Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1892

en de pooton van het beest zgn met dikke gevoerde handsohoonea bedekt zoodat ze elkaar geen zeer kunnen doon De kangoeroe verweert zich flink hij stelt zijn keel bloot aan do vuistslagen alsof ze hem plezier deden maar hij werkt er ook dikwijls zijn leormeester onder en als deze op den grond ligt slaat hij sijn beide armen om hen heen en kijkt hem met komieke hartelijkheid aan Onder de tussohenpoozen van het gevecht gaat de kaugoeroe deftig op zijn staort zitten en laat rich door do regisseur afkoelen terwijl hij van t d tot tijd naar zijn handsohoonen kijkt als om te zien of ze nog goed vaat zitten Prof Landerman maakt fortuin mot ziju kangoeroe daarentegen worden er in Australië duizenden door geruïneerd Ze zijn er een werkelijke laudplaag geworden Een kangoeroe eet evenveel gras als oen schaap in Nieuw Zuid Wales alleen zijn er vier millioen Toch hoeft men er in t ufgeloopen jaar ruim een millioen verdelgd om de huid en om de premie van 8 pence die de regeering uitbetaalt Een aardig incident uit de jongste reis van ons schroefstoomsohip Johan Wtllem ïri$o meegedeeld door een Fransch blad Le XlXe Siècle Het Nederlandsche schroefstoomschip van Alexandrié te Toulou komende had volgens gebruik den Franschen grond met 21 eereachoten begroet Dit saluut mo t nu naar hetzelfde gebruik beantwoord worden niaar de schoten bloven achterwege Ei waarom De batterij aan de Polygoon was in reparatie en toen van wege de maritieme prefectuur geseind werd naar het fort Lamalgue volgde hot bericht dat de artillerie meester die do sleutels van de kruitkamer bij zich had op dat oogenblik afwezig was Ten laatste wendde men zich tot hot gepantserde schip Marceau om de eeresohoton vnn het Nederlandsche oorlogsschip te beantwoorden doch het was alweer mis De Marceau werd voorzien van zijne uitrusting en had nog geen ammunitie aan boord Met dit alles was zooveel tgd heenggegaan dat hot te laat was goworden om mot voogzaamhoid het Nederlandsche schip te begroeten De vice adrairaal De Boissoudy achtte hot nu raadzaam zich aan boord van de Johan WUkm Frito te begeven om den commandant den kapitein ter zee Joekes zijne verontschuldiging aan te bieden die deze hoffelijk genoeg was oan te nemen Do aaluut sohoten volgden nu ten leste toch het reserve eskader loste die Aleoo zegt le XlXe Siècle hseft onze eerste oorlogshaven dis een veertigtal batterijen heeft voor de kustverdediging in eenige ren tijds geen eero saluut kunnen beantwoorden I natuurlijk niet als ssn gewoon pakket verzonden Twee ledeu van de pauselijËe odelwacht gaan als afgezanten van dsn Paus de roos overbrengen Zij krijgen ieder daartoe van den Paus 16 000 frank reisgeld De goudsmid die de roos vervaardigt ontvangt 20 000 frank Sedert drie eeuwen is er rn de nabijheid vau het Vacticaan en goudsmederij waar dit kunstwerk steeds wordt vervaardigd De koningin van Portugal behoort volgens de gewoonte door een met witto rozen versierd rijtuig hot geschenk van de gezanten bij hun aankomst te Lissabon te doen overnemen In het koninklijk paleis aangekomen wordt de roos door den oudsten gezant op eon met een wit kleed overdekte tafel geplaatst Hierna gaat de koninklijke familie naar de hofkapel waar een H Mis wordt opgedragen Vervolgens begeeft zich ds Koningin met den bisschop onder een baldakijn naar de zaal waar de roos ligt Daar leest de jongste gezant het pauselijk schrijven voor terwijl de oudste na driemaal met de roos gezwaoid le hebbon baar aan den bisschop overreikt Do Koningin knielt nu voor c eH bisschop en deze legt haar de roos op den boezem zeggende Zie de mystieke roos het geschenk van den Heiligen Vader Do koningin antwoordt met een God zü O f daarna eon Tt Deum aan Vervolgens omvangen ds pauselijke gezanten verschillende ordoteekeutu Lnter roikt de Koningin hun een schrijven over waarin zij den Paus haar dankbaarheid voor de genoten onderscheiding betuigt Ook zijn do gezantenbelast hut portret der Koningin hetwelk gerat is ineen met gouden rozen versierde lijst aan don Pausove te brengen i Pyd In zijn adres aan den minister van oorlog betuigt het hoofdbestuur van den Nederlandschen Bond UaatKhofpelijk Belang zijn spijt en verbazing over bel telt dat biJ de onlangs te Utrecht plaats gehad hebbende aanbesleeing vtn levensmiddelen en brandstoffen h behoeve van de troepen die in de legerplaats T oiit hebben gokarapeerd onder meer aan de coSperatieve winkeltereeniging Bü en Buip te Utrecht de levering is gegund van het benoodigde zout ad O ll de peper ad 0 60 de kofBe ad 1 30 en de kaas ad ƒ 0 76 per kilogram Dergelgks inschrijving als de toewijzing van de levering der genoemde voediugsartikelsn aan de CoöperaticTe Winkelvereeniging van Eigen Bulp acht adressant niet slechts geheel on al strijdig mot bet economisch bogrip van coöperatie doch meer in het bijzonder met art i der wel van 17 November 1876 Stil No 217 tot regeling der coöperatieve veroeiiiïingen Verder vestigt adressant de opmcrkzaumhoid Zijner Excellentie er op dat voorheen de voor de troepen benoodigde levensmiddelen enz steeds in bot openbaar wer len aanbesteed terwijl in het onderhavige geval éoiTe dndorlïands che aanbesteding hoeft plaats gehad waarvan de te Dtreoht woonachtige handelaren in die artikelen hoegenaamd ge n konnts hebben gedragen i en voorts dat door het dóen van onderhandsche aanbestedingen niet slechts de belangen der patentplichtige handejdrijvenden zooals in casu zyn benadeeld doch uit den aard der zaak ook de vraag rijst of diontsMevolge oqlt niet ten prejudice van hét rgk kon zijh gehandeld daar adressanten Üwe Excellentie zonder eenigo reserve kunnen verzekeren d4t had als naar gewoonte eene openbare aanbesteding dezer levensmiddelen plaats gehad de winkeliers to Utrecht gaarne voor gelijke zelfs mindere prijzen naar die levering zouden hebben gedongen Redenen waarom adressant verzoekt o voorlaan alle inschrijvingen van coöperatieve vereenigingen als komende van tot het drgven van handel ir corapetenteo builen mededinging te laten i te gelasten dat voortaan alle aanbesiedingon In het openbaar pUats hebbon t Welk doende enz Buitenlandsch Overzicht Wij zijn in do Franscha Panama zaak gekoraeu tot de periode der verzinsels zeker ter afwisseling van de parlementaire vacanlie Althans het bericht in de bladen dat het gerecht bij zijne onderzoekingen hel copieboek heeft gevonden van de hriovin tusachon het bestuur der Pa namamaatschappij Cornelius Horz en Arton gewisseld betreffende het omkoopen van tol van senatoren en afgevaardigden wordt van dun ksnt van het gerecht tegengesproken Het verzoek om de directeuren der Panamamoatschapij voorloopig in vrijheid te stellen ia afgewezen Het is nog niet bekend Wanneer het groote het zoogen politieke proces wegens de omkooping van setatoren en kamerleder aanvangt Men vermoedt echter dat de behandeling dezer zaak z er spoedig zal volden op die van het proses wegens ds wijze van beheer dor maatschappij en het uitgeven der leeningen De behandeling dezer laatste zaak werd gelijk men zich zal herinneren tot 10 Januari uitgesteld zoodat het samenvalt met de wederbgoenkomst der Kamer Als een staaltje van vermakelijken redeneertrant geven wij het volgende uit it Eigaro Georges Thiébaiid bospr ee1Ét in eoo hoofdartikel twee rogeeringsvormen waartusschen het Fransche ras wegens zijn half angto saksisohen ha f gallolatijnschen oorsprong sinds een eeuw met regelmatige afwisselingen heen sn weer wordt geslingerd het parlementaire en het plebisoitaire régime Tot het eerste behoorden de oonstitueerende en wetgevende vergadering het Directoire do Rostouratie de Juli monarohie en do republiek van 76 tot het plebisoitaire de conventie bot consulaal de beide keizerrijken do republiek van 48 hot Boulangismo Als de republikeinsche pariij moer hecht aan de republiek dan aan hare vooroordenlen schrijft Thiébaud zal jij begrijpen dat do oplossing der tegenwoordige crisis lint in de hcrvormin der republiek Geen bestraffing van politieke personen kan bevredigen maar men moot het stelsel treffen dat do republiek in hare ondeugden smoort en ons genie mot vreemde naUootsingon verwringt Hij gelooft dat de republiek alleen mogelijk is als zij De great attraction in het Aquarium te Londen is op dtt oogenblik de boksende kangoeroe Ieder I hem gezion hebben al de muren in Londen trbiJwens dragen reusachtige affiches waarop men het beroemde buideldier in natuurigke grootte ziet afgebeeld schermend mot zijn leermeester professor Landerman op wien een deel van den roem van zgn leerling afstraalt Het publiek zou natuurlijk liever twee mensohen elkaar wezenlijk zien toetakelen en niet de vuisten doodslaan maar dat is tegenwoordig verboden het gebeurt alleon in besloten sociëteiten voor een publiek van geblaseerde en verwijfde jonge loids do groote menigte moet zich met een spiegelgevecht mot een beest tevreden stellen De illusie is soms volkomen Als twee boksers van beroep wisselen de leermeester on zijn kangoeroe eerst een handdruk tegen dat zij aan het vuiststompen wisselen gaan dan vallen zij elkaar volgens alle regelen van do kunst aan Do handen van den man ét cir foluelmfftoenmigvif nDmiel ondersteunende de rmegor bg den ICaad ingekomen adressen t afschaffing Tan de Kermis Ter visie Ten slotte werden benoemd tot Heelm eester van het Ziekenhuis eu ds Gestichten de heer M Spruit Leden der Openbare Oezondheids oommissie de hh H Jager en H J de Voogt Curator van het Gymnasium de heer H C N van Amerom Lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs vacature H Paul de heer H J Nederhorst Lid van de Commissie van Toezicht over het Museum van Oudheden de beer J J Bertelman Libryemeester de heer Mr 1 N Brouwer Lid van de Commissie van Toezicht op het Ijager Onderwijs de heer M Sprugt Lid van de Cèmmissie van Toezicht op ds StadsMuziekschool de heer M Spruijt Lid vau het Burgerlijk Armbestuur de heer J A P Montijn Lid van de Commissie van Toezicht over de Stedelijke Zweminrichting de beer R K Boekmeqér Kegent der beide Gasthuizen de heer A W EÖes Begentes der beide Gasthuizen Mevr Koning geb Solomon Huygens Kegent van heU Wees sn Imoeaeniershuis ds heer C C Knaap Kegentes van het Wees en jElmoeseniershuis vacature Mevr C E Knaap geb de Klerck die verzocht had niet in aanmerking ts komen voor eene herbenoeming Mevr B C Hoogendgk geb van Wijk Kegent van het Bestedelingenhais de heer H I Nederhorst Begentessen van het Bestedelingenhuis Mevr de Wed A Lunenburg geb Gabry en Mevr M Breebaart geb van der Klein Lid van de Commissie voor de Hoffmans Stichting Volksgaarkeuken de heer A H vau Dillen Regent voor het Uoffmans Gesticht de heer J A Biezenaar Donderdag 6 Januari e k heeft de 4e aboane mentsliooneelvoorstellicg plaats ifl ds Societe t Ons Genoegen De vereenigde Hotterdamsche Tooueslisten onder dir van de hh Le Gras en Hsspebi voeren dan op ExAinii blijspel in 3 bedr van Henri Meilhao gevolgd door MijnNiïuwb Hoed comedie in 1 bedr van Max Bernstein Ia het eerstgenoemde stuk treden op de dames Tan Eysdeik Vink Alida Klein Faasseu van Veltit van Ksrckhoven Jonkers en Coelingh Vorderraan en de hh D Haspels Rosier Faassen Henri de Vriss Keanwolf en Victor Faassen In het nastnkje tixden op de dames van EysdenVink Coeliogh Vordersao n de hr Tartaud iiet doet ons genoegen dat het blijspel ëx kSn ook hier ter slede zal worden gegeven daar het elders zooveel bij al Md Het Weekblad De Anuterdammer zegt daarvan o a Dit blijspel behoort in het eeuwenoude eeuwig jonge zich steeds vernieuwende genre van het sprookje Vroolijke gsest en gezonde humor gematigde helceling van menschelüke zwakheden goede luim en goed humeur zin en onzin Dichtung und Wahrkeit Examen behoort tot die stukken die ik met het Doch de nre van mijnheer Bronrqpa dood was niet gekomen nog niet Nadat hij den bitteren sirijil zijns gemosds de bittere ervroingen in zqn ambtsbetrekking en jaren lang ook uit liefde voor haar verborgen gebonden aan zijn vrouw had beleden en verklaard werd bij stiller als verwachtte hij nu met gelatenheid op zijn afsterven die vervulling zijner uiterste hoop I Én deze rnitigheid des patients kwam den geneesheer wei te stade bij zijn behandeling die thans beteie gevolgen deed verwachten de ontsteking begon vau lisvsrletle te genezen de koorts week langnmsrhand voor ds genssskracht der kruiden en ten laatste verklaarde de dokter dat Bronrijp buiten verwachting Inderdaad als van dsn dood zou vsrrijzen Juffrouw Broorijp dankte God wel voor dezen lichamelijken zegen haar echtgenoot bewezen doch zij sidderde niettemin voor de gevolgen die deze door bem omgehoopte ervaring voor zgn gemoedsleven wellicht op nieuw zou dragen nochtans God wist wel wat Hij deed en hoever Hij gaan mocht met een kranke zirl dis nit liefde dwaalde Indien Broorijp tot een nieuw leven geroepen maar vertrouwen wou op Eenon wiens liefdo de zijne toch verre overtrof zou hij misschien jaren later nog dankbaar terugzien op dezen tijd van twijfel eu lijden O hoe gelukkig was het voor haar dat des menicheu hart voor elk ander een gesloten boek is waarin het hem maar zelden vergund is eene enkele blad msests pleisisr vin de wereld zou willen terugzien Ds vertooning van Examen is het volledigste wat ik in den laatsten t jd van Nederlandsche tooneelspeelkunst zag Haar komt de buitengewone lof toe dnt zq geen oogenblik beoeden het vertoonde bleef dat zij daaraan in allo optiohten recht dsed wedervaren Beu zoo voortreffelijk ensemble krijgen wij in onze schouwburgen ts lelden te bewonderen Hier heerschts echtheid in de deelen samenstemming harmonie De N R Cl zegt o a Dit stuk is een kunststukje vau geestige jokkernij Dit is uitgelaten buitensporighsid en weeke sentimentaliteit dit is dolls fantasie sn nuchters werkelijkheidjjdit is onzin en vernuft doch dit is rijkelijk overspnnkeld met vonken van geest en vroolijkhoid Het NieuK v d Dag schreef daarover o a het volgende Wie onze Maris Vink wser eens in hare volle kracht wil bowondsrin als sen model van een lief msiqe jong mooi vroolijk bevallig hartelijk en daarbij zoo flink zoo beschaafd zoo infatsoenlijk dis ga naar dsn schouwburg als Meilhac s blijspel Examen gegeven wordt Hij zal kennis maken met een goed geschreven comedie waarin Bsn aantrskkelijk Uofdesromannelje voorkomt opgesierd door eenige komische figuren hij zal opnieuw de virtuositeit van den heer D Haspels waardeeren sn een examen oommissie te zien krijgen zooals ze alleen in hoofd van een blijspsldichler kan bestaan Het komt ons voor dat een stuk waarover met zooveel lof gesproken wordt ongetwijfeld de belangstelling zal gaande maken en er Donderdag a s in Ons Genoegen geen plaatsje onbszst zal zijn Ds tentoonstelQng der prijien der verloting voor een R C WseshAis is bezocht door 2339 per nen Bij do hh G B van Goor Zonen alhier verscheen heden de nieuwe jaargang van hot Adrethoek voor de gemeente Gouda zoodat deze practische uitgave met het begin ran het nieuwe jaar in aller handen kan zijn De ervaring heeft aangetoond dat deze uitgave ongetwijfeld in ne bohoefts voorzist zoodat het onnoodig mag hsoten haar verder aad te bevelen Het boekje tiet er wederom keurig uit en is op sommige punten aasgevald Zoo is bij de vermelding van leden vsn hst Collegie van B so W en dis van den isiAesnieraad niet alleen het jaar der aftreding vermeld maar ook de datum waarop t als zoodanig werdenigekozeo Staten OeiteraaL i Kamib Zitting vbo Donderdag 29 December 1892 Do Kamer heeft zonder stemming de Indische begroeting aangenomen nadat de heer Van Gennep en de minister van Koloniën zelf met warmte het regeerintsbeleid verdedigd hadden De heer Fransen van de Putte bleef bezwaren opperen tegen s ministers inzichten in het kofSe vraagsluk maar eigoolijk loopt het verschil meer over dauils van nitvoeriog dan orar beginselen Ten slotte werden versckiUeode oohrerpeo zonder discussie aangenomen alsmsds na kort debat hst ontwerp betreffende de vrije en orde oefenicgsn De heeron Verheyen en Alberda bleken warme voorstanders te zijn van dat leervak doch de heer Lohinan bepleitte het facaltatief stellen on het opnemen der liépaling dat hoofiten van joholen zonder examen zijde klaar en duidelijk t Hezen wat al strijd en onrust en verdriet zouden wij anders zoo menigmaalzien worstelen en woelen in t gemoed dergenen diewij liefhebben obchoon hun gelaat om onzentwillegeleerd heeft een vertooning van kalm geluk am tenemen die te vergelijken is met het eentonig groen der moerabplanten den gevaarlifkon bodem daaronder voor het oog bedekkende Mijnheer Brdhrijp bleef lang vasthouden aan zijn overtuiging dat de tijd van sterven voor hem weldra komen moest tsn spijt van het beweren zijns dokters ten spijt zelfs Tan zijneigen lichamelijk ervaren dat zijn ziekte week iet den dag en zijn krachten allengs toenamen t Was een vleugjen vsn beterschap voor den dood meende hij dat binnenkort door ssn onherstelbaar weder instorten zou gevolgd worden zooals dat bij krankheden van dien aard meer werd waargenomen Maar ten laatste toch toen bij t genot der milde voorjaarslucht en de koesterende stralen der eerste zomerzon zijn drooge kuch minder werd on eindelgk voor goed afscheid had genomen terwijl zijn aangezicht krachtiger begon te staan en zjn beenen het stokjen niot meer noodig hadden tot steun op zijn wandelingen toen mOcst hij wol gelooven dat zijn lot nog niet ten einde mocht loopen en deze zijne laatste misrekening dus al de voorafgaande nog overtrof Hoe zag hij nu zich bedrogen iu zijn kortelings gevestigde overtuiging dat een liefderijk God juist van pas zijn lot ten einde liet komen Hoe bevoegd moeten lijn met een kleine extra betaling voor onderwijzers dis er les in geven Dit advies zou ons uitnemend Igkeu als hst niet te laat kwam Den Minister die nog niet aan de wet raken wil kwam het te vroeg Komt hel eenmaal tot wetiherziening dan verdient zeker ook het advies van den heer Alberda om overdekte speelplaatsen verplicht te snellen orsrweging Een groote moeilijkheid wars dan opgeheven Heden poraequatie Op het hulppostkantoor te Tilburg zijn door de mareohs ussea elf gewichten in beslag genomen die niet geijkt waren Hier zal dus de Staat tegen zich zdlf optrsden voor het kantongerecht Men meldt it friesland aan ds Standaard dat ds prsdikant der Herv gemrente ts Stieus besloten heeft voortaan ua ds godsdienstoefening gelegenheid le geven tot debat En naar verder meegedeeld wordt zou Mr Toelstra zich reeds bebbon aangemeld om de eerste keer de beste van die gelegenheid gebruik te maken Waar zulk een debat over loopen zal laat zich voor wie de toetandsn in Frissland kent wel deoksn evenzeer als het karakter ven de predikatie dis een inleiding op zulk een dsbat zijn zal Hieuw is dit plan voor ons land zeker Het gaat zelfs oog verder dan wat men oulangs in Parijs aanving waar geheels predikaties gewijd werden aan ds bshandeling van een of ander onderdeel der sociale quaestie dat dan van te voren gepubliceerd werd Daarbij werd geen debat toegelaten maar het werd door ds socialisten geëischt met het gevolg dat de sterke arm ten slotte een eind san heel deze nieuwighsid maken moest Diusdogniöirgen is te Nantes eéh h cvïge brand ontstaan in de met vaten wijn en alcohol gevulde pakhuizen van de firma Gaulhier Riom sn Vincent op bet nabilgelegen eiland la Gloriette De mee terkneoht ziende dat een vat met alcohol doorzüpelde ging met een veiligheidslamp zien waar het lekte Op dat oogenblik wierp een arbeider die hem niet zag omver Daardoor brak de lamp en dadrl k stond het vat alcohol in vlam van waar het vnnr oversloeg naar de andere vaten Wat er ook in het werk gesteld werd aan blusschen viel niet te denken Eerst na eenige uren werd men het vuur meester Niet minder dan BOOO a 6000 hectoliler wijn en alcohol zijn vernield Wat erger is de stoker is gedood en een dertigtal personen zijn gewond onder welke verscheidene die in hopeloozen of ba denielijken toestand rerkeeren De pauselijke gouden roos Het Hhqnt thans zetÉer t wezen dat de Paus dit jaar de koningin an Portugal met de gouden roos der deugd zal begiftigen Deze gouden roos vertegenwoordigt een wa df van 60 000 frank De stengel is van massief gand i en ongevssr sen m ter lang De kfllk van goudea blode een mozaïek vormende bevat den naam TM den Paus en dien van de Vorstin welke het geschenk ontvangt De bladen van de roos zijn metdiaanatjes bezaaid De roos is geborgen in een foediut van wit atlas Dit foedraal is met zilveren rozeknoppen rersierd Een dergelijk geschenk wor lt vervloekte hü in zich zelven de taaiheid zijner oom plexie hem sparend voor hot bitter ongeluk dat tj vrouw en kinderen welhaast gebrek zonden IgdaB terwijl menigeen die allhans minder reden van bi rgdheid had minder stof tot klagen in deze ellen digo wereld vol droevige verschijnselen aan dezel ziekte bezwijken moest Arthur Schopenhauer de droefgeestige diepdon die vroeger zijn vriend was werd nu zijn God h had ontzag voor diens uitspraken hij poogde ze B door eigen nadenken niet meer te weorieggen zooa weleer wel eens geschiedde hü stond met hem en begaf zich met hem ter rust on het sombere bc Die Welt als Wille und Voretellung zonk mef al deszelfs pessimisttsohe bladzijden in ijn hart het werd de grondtoon van zijn wereld en levensbeschou wing De donkerste plaatsen daarvan hsd hij het ib lief en hij onderstreepte die met zware zwarte ten einde ze ieder oogenblik voor ïich zelven te neo naslaan Bij lederen tred in het groote zoowel als i kleine ondervinden wij dot de Wereld on het Lot er volstrekt niet op ingorioht zijn om geluk te schM keu en terwijl de onnadenkende zich alleen door Workolijkhoid gepijnigd voelt komt voor elk nadenkt over de verschijnselen daarbij nog de th rctische kwelling ff ordt tertotgd voor aen I6 tal jaren in eene plebiscitaire republiek vervormd wordt met behulp ran het algemeen stemrecht dat steeds een goede waarborg is gebleken tegen omkooperijen zoowel als tegen do anarchie I De Zwiteersche Regoering heeft den eersten stap gedaan in don tariof oorlog mot Frankrijk Het inkomend recht op Franscheu wijn is aanzienlijk Torhoogd Algemeen is men van oordeel dat de breuk met Franlïrijk volkomen is en dat Zwitserland zich niet kan verlagen om nieuwe onderhandelingen voor te stollen Met Januari wordt het algemeeue Zwitsersche tarief op al hetgeen uit Frankrijk komt toegepast eu zoo hot Fransohe Gouvernement bij wijze van weorwreak het raaximum tarief toepast op hetgeen uit Zwitserland wordt ingovoord is men in Zwitserland van plan de invoerrechten op luim bondord artikelen zijnde een vierde van dein hetalgemoene tarief genoemde té verhoogen Reeds zgn maatregelen genomen om do douane ambtenaren aan de Fransohe grens te vermeerderen en alles toont aan dat Bondsraad eu volk volkomen eensgezind zijn om den tarieven oorlog zoo krachtig mogelijk te vooran To Bazel wordt de bevolking reeds uitgejodigd geen Fransohe commisvoyagours te ontvangen f van hen te koopen i De togenstanders van Home rule in Ierland slaan natuurlijk politieke munt uit den laatsten aanslagte Dublin Het was te donken dat de bestrijders van Home Rule den dynaraiet aanslag zouden gebruiken om een nieuwen veldtocht tegen de liberale rogeering inzake haar lerscho staatkunde te ondernemen Inderdaad hadden do Ieren indien zij do waanzinnige misdaad bedreven eu de politiek de beweegrodon daartoe was niet slechter hun eigen goede zaak kunpcn dienen en uiot beter hun tegenstandera nieuwe wapenen tegen hen in de handen kunnen spelen Het oogenblik is wol slecht gekozen om thans gewelddadige aanslagen te plegen tegen een regeering die zich tot taak hooft gesteld het zoolang verdrukte volk eindelijk tot vrede eu rust te brongen Men is daarom geneigd te vragen of het niet de ergste vijanden van lerlands zaak zijn die zioh aan dezs nieuwe misdaad in de aan misiladen zoo rijke geschiedenis van Engolands dwangheerschappij over Ierland schuldig maakten Vau de schuldigen is nog geen spoor ontdekt en zal ook vermoedelijk wel nooit oen spoor ontdekt worden of het moest er zóó een wezen dat toch tot niets verdors leidon kan Immers het verkrijgen van aanwijzingen omtrent zoogenaamde politieke misdadigers is in Ierland al even moeielijk als op Siciliu ten opzichte van de namen en schuilhoeken Tan bandietm W behoort deze moord blijkbaar niet tot de categari lsr populaire moorden gelijk William O Brien ilii km Iritiman eeno zekere soort Tan misdaden plajjljf t e bestompelon wel roepen de lersche nationalisSfa en hunne organen eenparig schande over het gebeurde eu uilen zij don wensoh dat de snoodu daders snel gegrepen on voorbeeldig gestraft mogen worden doch volmaakt ditzelfde beleefde men ook zooals de Time doet opmerken na de moorden in het Phoenix park die eveneens betreurd n uitgekreten werden als a blunder as well as a crims Wij twijfelen in bet minst niet zegt hot Ciiy bla dat het leedwezen en do verontwaardiging der Nationalisten thans even oprecht zijn als toon Wij vreezen alleen maar dat zij even vluchtig zullen blijken en even arm aan practische uitkomsten Woorden en betuigingen hebben luttel waarde too Inng in de practijk het erfelijke leerstuk van het lersche patriotisme toepassing blijft viuden dat de straffeloosheid uitroept van den politieken moordenaar terwijl het den verklikker met onuitwisehbare schande brandmerkt Een paar dagen geleden maakten wij er melding van dat Zweden en Noorwegen bet wsarscbijnlük eens zouden worden oyer de buitenlandschs vertegenwoordiging Nu is er plotseling een nieuw conflict ontstaan ten gevolge van de vraag of er al dan niet een nieuwe consul generaal voor Scandinavië te Kopenhagen zal benoemd worden Sedert meer dan een jaar word deze mot het oog op den handel van Scandinavië zoo belangrijke post niet vervuld De belanghebbende handelaars hieven talrijke klachten aan De Zweedsohe regeering besloot kort geleden den post weder te vervullen maar de Noren verzetten zioh hiertegen en het ministerie Steen beriep zich op een besluit van de Storthing waarbij het Noorsche kabinet gemachtigd word te protesteeren indien Zweden een consul generaal te Kopenh igun wilde aanstellen Tn Stockholm wilde men zich evenwel niet laten bang maken Indien Zweden de benoeming doorzet verwacht men dal let kabinet Steen bij wijze van protest ral aftreden In dit geval blijft het evenwel do vraag of do radioailiartij die toch reeds zeer vurileel l is I wel den h Ste n zal blijven steunen