Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1892

1892 Zaterdag 31 December N 5032 TEGEN HET ILB BI DBS SBZX S op VRIJDAG 30 DECEMBER dea aeondê om S uur in de Zaal nOranje en Xederland Turfmarkt Als sprekers zallen optreden de heeren Ex Staf en Veldofficieren 6 A BONTQUIS O J VELLEMA J W en K M WEGKAMP en J A C NONHEBEL ONDER WERPEN Opening en Mnletdend moord door deu hr J M C XOXMIiinÊSMj De ware aard en het karakter van bet Leger des Heils door den heer G A BONTHUIS Eigeheimsecretaris en Translatear van Generaal BOOTH Het Sweating t systeem van t Lieger in België door den heer D J VELLEMA ExDistrits officier en Bedactenr Het maatscfaappelgk plan Tan het Heilsleger van nabg bekeken door den heerE M WEGKAMP Ex kapitein van de Amsterdamsche en Rotterdamsche toevlacbtsoorden Het Leger des Heils versos Bome door den heer J W WEGKAMP Exko pa ofScier in Holland TOEa £i 2 Ta 25 Cexit Kaarten verkrijgbaar bij de H H Boekhaadelaren MAASKANT en EDAUW en aan de Zaal GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Insending van advertentien kan geBOhieden tot Mn nur des namiddags van den dag der uitgava J T SWARTSENBURG E 952 KLEIWEG E 92 Specialiteit voor het Leveren van net beïrnkti VISITEKAARTEN 1 1 Alie Bestellingren worden nog vóór 31 DECEMBER uitgevoerd nolla WilhelmioB ouders A Toornvliet en M van dor Vlist Alberta Antonia ouders M Houdqk en H M van Leeuwen Reeuwijk OVERLEDEN F A Biné 16 ADVERTENTIfiN Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres Tan l ieuwe paraphien en reparatie Pilill JIli 500 000 Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverlotidp die door de Hooge Kegeerinir van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is l e Toordeelige inriclitin van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotingen van 100 000 loten 50 300 prijzen bedrai eQde y9 553 005 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder n kapitale prqzen van eventueel 500 000 Hark l prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs bij uitnem ndheid echter a M 300 0001 8 prijieu 15000a M 200 000 26 prijzen a M 10000a M 100 000 56 prijzen a M 5000 aM 75 000 106 prijzen a M 3000 aM 70 000 203 prijzen a M 3000 aM 65 000 prgzen a M 1500 2 prijzen a M 60 000 606 prijzen a M 1000 1 prgs aM 55 0001 1060 prijzen a M 500 1 prijs bM 50 000 30930 prgzen a M 148 1 prijs aM 40 000 17188prijzenaM300 200 1 prijs aM 80 00o l50 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prgatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Goldverloting is van ambtswege bepaald plaats Ie hebben op den 5 JANUARI 1883 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot slechts M 6 of 3 601 half o 3 1 80 1 kwart l i O tegeu inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orlgineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte officieelo plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd 4n zenden wij aan onze Begunstigers onaange vraagd na elke trekking de olBoieele lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vai den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bowerkstellitd worden Ons sdebiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens officieelo ben ijzen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zalt uitbetaald o a Hark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op4ene zeer werkzame deelneming bepaald kan vWrden gerekend men gelievg derhalve wegen de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in Hamburif P S Uiermede danken wg voor het vertrouwen ons tpt hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneraihg inviteeren zujieo wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven tiouda Snelpersdruk van A Bsinkhan ZooN De ondergeteekeiJde geeft aan belanghebbenden keAis dathö met Ultimo DECEMBER e k ophoudt met de uitoefening der üeneeskun ge Praktp terwgl hg aan allen die hem gedurende Tele iaren of korter met hun vertrouwen vereerd hebben daarvoor zgn oprechten dank betnigt r M nOMKÈJX Pro Deo Faillissement HEU De eerste Verificatie Vergadering waartoe alle Crediteuren worden opgeroepen zal worden gehouden op 13 JANUARI 1893 des voormiddags te 10 uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van dkk LOËFF AdvocaatProcureur Kraepellen Holm s SALUIAE FASTILLES Algemeen erkend als het beste middel bg HOEST en VERKOUDHEID het is een slgmoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid verkrijgbaar bij de meeste Apothekers en Drogisten prgs per flesohjes 20 cent Alleen echt in □ fleschies voorzien van etiquet waarop de Handig van KBAEPELIEU en HOLM Zeiit Hofleveranciers Tegen FEBRUA I biedt zich aan een fatsoenlijkenAAISTEH om aa n h nis te Naaien en ook voor Werk aan huis Verder ook geschikt voor de behandeling der DROGE WASCH Adres onder No 2243 aan bet Bureau dezer Courant ADVERTENTIEN it aüe Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadetgk opgezonden door het Advertentie Ilkreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda PËTaOLBUNIMOTEEKINGËN van d Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt Was heden onwanderd Looo Tankfust 6 20 Janusri levering ƒ 6 20 December levering ƒ 6 15 S l Staats loterij 4e Klasse Trekking van Donderdag 29 December No 6S1 17884 1 00 Prijzen van 65 261 18B1 4800 6811 10798 12131 15468 17999 576 1876 B149 7161 10971 12429 16628 18240 862 2060 5342 7436 10983 1 491 15966 18963 1066 2217 6532 7964 11031 12745 16442 19666 1375 2741 5455 80 9 11Ö63 13304 16488 19671 1431 2808 6466 8178 11171 13362 16566 197S0 1692 3163 5977 8605 11226 13d91 16601 19865 1694 3649 6061 8614 1129V 13440 16968 19924 T654 3593 6124 8698 11535 14452 17233 20448 1681 3708 6463 8699 11660 14646 17284 20486 1719 l4I7 6603 9902 11863 14668 17487 20621 1770 4458 6796 1P865 12008 14724 17997 20828 1778 4738 Vorige lyst stond No 307y oet zijn No 8678 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlgke Nommer VIJF CENTS De GOUDSCHE COURANT van 2 Januari 1893 verschijnt op den morgen van NIEUWJAA RSDAO en biedt alzoo een uitstekende gelegenheid aan tot bet plaatsen van Fieuwjaarswensclien Meer en meer wordt bet gewoonte bet omslachtige rondzenden van kaartjes te vervangen door bet plaatsen van een advertentie in de courant Belanghebbenden worden daartoe attent gemaakt op bovenstaand bericht BINNENLAND GOUDA 30 Dooember 1892 In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 14 leden werd bqgewoond afwezig waren de hh van Iterson Hoefhamer en Oudyk werd doair den Vooreitter medegedeeld lo dat door Gedeputeerde Staten eene beschikking is genomen op de reclame van G J Warns op zijn aanslag in de pi dir belasting oir de inkomsten dienst 1892 dat die aanslag is vermliderd en bepaald dat die geregeld zal worden naar een inkomen van 482 2o dat het schriflelgk gedeelte van bet vergelijkend onderzoek voor de betrekking van Hoofd der Tusschensehool zal plaats hebben Zaterdag 7 Januari des voormiddags om 9 uut in bet gebouw der school tot bywoning waarvan de raadsleden warden uitgenoodigd FEVILLETOIM 0VE lW01N EN Naar hrt Duiltet iir 11 Nu zou h j sterven en hij was van bi nen zoo rustig daarom als hij in geen tij en geweest was want God ja toch God betoonde Item zijn liefde door dezen vroegen dood waardoor alleen de toekomst zijner vrouw en kinderen gewaarborgd werd Als hü niet had mogon sterven zoo stellig prak hij over zijn dood I zou haar de Levensverzekering geen duizend gulden sjaars uitbetalen en met zqn finantieel bestaan op het kantoor liepbet ten einde Dit had hy jaar aan jaar sedert Tarquinlis directeur w rd zien aankomen maar aan de raadgevingen van den chef de bureau die kennisvan zgn zaken had sioohle deze zich niet en het Collegie van commissarissen zou hem Brourüp geengeloof hebben geschonken meenende dat hy uit wrok omdat men hem voorbgging den nieuwen directeur die van voorname familie wasi belasterde en dat hij van deo nadeeligen toestand der zaken wenschte te profiteeren 6m zijn superieur van do baan te Deze mededeelingen worden aangenoman voor kennisgeving De Baad besloot Tot goedkeuring van de Bekening der StadsLibrije over 1891 Tot vaststellibg van bet suppletoir kohier der Plaatselijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1892 in Tot bet geven van vergunning aan de Directie van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda tot het plaatsen van eene hqsch stoomkraan op hot terrein bij bet Buurtje aan de Turfsingelgraohr In dete zitting was voorts aan de orde het adres van dea heer P Goedewaagen Tzn houdinde verzoek om afschryving van zijnen aanslag in u Plaatselijke directe belasting dienst 1892 B en W stelden op verschillende gronden voor daarop afwijzend te beschikken Op voorstel van den heer van der Garden werd besloten de behandeling van het adres aan te houden De volgende stukken kwamen bq den Raad in 1 Sene missive van Oadapal wE4e Staten mededeelende de beslissing van Geiie Hiteerde Staten inzake de schadevergoeding aiin de gemeente Gouda welke reeds vroeger door ona werd medeguleeld Ter f isie 2 Bene missive van Begenleesen van de beide Gasthuizen aanbeveleodA ter benoeming van eenti fiogentes Mevr KONING Salomon Huijgena Mevr 1J88EL m SCHEPPEE Busaemaker Ter visie Eene missive yan Regenten van bet Weesen ffilmoeseniershuis verzoekende wgziging der begrooting dienst 1892 Ter visie Een voorstel van B en W toi vernieuwingvan eenige kadastrale kaarten de kosten waarvanworden geraamd op ongeveer 160 Ter visie knikkeren en een kansje te wagen om zoolang het nog duren kon het meerder profijt als directeur voor ziohzelven te bekomen want zoo waren de monscheu hij wist het bij ondervinding en daarom had hij heeren commissarissen met hun protogé Tarquinus de zaken laten ezploiteeren op hun manier Nu lang kon het zóó niet meer gaan niet alleen dat de rekeningen der laatste jaren geen dividenden ople verden maar ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een voorstel van B en W om aan F Weil en G Landwehr ieder eene gratificatie an SItoe te kennen voor de waarneming der betrekkingen van gemeente bode en conciërge van het raadhuis van 20 Juli 1 October jl Ter visie Een voordracht van B en W tet benoemingvan een onderwijzeres in de nuttige handwerken a ade 2e kostelooze school op oen jaarwedde van ƒ 120 Voorgedragen wordt Mej M S van Eijk hulponderwijzeres aau de 2o openb bewaarschool Ter visie en benoeming in etna volgende vergadering 7 Een missive van H J de Voogt dank betiHgende voor zgoe benoeming tot Geneesheer voorhet zükenhuis en de gestichten en optslag verwekende als gemeente afts Het gevraagd ontslag wordt eervol verleend tegea den dag waarop zgn opvelger in functie tritedt 8 Een missive van G Belonje dankbetuiga évoor de benoeming tot aiarktmeester Aangenomen voor kennisgeving 9 Adressen van de hh P de Boer arts teSohagen J Qreius arl4 te Otreobt 1 Boot irttte 0 S C Stoltz arts te s Herto enbosch e J h Winkler Prins arts te Kampen verzoekeni benoemd te worden tot gemeente arts Ter visie en benoeming in eene volgende vergsdmng 10 Een adres van S Lafeber verzoekende vargunnini tot demping van een sloot aio dk Karaamelksloot tot het bauwen van huuen In handen van B en W ter afdoaniag U Een adre van J C van der Bruggen bevattende eene reclame tegen zijn aanslag in den Hoofd omslag De Voorzitter stelt voor daarop afwgzend te beschikken daar de termgn voor het indienen van reclames gesteld verstroken is Aldus besloten 12 Adressen van de besturen der vereenigingen Betlt dn Vulkt Ckr geieel öntkondert mireeniging en toekomst der zijnen toch prijs moeten geven d contributie voor de Levensverzekering driehon denl gulden s jaars 1 moeten uitsparen voor hun sober dagelijksch brood Nu zou Marie dus inzien dat zgn dood dooreen liefderijk God juist in dezen bangen tijd werd gesteld om haar en de kinderen toor armoede te bewaren Die goede besrhikking gaf hem tgn geloof zgn vertrouwen in deze uiterste ure terui Dat moest Marie weten eer hg stierf en daarom spi k hij tegen het verbod van den dokter in Spreken of niet spreken ook hy wist het het zou tot de nitkomst nieta doen Nu zei l ij haar na bg een liefderijk God kon zqn levenslot in t belanit der zgnen niet anders beslaten worden dan thans en op deze wgze Dit waren de droevige gebeimon die juffrouw Bron rgp vernam in de eerste d en van haar mans ziekte niet geregeld achter elkander maar bg tnsschenpoozen van langer of korter duur afgebroken door de smartelijke verschijnselen van zgn lijden en hoe kromp haar het hart inern bg t vernemen van den gruwel zyuer diepe maar dnalende liefde die haar ondoorgrondaiyken maar toch gooden en wijten Vader in de bemi4en de wet durfde vooncbrijven en zgn raadsbealuiten vooruitloopen en hoe wrong tg de handen van angst voor zgn eenwig lot wanneer baa verscheurde ziele weeklaagde O God wees hem arme zondaar 1 genadig indien hij sterven moet en vergeef hem uit de volheid uwer genade omdat hg veel heeft lief gehad