betrekking van gemeente ontTanger werd opgedragen door Ged Staten van Gelderland verzet aangeteekend als zjjnde dit besluit naar de meeuing vau Ged Staten in slryd met art 107 gem wet De minister heeft echter in de bestaande omstandigheden geen aanleiding gevonden het besluit van B en W aan de Koningin Regentes ter vernietitiging voor te dragen weshalve het besluit van kracht hlgft Aan wien moogt gg in de tram uw plaats aanbieden Oppervlakkig beschouwd zondt gij zeggen Aan iedereen maar bij nader inzicht blijkt dit niet het geval te zijn Wanneer gij een heer uw plaats aanbiedt wordt gg beschouwd als de grootste ezel dia op aarde rondloopt Staat gij voor een oude dame op dan stelt gg u bloot aan da verdenking een commisToyageur in huwelgken te zijn doet gij het voor e n jonge en leelgke dan begrgpt iederoen dat gij 100 dadelijk moet uitstappen en u op een goedkoope en gemakkelijke wgze den naam van een buitengewoon gelaut mensch wil verschalTen Zgt gij zoo beleefd voor een jong lief gezichtje oji Ie itaan dau zult gg al zgt gij ook de deugdzaamste van alle echtgenooten onwillekeurig tot dank een lookje krijgen waardoor de oudere tantes in don wagen zich onmiddellijk geraakt gevoelen Jawel I het beet dan natuurlijk heel lief zoolang je er aardig uitziet zgn de mannen galant maar word je een jaartje ouder dan kijken zg je niet meer aan Staat gij op voor een oude dame die een jongere haar dochter bijv begeleidt dan wordt gij voor een gemeenen huichelaar uitgekr ten Doet gij andersom dan zal de jonge dame de oude toch laten gaan zitten en dan krggt gij van de laatste een allerinnemendst knikje zoo innemend dat gij er spgt van hebt OW plaats te hebben afgestaan Maakt gg voor een dame plaats dia haar bruidegom of haar man bij ioh heeft dan kijkt deze nijdig bhust u den rook Tan zgn sigaar in het gezicht en trapt u heel bg ongeluk een paar maal op de teenen Ziedaar een grondige bespreking van deze teedere kwestie zoo grondig dat de lezer reeds bemerkt ren Mijn raad helpt toch niet meer De laatste woorden had ze treurig in zich zelve gesproken Ze zat een geruimen tijd nadat Johan Tertrokken wa droefgeestig voor zich ie staren met de handen in den schoot en Hermiue sloeg haar bij tusschenpoozen met kinderlgka liefde gade Kom moedertje I zei zij tan laatste Ikzou maar gerust wezen Vader zit stellig goed on welop t kantoor want onze Johan blgft weg Jongen wat zal hij dódrnat wezen van den regen hij is veelte vroeg weggegaan t school was zaker nog nietopen Haar moeder antwoordde niet Mnet ik Eddo naar school brengen moê vroeg Hermine weer Of kan hij alleen gaan De boodschappen in de stad hebben geen haast die kanik later wol doen En moet je de parapluio dan niet voor hemhouden Hermine vroeg juffrouw Bronrijp ou Hij zou er meê weg waaien iu zoo n wind Een licht brokje om weg te waaien m ndikke broer zei hot meisje terwijl zij den jongen die nu ongeveer tien jaren telde in zijn gevuldewang kneep Hoe heb ik het met je Hermine vervolgde V juffrouw Bronrijp verwonderd Zijt ge tegonwoor ig bang voor oen beetje ruw weer Me dunkt gg ptunt or ook wei tossen Neen moe antwoordde Hermine terwijl zebaar armen om den hals barer moeder heeasloeg heeft dat zg van een Duitaohe moet afkomstig zijn £ n daar de Duittohers tenminste als zg zoo dieptinnig zgn als de man die hier tot ons spreekt niet galant zgn komt hg tot de conclusie dat het maar het best is te big ven zitten waar gij zit Het zo nog beter wezen als zulke grondige studiemannen maar heelemaal uit de tram wegbleven zegt Qelria Ook in den geneeskundigen raad voor Gelderland en Utreoht is gedebatteerd over de vraag welke aanvulling of verbetering de bestaande wetten aangaande de besmettelgke ziekten moeten ondergaan en of de cholera nostras daarin als besmettelgke ziekte moet worden opgenomen Dr Homoet die het eerst het woord erlangde geloofde dat het noodig was het woord verpliohl ta stellen in plaats dor expressie bevoegd wanneer het den burgemeester gold terwijl de cholera nostras z i moet worden opgenomen daar het onderscheid tusschen asiatica en nastras slecht is uit ta maken In gewone omstandigheden was dat echter z i niet noodig daar de toepassing der Ziektewet dan geen nut kon hebbeu de uerielgie cholera nostras toch heeft zelden een doodelgk verloop eu is slechts weinig besmettelgk Dr Kaptegn adviseerde insgelijks tot bet laatste omdat eèff klinisoh onderzoek tot geen resultaat leidde aU slechts ecu bacteriologisch dus tgdeischend onderzoek nut kon doen Op het onderscheid tussoheo bevoegdheid en verplichting ia reeds in de Kamer gewezen Da minister wilde achter niet handelend optreden En tooh zgn de wetten zoo bitter slecht Da wet spreekt bv van overleg tusschen burgemeester en geneeskundige doch wat zagt du £ n zoo is er zooveel Dr Homoet wees nog op het afschrikwekkend voorbeeld van Hamburg waar de eerste gevalleu als nostras zgn beschouwd Daarom is het goed dat men de wet ook daarop toepasse en bepale dat de gevallen van nostras zullen worden beschouwd als Aziatische okolers ttneer de cholera in da nabg faeid heerscht y Prof Vaa Uoadoever wilde het woord nostras geheel afgatehaft lien Immers waar de praktijk leert dat de eohte cholera nostras niet of zelden doodelgk is maar r vau de nu zg door die ziekte aangetasten bgna geen herstelden moet men wel aan verwarring dealeen De heer Kaptegn stelde hierop de volgende motie voor De geneeskuodige raad voor Gelderland en Utrecht is van meeuing dft de bestaande wetten en verordeningen tan eenemala onvoldoende zijn tot wering van infectaerende ziekten en van cholera in het bijzonder en acht eepe volkomen nieuwe watgevicg in centraliseerenden z i dringend noodig Na ee nig debat waarbg men van dr Homoet den raad kreeg om nii te haodeieu daar het dreigend gevaar voor een epidemie tot handelend optreden der Rogeering moet aansporen werd de motie gewgzigd aangenomen Uit de nieuwe redactie blgkt dat de geneeskundige raad eene wetgeving in centraliseerenden zin dringend noodig acht Ten opzichte der cholera nostras zo u men trachten eene wetswijziging tot stand te doen brengen waarbg deze ziekte wordt opgenomen onder art 1 der Ziektewet wanneer eeue epidemie dreigt of heerscht dat is het niet maar ik bleef van morgen liever thuis want zoo bedroef I als daar strak kan ik u niet zien zitten en ik zie t wel als ik u alleen laat komt er geen eind aan dat treuren Laten we liever ta saven aan t werk gaan Je bent een good kind zei juffrouw Bronrijp en ik moet zeggen je bobt gelijk ook Zoo kom ik niet verder en wordt het ook niets beter Eddo ging dus als naar gewoonte a leen naarde school die minder hoog liep in hare eisoben dan die welke Johan thans bezocht en Hermini sinds nieuwjaar volleerd was of heette bh en begaf zich aan zulke huishoudelijke bezigi als juffrouw Bronrgp voor haar geschikt rekende te voet naar huis zooals hggonoonwas Nauwelijks oen uur nariat zijn vrouw eu dochter hare zorgen met don arbeid poog lon te verzetten ou tezelijk met de huishoudelijke zaken uit kast eu kelder aap kant te dopn hield er een vigilante voor de woning stil en niijnhour Bronrijp door een bediende van zijn kantoor geleid eu ondorsteun I wankelde er uit Voor den geneesheer had mgnheer Tarquinus reeds t Was ook om een andure reden dan enkel om haar moeder afleiding te geven zeer goed dat Hermine dien morgen niet naar de stad toog Kr kwam iets te doen dat haar hulp dringender eischte dan het houden der parapluio voor dan sterigen Eddo die vaarlijk niet van de beenen zou raken al woei regenile het met Maartscho mildheid over zijn In het begin dezes jaars zou er een werk worden aanbesteed waarvoor een tiental verversbazen wilden inschrgven die nu eerst eens samenkwamen gelgk dat meer geschiedt om er over te spreken Een buuner deed toen het voorstel dat mau bg de som waarvoor men het werk kon verrichten ƒ 100 zoii voegen en dat dan hg aan wien het gegnnd word ƒ 10 zou uitkeeren aan ieder der anderen Hat voorstel vond veel bgval doch er werd geen hoofdelijke toestemming gevraagd Onder het tiental nu was er ééa wien bg nadenken bleek dat het voorstel niet overeenkwam met da rechtvaardigheid en oen nu hem het werk werd gegund omdat hg toevallig ruim ƒ 100 beneden de andere 9 schilders was en hg da afspraak niet gestand wilde doen ontstond een wooidenwisseling en werd hij dia het werk gekroKeu had door een der anderen uitgescholden voor iets waarop bet wetboek straf bepaalt Keu vervolging werd ingesteld en 10 000 schadevergoeding geeisoht De rechtbank te Breda oordeelde dit wel wat veel maar heeft tooh bepaald dat de beleediger 00 zou betalen aan den beleedigde bonovens ƒ 171 aan diens advocaat Hot scheldwoord wordt dus betaald met omstreeks 600 want ook de eigen advocaat moet worden betaald De gouverneur van Suriname heeft aan de Koloniale Staten tor goedkeuring aangeboden een vérordening betrekkelijk een conoessie tot het baggeren naar goud en andere metalen en edelgesteenten in beddingen en oevers van de Saramacoa de kleine Sar maooa en de Sarakreek De aanleiding tot dit ontwerp ligt iu een vroegen aanvraag der heeren Gonggrgp en Van Biatschoteg om concessie voor veertig jaren tot goud exploitatie in da daarbg aangeduide rivierbeddingen onder de voorwaarden bg da gomlverordening van 1882 bepaald en met aanbad om het kg die verordening voorgoschraven conoeuiereoht benevens ééa percent van het gevonden goud als retributie aan do Koloniale kas te betalen De vorige gouverneur heeft toen medegedeeld dat ear er van dit aanbod dat aaonemelgk voorkwam kon worden gebruik gemaakt da uitgifte van dergelgke concessien wettelgk dient te woMen geregeld Inmiddels zgn adressanten op hun verzoelt tefuggakoman en au deelt de gouverneur de meeding van zgn voorganger dat de concessie niet 31 worden verleend zander wettelijke regeling an aangezien het zeer mogelijk is dat zoodanige algemeen geldende regeling nog eenigen tgd op zich zal laten wachten en het noch in het belang van den Unde noch in dat van adrestanten die bg het onderzoek van beddingen krachtens verkregen gouvernementsvergunniag reeds veel geld aan de onderneming hebben besteed wensSholgk is hun langor de gelagenheid te onthouden om met de exploitatie een begin te maken heeft da gouvetnenr gemeend een bijzondera regeling voor deze zaak t mpeten ontwerpen Uit Sohevaniogen meldt man dat niettegenstaande het dringend verzoek van dan commissaris van politie ta Srheraningen aan reeders en kooplit den om dezen winter voor de verzending van visch geen ijs op te halen nit het kanaal een paar koop lieden toch zoo onverstandig geweest a om A l aan dat verzoek niet te storen an dat zij gisteren zijn gaan gzen He verzoek van den commissaris was gegrond gezorgd en deza zou spoedig komen hg kwam dui ook binnen weinige oogenblikxen en toen hg des patient had onderzocht verklaarde hg mot een ba denkelgk gelaat weinig hoop gevende dat deze door een borstontsteking die zeer gevaarlgk wa w aangetast en onze goede huismoeder ontving daarbij met tranen in da oogen een doctorole réprimaudo omdat zij zoo vecaatwoordelgk lang had gewacht mol het inroepen zgner hulp Nu was er voor Hermina af en toe naar den spo te loopan om da geneeskrachtige dranken idzttigers en wat dies meer zg te halen ends genSWteer beval tevens dat de lijder zich volkomen rustig moBt houden aii geen woord spreken mocht zgn kamv weer betrad begon ouder kuchen en hoesten zijn mond haar op qiouw de goheiipon t vertollon die hij vap jaar tot jaar vour haar ver borgen hield llfordt vtnolgi Doch mijnheer Bronrijp stoorde zich niet aan dezen goeden taad en evenmin aan de vermaningen zijnor vrouw die hem smeekte zich toch naar h t bevel des dokters te gedragen Ze kwam er zelfs loe nu en dan de ziekekamer te verlaten als lig allee wa immers zou hij niet spreken omdat er nieman was om hem aan te hooren maar zoodra zij door haaf BniteBlaodscb Overzicht i Volgens de Xtire faroU hebben de voortgezette huiszoekingen tot oen hoogstbolangrijke ontdekking geleid Het brievenkopijbook van Fontanes di beI last was met da afdeeling voor publiciteit bj do Panamaonderneming zou gevonden en aan don echter van instructie in handen gegeven zijn Deze brieven zijn volgens da figaro zeer compromitteerend voor een aantal afgevaardigden en Senaatsleden Daarbg behoort de geheele briefwisseling tusschen de Panamamaatschappij Cornelius Herz on Atton betreffende de stappen die gedaan mooston worden in het parlement Zij bevat alle namen benevens hot bedrag dat ieder verlangde on inlichting betreffende de stortingen mot bijhooronde dagtookeuingon De Siècle gelooft te weten dal Marius Fontanes Oottu Sansleroy en Charles de Lossops eerstdaags voorlooplg in vrijheid zouden gestold worden Een godeoltolijke miuistorieele crisis in Italië wordt meer eu meer waarsohijulgk De toestand van den I minister van financiën Grimaldi is zeer hachelijk wegens de bankquaestie Het outwerp op de emlssiebanken zal mot talrijke wijziging worden aangenomen De Koonomista Italiano vraagt opheldering betreffende het bericht dat onderhandelingen zouden zijn aangoknoopt tusschen de besturen der Romeiuscbe Bauk en Nationale Bank tot samensmelting van beido instellingen Volgens dit bericht zou eoa overeenkomst bijna vastgesteld zijn en oau de algemeene vergadering onderworpen worden welke vergadering hodou te Florence wordt gehouden De Belgische ministerraad kwam gisteren bijeen ter bespreking van den invloed welken do verwerping van het Fransoh Zwiteersch handelsverslag op den handel van België zal bobben De verhooging van hot invoerrecht op Franschen wijn te Zwitsoiland bedraagt 25 francs per hectoliter De Spaanscbo bladen beschouwen de verwerping van hol Fransch Zwitsersohe handelstractaat als een I ongunstig voorteokon voor het Spaansch Fransch handelsverdrag De Spaanscbo Ministerraad overwoog I de vraag of men 4 n modus vivendi als geindigd kon t e8cbouwon eu het maximum tarief moest toepassen Naar aanleiding van de mededeolingen der Independance omtrent do herzieningsvoorstellan dor regee 1 ring wordt uil Brussel aan het üandeliblad van Antwerpen geschreven De ludêpendance heeft Zaterdag waarzegster gespeeld om het eerst de ilannen der regeoring in zake der herziening te kunntn raededeolen heeft hel blad er ze f gefabriceerd In waarheid was dit werk niet moeilijk Na de talrgko redevoeringen van da heeren Beernaert en de Burlet in de twee commissies en na de verklaringen van de heeren Duponl in den Senaat en Noujean in de Kamer dat er wellicht middel was taet httisbewoniiig eu bekwaamheid tot eene overeenkomst te geraken moest men niet heel slim zgn om te Toorspelloo dat die tweo fiirmulen in de regeer ngs I autwerprn zouden voorkomen Maar de Independanoe is tooh al la rap geweest I want de voorstallen zullen noch vandaag noch mofgen worden neergelegd om de goede reden dat zij nog niet definitief zgn opgesteld I Daarbg is het stelUg en dal blijkt uit eene dor laatste redevoeringen in de Kamer da het ministerie geen voorstellen kon doen zonder do zekerheid la hebben door de meerderheid te worden gevolgd Het is stellig ik herbaal het dat do regeering dal de heer Beernaort in d ze ernstige quaestie geen voorstellea zal indienen zonder beu eeist aan de moerderlieid te hebben onderworpen Het is ook stellig dal alvorens de voorstellen van het gouvernement naar de berzieningsoommissie worden verzonden er eeue algemeene vergadering der rechterzij zal plaats hebbon De correspondent lo Brussel van dit Antwerpsche blad is herhaaldelijk gebleken goed te agn ingelicht omtrent hetgeen er omgaat in den boezem der clericalo partij in de Kamer het i zelfs waarschgiilijk dal hij zelf tot hare leden behoort In één opticht althans is zijne modedeeling reeds bevestigd iu zooverre dat da Dinsdag is voorbggegaan zonder dat de ontwerpen verachenon zijn De Bien public van Gent die de medoiloelingen der litdêpendance oïerneomt letwist er de juis hoid van Dat het minimum dor kadastrale opbrojigst op 10 a 15 frs gebracht zou worden is stellig onjuist zegt hot bisschoppelijke orgaan Ook zal het Kabinet hoezeer ook arnhanger van de evenredige vertegonwoordiging het beginsel niet in du grondwet neerschrijven maar slechts elke belemmering voor de toepassing daaruit verwlal en Eindelijk acht de Bmn public het uiterst oo airschijnlijk dat do regeoring do dour voor het algemeen kiesrecht openstellen zou zoo ooit dit kiesrecht id onze wetten mo9ht worden opgenomen zegt het blad dan zal het moeten zijn na eone nieuwe grond wetshorziening