Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

Heil l n segen toegewenacht B DE JONG t in Tapytcn Het Complipaenl van deBi Dag P VAN DAM G H p 1 Jiinjl892 Spieriogstraat itllËn ïidMi he jiiunzaaiii8t aanbevelen A H KlILyc eha i No 32 toegeweoscbt aan alle mijne Begunstigers eu blijf my steeds Metselaar Lla v bert f U istigei i Vrienden en Bekenden fcwenacbt in t nieuw begonnen vena aaubeveleiide mv levering m MO 4e ondtrfci j muohten en Vot j lergqteekende als MD tMk wurTOor de beste krMhten öd na hei kabinet èn vaa de Tertsen woord igiog noodig zga Wat er van de kieBberrorming worden tal daaromtrent wogen wy zelfi geen roorspelling Het ia een rraagetak waarbg de belangen Tan het geheele rolk betrokken zyn en dat dai de meeste zoi vereiacfat Het laat siob aanzien dat in den boexem der regeeringsmeerderheid verschil van inzicht moeilgkheden sal baren doch de hoop ii niet uitgesloten dat ten slotte gemeen overleg en wederzydsche toenadering ook hier zoUen leiden tot eene bevredigende ojplosstng Reeds is door den minister Van Tienhoven het uitzicht gegeven aan de zoogenaamde droite der liberalen dat op hunne bezwaren zal worden gelet zoodat w verwachten dat ernstig gezocht zal worden naar eene formule waarmede de meerderheid zich kan vereenigen Waar alle liberalen bet eens zgn dat de werklieden ook stem in het kapittel behooren te hebben zal er toch wel een middel gevonden konnen worden om aan dat verlangen te voldoen zonder dat de denr geopend wordt voor min of meer gewalde proefDemingen Het besta dus wat wy ons vaderland in de naaste toekomst kunnen toewenschen lykt ons te zyu gematigdheid zeltbedwaug zelfverloochening by de staatkundige leiders werkelyk vaderlandslievende gevoelens by allen die geroepen worden bet hunne te doen tot oplossing der brandende quaesciën van den d Eensgezindheid by allen die het wel meenen met ons volk is vooral noodig in een ti d dat in sommige streken eene bedenkelyke gisting beeracht het gevolg van nypende werkloosheid en opruiing door valsche volksvrienden reeds hebben hier en daar ongeregeldheden plaats gehad die wel behooren te worden onderdrukt doch die te denken geven Den nood der tyden kunnen wy niet keeren mnar laat ons op staatkundig gebied streven naar rechtvaardigheid en behartiging van aller belang Dau zal de Nederlander als van ouds zyu roem van ordelievend volk handhaven en het zal eene kleine minderheid wdlke utopiën najaagt niet gelukken afbreuk te doen aan de regelmatige werking onze vrye staatsinstellingen Wy zulten maar geen blik werpen op het buitenland W ar wy zelveu zooveel vraagteekens om ons zien kunnen de Panamaschandalen en de werkstakingen in Frankryk de Homerule en de lersche dynamietmannen in liet Vereenigd Koniokryk de legerquaestie en de Judenhetze in Duitschland de Belgische grondwetsherziening de Mac Kinley wetende landverhuizersvrees in de Vereenigde Staten onS tamelyk koel laten Ieder vege voor zyn eigen deai schoouze kerniemand onzen buren anders dan goeds Wenscht op dezen dag Wy eindigen zooals wij begonnen het jaar 1893 breide zegen over onze lezers onze gemeente en ons V4i arlandl Ieder doebetzyne mate bewusteloos verstand niet tot klaarheid kwum in de raadselen des tevens zouden zij althans veronderatoUeu langs dien wt g atli ou hut geluk te zullen vinden en derhalve mïn of meer tevreden zijn mut hun lot en do liefde onverklaarbaar veriehtjnsul toch in deze wereld van ellende dreef Hem er toe het gelukkiic te laten zoo Inng hij het vermocht Hy was niet neen I als dte arme speelman uit de legende door de Riji oevers in i leven geroepou dm iin vele dagen van lijden eu gebrek met zijn eonig kiiid in den afirrond sprong ten eindu het voor de ellenden des letfns te vrijwaren in den dood Eindelijk wist b j na vele dagen van nadenken en evenvoid nachtoa in slapeloosheid doorgebracht wat hij to doen had om zijn gt zin uit het iiioeielyk dilemma te redden wiiariu zgn levon üet stelde Ku sedert dat uur lag er over zijn uangeziuht een wiias van geluk dat Muriu het harte deed trillen van vreugde 1 Kij har baar immers gezegd hoe de zaken op l kantoor stwndeii en wat hun tu wachten was armoodo broodsgc brek misschi U omdat men eldors nimmer oen persoon aanvaarden zou ilie ala chef f BburDiiu had gefungeerd bij zulk oen insoliedo mpatschappij eu nochtans bjeof by vertrouwen het was duidelijk want ziju oog stond hetderdiT ilnn vroeger I omdat zjjn gemoed rust bad gevondrn iu Godl Tot het uiterste te wapjiiou mot de vohoering om ode dit ingetreden jaar vruchtbaar te doen zün voor zióh zelf zyn naasten en het algemeen Waar wy zullen trachten op onze wgze en roet de bescheiden middelen die ons ten dienste staan het publiek belang te behartigen rekenen wy op den voortdurenden steun onzer geestverwanten en welwillende lezers GOUDA 1 Januari 1693 Hedeu herdenkt de heer W Kromhout jr Ie Commies t r Seoretarle doxer gemeente den das dut hy 25 Janr geltnteu zijne betrekking aanvaardde Hij deed zich steeds kennen ali een hoogst bebekwaam en vordieDstel k ambtenaar die met de meeste voldoening op het afgeloopen tydpork mag teragzien Het Gemeentebestuur waardeert in hem eeu uitstekend ambtenaar en hot publiek dat met hem in aanraking kwam acht hem als een beleefd hulpvaardig on beschaafd man wieo geou moeite te veel is om iemand voort te helpen en in tu lichten zooala aan een iemeente Secretarto zoo vaak voorkomt Het is dus ook iu het belang ran or ze ingezetenon te hopen dat de beer Kromhout nog vele jaren moge werkzaam blijven op onze Secretarie waar hfi inderdaad slechts noode gemist zou kuniiea worden De collecten in 1892 b het voltrekken van huwelijken ten raudhuize gehouden hebben opgebracht 26Ö 48 Vrijdag 13 Januari a st zal de beer Bminwold Riedel uit Amsterdam in eeuo vorgadoriiig van do Afd Gouda van deu Protestantenbond een voordracht hoiidmi Heden is alhier dour den gumeente kourmeoster van het vleesoU eene kar met vluescb afgekeurd komende uit Bergambacht Gisterenavond had in het lokaal van den heer Maaskant op de Turfmarkt Ae prote t meeting plaats tegen het Leger des Heils Het publiek dat was opgekomen was niet zeei talrijk Versohillende ex officierou van het Leger ontwikkelden huuno grieven daartegen dooh deden uitdrukkelijk uitkomen dal hun strijd niet ttigen personen gevoerd word maar tegen het stelsel Nadat de heer J A C Nonnebel do vergadering mot een korte toesprank geopend had iradeti verschillende andere sprekers op de heer E J Yellema was vorhiaderd De beer G A Bonthuis gewezen secretaris van den ffkoluuel Oliphant wuidde o a in deu breeile uit over den waren aard en hot karakter van deu geestelijken arbeid van hel Leger des Heils Het Booth s loger zeide by schornit met groote statistieke bet wenscht posuiioteu het wil boven alle andere organisa ién uitblinkE n on deze overvleugelen het leger is nu reeds verdeeld en zal weldra iteenspatjen Booth verkondigt zijn eüteu lof trekt du wereld door l int zich koiiiukiijk binnenhalen maakt gebruik van allerlei ISeguwsche van zijn besluit achtte Bronrgp voor het belang der zijnen niet raadzaam iu zyu geval kon hij niet zeggen dat het nog altoos tyd genoeg daartoe was wanneer de bi shssende slax de üutbrnding der M BalBchappy viel want juist delse gebeurienis die door bet gansolie land alras ruchtbaarht id verkrijgen moest zou i lsdan by de Levensverzekering het vermoeden hebbeu doen ontstaau dat een fiufiU tiuele nood hem genoopt had aan zijn gezin van dien tyd af aan de geoontracteurde jaarlgksche uitkeering te bezorgen op eêne wyze door den inhoud der polis gewraakt en tenaovolge waarvan de uitkeering aan z u nu te laten betrekkingen stellig zou ontgaan Men begrijpt wut mijnheer Bronrijp van plan was en aartoe ziju dwalende liefde zyn vasthouilen aan ecu zwarte levensbeschouwing bij zijn gemis aan vertrouwen op God hem vervoeren gingen Hij werkte zyn plan mot voorzichtigheid en ala het ware stapje voor stapje uit ten einde den sohijr van een plotselinge daad van wanhoop van zich uf te werpen Hy gaf zyn doktor te kennen dat hy bij deheer elieade zomorwarmte gaarno gebruik zou maken van bet zeebud meenendo dat dit geen schadelijken invlood kon uitoutenen op zyn gezouilheid die nu gezegd mocht worden weder tot den vroegeron normalen toestand gekomen te zyn Hij kon niet beter antwoordde hem da geneesheer hut baden zou zgn zeker nog zwakko borstspieren versterken het reelaffloniddeleD en wil de Moies dier eeaw zyn aan de officieren wordt savgeradeo geen andere boeken te lezen dau dia van het legor van reglementen en orden daarop betrekking hebbend het geheet is ecDfl overheeraohing van Engelsoheu over Hollanders de kweekschool is geen ojdeidings niaar intijvingsechoai de officioren meetings die dieiieD tot opweltking van den geest zijn vergadetïngen die lelden tot berispingen men heeft hot liefst dat men sla een automaat ja en neen knikt het leger is in tijne oentralisatie niet botur tu vergelijken dan met een spinneweb waarvan de spin alle draden naar zich toetrekt ei die er inkomt uitzuigt en uitmergelt het is bard zgn laatste stuiver in een bodemloos vat te werpen de ontzaglijkegeldsommtn waarmede bet leger wordt begiftigd komen niet ten goejde anu de officieren eu de soldaten de opvoeding der Sfildatou is zoo het kan nog minder dan die der officieren spreker herinnert zich niet den heer Booth ooit een bijbel in de hand te hebbon zien nemen Spr constateerde dat Booth s werk in den beginne op Goda woord gegrond is afgeweken van zijne beginselen zjjne theorieën hubbon vele zwakken op een dwaalspoor gebracht en hot christendom wordt Daarop werd door den heer D J Vellema mededoahngen gedaan van het werk van het Leger iq België De verachillende spr maakten een gunstigen indruk door hun beschaafde Jvoordracbt De Ëngelsohe Bogeering ia drie jareu geleden be i gonneu met eene berziabing der spoorwegtarieven gepaard met eene nieuwe classificatie van goederen Dezo hadden ten doel moer eenheid te brengen in de claasifioatiö en iu do vrachtprijzen on zijr der Bpoorwég maatsohappijen min of meer opgedrongen Hot gevolg is dat deze in verschillende govaUea vool minder in rekeninp kunnen brongün dan vroeger maar in andere gi valkn iots inoer on over het geheel zullen zij er voordeel bij bebben Nu die nieuwe tarieven toogupaot zullen worden blijkt dat do groote iudustrieen zoonIs dia van ruw ijzer steenkolen bhemische produutüu enz minder zullen betalen dan vroeger maar de landbouwers daarentegen in void gevallun meer en dit juist liet moest voor korte afstanden Hei gevolg is dut er algemeen klachten inkrmen van de zijde dor landbouwers die zooals men we t toch reeds bijzonder over slechte tgdsomsiandighedtin te klagen hebben Hut voordeel dal men nu verkregen beeft dat men thans zelfs bij inzendingen over groote afstanden en langs verecbillende lynen vooruit kan berekenen hoeveel men te belalt n zal hebhen hetgeen vrofger onmogelijk was weegt bij hen blijkbaar niet op tanen Uu hoogere vrachten dieuugelukkig juist beu treffen In de vergadering van den Geneeskundigen Kaad dezer dagen lo Croningeu itehoudon oytiaeorde prof Fokker de maatregelen door de Kegeermg lijilena de chototn by de grenzen genomen die zijns inziens meer krachtig ilan verstandig waren en beval aan de aanneming eener motie in den geest van dia door den Geneeskumiigen H iad van Utrecht on waarin met het oog op de mogelijkheid eener nieuwe choleraepidemie in het aan staando voorjaar wordt aansedrongen op spoedig wgziging der ziektenwet Nadat uene motie van drze strekking door prof Fokker was voorgesteld deed prof Oppenheira was voor alle kautoorbeambten in t algemeun aan te rilden omdat het inspanning vorderde van de ledematen door den zittenden arbeid verwend en het trage bloed krachtiger dour de aderen deed vloeien doch in zyn bijzonder geval was het misschien het eeiiigste middel om een herhaling zijner ziekte voor t vervolg to voorkomen Mijnheer Bronrijp die dit antwoord had voorzien toog nu schier eiken namiddag op weg naar hot strand dat uiet verder dan een half uur van ziju woonplaats was gelegen Hij deed het misschien tien twaalf malen achtereen en keerde dan naar hdt uiterlyke verfrischt ea ver enoegd in den kring van zijn buisgeain terug waarvan de leden niet verzuimden hora geluk te wenschen met hot welglugen der proefnemini aangezien bliikbaar het bad allergunstigst begon te werken up zijn licbamelykon toestand Kn op zekeren dag was het later dan gewoonlijk toen hij met hetzelfde duet voor oogen he huis verliet flZoudt gy nog wel gaan Charles P vroeg zij a vrouw ff t Is wel wanr hel doet u goed maar rai dunkt dat hel vandang niet warm genoeg was otn een verkoetfuu bad te nemen Gy moogt het niet overdryven Toe blyf thuis e lucht is bewolkt het kon wtl gaan onweêrEU Ik vind ook dat go zoo erg otouk ziet Cliarieal en er is iits in uw oog dat me roert meer dan ik zeggen of verklare kan j5n t is ook reeds vrij laat i Hordt vervolgd mtrai en choleraiatiaiiöa quiMrntaine maatregelen verordend moesten acn kkor werd anngenomep Raadiivnn Grold B ö opmerken dst votrtandige en goede bestriWing dor cholera alleen ws te verwRohtea van Am Werkzssmheid der gemeonlebesturen en dat aandringen opwetswijzigipfï bij a bakendü geiindheld van dozen Minister ook weiaüj zoude baten In elk gevalmeende hij den eisA te mogen stellen datdeEaad op wetsw yziging aartdrint ende zoude aangeven welke wijzigisg hy erl4gt Prof Fokker meende datn eer rejietmaat bAoordo te komen in de aangifteder g eJlB mei j name § i de onderscheiding tu aohen lejallen viinlehoterf en dac ijfe zuo on fbelmatJals inl rttezfijn zomer wanterweg hlyven j i Het i voorstol van prof loodat ook door den Gei adres iau den Minister v I Hedea overleed tot onze diepe i roefh id Sn den ouderdopi van tpim 80 jaren nze liefde Moeder e Gr ïitmaeder JOÖANN A OOL Weduwej van dü Heer Abraï Ijas iSpOKBHtJlZBN VAN jvBN V 1 I I Uit aller naam I I A A VAN üVEt I Hoorn 2Ö December 1892 i Igem ene volstrekt eenige kennisgeving I I I I i Voor de vele bewyzen vai deelneming ondervonden by het orerlyden van mijn geliefde Echtgenoot en ouzen beminden Vader de Hoer WILbEM DK JONG betuigen wij onze lj rechten dank Uit aller naam de Wed W de JONG KwiNKJSLBNBEKQ Blykens akte door de ondei geteekenden JOSEPHÜS HKNKICUS MIWDEROP JACOB ADRIAAN HOEST VAN UMbURG BARA VAN DEK HOOP Weduwe van den Heer Matthbüs Pibtkb v n uaa Hoop HENDRIK WILLEM VAN DËli HüOPen HENRICÜ8ANT0NIUS JOHANNES MIN DEROP woneude de vierde te Gouda en de overigen te Rotterdam op den 28 December 1892 voorden Notaris Mr ALPHONSE CORNEÏLLE JACQUES DE KUIJPER te Rotterdam gepasseerd is de Vennootschap ten doel hebbende de nitoelening van den handel in Wynen en 6ediatilleerd tnsschen de drie eerste ondergeteekeiiden te Rotterdam en te Gouda bestaande onder de firma Hoest van der Hoop Co te rekenen van den 31 üeoember 1892 OJVTBOHDEN en tusscfaen dezen metonderling genoegen overeengekomen dat de liquidatie der nog loopenda lakon door de twee eerste ondergeteekenden in gemeenschappelijk overleg zal geschieden en voorts door den eersten ondergeteekende aan de vier overigen het recht verleend om voor de door hen voorgenomen voortzetting der zaken de gemelde firma bfl voortdnrïng te blijven voeren hetzjj te zamen hetzij in vereeniging met anderen met de bevoegdheid dat recht ook aan andeien over te dragen echter zonder eenige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van hem zijne erven of rechtverkrijgenden JOS H MINDEROP JACOB A KOEST VAN LlMBtlRG S VAN DER HOOP Wed M P V4S UBE Hqop H W V D HOOP H A J MINDEROP Jz SR HOOPj weduwé nTKR VAN DBB HoOtj Lbeijprik wi phrticdlier te Qondi ros JOHANjNEI Rotterdam aange l an iden hanljtl i l oor de twep aihiei en joseAüS Bg akt op den 30 DdiiUiber 1892 voordel Notaris Mr ALPHONSHlfibBNEILLB JACQUES PE KUIJPER te tterdam vtrledan is tnsschen de ondergéteekJawen JACOB ADBI AAN ROEST VAN LIwI pRG koopman te Rotterdam SARA VAN van den Heer Mittheos pariicaliere te Rotterdai lijefc VAN DER gpoPi kNRiCüS Al Ti DEROP particnlieri rMSNQ de de voortzetti GedlatÜU dergeteekindén tit i gedreven linet den wi p £cus MikoEKq b wat t eWt de Ipl in é b l rende Jfeaat 4 2e i itaii e v lppotil f enmiotacb jia l véljjigd te Rotterdam en te Go oda en wordi aangegaan voor den tyd van 10 usbu te tekenen viin den 1 Januari 1893 eu micsdiea eindigende den 31 December 1902 Byaldien een der veonooten mocht genegen zyn de Vennootschap op laats emeld tydatip te doen ophouden zal bij verplicht zyn de anderen daarvan ten minste 6 maanden te voren sch riftelyk kennis te geven zullende by nalatigheid daarin het er voor worden gehouden dat de Vennootschap nog voor l jaar op denzelfden voet is voortgezet en zoo vervolgens van jaar tot jaar aiJU de opzegging ala vo ren toe De firma waarop de zaken der Vennootschap zullen worden gtidreven zal by voortduring blyven Eoest Van der Hoop Co Zy zal alleen door de beheerende vennooten worden geteekend in en omtrent alle zaken de Vennootschap direct betreffende zonder dat die immer zal mogen worden gebezigd tot het ter leen opnemen van gelden en het beswaren of vervreemden van onroerende goedereu het aangaan en teekenen van beleeningen borgtochten en van particuliere engagementen in het algemeen waartoe om voor de Vennootschap verbindende te zyn de privé handteekening van al de beheerende vennooten zal worden vereischt JACOB A ROEST VAN LIMBURG ö VAN DEK HOOP Wed M P VAN DBE Hoop H W r D HOOP H A J MINDEROP Jz Heil en zegen toügewüimcht aan iill niijne Vriemleii eii Begunstifrers en blyf mij steeds tp het niinv aumst Hniilte elen T RUIS Tinimenuaii Vrieudcn veel heil on L E BEÖ ELZEN Spieringstraut No 16 en Am Begunstigers egoa toegewenscht Veel heil en wgeu tocgeweii cht aan niyn achte Beguu6tig ri Vrienden en Bekenden J ZVVAaX P C in Stt cnkolen eu Bouwmaterialen gei X j Bekenden veel heil Aan pbeg festigerSiJVinenden wordt jpig tieu aauvaUg van het jaa egeib toe evvenscüt c oor M IfPl 00ÖTEl4i EK in Melk erl Boter Turfmarkt H 160 Hy deu aavi ug van bet Aieuw Jaar aan nl myil Vrieiideu eif Begunstigers vet l heil eu liegen toegeweusclit F SIGMANS Sly ter en Biei botteIaar S ieriDgatriiut F No 54 Vet l lieil en zegeu toegeweascht aan Vïiendtiu en Beguiisbigui s zuowel biunen als buiten du atud K M DE IJHUIN Gouda 1 Januari 93 iiy de lutredmg des jaars brengt de ouder geteeküudu ijue huiiweiischen aan zyne iStud genoütea en Begunstigers en zegt hun dank voor de Begiiubtigiug m bet atgüloopen jaar 0 M P00K8MA Koieudaal Boscb bierhuis De üuder eteekoude weuschLzyuu Vrienden Belieudeu eit Beguuatigurs veel beil en zegen tu eu beveelt zich verder aau tot het aanleggen van Tuiueu met bylevering J M GiüLi riEN Jz Bleekei ssmgel R 2 14 Bloemist en Hovenier De Uümplimeuteu vau deu dag aan ulle myne Vrienden eu Beguustigerö G VAN REEDT DORTLAND Sociëteit 0 8 GENÜEUbN 1 Jauuari 1893 Het compliment van deu üag aan BegunBtigets Vrienden en Bekenden A M bMlT Bleekerbfiingel Broodbakkei Uet CouipUuieut vua den dag aan al myne Begunstigers C H W IvAHLE Guuu A i Januari 1093 Mijne gelichte Studgenooton weui cb ik by de intrede van het nieuwe jaar a Heeren zegen H M DERCKÖEN Gouda 1 Januari 1893