Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

NO 5033 Maandag Z Januari 1803 Alezander Ton Lom Bifrbrouwery het DUBBELE ANKER V F GOUDSGHE COURANT J ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Miine geachte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen z n de beste heilvFenscben toe gebrucht door M PEETERS Jz Gouda Wydstraat De mzeuding van advertentlén gesoMeden tot Mn uur des namiddags an den dag der uitgave Daarbij ia het onvoorzichtig in deze tijden het kiesrecht zoozeer uit to breiden Er bestaat vrees dat in het Noorden dea lands het volk zich tot uitspattingen zal laten verleiden De anti kteswetgezindhoid van huu afkievaardigde schijnt de katholieke Boermondenaars niet te verhinderen zegt het Centrsm alvaBt op de toekomstige uitbreiding van bet kiesrecht te rekenen In den aanvang der vergadering toch was reeds besloten het reglement der Kiesveroeniging te wijzigor tdb maand Januari zal die w zigiug aau d komen en met bijna algemeene stemmen is aangenomen dat tot die wgzigingen ook zal behooreu dat de toekomstige kiezers nu reedt in do Vereeniglng aU leden kunnen worden opgenomen Het bestuur zal dan aftreden en onder een geheel uieuw bestuur zal men dan de nieuwe wt t en de daarbij geatwldu kiesmeobaniek rustig en opgewekt afwachten Sinds eukele dagen hielden zich ta Arasterdam vier personen op die zich uitgaven voor kalholieke jgiestelgken uit Mosopotnmie en bij de roomsche ingezateneu geldaa traobtt n ia ta mmalen wat bun ook hier en daar gelukt schgnt Aan do politie die aanleiding vond zich met de zaak to bemoeien is inmiddels gebleken dat men met griekacha Joden 1 hoeft te doeu gehad De vreemdelingeo hebben dientengevolge last gekregen de ttad te veriaten daar zg voldoeuda van geld vooRien waren bestondgeen reden ban door dun tteiken arm over de grenzen te zatten Twee van hen zijn afgereisd in dorichting van België de twee anderen in die vanDuitachland Wijl eohter mogelijkhoul bestaat datzij v n besluit zijn veranderd en zich atauog binnenonze grenzen ophouden achten wij een woord vanwaarschuwing niet overbodig T d Een Parijsch huisvader hoeft aan aijno kinderen aan abonnement op de Théatrophona ala nieuwjaarsgeschenk gegeven Ëan avond kost 10 francs men kan er met zijn geheole familie naar luisteren en heeft de keuze uit 12 schauwburgen Het is op die wijze een bezuinigingsmaatregel waut men spaart toiletten rytuigen eu vertering De vorige week hadden twee wegwerkers op den grindweg van Harderwijk naar Uddel aen aardig avontuur Za hadden al een geruimen tijd den daar algemeen bekenden gebrakkigen bedelaar A van den Brink van Elspeot op een en dezelfde plaats in een akkermaalsheg bezig gezien zonder Mj kunnen waarnemen wat hij daar uitvoerde Zij wilden wel eens weten wat bij daar deed en gingen eens naar hem kijken Op hunne vraag waarom bij daar zoolang bleef zitten vertelde hij dat hg op zijn gomak een atuk brood had gegeten en euna wilde uitrusten Aangezien hun dit antwoord verdacht voorkwam gingen ze na ziju vertrek eena op onderzoek Aanvankelijk zagen te piets bijzondera totdat Firma G v d Zwaltn Het Compliment van den Dag aan Vrienden en Begunstigers van B MEULMAN Spekslager Gouwe C 109 Jhr mr G Buya van BeTrenbroak be ft in de het o 8kli s hu n Mydacht trok Kalholieke Kiesvereeiiiging te Roermond oene rede de plaats L de Raadt firma A 7W Veen WIJDSTRAAT P waar v d Brink gezeten had versch omgewoeld aoheen Daarop gingen ze dien grond eens nader onderzoekon en vonden ze daar even onder den beganen grond een pap eren zakje müt ruim f 10 aan tilvergeld Nadat ze nog eene rondgekeken hadden vonden ze nog oen plek dia hun toescheen eveuoena versch to zijn omgegraven Bij het graven in die plek bldt k hun vermoeden al I dadelijk gegrond want ze hadden miuwlijks een liand breed diep gegravun of zo stieten op uon zakje met Ondergeteekende brengt bj draen de Heilwensoh an deo Dag aan hare Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bfl voortduring boleefd aan Wed A R SEIBBRT firma L J Flobij Het Compliment van den dag aan al mgne Begunstigen Vrienden en Bekenden A DAM Het CompUmeut van dfm dag nan al myne Yrienden Bekeadea en Begnastigers J DB JONG Az Mr Timmerman De ondergeieekende brengt by deze den HeilwenBcb van den dag aan zvine geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en bt veelt zich by voortduring beleefd aan T SPOOR Vleeschhouwer Raam J DE KOSTER P f Het Compliment van den dag aan al myae Begunstigers Vrieodeu en Bekeuden J ViiN DBtt VLlriT Lange Tiendeweg llehunger B SCHOLTEN CÜJFFEUU wenocht al zyuo Begunstigers en Vrienden een gelukkig jaar Gouda 1 Januari 93 Onze heilgroete aan Vrieudeu Begunstigers en Bekenden GBBft DE RAADT Het Compliment van den dag aau alle myne Vrienden eu Begunstigers L VAN WANKOM Heil ea zegen toegewenscht aan alle mijne Vrienden en Beguobtigers en btp mg steeds op het minzaamst aanbevelen H J RABOUW Raam O 428 Lood en Zinkwerker Ondergeteekende wenscht hare Stadgenooten Vrienden en Begunstigers veel heil en zegen en beveelt zich beleefd in ieders gunst by vernieuwing aan Wed C VAM OIJE Gouda 1 Jauuari 1893 I Onder dankzegging voor liet zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik by den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne Begunstigers en Vriendeu zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe ma verder in UEd gunst aanbevelende OËd Dienaar S P VAN DBR KLEUN Gouwe Heil en zegen toegewensch aan alle mgne Beounstigers Vrienden en Bekenden G J HEETMAN Alle Begunstigers en Vrienden heil en toegewenscht door ViwhaisUger By den Banvang dezes jaars brengt de ondeigeteekande zyne heilwenschen aan alle zyne Vrienden en B oatigera N VAN WIJK Houtmansgracht Metselaar s g van eAiM p p Oosthaven B de intrede nn het nienw begonnen jaar wensch ik myne Vrienden en Begnnstigeis Teel heil en zegen toe J GRAVESTEIJN Sr KopereUger en Loodgieter Korte Gnwnendoal I No 5 lïct Compliment van den dag aan alle myne Vrienden en Begunstigers B W TAN DE PAVOOROT Korte Tiendeweg Tapflt Magaziin Onze gearhte Stndgenooteo en Begunstigers wenschen wy Gods zegen in dit nieuwe jaar Gebra ÜERCKSEN Gouda 1 Januari 1893 Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegBwenscht door Ch vau den BROEK Lange Groenendanl T ZAAL Êtma C Lun6nl arg TURFMARKT P f Miine beste wonschen aan Vrienden en Begunstigers in dit pas begonnen jaar P W KAMPHUIZEN J DE MOL P F Turfmarkt Tailleur F X Hardijzer CbK Vrede Belt B j den aanvang van hat jaar brengt de ondergeteekende zijnen heilwenach aan Fjmilie Vrienden en Bekenden G DE GBUIL Nieuwe Haven F J Sparnaaij ZEÜGSTRAAT 6 92 Het Compliment van den dag aan alle müne Vrienden en Begnnstigera wjowel binnen als bniten d stad J IJPELAAR Jz ƒ JT TVoudenherg Café Harmonie tS DÜBBELLE BUOET vt ff IJsclub GOUDA C ina en Weer dlenenOe Haandag 2 Jan 1S93 Hardrijderij voor i eaeu der club Loting ten half twee uur i HET BESTÜUB Versch voorhanden APPELBOLLEN diverse Geliahjen VLEESCHPASTEITJES HUZAREÜSALADE ïï J M KABEL I OOSTHAVEN B 42 Spaar moeite en kosten en probeer de onovertrefbare qnaliteit onzer Boerenjongens h 55 Cents per flacon prys zonder de flacon I Waarom bebbeu wy hieraan een smaak gebracht welke de fijnste likeur overtreft Omdat lederen huiavrouw hierdoor de gelegenheid ontnomen wordt deze roo fijn zoo zacht en zoo opvallend mooi te maken by j J F Herman Zn Tlendcwcg L vanBEEKUM Oo$t Haven B 19 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van APPELBÖLLEN diverse GEBAKJES ROOMHOORNS en verder GEBAK HOUT GLAS KN IJZERWAREI DAGELIJKS Uit de hand t koop aan het Sporttentoo stelli gs Qebouw te acaBrByimQBw 1 Uitstekend gelegen voor het vervoer zoowel I te Water als per Spoor Socioteit Oiis Crenoegen 4te Mbmnneètent roorttelUmg Donderdag 5 JaoHarl 1893 Vereenigde Rotterdamache Toouoellislea Directie LB GRAS bb HASPELS Blijspel in 3 Bedrgven gevolgd door Mijn nieuwe Hoed Comedie in 1 bedrgf Aanvang half 8 uur t0 Gewone bepalingen en prezen Goud Saelp r ln kT a A BMN kZoo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelps met niizondering van Zon en Feeatdi n Da prgs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 AUoaderlflke Nommera VIJK CKNTÊN TWEEDE BLAD BINNENLAND GOUDA 1 Januari 1893 j Berg Ambaolit ia een aegenjarig meisje op bet 1J8 zoodanig göVHllan dat liasr eeiie been boven de knie brak te Borkeowomle reed een 20jarig jongman met zoo n vaart tegen eeue brug aao dat zijne hersenpan spleet Ondanks de bevige pijnen on het geweldig bloedverliw begaf de patient sioh te roet naar het anderhalf uur verwyderde Berg Ambacht om zich aldaar door deu geneesheer te doen verbindeu Gisteren ontstond te Oadewatar oen hevige uitslaande brand bij J D ïn modea Het huis is geheel uitgebrand Dank sg het beleidvol optreden der brondweer heeft hij zicb tot dit parccei beperkt Het aaotit der ta Oudewater door de cholera aaogeiastea bedraftgt in zgn geheel drie alle drie z D bezweken Staton Oeneraal i Kambo Zitting vun Vrijdag 30 December 1893 De Berate Kamer kon met gemat hart uiteen aaD om Oudejaarsavond te gaan vieren daar de voorban den ontwerpen zijn afgedaan Da parlementaire gewoonte der laatste jaruu brengt mede dat ona HoO gorhttis de bogrooting eerst in Januari onderzoekt alleen da Wet op de Middelen wordt aangeiiomeo om atoring in den dienst te vermijden Da peraequatie wet lokte van de zijde van don beer Van der Broggeu cene hevige philippica tegen den minister Pieraon uit waarbg zelfa de Panamaschandalen op de proppen kwamen allea omdat de minister niet had toegestemd in eane verlaging der grondbelasting tot 5 püt De minister bleef kalm en toonde aan dat s lands belang niet veroorloofde verder ta gaan hetgeen niet belette dat drie leden met den heer v d B tegenstemden Da heeren Breebaart en Welt deelden wet de teleurstelling van den earsten spreker maar berustten toch in het onvermijdelijke De haeren Vening Meinesz Van Swiiideren en Cramers deelden omtrent deza belasting meer de inzichten des miniswrs terwijl de hoer Van Lier eindelijk tegenoTar den heer v d Bryggen da juistheid der schattingen volhield en aaa da oommiasien die daaraan gewerkt hebben warme hulde bracht De laatstelijk van de 2e kamer ontvangen spoed iaohende kleiaa ontwerpen gingen ook onder den hïmer door Zooals wij reeds zeiden de kamar hervat den arbeid op 9 Jan a s voering gehouden over het wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht Volgens spr is algemeen kiesrecht niet gewenscht Epno definitieve rögeling moöst komen en daarbij lag oenige uitbreiding voor da band maar de nu aanhangige kieawet zou volgens hem het kiesrecht schenken an lieden die zelfa niets in do kusten der Staatsuuiahoudiug bijdiagen 8pr bL riop zich op proftiaaor Buya met wien hij het geheel eens is ADVBRTENTIEN worden geplaatefc van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar ptaataruimte Bovendien worden alle Advertentiën g r a t i t opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand s verschgnt geld al voortgravende haalden ze daar achtereonvolgena verscheidoue gave maar ook veraoheidene vergane zakj met geld uit alles zdvergeld en bestaande uit rijksdaalders eu guldens Bg natelling bleok het bun dat daar de aanzienlijke som van ruim 600 in den grond was b graven Nadat ze bet geld hadden gedeponeerd bij den burgemeester kwam het al spoedig aan t licht dat da arme van den Brink daar sedert jaar en dag zijne spaardui ea rBKiüiuoui r n bewaardü die hij had baatomd ora zich een rustigeu maand Januari zal die wyzrging aau do orde ouden dag to bezorgen in een oude roannenhuia V d Brink ging geregeld s Maandags uit en kwam Zaturdaga weer terug te Klapeet waar hij hij waa ongehuwd en 66 jaar oud bg iemaod voor een kleinigheid Zaterdags en Zonriaga een onderkomen liad Ër worden pogingen aangewend om aan s mant verlangen waarvoor hij gespaard bad te voldoen Zooala men ioh zal herinneren werd onlanga lïe rechtsgeldigheid dei bepaling in de Politieverordening van Helmond dat afgekeurd leetob en visoh zonder vergoeding en tan koate van den eigenaar moet worden hegraven aan de bealissing vnu den Hoogon Kaad onderworpen Oisteren is daarover uitspraak gedaan da H B beeft de bepftling rechtsgeldig en vi rbindend verklaard mot vernietiging van do vonnissHn der rechtbank te Eoermond on van den kantonrechter te Helmond waarbij de bepaling werd verklaard in strijd mat do wot to zy n In April van dit jaar overleed ta Amsterdam de boer A öijsinck wonende t n huize van dan tapper au alijter Bakker Utrechtacheatraat 144 Mr H J de Blauw werd ala raadsman der erfgenamen aangewezen on deze kwam reeda spoedig tot de ontdekking dat er effecten in den boedel vermiat warden Hier vond hij een effect zonder ooupona daar ooupous zonder schuldbrief Verder waren er nog meor kostbaarheden zoek Toen erin eenige dagbladen eene advertentie werd geplaatst kennis gevende van da verdwijning dier stukken ontving mr Do Blaauw van de Gebr Lavie in effectan aldaar 29 Jult het bericht dat dien morgan door zekeren J Ph Langeveld bakkersknecht aen der vermiste stukken ten hunnen kantore was aangeboden Des namiddags om half vior znu Lange veld terugkomen om het geld in ontvangst te nemen Da politie werd spoedig van het oen en ander ver wittigd en da bakkersknecht werd op het kantoor van de heeren Lavie komende gearresteerd Langeveld beweerde het stuk gekocht ta hebben van zekeran Burger Nassuicadt 72 die bij nader onderzoek bleek niet to beataan Middelerwgl waa mr Do Blaauw een pak mot vormiate effecten bezorgd Wie dit gedaan het ft heeft man niet kunnen uitvinden Den 2BBten October werd Langoveld in voorloopige hechtenis genomen en 28 October werd op verzoek van den arrestant voor den rochtor oommissaria gedagvairtl W A Wijnsound huisvrouw van bovonganoemden Bakker die na t on verhoor in voorloopige hechtenis word genomen Het gevolg van hot ouderzotk was dut b iden Woensdag ter torechtzilting dar rechtbank ver chpiien beschuldigd van diüfatal der verdwHueu stukken lot eou gezamenlijk btjdrug vnn ƒ 8200 Ala verdodiaers der beklaagden tradan op de heeren mra A C Mulder en H P Loggere Jr