Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

11893 4 N 5033 Maandag 2 Januari GOUDSGHE COURANT ISieuwft en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken m aitgaTe dezer CoarBnt geschiedt dagel ks met mtaondering ran Zon en Feeatdagen D pf 8 per dne maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Aixoaderlflke Nommeri VUV CENTEN ADVËRTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEHS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgeaomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk desi Maandags versch nt oe lT ndln van advertentwn V ge ohledeB tot efta uur des niuniddags van den dag der uitgave t Dit Nummer bestaat uit DRIE C BLADEN EERSTE BLAD Het nieuwe jaar Wy wenschen onzen lezers allen voorspoed in het jaar 18931 Met dezen heilwensoh vangen w onzen arbeid weder aan en voegen daarbg het bescheiden verzoek aan onze oude en nieawe enden voort te gaan hnn gewaardeerden steun aan ons blad te geven Als deie regelen het publiek onder de oogen komen behoort het jaar 1892 tot de geschiedenis Zooals altyd z n er voor elk onzer herinneringen aan verbonden liefelpeen smarteiyke i men moet al heel weinig geleefd gedoeld of gedacht hebben indien er ee dei elyke tydrmmte voorb gaat zonder eenig spoor in ons achter te laten Deze persoonlgke erTaringen echter vallen buiten ons terrein zy hebbeu gisterenavond de stof geleverd voor mnmeringen aan den haard of wat wy onzen lezers braver toewenschen tot gezellige gesprekken LMet vrienden en rerwanten Wellicht dat deze k f gene daaruit voor het vervolg leering heelt getrokken den een wareA de gevolgen eener daad die beter ongedaan ware gebleven een nuttige les den ander stond levendig een gepleegd verznim of een verkeerde handeling voor den j Mst en h werd daardoor wyzer Zoo kan elk voor zich zyn voordeel doen met zgn weder vermeerderd kapitaal aan levenservaring In een dagblad echter zoekt men naar algemeener belangen en daaióp veroorloven wg ons een oogeublik de aandaoht ie vestigen In de eerste plaats denken wy aan onze gemeente voor welke het geloopen jaareene belangrgke beslissing 4 fr Ieder begrypt dat wy het oog hebbefi op het besluit der Provinciale Staten tot overneming van het beheer over d aterweg en tot vaststelling der aan Uouda uit te keeren vergoeding Dit besluit grypt diep in ons gemeeuteleven en de atedelyke financiën vooral zullen daaronder lyden Het zal zeker veel overleg vereisohen om de gemaakte bres in ons budget te dichten zonder dat het algemeen belang benadeeld wordt moeite en opoffering 1 het ons kosten om in den nieuwen toestand in te groeien IntusBchen t had erger kunnen zyn daar in den boezem der Staten greot verzet was tegen elke Bchadeloosstelling terwyl op den daur toch de hestoapde toestand niet te handhaven was dat wy de betrekkelyk aanzieolyke vergoeding krygen voor vroeger gemaakte kosten danken wy zeker voor een groot deel aan de yverige bemoeiingen onzer vertegenwooidigers in de Staten ergadering Moge het ons Gemeentebestuur en onzen Kaad gegeven worden het moeilyk vraagstuk dat hen in de naaste toekomst wacht naar eisch op te lossen I Wy wenschen onzen medeburgers de kalmte en het zelfvertrouwen toe welke zg in dergelyke omstandigheden vooral by het kiezen hunner vertegeawoordigera zullen noodig hebben Gourage en vertrouwen en handen uit de mouwen en wat gezond verstand i dat is het waarop alles aankomt Onze goede stad heeft ook zonder de eoheepvaartreonten levensvatbaarheid genoeg als maar de bnrgery veerkracht toont Het groote gevaar in deze zaak ia moedeloosheid en overdreven bezuiniging ten koste van de toekomst der gemeente Bet zetten van de tering naar de nering is in een bni rhuishouden een sohoone stelregel maar voor een staat of stad deugt ze met Regeeren is vooruitzien en daarom wenschen wy regeerders en geregeerden beiden de noodige wgaheid en ruimheid vau blik toe om in deze moeil ke omstandigheden die besluiten te nemen welke ook voor de toekomst den bloei en de welvaart der stad Gouda verzekeren I Vergelyken wy den politieken toestand van ons vaderiand met dien van verleden jaar dan is er een belaugryke schrede voorwaarts gedaan Het is de tegenwoordige Kegeering gelukt een aanvang te maken met de zoo lang gewensohte belastinghervormingen voor de niet minder noodzakett ke uitbreidm j vm het kiesrecht n een wetsontwerp ingediend dat waarschynlyk in den loop van dit jaar in bebandehng zal komen Voorwaar geen te versmaden vruchten van den ommekeer in de gezindheid der kiezers waarop wy in ons vorig jaaroverzioht wezen als op eene gelukkige gebeurtenis Intusschen het is maar een begin al geldt ook hier dat een qoed begin bet halve werk is De nieuwe belastingwet zal o velen nieuwe lasten leggen ook onder den nyveren burgerstand en daarom is het wenschelyk dat spoedig ook het beloofde complement de bedryfsbelasting die het patent zal vervangen tot stand kome Moge het dit liberale ministerie gelukken steeds meer het ideaal ieder belast naar xyne draagkracht naderbg te komen Dat is van t verstand bovendien gelijken tred houdt wannaar men ervaart dat smart en begeerte iteede toe nemen totdat eiadelijk hot leven dea mensohon atof geeft voor treurspelen alleen dan zal elk dia goen huichelaar is niet geneigd zijn het lof te zijgen Dete en andere plaatsen van ongeveer gelijken inhoud had mynheer Bronrijp gekozen tot hot brood zyner ziele waarmee bij haar nu dagelijks en meestal in het geheim ovcrvoedda ca aldus voorbereidbrak voor hem de dag aan waarop bn zioh voor t eerst na zijn langdurige ziekte naar bet kantoor zou begeven Niets was zckerdo dan dat hy levend axioma van Schoponhauen waarachtige stellingen I tot ongeluk nas geboren Hij vood de zaken in hope1 looter toestand nog dan hg ze cioh had voorgestftd tengevolge van vele en oote verliezen waa van het kapitaal der Vennoolsooap nu zoo veel verlort n dat do atatuten vrijheid gaven de Maatschappij te ontbinden en om daarover te beraadslagen hadden de aotiebouders reeds een paar malen vergaderd Hij atulde de uitkomst van deze en de nóg te gouden vergaderingen hij zioh lelven reeds vast Kr niet aan denkende dat hg zich meermalen misrekend had bij het vooruit bepalen van gevolgen uit voorafgegane gebeurtenissen of missohien meenende Atü het hem na xijna ondurvindingen van het tegendeel nooit meer blijken kon dat hij lich eens ten zgnen voordeele misrekend had waartOis Schopenhauer FEVILLETOHV OVERWONNEN A III 18 Hij wil weten wa rom de Wtteld en bet Leveo Qu x toch oenmBal voor hem bestaaD soo slecht aan hun doel beautwoorden Hij die eiadelijk van de ons aaoireboreD dwaliog tenifHJiekomeD is aU Eoaden we leven om gelukkig ta EQD 1 alles in eei beter licht zien en aladande Wereld wel niet met sijna veneoheu maar toch met iQd verstand ia overeeoitemming vinden l De rampen van alle aoori en grootte zullen hem aekorsmarten doch niet langer kunnen vernroDderen omdat hjj nu weet dat onheil en verdriet naar het waara tig doel des levens baenleiden immen deze brengen ona er toe dat wq het leven niet meer begeeren t ff Alle leven is Iqden IVaoneer men op da ao lenra Iet die hun rol spelen op het tooneel der wereld als men ziet hoe met het bewustüijn ket Igden verschgnt en dil met de ontwikkeling wel aanleiding gaf I wist hij nu reeds zeker dal de ontbinding volgen moest en binnen kort ock omdat het ongeluk sneller vteugulslag heeft dan h t zoogenaamd eluk En hij wikte en woog en dacht en peinsde b j dag en Ijij oaoht wat hem bg dezen stand der zHken te doen stond om zijn gezio voor armoeJe te bewaren en de kinderen ten minale in da eerste jareo nog hun lot te doen vervolgen in de richting welke bij hun natuurlgken aanleg daarbij inaohtnemonde daaraan gegeven had Zoo Johan nog een jaarden studeeren mocht en dan naar Kampen ging kwam hij wetbeslagen op k qs en bad bij kans eenmaal in de r jeii van Neetlanda officieren te land plaata te nemen en van dqt zend gulden s jnars kon zjjn zuinig buiavrouw met het levensdofl van haar eenigen zoon voor oogcn wel zooveel uilaparen dat tij Uter naar Delft verhuizende aldaar de kosten voor Efldo a opleiding tot architect of ingenieur zou kunnen bestrijden nadat hij alvorens het voorafgaand onderwga in G WB9 blijven genieten Uermme met haar lief gezichte jen en buishoudel ke bqgaafdhedun cou wel een man krggen indien maar de kloine familie op d n onni szins fatsoenlgken voet kon blijvon leven als tot nu toe geschiedde k Hij wist wel dat alle laven Igden is en dat hei er das eigenlgk minder toe deed langs welken weg hij de zijnen naar het einde van hot smartvol t ven wilde leiden doch zoo lang hun eigen nog in lekart