Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1892

KRAEPELIEN HOLM S EüselpCacao ianJbTpiradoorfl fl Genees en Scheikundigen Bekr met Gouden en ZifT rj iiMedailles Voedl aiP Versterkend en Aangenaam van iaak Met melk gekookt zeer aan te bevelen voor dagel toh gtfiiraik by kinderen iwakke personen en klierachtige gestellen Het water toeheireid is zij ala geaeeskractatige drank nitatel nd bij diarrhée ook voor zuigelingen en Ueine kinderen De echte Elkei Cacao van Kraepellen Holm ii alom verkrUgbaiir in vierkante bnssen van Kgr f 1 70 m Kgr i f 0 90 en x Kgr f 0 M TOonien J t v Tan Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de raarop nevenstaand fabrieksmerk en de hu HHr KBAEPELIES en HOLBt te CTffiT fabrikanten Fabrikanten Rraepellcn A Holm elst Hofleverancier OÜDEJAAIlS AVOKtl Oïïi iu SAVOjii APVERTENTIfiN Heden overleed tot onze diepe droefheid in den ouderdom van raim 80 jaren onze geliefde Moeder en Grootmoeder JOHANNA POOL Weduwe van den Heer Abraham La N OKBHCIZEN VAN UvKN Uit aller naam A VAN UVEN Boorn 28 December 1892 Algenu ne volstrekt eenige ktnnisgeving 5 Pil 500 000 Mark aU hoofdprijs in het jtelukkij st geval biedt de nieanste g roote Geldverlotillir die door do Uoose KegeeriaK van HltUlblirg goedgekeurd en gewaarborgd is e voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 veilotmgcn van 100 000 loten 90 300 prezen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing gullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel S00 000 Mark bij uitnemendheid echter l prijs l prijs 1 prijs 1 prijs 1 pri 9 1 prijs i prijzeu a M 1 prijs M 1 prys 1 M 1 prijs a M 1 prys a M a M 300 000 8 prijzen a M 16000 aM aM a H 200 000 26 prijzen a M 10000a H 100 000 66 prijzen a M 6000 aM 75 000 106 prijzen a M SOOO 70 000 203 prijzen a M 2000 ff5 000 KprijzonsM 1500 60 000 606 prijzen a M 1000 55 000 1060 prijzen a M 600 60 000 30930 prijzen a M 148 40 000 17188prijzeniiM300 200 80 000 160 127 100 94 67 40 20 De aanstaande eerste prijatrekking dezer groots door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 5 JANUABI 1893 en kost biervoor 1 geheel origineel lot aleohta M 6 of 3 601 half 3 1 80 1 kwart l j O SO tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissfl Alle commissi js worden onmiddellijk met de grootste zorgv idigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Orif necle Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereischte ofBrieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op da verschillende klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers oitaangevraagd na elke trrkking de ofiicieele lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staal en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bawerkatelli d worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieele ben ijzen de eerste Hoofdtroffors verkregen en onze Begunstigers zelf nitlwtaald o a Hkrk 800 000 100 000 80 000 60 000 40 000 ene Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeoe zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreesch te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiggelttars in Uaniburf P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Gouda Snelpersdruk van A Bukkhan fcZooN i De van oude bekende aOïïDSCHE SIEOÖPWAFEllEN en LEIDSCHE BOLUSSEN verder APPELBOLLEN APPEL SAUCIJZEN ZENen AMANDELBROODJES enz Verkrijgbaar bU T ZAAL voorheen C V TFNENBDRG ï rfmarkt Gouda P S Vraag Sequah Sprits i Stj trand trt sugcrr cndc rsont is de iltffii ceroaafdiiBM np itoldfainitljr rrtepi jnde Bindts df jaare 1736 mei i ntajhtipte succes in de handf inj gi bracht door SU if txvMnxiScZtt Mtt eb grijze f l 30ger ltBfli f 1 60 per han Siroop Pnncb 1 20 p fleacb 1 50 p liter Siroop Pnncb 1 p fleacb 1 10 p liter Arac Pnncb 1 p flescb 1 10 p liter DAMES Attentie I Het teatt onachadclrkate en makkelfkite poetomlddel voor Heeren envooraldameien Kinderschoenwerjk ladeAppretuarvanC N Mlller C Bwlia BMrtk Str 14 Men lette coed op naam en fabrlekamerk Variiryifeaar by NMrci Whili ll ra Is ttliMiiwsrIt iilutsrlM s sryM au w OMwaaMlaf tt ky Vt aartfSMUia Araawa EZTUA GOEDKOOF is bet middel om voor altoos van de Bbnmatiek verlost te worden üe Abshaubbins of zgn slechts 30 ets per pakje A BBEETVELT Az te Delft Door mg Terkrggbaar gesteld bg T A e van Deth HeJ de Wed Bosman Gouda F W J denUiJI 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Gondkade Boskoop A Hoogendijk Cappelle C B Verheul Oudewster A Bos Berkel van Dorp Zoetormeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gcbr Kauling Woerden S V d Kraats Bleiswiyk lG v d Geur Waddinxveen ADVERTENTIEN hl a e Binnen en BuUenlanduche Cou ranten worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bnrean van A BRIN KMAN en ZOON te Qouda van 6 lj üi 9 ujir f AilE iF liBP Ej i Eli liismw netjes reipskt in cartons met of zonder Pbotografiscbe Stadsgezichten Verkr i baar bg LP Hoogfendijk BOOGSTBAAT J BEEESAAET Lz CONFISEÜB PATISEUB Sausijsbroodjes CBOCETTEN Garnalen en Vieesclipast tjes JOH van der BITHCj i Kok en Banketbakker beeft Onde en Nienwejaar Appelbollen Appelbroodjes Sneeuwballen Brnsselscbe ROOMWAFELS ZOUTE STENGELS en bereelt zich beleefd aan tot bet leveren van KOUDE en WABME SCHOTELS SALADES PASTIJEN en tot bet braden van Wild Gevogeltje enz Sociëteit Ons GenoegsE 4e MbmnnemenP roorêteUlng Donderdag 5 Januari 1893 Yereenigde Botterdamscbe Tooueellisten Directie LB GBAS en HASPELS Blgspel in 3 Bedrgven gevolgd door Mi n nieuwe Hoed Comedie in 1 bedrijf Aanvang half 8 uur 0 Gewone bepalingen en prgzen I I f