Goudsche Courant, dinsdag 3 januari 1893

I bot buiionland valt niet te denken omdat het be stuur der socialistiachu partij iet voor hen kan oji komon Evenmin kunnen zg rekenen op don mgn werkersbond voor Westfalen en de Uijnprovincie Uit Frankrgk kunnen zij met voldoende zekerheid 1 verklaringen van adhesie tegemoeUion maar daaraan hebben zij niet vael De B dgeu hebben hun iteld zelven noodig do moesten huriner hebben niets Ousiunrijk komt in het geheel uii t in aanmerking En wat Enueland betreft de Engelschu mijnwerker is alles behalve gezind om zich voor de Duitsohe I kameraden eene eenigzius beteekeude opoffurinz ta getroüstun Op het oogeublik zgn er vijftienduizend of meer dan de helft van bet gebeele aantal mgnwerkers De gouverneur Nasse en de landraad liuleii aan alle münun politieverordeningen aanplakken Bü de mgn Maybacb hebben de werkstakers grooie buiteuaporig heden bedreven tegenover de werklieden die ann den arbeid wildon gaan Aan de commissie uit den Duitscben Rgksdag is een overzicht over de kosten vbq de Ibgarwet voorgelegd waaruit blgkt dat da blüvende uitgaven voor het leger in Erankrgk 508 millioen Mark voor Duttschland 492 millioen Maik bedragen Een ve geUjking van de cgfers voor 1892 en 1880 bewijst dat sinds 1580 da blgveude uitgaven in Prankrük met slechta 48 millioen Mark vermeerderden in Duitsohland met 134 millioen Mark dat is driemaal zoo reel I In aommijre Etigelsohe binden vindt men ile onI derstelling geopperd dat de aan bat licht gekomen I Panama scbandaien wel eens ongunstig op de FranschKussianha vriendschap zbiideu kunne i werken terwijl de komst van den nieuwen Duiischan gezant te St Petersburg generaal Werder persona grata bij den czaar daarentegen eeu tuenaderlng tuaachen Husiaud en Duilsohland kan bevorderlijk worden Het zal geiiernal Werdai a werk zijn den czaar tot de overtuiging ta brengen dat DuilscblaiMl volatrakt g en onwelwillende gevoelens jegens lliialand koestert Daar Frankrijk het nimmer zal wagen zonder bondgenoot een oorlog met Duitsohland te beginnen zou derhalve een veroeterdu verstandhouding tuaschen Rusland en Duitachland dan besten waiirborg opleveren voor het behoud an den vrede Men spreekt vjw een loekumsii bezoek van den czarevitch te Berign in Januari a ter gelegenheid van het huweUjk van s keizers jongste zuater Dit bezoek zon men dan moelOn beschouwen als de eerate vrucht van DuilsBhlaiida welwillendheid in zake de benoeming van owi Dllitaoh gezant aan het Rusaiache hof Hat Valikaaii toont iTiob tlians zeer wulwillend tegenover llongarga Volgens do I eue Freie Presse is de Hongaarecho priraaal m r Vaszary bezig mot do aaraenatftUing van een oilrea aan den pnua keizer Frana Jozef en de regeering in overeonatomming met bet besluit der jongste co nferentia van bisschoppen Deze zgn watwiUend jegens do regeering gezind Wat de vervanging vun du kcrkelgka doopbewijzün door burgerlijke geboorteacten betreft spreken de bisschoppen alleen twgfel uit aan de diolmHtigheid van het plan Ook tegen de ot cieele arkenning van het Isruéliuliech geloof verzattuu zij zich niet Keizer Frans Jozef beeft zelf aan den paua een verzuenend schrijven gezonden Het Vatiksiiu toont die welwillendheid o p prijs te stellen en voor Hongargo eindigt dna het jaar met do basta kansen op de vreedzame oplossing van eeu inoeilijklieid die een oogenblik het land met groote gofarun dreigde Men verzekert dat de Portugecsche regaaring bg do Cortez een ontwerp zal indienen betreffende de conversie vün de buitenland che uu binneulandaohe schuld Indien de Corlez weigert het ontwerp aan te nemen Kal da regeering niet aarzelen de Kamer te ontbinden en bg koninklijk bestuit vóór de nieuwe verkiezingen de conversie tot stand brengen Ten opzichte der handel netrukkingen met Frankrijk ia da Belgische regeering voornemana zich te vorgewiaaen of het verworpen van haf FranPch witsersche tractaut beschouwd mout worden als tengeyolgo e zullen hebbi n eene weig rini van Frankrgk om m et België in onderhandeiing te traden Indien hetgeen hoogstwaarscbgnlgk ia het antwoord op deze vraag bevestigend luidt dan blgfi er voor België niets anders over dan gebruik te mnkuii van zgne vrgheid om te handelen overeenkomstig de Belgische belangen Men weet dat er op het oogenblik geonerlei verbinteuis tusachen Helgie on Frankrgk beslaat mnar alleen een modus vii endi welke ta allen tgda gestaakt kan worduti De Times lioricht dat de aanstaande president Cleveland besloten heeft geen buitengewone zitting van het Congres in Maart te baleggen De Cholera kan meestal voorkomen worden 4oor bij de EERSTE dunne Bij Pootingtoe w rd een der TÏjwielea door een trap van ea fliel beschadigd en waa men verplicht de machine in de genoemde plaats te laten heratellen Nataurli werden de hoeren toen xij Koelduha kaddefi Ttmateo dikw la door groote menscheftmas b s achtervolgd maar over het algemeen waren de ifluwsgierigon seer Eachtaaidig alaebts eokete malen Terkeerüen de reizigers in gevaar Ue ambtenaren in de oostelijke provinciën waren aeer vriendelgk en garen den Amerikanen cavalerie als geleide mede meer als een eorbewys dan voor bescherming De Amerikanen waren voorzien van brieven van aanbevjünj van den Chinoaschen gezant te Londen en van de Bussische regeering Da beide wielryders waren in staat 2000 photographische opnemingen te doen en deze zuUen dienen tut illustratie van bet werk dat zij over hnn belangwekkende tochten sullen uitgeven ï o heeren Saolitleben eM Allen zign voornemens ook Japan op buu rijwiclon rk doorkruisen i In Frankrgk en Duitsohland samen wordt thansjaailijka 600 millioen gulden vtior het leger uitgoTen d i 109 millioen meer dan in 1860 Deze cijfers z n officieel door de Daitsoho regeering aan den Rgksdag meegedeeld Omtrent het poatpakkettenvcrvoer in Engeland deelt the Titaea de volgende interussanio bijzonderheden mode Deze afdeeliog der posieryen is slechts Tan betrekkelijk jongen datum daar zjj eerst in Augustus 1883 geopend werd on dus nog geen 10 jaren oud is Desniotteniin heeft deze tak van dienst in dien tijd reeds belangr ke uitbreiding ondergaan en is het aantal behandelde pakketten van 31 millioou in het eerste jaar tot 61 millioen in 1S91 gestfgon Van uit het buit jntnnd ingevoerde pakÜetteii wordt 70C0 pat invoerrecht perjaar betaald en HoUandHcho sigaren spelen daarbij een hoofdrol Deze marken moeten daarl ij diknnjU voor Havana igaron doorgaan vMaar zoo blijkt uil het verslag nals de Hollanders zich soms vergrijpen aan sigaren uj zijn boven elk verwijt verheven ten aanzien van zilver dat bij invoer onder uitzondaring een hoogeren graad van zuiverheid beeft dan door de Wet vereisóhl wordt In don Inatsten tijd vond men iu do Domkerk te Satzbarg bijni dagelijks bet ffceawtge lioht s morgens niet mi er brandend Da koster wA verduoht de olie ten eiger Iiale i an te wanden inplnats van de lamp behoorlijk te vullen on het scheelde niet veel of dti raan was trots zijne betuigingen van onschuld amadelgk ontslagen Te rechter ure echter ging de Deken der OorakiTk ei na dw wacht houden en zag een groote rat van de zoldering neerdalen langs het koord waarsan de lamp hing De rat zoog in een oogwenk fc olie op en verdween toao weder langs denzelfden weg naar t ne schuilplaats Al ziJn in Engeland allo buitonlandscha loterijeu Terboden en al kent men er goen staatsloterijen de zuolit om te spelen is er niut te minder om of liever ze wordt r nog door vorsterkt Op allerlei wijzun weten slimme tiedoi de wut op du loteryon outduikendi daarvan behendig partij te trekken Vooral gosoliedt dit in do laatste jaren door tal van m ir n of bronzen standbeeld dt plaats zijner geboorte versiert en vereert De rijkaard die hut hoofd gerust op de doodspeluw nedervleidu in du vaste overiutïïing dat hij het lot zijner kinduren door zijn vergaarde sohattün in de toekomst had verzekerd sag hen terug in armoede en ellunde omdiil de dood des vadors hnn vryheïd liet om sijn rijkdom te verkwisten en de arme buisvaler die noode van het teven kon scheiden als hij dacht aan zijn onverzorgde weduwe en al zijn kleine kindfran vernam dat de achtorzelalene vrouw ondt r den druk van heur kruis de kracht haar gesolionken leerde ontwikkelen en zag jaren later hoe de oendrachtelijku samenwerking van al ija groote kinde het leven eener oude tuoüdar wist te verlenaon en te veraanïtenam m Ongoboopte blijdschap voor den een bittere teleur telling voor deü ander zou bat weder opstaan uit den dood ten gevolge h bben maar we gelooven vast dat elk en een ia elyk huiveracblig zal ziJn du tijden terug te wfnachen waarvan geschreven staat dnt de doodin hunne gTnfplaaieen verlieten en onder de raensohen werden jfez Mijnheer Bronrijp ware de wanhoop uiet uit zyn hart geweken na een zoodanige verrijzenis hij althans zoude hebben moeten ervaren dat zijn wel beraamd plan de vruchtan nitt mooht opleveren daarvan door hein rerwacht De LevensverzokeriBg Maatsohappij hoewel in t bezit van een aanzienlijk reservefonds en dus bestin itaat om aan eene arme weÊaw duizend gulden s jaars weekblaadjes en onder dezen had vooral TU SUi veel succes totdat op zekircu dag de eigenaar de beer Newnes ruzie kreeg met zyu voornaamsten klerk zekeren Pearson die toen zelf een blaadje ging u geven Peanon i Weekly gebeeten en een nie iw middel bedacht om lezers te trekken namelijk een wedstrijd voor het vinden viin oen woord dat in den eenen of anderen volzin w erd opongetatun Aan een particuliere correspondentie uit Londen van de Uaarl Ct ontlaeneo wij aangaande den opgang dien dat middel maakte de volgende bijzonderheden De beer Pearson is een jonkman met ondernemingsgeest en eigen ideeën er bü zag spoedig in dat hij om zijn blaadje succes te geven iets moest invoeren wat andere bladen niet hadden Aan hem is de vinding der ntissing word competitions waarvan we in de laatste dagen zooveel geboord hebbeu te dankt u Zijn methode was uiterst eenvoudig Op eaD aangewezen plaats ïu het blaadje kwam een zinsnede voor lyaarvan het laatste woord weggelaten was De lezers wfrden uitgenoodigd te raden welk woord dit was Zij die daarop willen ingaan moesten een ooupon uit het blad knippen daarop invullen het ontbrekende woord of wat zij althans duchten dat het was hun naam en adres en deze coupon daarop met één shilling inleggald aan de redactie van het blad zenden Het woord dat de redactie oorspronkelijk voor die plaats bad bestemd was te voren In een verzegelde enveloppe gestoken die aan een be igd boekhouder werd overhandigd De coupons werden later uitgezocht en zij die het juiste woord geraden hadden verdealden onder elkander bat geheele bedrag van hei inleggjuld Dit plan had aanvankelijk weinig sucoes maar enn paar malen kregen de winners een aardige som geld en dit trok spoedig do aandacht van het grootere pubÜak Laiigzanierhand werden er meer exemplaren van fearion Weekly vorkocUt totdal in tie laatste waken de oplaag vermeerderde tot 500 000 en tot boven 1 000 000 eiemplaren Het raden naar het ontbrekende woord was een tvaro manio geworden Iedereen deed er aan mede Arme weduwen beproefden haar geluk en sommigun van baar schreven brieven aan den heer Pearson waarin zij onder belofte van slipie geheimhouding en onder lilooileggiug van haar moe ilgkheden particuliere mededeeliug vau bet geheim verzochten Dienstboden winkeljuifrouwen loopjongens zoowel als hun meesters en muesteressen zelfs menseben van opvoeding en van zekeron rang in de maatschappij kochten Pearson Weekly De meusten beperkten zirb tut een paar exumplnren maar aadereti l ohlen er honderd tegelijk en raadden systematisch zoiS zelfs dat een koopmau in de City ua een uitgave van 200 p t op eens verrast werd door Aa unl vangst van een remise van 634 p St zijnde zijn aandeel voor 75 coupons die met het juiste woord ingevuld bloken te zijn Er verschenen zelfs blaadjes waarin mon een lijst der woorden kon vinden aoruit een keuzo kon gedaan worden on vele andere der bestaande bluudjes begonnen eveöeens zidkeluieryen in to voeren Het word een w re rage Dat sIKjs eeriyk geregeld was daornan twijfelde niemand en inderdaad boezemdan de vooriorgen die de heei Paarson genomen bad iedereen vertrouwen in Natuurlijk bracht dit alles een geweldige correa ponduntia mede Da briavan kwamen bij duizenden tegelijk Een geheela kamer was tot brievenbus j ingericht en moeat eenige malen daags geledigd worden uil te kearen nam gean genoegen met dan dooit vau Bronrijp althans met met da wijza waarop hg het tijdelijke mat heL eeuwige verwisselde Koinaert de vriend les huizts wiens naam we vroeifor reeds hebban vernomen had het plichtmati geaaht de zaak dar Levensverzekering voor de weduwe en hare kinderen in orde te Orengen doch geraakte niet zoo spoedig tot zijn doel als hü wel gemeeail had Noch zijn veelvuldige corres ponden tien noch zijn peraoonl ko benaoeiïngon ten kantore der Maat schappij kof f ö i het Bestuur daaraan overhalen om da jaarlgkscbe i itkeerïnic toe te staan Ten einde jujfrouw Brourljpa droefheid ovar den plotseliiigan dood baars mans niet zoo aanstonda te vermaurderen met de vreez dat zt voortaan mtthaar ge in armoede zou moeten verduren had hij al ijd nog hopende da hachelijke zaak ten slotte lot een ifoed eind te kunnen brengen in dan eersten tijd zich onthouden haar van don vruobteoozan ui slag zijner bemoeiingen keuuia te geven doch ten laatste thoeat hij biertoe wel d ergaan en hg kweet er zich van op zijn manier yE n mooie Maatschappij dia j man voor je belangen uitgi kozen heefV Marie zei hü Als hij zijn houfd nn ei ns kon opateken zou hg rouw hebben van al liet Have geld voor eenlribulia betaald Hü is er hUa jaar Ud van gawt est dat maakt ta zaman een kapiiaaltje van 4 500 verloren geld hetgeen a vijf percent intrest op inirest gerekend ocgovoer 7000 zal bedrugt n E komt En op Maandagochtend wanneer de wedsb üd gewoonlijk gesloten werd nam de boeveelheiif brieven zulke afmetingen aan dat zij in mailzukken in een optocht van voertuigen van het hoofdpostkantoor gebiacht werden Een geheel afzonderlijke administratie was noodig om d zo brievonmaasa te behandelen Wanneer de brieven uit de brievenbus genomen werden worden ze get laatst in groote manden elke ongeveer 7000 a 8000 stuks bevattende die naar eun aortearkamer gebracht werden waarin 200 personen zaten tQ werken aan lange safels Aan een tafel zaten meisjes die niets deden dan envelloppes openen Deze werden dan weder in een mand goworpen en naar do sorteertafel gebracht De meisjes daar ledigden de envelloppoa wierpen ze op den vloer en arrangeerden de coupons in hoopen en de postwissels in andere hoopen voor haar De coupons gingen dan naar een andere kamer waar een aantal dames on beeren bekend met het winnende woord ze begonnen uit te zoeken Deze klerken waren natuurlijk allen vortrouivde personen die bovendien hun eerewoord gaven liet geheim niet te zullen verklappen Zij gingen nauwkeurig elke ooupon ua en wanneer zij er van tijd tot tijd een tegenkwamen waarop het juiate woord voorkwam werd deze in een groote ouvaloppo gestoken Zoodra een bundel nagezieo was werd die nog eens onderzocht door iemand anders om zeker ta zijn dnt geen winner over het hoofd werd gezteu Daarna werden de coupons voor da darde maal nog eens onderzocht en telkens wanneer daii nog een winner gevonden werd kreeg de zoeker of zoekster een premie van l O boven het salaris dat ƒ 3 daags on f 0 45 per uur vopr oyertijd bedroeg In een derde kalner werden de postwissels behandeld en gesorteerd in bund da die alk 10 p st vertageuwoordigden Men kan nagaan hoeveel zulke bundels er waren els men verneemt dat het Inleggeld in de laatste weken 80 000 a 25 000 pd st bedroeg Door al deze raanipulatiën verdienden een aantal personen meestal meisjes een aardig inkomen en het bedrag dat telkens aan werkloouen ward uitbetaald waa Zeer boog Maar dat kon de enorme oplaag wel dragen Intasschen waren die eompelitins een ware laat geworden zoowel voor de post udmintStfatie als voor eii euaara van kantoren waar bedienden en loopjongens bun tijd zoek bruchteu met gissingen naar bot ont brekende woord Do aandacht dar overheid werd op de zaak gevestigd er volgde e n dagvaarding voor den magistraat van den eigenaar van ffPiok mu up en do beslissjng waa dat de woordraadsets practisoii een loterij h dus onwettig waren Die beslissing gold natuurlyk ook voer andoteo waaronder Pearson s Weekly en een paur ande daaruit voortgesproten blaadjes ffPaarson a Society News en Pearson s Companion waren algemeen bekend geworden op groote schaal zonder groote kosten geadverteerd n ooder ileie omstandigheden dia woordraadaeis vael langer vol fe houden zou zeer loatig zijn gewoest De hoer Pearson kondigde dan ook aan dat ze in geen er dria bladen zouden voortgezet worden wat trouwens onmogelijk zon goweeat zijn Tijdens de uitspraak was er echter nog een der competiiions hnngondo in de drie bladen n daarvoor was voor niet minder dan 38 000 p st inleggeld ingekomen Dat bedrag zon juist verdeeld niet zoo veel van terecht nla hier op mijn bund ligt kijk En bij liet du veralagen weduwe de vlakke ledige hand ziou Zü zuchtte diep en vroeg nauweUjks hoorbaar fWeigert du Maatschappij dan te betalen enop waUen grond P Wei Marie I je vraagt het op een manier alsof hut je niemendal verwondert maar t is ookwaar de omstandighedau gavan er wal eenige aan leiding toe doch da is onza zaak en daar beeft de Maatschappü niets mfê te maken Om het je danmaar ronduit te zeggen vvaar t op neerkomt Marie I da heeren willen niet betalen omdat ze zeggen sy geen zekerheid hebben dat Bronryp zicb zelven nietheeft ta kort gedaan Juffrouw Bronrgp sidderde van ontzetting bij het hooran dier harde duidelijke woorden ofschoon ze reads dagen lang in haar eigen gemoed bat stil gefluister van i v twijfel hud vernomen en gepoogd te woerli girt n Zou bet geon waarheid zijn P ffMnar kunnen mij dan de nestorle gelden niet gerestitueerd worden ReinaortP vroeg zij na eenlai gtiur g stilzwijaen H Dat strijdt ook al tegen dat varvloekto conti actl riap Keiuaert Dn Mimtsoiiappü heeft recht in t gestttlde geval t co itrHct ta verbreken zonder teruggave dtr betaalde contributie Hordt vervolgd worden 17 p at voor iederen winner toen van overheidswege de geheule som iu beslag genoman weid Dit heeft onder de winner groote verslagenheid toweoggfbracht Een van ben ia er zelfs een prooes over begonueu eu tracht thans een rechtertük vonnis uit te lokken krachtens heiwolk hom zijn aandael zou kunnen uitbetaald worden Dat jiroos ia nog haugeude maar iu eik geval zal moeten uitgumaakt worden op welke wljzu die 28 000 p st baslead zullen worden De oeuvoiuliüsle oplossing zou zyo geld oudor de winners te venleelen nu de raadsels toch feitelijk opgehouden zijn Trouwens ile gebeele tusBchenkombt der overheid na de reohterUjku uitspraak heeft veel vhu een plagerij Aldus eindigt een der merkwaardigste ragea vau den laatsten tgd Volgens hei gerucht peinzen de ondernemers op andere middelen van dergelgken aard maar het zal lang duren eer zü er een vinden dat een guUjk succes heeft Het onmiddellük gavolg is dat de oplage van Pearson en andere blaadjas die door de woordraadsels hunne Circulatie vermeerderden op eens aanmerkelük diutlt waardoor ten overvloede het bewü geleverd wordt boe kunstmatig dezo waa opgevoerd De president der Britsche Varaenïging voor de rechten der vrouw schrüft aan The Standard dat bet jaar 1892 een waar vrouwenjaar is geweest Daaronder verstaat hü dat de gelijkheid dar baido seksen in menig opzicht is verkregen Ala voorbeelden noemt bij de volgende In NieuwZaaland zijn ontansts de vrouwen onder de kiezera toegelaten De oudste universituit in Schotland die te St A ndrewa heeft hare deuren opengesteld voor vrouwelijke itudenteu en bepaald dat de helft der beurzen diu tot een gazainenlijk bedrag van 30 000 pond sterling te btti even zyn aan vrouwen zal worden toegiikend bij voorkeur min rouwelgke studenten ia de genoaskunde Hut K ou aard gouootaohap hoeft ook vrouwen als leilen aangenomen met gelijke rechten als da mannen en zulfa de Britsche rereenigiiig van ganeeskuiidigen die in 1878 de vrotiweUjke artaen toen slechts 8 in getal uitdrukkelijk van het lidmaatschap uitsloot heeft baar nu den toegang geopend zoodat de 140 gediplomeerde j artsimien welka Groot Ürittaunie nu talt kunnen toetreden Eindelijk heeft du bakende Forestersvereeniging dia vooral onder de werklieden vele leden telt nu ook vrouwen opgenomen Tegenstandars vau vooruitgang mogen er een loopje mede nemen zoo eindigt de president wij die voor du vrouwen ons baat doen hebb u alle reden lot bemoediging Eer aan de rid lerUjke mannen die ons ter zydo alaan Ban map an de oude garde in Engeland ja onlangs een oud aoldaat van Napoleons lijfwacht goatirven Emmanuel öaminara die zijn Oe jaar bereikt bad In de Timta wordt door iemand die bom goed gekend beeft medegedeeld wat Gaminara s herinneringen omtrent Napoleon waren Evenals de meeste soldaten van den grooteu veldheer v reerde hg dozen met eene onbeferenade betvondering vAla hij uit den doode opstond zou ik mij bg hem voegen en hem overal volgen placht Oaraiuara to zesrgen Deze vereering verklaarde hü daardoor dat Napoleon zoo strikt reaht aardig was en zoo vprtrouwolgk met zün mannen omging Wanneer hg een zgner minderen met een eerefceekoii toor eene dappere daad beloond bad un duw hem daarvoor bedanken wilde zeidehg ieendank Indien gg mij bedanken wilt doR bet dan scurifteIgi Op die wgzu kon hg zien of de man sobrijveu kon en ala dat het geval was waren de hoogste posien voor hem bereikbaar Was er aan de uitrusting van eeu soldaat bg de inspectie iets niet in orde dan wendde Napoleon aic rochlstraeka tot den generaal van de Brigade en g f dien de volle verantwoordelgkheid Voor het front der troepen kon hg dan soms eer oppar offlci r een ongemakkelyken uitbrander gaven Gamhiara vond dat Napoleon nooit had moeten sterveil als hg deed Hij was geboren om de wereld te regeeren maar hü overtrad Gods gebod Hü deed zich van dn keizerin scheiden Maar dat was j r wille van bet Fransohe volk Kullt nlandsctt overzicht t Naar hetgeen uit Berign wordt gemeld beeft het overal bij de werklieden verwondering verwukt dat f do mijnwerkers iu het Saagobied tot arbeidstaking tqi overgegaan Man begrijpt niol hoe zij ilaarmedo onder de tegetiwoordiije tijdaomstundighcden op auooes kunnun hopen Hut is bukond dat zij guano middelen bazittai idthana niet zooveel dat eenige uiïenden wurksfakeiidaii uane weck tang onderateu m kunnen geniafan Aan toezending van geld uit j Ontlasting GENEESKUNOIGE HULP in to roepen I Gebruik tooh alles gekookt I INGEZONDEN I Mynheer de Redacteur Het ia der Commiaaie die oh belast heeft raBt de regeling van de tcntoonatelling eu de loterg ten j behoove vaa een hier te stichten E K Weeshuis eeno dringende behoefte openlgk dank te brengen aan alle atadgenooten die deel bobben genomen aan hot welalagen van haar liefdewerk De moeiten en de zorgen die wg naast dan onvermoeideu pastoor der St Josopskerk op ons genomen hadden waren outogenzeggeUjk veelvuldig en in menig opzicht grooter misschien dun men zinh oppervhikkig beschouwd zou vooratellen Do dagelijks toenemende bgval eahter dien wg ondervonden bg rüken iro bj Kfitlidi jk iin niet Kitholiok gevoegd bü de gedachte aan bet schoone doel waarvoor wg werkten maakte ons die moeitevolte taak licht en zelfs aangenaam Wanneer wü gewagen van bgval dan moet ons in de eerste plaats van het hart do verzekering van onze bijzondere dankbaarheid jegens het Dagelijksoh Bestuur dezer gemoente voor de ona betoonde vereerende belangstelling bg de plechtige opening der tentoonstelling op Vrgdag den 23 December 11 Ook t mgnheer de Bodactuur betuigen wü onze groote tevredenheid over Uw nauwkeurig verslag van dia plechtigheid eU Uwe vleiende beoordaeting van de geëxposeerde voorwerpeu Gaarne zouden wg biorbg nog afzonderlgk de namen der personen eu ditr corporntien vermelden die zich heizg door hunne kostbare geachenkeu of door hunne belangatooze bemoeiingen ten opzichte onzer onderneming verdienstelijk hebben gemaakt Wg moeten oi s evenwel er toe bepalen hun allen in hut algemeen onza hulde te brengen Eéne uitzondering zü ona alleen geoorloofd Zij betreft de zélatricüs van het ffgenootaobap der Geloovigo zielen Als iemand de eer van ons succes toekomt dan is het aan deze dames Door hara smaakvolle étalage van de geëxposeerde voorwaipen hebben zg honderilen bezoekers gelokt en door hare bevallige welbaapraaktheid honderden loten te gelde gemaakt God loono haar voor baren ijvur God loone allen die onder welken vorm dan ook een teentje hebbon aangebracht voor den bouw van een R K Weeshuis De J ommiêsie v m PETKOLKUM oflERI GE van de Makelaars Oantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt wa heden flauw I O00 Tankfuat 6 10 Januari levering ƒ 6 10 Februari 6 05 Maar 6 April 6 8E Mei 6 90 Juni 6 90 Juli 6 96 Auijustue 6 September f 6 October 6 November vember ƒ 6 Deoember leveriug ƒ 6 zeilend 6 16 ADVERTENTIEN Heden overleed tot ous aller diepe droefheid oaze geliefde oudste zoon ÜAUTHOLD JAN in den ouderdom van ruim 21 jaren Dr H IJSSEL db 8CHEPPEB E IJSSEL DE SCHEPPER BuSSIlHAKIiR Gouda 1 Januari 1893 B den aanrang van het Nieuwejaar wenecht de ondergeteekende ijnen geëerden Beganetigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H A VAN LEDNEN Tiendeweg Aan Familie Vrienden en Bekenden zy by deze een gelukkig jaar toegewenscht door ü DE GRAAF Coiffenr Roosendaal N B Januari 1893 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zHn harteljjken dank voor de biyken van belangstelling die hij bg den aanvang van het jaar heeft mogen ontvangen Van bergen IJZENDOOBN tiotida 2 Januari 1893