Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

Be eisoh vsa den subsL off vtn jattitte waa voor beiden 18 maanden UiUpraik 11 Jauuarr e kt Men fchryft uit Stlsua aan de ü R Ct Id lie bladen wordt gemald dat de predikant van de Ned herr temeente Stians aa de Kodidteiiatoofeningen gelegenheid j eren cal lot debat Uit ia aleobta in sooverre vaar dat er Donderdagsaronds eeua byeeDkonist in hut kerkgebouw wordt gohoudeu van lidmaten uu van beu dto lidmaat wen cben to wordiin terwyl vurdere belangstelleadea niet worden buiteofietlotei Dan ia ur wel f elegenbeid tot debat doch of de prekers van de volksparty hiervan gebruik kupnon maken voor bunae eaak betwijfelen w j seer ZooUdk nen blgfi op godsdienstig terrein dan zeker staat Toor elk de gelegenheid tot debat open waar aa leeda eoii enkele maal door een predikant van audere nchting gebruik werd gemaakt Graaf Loo Tolstoi heeft zgn goheul vermogen en iqn talrijke landgoederen onder z n vier kinderen verdeeld De afkeer van galden bezii wolkan Tolstoi reeds duidelijk deed blykeu in zijn jongate geschriften heeft hem than tot dit beslnit aanleiding gege vep Hij behoort Ihans zooals hij zelf zejrt tot de bezitlooza klasse ea ia voornumens naar een Russisch b ad meedeelt in strenge afzondering verder op hot landgot d Josnaja Poljann zijn leveu te slijten Hij zal dan een grootun roman voltooien waarvan het eerste deel reeds gereed is Toch hoeft Tolstoi het Russisch volk niel van zijn diensten beruofd nog thans bureisl hg versühiUende door den mislukten oogst geteisterde streken om den noodlijdeadqn hulp te brengen Dt ijzeren viailekaartjes die thans op enkele plaatsen m hot buitenland in de mode komen waren reeds voor ruim 20 jarfo in gebruik bijv in de fabrieksdistricten vsd Ryniand Riikelo reizif er van metaalfabriekuu gebruikten visiteknartjes uit dun plaat £er £ um zich zoo op practiscliu wy e bg do chonlèle aan Ie melden Ill enkele andere doelen van Duilschtand o a in Tliuringen gebruikte men ongeveur 30 jaren geleduo lierlijke houten visitekaartjes Op den linkeroever der Tobol in hot gobied iui Turjfal is op zoo snelle wijze itea ïliissiBohe wad verrezen dat men zich bijna in Amerika dynPiii ton Voor tien jaren waa b o i eMangLa iispaal het eenig teeken dat daar wëPeens een menach verioöfd Itad ihans woubu er 20 000 personen Uit allerlei streken zijn zij er heeu estroomd de meesten met zeer weiiii liave of mïddülen Müt een flinkheid nis in Euslunil zeldzaam vonrkomt is daar in den letterlijken zin des woords de hand a n den ploeg geslagen en heden draagt do grond or overvloedige vnichleo Het schijnt oen uitneraond vruchtbaar plukj te wez eii en een flinke siad is gebouwd waar men staenen huizefi kerkeu scholen en tal van winkels aantreft Hel districtsbestuitr do rechtbank en bet postkantoor worden dezer dagen uit Treitski in het gouverut ment Orenbu g naar Krugtanai too heet do nieuwt stad overgebracht en tot aan luitiug aan hot Russische telegrnafnet zijn bereids orders gegeven Een lovendige handel ontwikkelt tioh zoodat tegenover do kflijning der laatste jaren die elders in liet groote Kijk veelvuldig heerscht bier nii t slechts van ontluikende welvaart maar van welgeslaagde eu wolgevestigde ondernemingen mag gesproken worden Advertentiën Oddergetfekeiide wenscht ViieiuWii uu Heguustigers Gods besten Zegen liy de intreding van het nieuw beg uineii jaar lietuigeiido ook hare dank voor ht t vertrouwen zoo ruim choot i ondervonden en beveelt ztcli opnieuw in de gunai en het vertrouwen nan voor het maken van Huis en Scheep yzirwerketi alsmede het aanlegden van Gaa en Wutcrleiding het c aken en herstellen vau Mucbinei iè ti eo hetgeen verder tot het vak behoort Weduwe J J VERDRIES Gouda 1 lanuari 1893 Het Compliment van deu dag toegeweuscht aan al tuijiS Jpegunstigers en Bekenden A J 1JH ELSTIJN X Distillateur Myn geachten Stodgenooten wordt by de intrede des jaars hartel k geluk gewenscht door C A HAEDERWIJK Gouda 1 Jan 1893 Pastoor IN8TRÜMENT MAKEK V f J F Herman Z p Het Compliment van den di aaa Vrienden en Peganstigers J H ROODE Depot houder Stoombierbrouwery ZeugstrayaiG iBö Db PosTHOoENte Rotterdam STALHOUÜKliJJ De oudergeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en Bcgnnatigera een gelukkig Nieuwjaar F H WEÜRMAN Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Familie en bljjf niïj steeds voortdurend aanbevelen voor de levering van Iste kwaliteit Rund en Varkensvleesch tegen concurreerende pri zen C A VERZIJL Vleeacbhouwer en Spekslager Spietingstraat F 48 Het Compliment van den dag aan Begunstigers Vrienden en Bekenden F F KNaLLMANN Wydstraat Under dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik by den aanvang van het nieuwe Jaar myne Begunstigers veel heil en zegen toe My voortdnreud in UEds gunst aanbevelende UEd Dw Dienaresse Wöd A PINO KleedingMagnzyn Markt Gouda Aai atle Begunstigers Vrienden en Bekenden den groet van uen Dug Cott VAN LEEUWEN Markt Gouda By den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zijnen heilweusch aan Familie Vrienden en Bekenden J ÖCHULUSG Concierge Arti Legi Miuzuam breng ik myn Nieuwjaari groet aun myn geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mi beleefd in UEd uüst aanbevelende M J OOSTERLING Distelateur en Likeurstoker De beste wenschen aan al mijne Begunstigers en Vrienden G TUIJTHOF Gouda 1 Jan 93 Caté Unie N B Bericht dat het Café dien dag van 2 5 uur is gesloten M J DE GRAAF P F By het intreden des Nieuwen Jaars Gods besten zegen toegewenscht aan mijn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIEUW VELD Raam 59 Bü den aanvang van dit jaar de beste Zegen toegewenscht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden L LEEPLANG Metselaar en Witter Lange Noodgodsteeg Gouda 1 Januari 93 By de verwisseling des jaars brengt de oudergeteekende zyn heilweasch aan alle zgne Begunstigers toe C VAN TONGERLOO Korte Groenendaal Gouda 1 Januari 1893 Onder dankzegging voor het koo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik by deu aanvang van bet Nieuwe Jaar m uen Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zpgen toe mij verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar J W BRAKEL Vleescbhouwer Gouwe Het Compliment van den da aan alle mgae Vrienden en Beguuatigprs J GERRITSEN Heil en Segen toegewent cht aan uUe mijne Begunstigers Vrienden eo Bekenden Firma M UOL Stads schoorsteen veger ij en Rookverdrijvery Heil en zegen ttfegeweuscbt aan m ne geachte Begunstigers en Vrienden L DE HELT in Melk Boter en Koeu Groentmarkt Gooda 1 Januari 1893 Onder dankzeggijag voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bij den aanvang van het Nieuwe Jaar myne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe UEd Dienaar A BRAKELi Spekslager Gouwe Heil en Zegen aan mjjne stadgenooten en Begunstigers Wed SIBBES Poffertjee en Wafelbakster alhier H J M KABEL Cuiiinier Patissier OOSTHAVEN B 36 p f Hét Compliment van den dag toegewenscht aan al mijn Begnnstigers en Hekenden M BINNENDIJK P KRIJGSMAN f f II 1 Het Compliment van den dag aan al myne Vrienden en Begunstigers W R SCHVVEMMER Grabetbstraat Hotel en Café Restaurant Veel geluk eu zegen toegewenscht aan Vrienden Bekenden en Begnnstigers J VAN TELLINGEN Mr Schoenmaker Öpieringstraat Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Bej unstigera J J WELTER Lange Tiendeweg Caie Nea £ P ROJSD Pzn Ijzerhandelaar en Smid P iP Aan Vrienden en Begunstigers onze beste weuaohen in 1893 VAV FRANKENHDIJSEN k Co Bij den aanvang van het jaar wunseht de ondergeteekende zgn geachte Begunstigers VriewAeiU en B kenden zoowel buiten als binsen de atad veel Heil en zegeu toe A VAN DEa STEEN in Hoeden en Petten Kleiwegsteeg No 319 Bij den jiaavang van het jaar wenscht de oudergeteekeade zyn geachte Begunstigers Vrienden en Ëekenden zoowel buiten als binnen de stad vfifll Heil en Zegen toe W L VAN DBtt STEEN Tailleur Kleiwegateeg Myne beste heïlvÊUscheo op 1 Januuri 1893 L BURGERSDIJK Gem Architect Ondergeteekende brengt h den aanvang des jaore aan hare Vrienden en Begunstigers het Compliment van den dag Wld J DONGELMANS Raam Vleeschhouwery L L van DOHST Markt A 105 P P Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begnnstigers zoowel binnen als buiten de stad en biijl mij steeds op het minzaamst aanbevelen W ERBERVELD By den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan alle Stadgenooten en Begunstigers H TAMSE Schilder Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en biyf my steeds op het miuzaamit aanbevelen D KöRING Mr Zadelmaker Tiend owe By de aanvang van 1893 wenscht dy ondergeteekende zyn begunstigers vrienden en verdere kenniasen veel heil en zegen toe B VAN TONGERLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt by den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door r W K SCHULINCt I Lange Groenendaal I 21 Gouda 1 Januari 1893 Het compliment vau den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echlgenoote Turfmarkt H 234 Bij den aanvang van het Nieuwejuar aan ftl myne Vrienden en Begunstigers veel Heil eu Zegen toegewenscht UEd Dw Dienaar W J VAM LEEUWEN Koperslager en Lampen m ker Het OompËiUkeut van den Dagl aan al myu Vrieiiden en Begunstigers C 6 BRÖIJNEL Spekslager Gouwe J J van BehimeL MARKT p f Het Compliment vau den Pag aan Vrienden eo Begunstigers i H C GABRIJ Heil en zegen toegewenscht aan alle ouko Begunstigers ea Bekenden zoowel buiten aU binnen de stad De Erven van A van MEURS Oosthaven Mr Metselaar P F Turfiparkt H 49 De groete van den dag aan iflyne begunstigers vrienden eu bekenden zt owel buitenals binnen de stad i W VAN h oüRN in Melk Boteij en Kaas Stolwukersluis 1 Januari 93 Het Compliment van den dag aan Kennissen u Begnnstigeri A BOSMAN C afé de Kap üiTSLAG der trekking teD voordele van hel R t W ie$hiiis waarop PRIJZEN zijn gevallen 94 3 1502 148 680 958 5631 4803 8099 9403 6802 2988 5917 271 4 6392 5966 29it7 64 9 9976 478 6963 897S ais 9063 9947 1311 9923 8762 4896 2880 6537 2620 3160 1536 997 2365 6182 2411 6163 9798 4032 7680 5996 5689 2619 6094 2604 687 9293 6859 9728 6 47 7638 9266 2584 6774 7434 7499 6387 2 68 6002 8424 8330 2900 8886 8495 7768 49f7 4569 5776 70 4 4931 5480 1067 1830 9269 9628 6943 1799 614 6668 8988 770 4612 6819 5986 6S89 5256 8734 8288 4503 3781 6902 2454 8192 9621 6890 6212 7340 1378 61184681 7077 4982 9964 8989 531 9680 9460 9874 6276 5716 44411707 388 3763 2513946 6202 7875 8987 8742 1438 567 8454 7848 8886 1947 6483 9209 6524 8214 792 9781 2912778 8876 9149 8045 3833 1436 8097 2982 3240 6474 2336 8967 47f6 2478 4557 7239 4935 8864 9903 8427 1633 llB4 279i 3093 6277 41847168 3934 7219 6687 6618 8H4 7080 3176 7070 7702 8851 4224 5997 2963 9730 5176 1744 1611 7746 6467 915 2726 2465 6353 6445 1447 6878 9181 6618 a007 6199 7880 9247 4968 7398 1710 23S6 8335 7269 1377 8157 2407 6208 4178 2489 1813 7488 2142 4697 260 1214 3694 3122 9563 3428 16 9562 833 2642 86S7 8932 7662 8296 4028 4374 2384 6146 6656 846 637 2922 2447 6066 8066 6048 5638 7849 819 6782 1827 3340 2346 9268 2626 12110 5 4289 771 9727 8696 2 146 6996 6512 1072 482 2705 4149 8709 5054 6049 7264 2005 8623 8778 8821 6666 3210 414 7870 626 7310 9142 7767 2809 908 9607 9966 3341 1986 783 7769 6833 285 6 9385 9553 J580 7 867 1493 B667 7864 3150 9088 9120 9770 4396 50 9474 7972 89S0 2069 5990 8640 6868 9599 7784 5063 8331 540 7961 3120 2968 8298 6157 6404 8727 9864 7912 3588 1994 4402 1421 586 7930 5702 2307 2276 969 1372 4436 1022 1229 5559 9478 5820 3081 2J25 6917 723 4022 3864 3315 9479 4091 3741 6420 6167 6706 8790 4240 1260 7231 18 2 2805 4727 3179 6482 6787 6026 2815 7184 6608 7852 1011 7614 5462 8647 4653 9707 8876 1831 1999 986 9642 2747 619 4404 8006 4800 7226 3688 8894 2118 3789 1817 174 4766 8610 9216 410 6494 8092 2289 4814 8776 7088 3764 6492 813 7783 9482 1736 2659 4726 6117 9709 6810 8730 9300 1135 6903 S216 483 7291 4119 1904 1648 2256 6677 7711 8969 1607 3160 9658 9462 8638 8688 6768 8461 4796 6671 7114 2927 8880 2836 5404 8636 1820 4988 1522 7478 2966 620 8389 9796 973 9662 4426 9121 8503 7104 7007 9230 7681 3498 8586 4942 9431 4624 1616 44 6906 1081 1473 5462 7796 8694 9663 6889 1455 1771 8811 7773 153 7861 307 7460 4611 4111 7803 9231 8371 9010 7368 9442 7476 8040 160 2647 9389 1266 3697 7715 1638 5693 9828 7880 7682 lèoi 6894 8476 7993 SS5 3785 467 7739 7960 1860 706 4S33 1293 6734 3086 5397 7980 4066 9799 6877 954 9868 7352 3948 6806 8588 6307 7415 9911 3476 8628 1992 3736 au 3530 8429 1426 269 2802 8726 8574 9314 2209 3316 1738 5306 4641 2909 7039 4204 3138 986 9290 1838 789 6049 8684 1083 9304 8093 4296 8098 1830 2030 9280 3350 1869 1971 6367 7202 389 6284 4401 9309 8467 2011 7082 9489 6013 6984 1249 7730 1674 194 9596 4368 868 6957 4663 648 6813 2173 4318 6060 269 8638 8103 6889 6873 1775 9049 3766 5814 8831 8858 2731 7838 2094 1731 2604 4437 6468 9878 1406 9119 6637 1064 4626 8208 3157 9006 3812 7827 1433 8978 9889 7296 833 7274 1179 1746 9408 3786 7140 4967 4191 4676 9677 8896 5346 7889 2376 9931 9184 6783 8944 7503 5756 7261 6276 6729 6463 4363 9782 4966 7476 6307 1152 4995 780 7883 77 7805 9840 634 8973 6875 1809 479 4390 4848 9088 2027 3098 7393 9663 6342 7009 5352 1619 6449 2469 21 9473 7833 9476 6731 3607 447 3666 5881 9190 8 28 9176 7496 8503 7669 4665 3549 82 7613 5829 8245 6386 3836 6461 3656 3673 7361 9466 3649 2660 8698 3302 6009 4610 788 3114 8273 2487 6230 8708 4429 3487 6006 3019 8849 507 6128 4894 6698 1186 521 9810 1932 8409 182 7996 9847 6210 8776 3903 2938 S914 6862 7646 2140 6786 210 4388 9686 2816 9071 8316965 126 4838 1S7 eo 3880 8722 6995 9998 6618 9313 6214664 6348 8667 394 318 1886050 6807 1379 1064963 636 9903 6817 6019 2983 6211 4064 8949 811 4173 387 740 3479 3513 7128 88996293 843 2944 2933 9198 2628 7091 6362 6201 9362 6812 6466 6925 7799 1930 1219 8866 3470 5298 3087 4645 5696 409 1862 76 1963 7624 9966 1367 20619588 186 7970 134 9093 7312 7916 1481 974 4229 9694 3629 9935 7892 2076 1016 6703 216 296 1646 6173 681 0 6471 8233 3364 4343 2573 7268 8050 7684 8830 5835 726 1988 1297 2044 6497 6142 2714 3747 9194 8448 8378 3621 1040 4930 2112 7692 456 7669 9757 3818 6808 9148 1687 8828 4747 47848396 6330 9764 1634 26 6036 650 3686 8499 6716 12619740 6646 6544 677 7116 8916 7579 Hef Comité Vlaiukoleii Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLE V per Wagfgfou voor f 16 frauco alle Stations der voormalige Ned HbynBpoorweg Maatschappü Worden ook COyXRACTBN 6ESLO TJSJi voor franco aan huia te bezorgen A ZAPTIJir Gouda Not 92 Flaweelensingel 630 £ SMBEF0T7AlITnEE Hen wordt v rzocht op t HERK telettfn UIT HKT MaGAZHN VAN M ftAVENSVVAAYZONE OORlSOHËli Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee n een kalf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 BREËBA llT LZ EENIG DEPOT der Haagscbe Beschuit van den Heer J K SOMMER i ëï®B3 3S£SFaasau