Goudsche Courant, maandag 2 januari 1893

N 50 4 Dinsdag 3 Jannafi 1803 60UDSCH COURANT ieuwH en Advertentieblad noot Gouda en Omstreken A B T £ N T 1 £ N worden geplaatst van 1 5 regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ÖROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versobynt De mzenrtlag van adTertenttfla üan geaoUieden tot è6i uur ao nawiddaga van den dag der uitgave en H J Blom S8 j 3 D de Voi 38 j en 8 B Broawor 61 j Uaagtreoht OVEBLEDBN T de Frankrijker 7 j Vllst OVERLEDEN 0 van der Hoe 10 w Adverlenliëii By de intrede van hut Nieuwe Junr wenach ik myo Vrienden en Bekenden Godd besten zegen J VISSER Godsdicnstonderwyzer Veel Heil en Zegen zg aun myne Cliënten en Vrienden toegewenscht C BHUNT Gouda 1 Januari 1893 Het Uomptiment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN De ondergeteekende weusclit bjj de intrede des jaare alle zyn Vrienden en Begnnstigere een gelukkig Nieuwjaar en bhjft zicli verders minzaam aanbevelen W BOUWMAN Zak L 278 Metselaar Veel Zegen toegewenscht door C CLEMENS ZONEN B j deh aanvang van hei Nienwejaar wenschen de ondergeteekenden hunne geëerde Begon stigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe A J G VERBEEK ZOON Bleekers Gez Wagenaar OOSTHAVEN B 19 P P MOOIST Bdstraat A 42a Aan mijn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Guds besten zegen toegewenscht by de intrede van dezen nieuwen jaarkring A VINGBRLING Gouda 1 Januari 1893 P7c7W Bëgëêt COIFFEUR OOSTHAVEN weoscht al zyne Begunstigers en Vrienden een gelukkig nieuwjaar B j de bekenden jaarwisseling wordt E hn vrienden en alles goeds gewenscht door D ROUTER en Familie Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Vrienden en Bekenden B SLEGT Stolwukersluis De ondergeteekenden brengen by dezen hunne Heilwensch van den dag aan ban geachte Bt unstigera zoo binnen als buiten deze atad en bevelen zich by Toortdnring beleefd aan A BRINKMAN ZOON By den oanrang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende sgnen geëerden Bega tigera en Stadgenootan veel heil en zegen toe P J REVET Veerstal Sehilder Louis P WELTER OOIFPBÜB p f W P Jauliis MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jniste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw ontvangen een zèèr groote aorteering DAMES en HEEREN ejaeé Zijde en Wollen BWGBOENEi Specialiteit in het lereren Tan OVEUHËMDEN BOORDKN MANCHETTEN en FRONTS Op must Katoenen en J ger Ondergoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLüIES en BEISDEKENS W P J ULÜS MarehBnd Tadllenr COUPE GABANTIB üitsluUend Bneelscbe Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het jaiato adres UU liet lioosste Koorden De voor eenigea tyd van U ontvangene zending R Dlandschen drojyen borst honig is b na verbruikt en heeft mgnen kinderen die aan Kinkhoest leden buitengewone diensten bewezen zoodat ik om eene nieuwe zending verzoek om dit middel steeds in voorraad te hebben Dr O THORELL OstergStlandsIgn GSrdebii Zweden w jnni 1891 Dit voortrefielgke sedert 5 jaren met het gunstigst sncces aangewende en natnnrlpe huismiddel is eoht verkrijgbaar Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop by J van Bergen Haastrecht hg J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbnrg Bodegraven bJP Versloot en G Hynekamp StoIwSk bB C G V d Berg Bergambacht by J v d DooL Bazerswonde bg Wed W Hendriks StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift vau den j kon Universiteita Prof Gehm Hofi ad Dr Harless Bonn hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten 1 heeachheid en aandoening der ademings organen mtsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 25 cent Alom verkrijgbaar Gouda SnelperadMt vaj A UuwilUK tamN 500 000 Mark JB hooftlprija in het pelukki 8t goviil biedt du iiiouwste ffoote Oeldverlotidff dio door de Hoose Rtgeerinji van llaillburg goüdgeküurd j en gewaHrborgd ia I iJe roordseligo iiiriolitiuf van het nieuwe plini j beslafti daarin dat in den loop van Bleohts wuinige maanden in 7 voilotingon van 100 000 loten 50 e00 pri zen lied mimende 9 553 005 Mark ter roUedige beslissing uilen komen daaronder zyn kapitale pryzen van eventueel 500 000 Hark bij uitnemendheid echter 1 prijs iM 3011 000 8 prijzen a M 16000 lpr J8 aM 200 000 28 prijzen s M 10000 Iprü aM 100 000 66 prijzen sM 6000 IpriJB ÜM 76 000 108 prijzen a M 3000 Iprijj M 70 000 203 prijzen a M 000 Iprij iM 86 000 8 prijzen a M 1500 S prezen a M 80 000 606 prijzen a M 1000 1 prij M 66 000 lOeOprgzensM 600 Iprï ÜM 60 000 30980 prijzen a M 148 1 prijs bM 40 000 17188pruzenaM300 200 1 prijs aM 30 000 160 127 100 94 67 40 20 I e aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldvarloting is van ambtswege büpaald plaats Ie hebben op den 6 JANUARI 1803 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot steofata M 6 of S 60 1 half a K V 3 1 80 1 kwart IV r n 0 90 tegau ineending van het bedrag in bankpapier of per postwiasel Alle commissies worden onmiddeliyk met da grootste zorgïuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urlfjflneele Luteii zelf in handen Bji iedere bestelling wordt het veruisohte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de rerschilleade klassen alsook de betreffende inleggelden te vernemen ii gratis b gevoegd en tendes wy aan onze Begunstigers ouaango vraagd na elke tr kking de offioieele lasten De uitbetaling der pryzen gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staai en kau door directe toetending of ook naar verkiezing der BaUnghebbendeo ia alle grootere plaatsen Tan Nederland bewerkstelligd worden Ooa debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienigke pryzen hebben w roeornialea volgens offioieele beiiyseu de eèrsle Hoofdtroffers verkregen en onre Begunati gers zelf uitbetaald o a Hark iSSO OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b deze op den hecht sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelntmïng bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zgude trekking alle orders ten spoedigste reohtstreesoh te zenien aan KAUFMAIVN SIMON i ttauklei s en Geldwisselaars In UamburK P S Hiermede danken w j voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wg bg het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitceren zulleo wg ook voor het vervolg bemoeid zgn door oen atipfe en reëcle bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwarven f 100 belooniiig MjiKdoorn eu irrattentiHetHur verdrijving 2eker per flacon GO cent HooM Eau de CoIogne van H SËLLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 4Ü ot Kiespijntinetuur geneest dadeljk per flacon 35 et Verkrygbaar bg U A dï VLETTER Markt Gouda De aitgava desser Coaraut geschiedt dagel ks met nitEondehüg vau Zon en Feestdagen De pfQB per drie maanden ia 1 25 trance per post 1 70 Aiwaderlike Noimner VIJF CENTEN BINNENLANP GOUDA 2 Januari 1898 Het onderzoek van het watfcr der Waterleiding had gedurende December het volgende resultaat 2 Ueo 16 4 Mg permanfjanas kaliousper 1000 oo 7 U 9 u H n H JU n u 33 K 10 4 ff n n 80 ff 7 2 ft ff ff ff ff Geffoonlyk begeven op Nieuwjaaridag hb Officie1 reu der dd Schutterij alhier zich en c rps naar dan Burgemeester terwgl het muziekcorps óür de woning van het Hoofd der gemeente oenige muziekstukken ten gehoore brengt Daar het zich gistaronmorgon liet aanzien dat hetweef zeer ongunstig zou zgn werd besloten voor ditmaal van da gewoonte af to wijken en demvzieicuitvocriug niet te doen doorgaan i Da 2e luiteoant H O Fortanier die voor den t d van 11 maanden gedetaoheerd wordt bij de militaire verkenningen te e Hage Tcnrok Zaterdag tsd Gkiuda naar zijn nieuwe stttodplaats Aan het postkantoor Gouda en de f in ronder ressoifeerende hiilpkantoren werd gedui nde de maand December 1892 in de rijkspostspaHfjaiik ingelegd 6149 67 terugbetaald 441d 6 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3297 Het hoofdbestuur Tan het Nederlaudach Onder wgceraGenootschap heeft per circulaire aan de deelhebbers in de Spaarbank bekend gemaakt dat in afwachticg van de reohterlijka uitspraak in het FEVILLETOIÏ OVERWOINNEIN Naar iet DuUtch IIL 18 ffNean lieve laat me gaan bet is mjju tijd het is hoog tijd zelfs eu ik voet het ik ben er van overtuigd ik mag hot niet laten Het doet goed zoo o bad voor ona gansohe leven Marie I Da dokter heeft het gezegd en hij heeft waarheid gesproken Adieu Hü sloeg zijn arm om haar heen hü drukte haar aan zyn borst er viel een traan op haar wang Mün God Charleal wat zijt gij week heden Verontrust u ieteP t Is of ge niet scheiden kunt Mag ik u dan niet toonen Marie dat ik uzoo lief heb Geloof mij het is nieU anders dandat en dat alleen Hg omhelsde ook Hermino en Eddo maar zijn kussen waren inniger en langduriger dan gewoonlijk als hij uitging Waar is JohanP vroeg hij ten laatste Wel immers naar zijn avondschool Charles I sprak zijn vrouw aanhangige geding ten gevolge der geld verduistering 1 door den notaris Bonneriaan het bedrag der in 1892 gemaakte rente onverdeeld geboekt zal worden tennamo van de gezamelijke deelhebbers in dr Spaarbank over 1892 en gemeld bedrag vermeerderd met de te bohalen rente eerst den zal worden verdeeld over de nfzoiidurlgke deelnemingen van bedoelde deelhebbers wanneer gebleken zal zgn of or al dan I niet eenig erlies te dokken valt Het gevolg van dit b eluit zal ziju dat in de a 8 maand Januari geen rente in de Spaarbankboekjes bijgeschrüTon wonlt De deelhebbers over lb92 i blijven echter hunne aanspraken behondiin op huu aandeel in de over dat jaar behaalde reate doch kunnen dit recht niet dMa gelden voor en aleer do rechterlijke uitapraak bwft uitgemaakt of er over 1692 vorli 8 te dekken is Of er varlie zal geleden worden en zoo ja tot welk bedrag hieronitnnt kutuien nu de rochter besUssen moet geene rMu eHngf Q gegeven worden 1 Dit echter staat vast düi eeo dar deelhubbers bevreesd behoeft te z jD toi 4 eouii verlies on ziju kafhtaal Zf Uk itt bn allermigUMUgaie geVal zou bet rentebedrng over 189 voldoende zijn om alle kapitaalsvorltes te voorkomen Het hoofdbestuur kau hieraan toevoegen dat door dez regeling de Spaarbank na l Januari 1693 weder geheel los is van de gevolgen der zaak Sonnerman geen verlies uit die zaak voortvloeiende is voor de in dat jaar en de vol endQ jaren te behalen rento te vreezen en de directie heeft bovendien alle voorzoriien genomen om eene horhaliDg van het gebeurde onmogelgk te maken De weldadige invloed van helder verHchte woonkamers op da gezondheid wordt algemeen erkend zouder dat tot dusvpr do grond daarvoor wetenschap I pelgk was aangetoond Sedert is echter uit baotarioI logische iiasporingen gebleken dat bacillen der meest i Ooh ja I de zaken van dezen dag hebbwi mgn lhoofd een weinigje van streek gebracht maarmijn hart is nog gezond gebleven in dien warboel Hij verliet nu het huis hy liep metsnolleschreden den weg op naar t strand opdat hij niet te laat zou komen om in bot nbad toegelaten te mogen worden Niai te lang er in blijven asjeblieft meneer I zo de oppasser dio de wacht hiold ter plaatse waarmen gewoon was te baden rfAnders wordt het na gezetten tijd en dat mag niet u weet wel Al de heeren zgn er al uit t ging niet druk vandaag ffik zd me haasten vrind t antwoordde Bronrijp maar al ia het laat nalaten mag ik het niet t Is voor mijn gezondheid ff Ja dat hebt u me al eona gezeid meneor Anders ik zou denken dat het weertje nou wat alte friaoh was voor een gezond bad t Waait er stevuop los j ffÜat moet de dokter weten vrind 1 zei Bronrijp het koetsje instappende om Kich te ontkleeden Na eea paar minuten trad hij er uit en ijlde do Bohuimonde baren in die door een flinke bries gezweept de witte kuiven om hem hoen sloegefn Hij worstelde al verder en verder vooruit al dieper en dieper in hot kokend schuim totdat hij ten laatste do plaats heroikt had dio door do badenden nooit 1 werd overschreden I Holal hei klouk de stam van den wachtor verschillende soorten waaronder dia van typhus cholera en andere ziekten in hot licht niet iii leven kunnen blijven Wg bezitten dus iu het zonlicht een voottreffelijken bondgenoot in den strijd tegen de bacillen en weten nu waardoor heldor lichte zonnige woningen bevordelgker zijn voor de gezondheid dan donkere kamers Bij de bedoelde nnsporingen bevond men gulijktijdig dat do baoitjodende kracht van het zonnelinht b den doorgang door het water volstrekt goeue vermindering ondart ing Hierin vindt da spoedige zetfzuiveriug der riviaren gedeeltalük hare verklaring Misschien hebben deze waaruemingen tengevolge dat het al te veelvuldig gebruik der zoogenaamde overgordijnen en der gekleurde vensterruiten wat minder wordt g In het begin van November kwamen to Tientaio twee jonge Amerikanen aan die Centraal Azië op een tweewieler hadden bereisd De beide moedige wielrijders heeten Saohtlebon OQ Allen uit St Louis Miseouri Zij reisden van Oonatantinopel orer Tuheran en Askabad naar Merv Bokhara eo Taschkend Hier brachten zg dan winter door In Mei varlieten zg Taschkend en trokken zg naai Koelduha in IH Hier moesten zij zeven weken lang op geld en reisbehoeften wachten Daarop reiaden zg over Olroemtsohi naar de grens van da Gobi bü Hami In twaalf dagen trokken zij door dozo woestijn het zand was meostal hard genoeg om het rijden te veroorlooven Bij Soetaohan bereikten zij den Groeten Muur en van hier reden i zg langa dezen Muur naar Langtschan I Zij reden nu in zuidoostelijke richting naar Singsn en van daar in noordoostelijke richting o er Pinggang en l yoen naar Pootiiigsoe de hoofdstad vah Tsohilli Van deze plaats uit bereikten da wielrijders dndelijk Tlentsih Opmerkflijk is het dat da I boide reizigeri weinig Ongavsllefl hebben te YötotbWen op het strand Hat hoofd vpn münhoer Bronrgp dat een oogenbllk onder den golfslag hedolvon was kwam weer boven j hü deed nu rijzend on dalend in de deining der baren eonige slagen eerst naar den kant van i t strand toen naai de open eiodelooze zee varder verder Hola hei klonk het weer van het strand Doch het hoofd van mijnheer Broni p plotseling ondergedoken liet zich hij dezo waarschuwing niet meer zien Het kwam nimmormaer boven uit het schuim der baron waarin hot zich begraven had IV Indien het dan doodcn vergund ware nu en dan hunne grafateden te verlaten en zich op nieuw onder de raenschen te begeven zij foudon rodou hebhen om zich te verwonderen voorwaar I over de ganach asdera gevolgen uit hun leven voor evloeid dan die zij in hot laatst hunner llagnn nir t zelden daarvan verwaclittoD Hoc diep zou do ijdelo zich teleurgesteld zien die ingenomen met ïiju lialf ta I leutje nochtans meende daarmede den lof dor na I komelingsohap eouw io eeuw uit deelachtig te worden Hij vond zgn naam vergeten op aard I 1 Eii het miskend genie door don tijdgenoot niet baprepeu leoft eeuwen later zelfs in den mond en liet iiart der kinderen dip reeds op do schoolbank den lof des grasten mans leerden vermelden wiens mar