Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

No 5033 1893 Maandag 2 Janaari GOQDSCBE COUIiANT Hemvs en Advertentieblad voor Goudm en Omstreken 5pCt Ie Hypotlieek Pandtrievea imWESTESH AND ÏMC HÏÏOTBESEBAHEI Gevestigd te Amsterdam CommUnirisMn M I WALLER lid dor rra TESTAS h WALLEB Ie Amsterdiöi W BEBBIlJa lid der firma Wed GFaBEBT BKBEL te Anutordam G J MNGELBEBTS lid dor lirroa EJJiC ENRELBEBTS Co te Arnhem A M CANNON Oud Durgomeester Ier sUd Spokane Wasflhington l 8 A en President i n de Bank of Spokane J B PLANTEN CoOilÜ Qonerai deïjNederlanden te New York I EPIN Dirattteuren H A VA N VA LKENBURG Mr M P DE MONCHT maaUchappeliJk Mapiiaai f 0MOO OOO tcaarcan t eplaat t f 9 400 000 0meê1or $ maaUchappellJk kapltaai 9 S 900 pöepo iteserreloiids 157 000 afzonderlijk belegd enf neeni bij de De Directie der Northwestern and Faoiflc Hypotheekbank geelt 5 pCt PANDBRIKVEN uit m stukken van 1000 en 500 bü tiitlotlng iiwisselbaar tegen nieuwe stukken voor zoover de voorraad stj ekt Ztl zü te Amsterdam ét pari verkrijgbaar biJ de firma BROEKMAN HONDEKS en bulten Amsterdam bij de Correspondenten der Bank Alkmaar Arnhem Breda Delft I eoenter Dordrecht Qaei cd to TMen Gortnehem Gouda Oebb GbAtaha A L BElklERINaEB Sc ZONBI Hbbing vIbythofp Co J A Zip P lEOBN Zoon A NooBDjüYN Zonen SCHHABEN k NaCKBN W Lavnb P J MlNDBBOP W Janskv Co Brunings Ten Gate C H Tilanus Zoon A J LoBAN Zoon G J A E Gbobnbvbld Wed J tb Veltbup Zn P F C Bbuningb k Co Dover Kalff Leeuièaraed Leiden Maastricht Middelburg Nieutoedtep Nijmegen Roermond Rosendaal Rotterdam I Schiedam I Sneek Tiel Vtrecitenta Venlo ffintchoten Zaandam Zutphrn Zwolle D A Wl38BUNlt E C Enoilbebts Co Van deb Meeb Zolner Van UEB M HDELE ZOHEN G VnaMEBB Jouz Otto dk Kat Zoos i Van Heel Cj i C DK ÜUSGLAAH Oo WbU K NOX Bt DOBTLASD HvuoBNS Slotboom Groningen Haarlem Harlmtjen en ie Franeker ê Hertogenóoich Hoorn Hulst Kampen De Müinck Co Wbstbrkappel Hoofd P PosTHüMA Zoon F TAN Lanbchot b V n Wolff OoDREBCHk Zn L T WAlSBBEaOilB Janssbns J H T DUSSEN Jfi 1 ZUIVERE FRAINSCHE WIJINEN De bekende BORDEAUX 27 per 48 Flessohen met aoctjns franco é4iui8 gebeel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTKAAT A 172 GOUWE C 13 GoDda Eenig Depot van Reynwiys Eoonekamp Eliztor BLOOKER CAGAO t fijnste merk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts ƒ 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr kilo bns pr kilo bus pr kilo bns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOORER s GA€A0 t fijnste merk Firma J WELTER MAGAZIJN VAN CORSETTEN ONDERGOED voor Dames en UreD LUIERMAND enz Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door Uouds Snelpcrslruk raa A Boinkhan k Zoon A BmNKftlA en Zn DE jJItABISSKN f Mr 4 MOliETijrAAR te Waddinxvem en A3SDRÉ SPRipiJT t Möfterdami EalleD t i verzoeke Irnnner rinjijiiïia en m machtigi der Rechw ok in het openban i £g i P Woeosdag j Febrawi 18 telkens ten Il re s voormiddi s j ff i iiejt koffiehuis vfin db Rüiteb te Wjaddinxveéi O 4 en diTei ae pél ceelen aitmj D tend en steeds goed onde uiouden te zamè groot 21 31 83 Hectailen gelegen I De BoaUban 8 woning C 56 groot 10 é l 60 lin den Vooaofschbk Polder De Bouwmanswoning E 33 34 groot 10 70 23 inlden Blokubndaalschbn Po dbk beiden zieer gnnstig in de nab heid der Waddinxveeusche brng onder de GemRente Waddinzveen om te aanvaarden in eigen gebruik de Landergen direct bg de toewyzing de wonin gen o a op 1 Mei 1893 of zooveel vroeger mIs kan irorden orereengekomen De veiling geschiede in 10 perceelen d combinatiën en in mnesa vrorden aangeboden liet 10 perceri zUnde A zoorenatimde Kromme Itesse ter grootte viui 3 16 70 Hectare strekt lanKS de rivier de Gouwe met een lengte vau onceveer 3D0 Meter en is das b j uitstek icunstiK icelei en en cescliiiit tot oprichting eener irroote labrtek c a of andere groote ruimte belioevende onderneming of om te worden gesplist in diverse bouwterreimen Zjjnde voorts diverse perceelen zeer geschikt voor liOOMKWEEKBKIJ en TUINVELD ÜTotxtiën dezer Terkooping zgn gratis verkrggbaar en alle inlormatiën worden verstrekt ten kantore van genoemde Notarissen ANDRÉ SPKÜIJT aan den Houttuin No 15 te Rotterdam en MOLISNAAK D No 3 aan den Kerkweg te WadditijFveen STEENKOLEN BEFOT S 17S A T S S r O O E Hibemia en Shamrock STEEK R0LE1 branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrg thuis per H L 0 70 Stationchef Staatsspoor derde BL4D INHEJSTLkfD j GOUDA l Januari 1893 do feuchtbaak der Suine i9toiiile dezor tlageo maii eu terecht dia z Wro Mej Flitlppe V ld hndden Bfg ez9t door Die mlllioenouerfeiiis nu spiegelde zekere Baron de Castilhon Mej Fbilippe voor en bij zette haar met zijne helpera een oud notaris en twee makelaars telkens en telkt ns meer geldsommen af voor do noodige maatregelen om haar de nalatenaobap te verfaohatran Maar toen oindelgk de dame wantronivend geworden een rechtsgeleerde raadpleegde bevond dese die opzettelijk een reis naar Den tjaag deed roor de zaak dat de geheele erfeniggOBohiedenis een fabeltje was Mej Philippe diende een aanklacht in tegen De Castillon eu z jne handlangers en de rechtbank heeft hen Bohuldig verklaard aan oplichterij De Baron die voortvluchtig is werd bij verstek veroordeeld tot 5 jaren gevangenisstraf eu een boete van 5000 fr Do oudnotaris Barroino werd veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf en 1000 fr boete de makelaar Jaquet tot 13 maandoc gevangenisstraf en 300 fr boete en de makelaar Pasquier tot 18 traanden gevangenisstraf en 1000 fr boete Voorts ontvangt Mej Philippe restitutie van de door haar afgegeven baukiersbrieQes en 500 fr eohadevergoeding De Orirtoline Is de crinoline do vkooirok zooals die Daar men beweert door keizerin Eugenie bijna veertig jaar geleden wegens zeer büzondere omstandigheden in de mode werd gebracht en er jaren lang in bleef indi rdaad weder in aantocht P Uit de drukte welke de Engelsobe bladen er vun maken zou men het aaDnemen The Standard bevat dag aan dag ingezonden stukken tegen die dwaze mode In een daarvan proiestoert iemand tegen deze afschuwelijke mode die on o vrouwen on dochters bedreigt Waartoe vraagt hij dient kleeding anders dan om betliiïhaam te beschntten on tevona de aiorlijkhou en schoonheid van do vrouwelijke gestalte half te doen uitkomen half te bedekken P K an iemand verklaren waarom ons vrouwenvotk sic Ij zich belachelijk wil maken enkel omdat eene enkele het voorbeeld geeft F Een ander ZHgt dat alle mannen van smaak mot de tegenwoordige modo zeer tevreden zyn die vooral de Eneelsche vrouwen zoo goed staat en niet zonder diepe droefenis van de herleving eer crinoline hebben gehoord Hij spoort aan tot een monster beweging tegen zulk een aanslag op den goeden smaak The Standard wijdt zelfs een hoofdartikel aan deze gewichtige modevraag Daar wordt gezegd dat naar het heet enkel de bedoeling is do benedourand van da rok van een rieten hoepel to voorzien om den voeten meer vryheid van beweging te geven Maar zal dan het gevaarte niet allengs weder m z n geheel verrijzen en de vrouwol ke gestalte miamaken Komt die mode terug dan komt zij uit Pargs en daar moot dus de strijd er tegen worden aangebonden ffHelaas I roopt de Standard ait het oordeel van het mannelijk geslacht heeft in dit opzicht al heel weinig in te brengen Eeti paar jaar geleden schireof iémfttid ovür de ixiw Vouf wid klotidoii fef dame8 ziqh en im iptwoord wns zij klecdun jjl h voor elljaar ZijJ evl n geen oortje om hütgeon mannen erf over dofliken want zij weten maar nl te ad dat de mannen haar hebben tü nemen zoonli zy jh aan hun oogen goliov ivoor te doen Br is da i geen kleederdraobt zoo waas zóü monsternchLig afBclH iwolijk of als öenige vrouwen ze dragen n atle anderen ze oo f aantrekken Een ffZoude er echter niet iteti keur vnn vrouwen zijn te vinden die front ma t tegen zulk een dwaasheid die toont te begrijpen Boe alle aterlytheid verloren gaat door zulk oen dracht P Men kan er zeker van zijn dat hot den sluwen gfeest die do herleving er van bedacht heefl enkel te doen is om do kioediug kostbaarder to maken Is dat qiet reeds in deze tyden van kwijnenden handel en dalende inkomsten voldoende voor krachtig verzot W j gaan niet zoover om te verlangen dat de modo nooit moet veranderen Het oog wordt Jvermoeid als bet altijd hetzelfde te zien krijgt Maar er zijn toch grenzen eu voor de modo bestaat nog een ruim veld binnen de grenzen van schoonheid en 8ierlykh id Het is volstrekt niet onmogelijk het sierlijke en het gemakkelijke te vereenigen en aU de vrouwen inderdaad onafhankelijk in haar oordeel waren zouden zij allengs dat vrnagst uk hebben op gelost Waarom taoot m vrouw die toch lichamelijk minder sterk is dan de man maar altyd door in hare bewegingen worden belemmerd door een overvloed van laag neerhangende stoffen Zoolang die vraag niet in gezonden zin is opgelost is geen enkele mode onmogelijk zelfs niet de crinoline Men ziot deze Ëng olacho schrijver vat de quaeatie zeer diop op on werpt zolfs revolutionaire denkbeelden op Hoe denken onze Hollandache vrouwen over de crinoline J Bultenlaoilscb Overzicht De oommissie van d i Panama enquête heeft besloten de namen der personen die genoten hebben van de 17 000 bons der Fanama maatschappy uiet bekend te maken daar er geen onkel pariementalid onder hen ia on het geval dier personen dus niet golyk gesteld kan worden met dat van parlementsledou die bij de zaak betrokken zyn Do commiaaie heeft voorts besloten aan don rechter van instructie op zijn ver 3ek het kort verslag der voor haar afgelegde verklaringen mede te doelen on zoo hij het verlangt ook do gestenographieerde verklaringen dor getuigen Wat zal de uitslug zijn van het proces dat op 10 Januari begint voor het hof van appèl te Parijs ilal als correction eole rechtbank over de direcieuren der Panama maatschappij zal recit spreken Volgens don Farijachon correspondent der Ind Beige is het huf don beklaagden genegwn en hopen dezen ook bu ten het pleidooi der fe edigers in staat te zyn door hunne verklaringen de mueniug des lands te wijzigen De Lesseps F ntnnc baron Gottu on de heer Eiffel acbten zich in staat do twee voornaamste doelen der akte van baschuldiging betreffend de grove winsten der ondernemers en hot geven vau bedriegelijke Keruststelht en aan het publiek te kunnen weerleggen Betreffende omgekochte parlementsleden zullen zij ni ts medodeelen Op het socialistiBch cwngres dat op do Kerstdagente Brussel vergaderde ward gelyk mtn weet doordo 626 afgevaardigden die SS5 socialistische groepenvertegenwoordigden besloten dat oeuo verdagiugvan de herziening van het kiesrecht tot eene andorezitting door de werklteken als eoae verwerping zouworden beschouwd en dat eene algomeene werksla king zou volgen als do Kamer de invoering vanalgomeen stemrecht verwierp j In vrijiiniigo krinj en te Bru isol ünscht men alifomcen dat mot de opi nb iarmaking vmi hot regeeringsplau tot herziening van hot kiesrecht niet langer gedraald zal worden De quaostie wordt reeds zoolang ijslpponde gebonden dat het nu tgd wordt dat hetj volk wolu waaraan zich te houden Men hoopt tBarom dat de Indêpetidance Beige juist was ingelicht tuen zij meldde dat hot ontwerp Zaterdag bij de luamers zal worden ingediend Do Nord deutache Jlgemetne Zetiung bevat eeu blijkbaar officieus artikel waarin gezegd wordt dat wanneoi do legerwet wordt verworpen het zeer wol mogeliJK IQ dnt in een tookomstigen oorlog de vyand op Duitach gebied komt en dat de vorilediging dao vool moeilijker zal zijn Duitsobland moet stork genoeg I wezen qm aanvallend op te treden zoo niet dan heeft het alles te vreezen Men zegt dat de keizer in de aanspraak die hg op nieuwjaarsdag tot de generaals zal houden met bijzondere kracht zyi ontevredenheid te kennen zal geven over de aanvallen waaraan het Duitsche leger en do officieren van dat leger in den laatsten tijd blootstaan In alle rijksmijnen in het Saar distriot met uitzondering van do Kronprinz mijn inspectie no 1 is heden het werk gestaakt Er beerscht sroote opgewondenheid en er zyn reeds ongoregeldheden gepleegd Vele mijnwerkers bezitten revolvers De politie is geroepen Er worden twee vergaderingeD van mijnarboidors gehouden in de Kronpriaz mgc te Sohwatbach om do werkstaking te bespreken Do werkstaking is ondernomen wegens geweigerde loonsvorhooging Het bergbostuur doet echter vorkhren dat de klachten over onvoldoend loon ongegrond zijn In de maand October bedroeg het gemiddelde loon van alle mynwerkora in het Saardistriot omstreeks 80 000 in aantal 3 90 M per Schioht een loon dat ook tegenwoordig nog betaald wordt en honger is dan in eeoig andftr mijndiatrikt in Duitsohtand I OSTEK XCrHilsr LUST van brieven geadresseerd aan onbekendou gedurende de e helfi der maand December 18B2 Verzonden van Gouda Van Heijningen Amsterdam B van Ooien Amster dam H de Bruin Amsterdam Th Brandaeo Amsterdam J Frank Amsterdam S van Vuren Amtserdam Chr Smith Upton Verzonden vin MORRKAPKLLK F Beiswijk Haastrecht Gouda 30 December 1892 Do Directeur van het postkantoor VORSTEE PETKOLKÜM i OTEKRl GE van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt Was hoden flauw Loco Tankfuat ƒ 6 10 Januari levoring ƒ 6 10 Februari 6 05 Maart ƒ 6 April B 9B Mei B 90 Juni ƒ 6 90 Juli 5 95 Augustua ƒ 6 Soptombor f 6 05 October 6 10 November vember ƒ 6 15 Decomber levering 6 20 zoilond ƒ 6 15 Bursorlijke Stand GEBOREK 27 Dec Agatha ouders F Liepalt en A Eykhoff 29 Maria sudors C van dor Woijdeu en D van Leemven Gerardus ouders 9 G Kielltger en M de tCne Alida ouders J Üongolraans en 0 vau der Wolf 30 Anna Margaretha ouders H van Msaren eu J Amesz Clasitia Elisabeth ouders P den Hertog en H M Musier Gijs ouders C Snoei on N Snooij 31 Johanna Wilholmina ouders E Oostenrijk ea C Hoorns van doo Borg OVERLEDEN 30 Doe W J Gravesteijn 8 j 31 M T Moeworec 13 j ONDERTROUWD 30 Dec N Vergoer 38 j on A van Vliet 30 j N G Kremp 28 j on W A Loenderiloot 25 j P A Luiten 23 j