Goudsche Courant, dinsdag 3 januari 1893

Woensdag 4 Januari I ï 5035 1893 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentlën li n gesohleden tot n nur des numlddags van den dag der uitgave Ooder dankbetniging voor de blykeu ran belangstelling bji de jaarsverwisseling onderronden wensch ik alien wederkeeng veel goeds toe in bet nieuw ingefcreden jaar H W G KONING Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende b deze zgnen bartelyken dank aan allen die hem bij den aanvang van 1893 biyken van belangstelling gaven 1 M NOOTHOVEN va GOOR Voor de belangstelling bj gelegenbeid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilvensch zjnen dank W J FOllTÜIJN DROOGLEEVEtt Met wederkeerigen heilwensch mjjneu dank aan allen die my gisteren blyken van belangstelling gaven C C H PRINCE Gouda 2 Janoari 1893 M jn dank eu wederkeerige beilgroet aan allen die my b j de jaarsverwisseling van hunne belangstelling deden biyken P M MONTIJN De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch zijn iik aan allen die hem by de verwisseling deBJa8ra blgken van belangfltelling zonden G O FORTüIJN DROOGLEEVEU Met hartoiyke daukzeggiog aan allen die den ondergeteekende en zgn gezin bjj den aanvang des jaars blijken gegeven hebben van hanne deelneming wenscht hjj van zynen kant heil en zegen M A G VORSTMAN rustend predikant Gouda 2 Januari 1893 De ondergeteekenden betnigen ntede namens hunne familie hunnen hartelöken dank met wederkeerige heilbede voor de vele blgken van belangstelling hun betoond bjj de intrede van het nieuwe jaar Ds H C N VAK AMEROM Ds L Tis BOSCH Ds A WARTENA Ds J W BERKELBACH v n SPRENKEL Gouda 2 Januari 1893 Met wederkeerigen beilgroet betuigt de ondergeteekende zyn dank voor de hem betoonde biyken van belangstelling hg het nieuw begonnen jaar J J BBRTELMAN Met wederkeerige heilwensch danken wg allen die ons bg de jaarsverwisseling hunne belangstelling toonden C KNAAP C C KNAAP Met wederkeerigen heilwensch myn dank aan allen die my by de verwisseling des jaars blyken van belangstelling gaven J GONDA Gouda 2 Jan 1893 Adresboek iS9 Nog enkele Ex van liet ADRESBOEK zyn verkrygbaar a 90 CSNXS De prys buiten inteekening is 1 50 J T SwartsenTDurg E 92 KLEIWEG E 92 100 beiooning lAkdoom en tTrattetiUnetnur verdry ving zeker per flacon GO cent HootdEau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et K iespijntinetuur geneest dadelyk per flacon 35 et Verkrygbaar by L A dk VLETTER Markt Gouda 5 500 000 Mark als hoofdprijs in het ffelukkij at Reval biedt de nteunsto KTOute lïeldverlotiafi rlio door de Hoo i t UegeBniK van llaiuburtC goedgekeurd eu g ewaurborK l is e voonieelige iiiriclitiop van het nieuwe plan lieaiaat daarin dat in den ioop van slechts weinige ina uden iu 7 v e lotingen van 100 000lüteu 50 S00 prijzen bedragende 9 553 005 Mark ter volledige beslissing nullen komen daaronder ztjn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Hark btj uitnemendheid echter l prijs a M 300 0001 8 prgzen a M 15000 1 prijs a M 200 000 26 prijzen a M lODOO 1 prijs a M 100 000 66 prijzen a M 5000 l prijs aM 75 000 106 prijzen a M 3000 1 prijs aM 70 OdO 203 pnjzen a M SOOO prijs kU 65 00b A prijzen M 1500 prijzen a M 60 000 606 prgzun a M 1000 Iprija aM 55 000 1060 pryzen M 6001 prgs aM 50 000 30930 prijzen aM U8Ipr a IM 40 0 O 17i88pruze AM300 200 Ipr js aM 30 0 p lBQ 127 100 94 67 40 20 Dk aanstaande e fefto pjrijstrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde ieldverloting is van ambtswege bupaald plaat Ie hebben öp den 5 JANUARI 1893 en kost hiervoor 1 geheel origineel lot Bleohta M 6 of 3 601 half li ff 9 ff 1 80 1 kwart ff ff ff ff iVa 0 tegeu luzeuding vaii het bedrag iu bankpapier of per postwissel Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ofl lueele Loten zulf in handen Bij iedere bestelling wordt het veruisohte officieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen alsook de betrefTemle inleggeldon te vernemen is gratis bijgevoegd on lendea wij aan onze Begunstigers ouaangovraagd na elke trekking de offioieele lijaten Do uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook lar verkiezing der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wy meermalen volgens offioieele benijieu de eerste Hoofdtreflfora verkregen en onie Begunstigers zelt uitbetaald o a Hurk S50 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigata reohtatreesch te zenden aan KAUFMaNN SIMON Bankiers en Geldwisselaars In Hamburj I S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geachonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deoU neming invitt eren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reè ie bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verworven Afkoncli ing Bü beschikking rsn den Beer Kantonrechter te Gouda de dato 29 December 1892 is aan PIBTEB van DVLKMN Dirkaxoon gedomicilieerd te Waddinxveen minderjarigen zoon van de aldaar wonende echtelieden DIHK VAN DDIiKEN PiETBaszooN en JOHANNA db LANüE HANDLIQTINO verleend tot het oprichten een r fabriek van houten schoppen en bprstelhouten het draven van handel daarin bet koopeu en verkoopen van hout en het doen van idle daden van koophandel en handelingen en het slniten van alle overeen komsten welke maar eenigszins tot die bedreven in betrekking staan en er ait voortvloeyen Gescbiedende deze afkondiging ingevolge Artikel 486 van het Burgerlek Wetboek De Griffier van ht Kantongerecht te Gouda Mr C A CAD Een net JongiUa P 6 goed kannende Werken en Melken werkz in een N H BoerderJ hekend met de methodes van Kaashereiding ZOEKT PLAATSING in eene Z H Boerderij met 10 Febr waar ieta te leeren valt Sal geen Tereischte Br fr lett H 810 b d Boekh P GBBRT8 te Boom S de Jong 4z KOIPEESTRAAT 227 KraopeliezL Holm s SAimk PASTILLES Algemeen erkend als het beste middel bö HOEST en VERKOUDHEID bet is een siymoplossend en verzachtend middel bg nitnemendheid verkrijgbaar b j de meeste Apothekers en Drogisten prys per flescbjes 20 cent Mi Alleen echt in Q fiescbies voorpl zien van etiqnet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM ZeUt Hofleveranciers Sociëteit Ons Qeno egGn 4e MhmmemenUFoorttelUng Donderdag 5 Januari 1893 Vereenigde Botterdamsche Tooueellisten Directie LE GRAS Etf HASPELS Blflspel in 3 Bedreven gevolgd door Mijn nieuwe Hoed Gomedie in 1 bedrijf Annvanff half 8 uur 09 Gewone bepalmgen en prijzen Gouda Snelpersdruk van A Baikehan Sc Zoon Ue aitgaTe dezer Gonrant geachieüt dagelgks met nitzondenng van Zon en Feestdagen De prgi per dne maanden in t 1 25 rauoo per poit 1 70 Adoaderlijke Nonuneri VIJK CENTEN BINNENLAND GOtlDA 3 Januari 1898 De uitslag van de plateren hitr tor etede gehouden liardrijiierij op achaatspn is als volgt la prigs verguld zilveren medaille A C Costor 2e id zilveren medaille A van Oorschot 3e id bronzen raodaiUe 0 van Kokem Door ziekte van Mevr van Eysden Vink kan bet aangekondigde toonèelstuk Exahen Donderdi Diet wordea opgevoerd In de pluats daarvan zal nu worden opgevoerd Db Hinceepjul tooneelspol in 3 bedreven van Daudot Daarin treedt op Mevr BeersmanB die wij ïn langea tijd ui t het genoegen hadden bier te zien optreden De miuiater van binnenlaudsche uken Bren ter algemeene ïcuais dat volgent bg hem ingekomen ambtsbericht in de afgeloopen week aU aan Aziatiache cholera overleden ia aangegeven in ZuidHoUand te Oadewater 1 persoon Maandag 9 JaDuari e k heeft in At saai vKunatmin der soeieteit Ons G enoegen eeue uitvoering plaats der Qymnaatiek Vereeniging ExceUwr Bahalve de gewone keur Btaaf en andere oefeningen zal ook een tooneelstukje worden opgevoerd getiteld BarbierBnigwaohter kluohtspel in 1 bedryf De R Ct meldt De rivier voor Rotterdam ia geheel met drgfgs bezet hetwelk zich gisteren oohtend vroeg boven de Bpoorbrug vastzette Ongelukkigerwijze werd door bet verhalen van een paar booten aan de Maaskade FEVILLETODl OVERWOlNiNEIN Kaar M OHIkL IV U Bronrijp had het nooit moeten doen k bedoel nooit ir die maataohappjg moeten gaan Had bij zgn Id bawaard en op rente geUetd dan hadt ge nu en aardig tkapitaaltje waarmeS iets te beginnen was IV bcgoQ mijn manufactuurwiakel wat heel wat min der en nu je weet hett ia hei een mooie affaire waarbij iV temet mijn koetjes op het droge krijg en dm geef ik de zaak aan myn Willem over Dat is beier dau z n jongens ta lat n studeersn Oo ziet het wat zal er miasohien nu van moeten komen Bronrijp zeï altijd dat hij niet hield ran half werk doen Is dat dan geen half werk wOoh spaar my Reinaert riep juffrouw Bronr P uhreiend ait Ik weet ga meent het goedmet ne maar is dit nu de rechte manier om mij tetroosten en op te bnuronP irKan Ik het Maar je hebt waarachtig gelgk Marie I en het helpt ook niemendal of ik al morover t onverstand van mijn vrind dia nu toch dood het ys in beweging xebraobt doch er bestaat uitzicht dat met hoog water het ija zich weder zal zetten waardoor de vnart va Rotterdam naar me evenals vöór twi e jaar geheel vry zal zyn De binnen en Rijnvaart zSp gesloten en de schepen nagenoeg nil opgeborgen lïè Rynhaven Parkhaven en de havens in de atad z n vol binnenvaartmgen terwijl do Spoor en Biun nbavcn voor de grooto vaart opocgehouden worden In de Rijnhaven is eeue bemande drijvende Etoombmndspuit aanwezig die tevens gebruikt wordt om snacbis de haven open te breken Gisteren was men druk bezig de raarten en havens zoowel aan deze ela aan gene zyde van de Maas gelogen mot yaploegen open to maken en te houden Wegens den zwaren ijsgang ia de vaart stroomopwaarts gestaakt alleen da GoudBohe boot kwam gisteren oohiend mot bebnlp van twoe yaploegen nog te Rotterdam aan dooh kop hare gewone ligplMta aan d Ooaterkade n meer innemen Van de stroomafwaarts vareude booten kwamen alleen aan die welke d Nieuwe Maas en de Botlek bevaren alamedo de booten van Middelharnis on Stellendam langs hot Kanaal van Voorna Ook hel Delftsohe bootje hee den dienst gestaakt Eene der stoombooten van de stoomboot maat schappij De Volharding te Leiden beproefde gisteren door het ya te vergeefs Amsterdam te bereiken Ondatiks du aangewende moeite kon zij het niet Verder krengen dan tot de grmeente Koudekerk waarop zy naar Leiden terugkeerde Door den ysploeg dor reederij Be blauwe thr is hot ys tuasohen Qouda en Amsterdam opengebrokeu Een kastelein te s Gravenhaga die vreesde dat bij de voortdurende stijging van den drankaccyus zyn broodwinning gevaar liep on die dus de voorkeur ÏB Ik zal das zeggen wal ik van plan bon voor je te doen als je t hebben wih natuurlyk Ik ga naar eea advocaat We moeten procedeeren yProoedeeren 1 Ruohtbaatheid geven aan dezaak nooit I riep juffrouw Bronryp Niot procedeeren de zaak in de doos stoppen UrmoS lyden altyd Daar hub je nu de andere ydel lei Reinaert wDcnk ora je kinderen Marie I Je moogt het niet laten ffZou het halpen Reinaert vroeg juffrouw Broor jp minder heftig Wel wis en kcr zal het helpen zoo n prooeal antwoordde hij met vuur Die stelt moetbewyzen en wal zy Btellen om daarop lot de nonbetalmg der uilkeertng te doen ooncludeeren kan niet bewezen worden in eeuwigheid nieti In eeuwigheid niet Ja juffrouw Bronryp geloofde aan de ontslntering ook van dit akelig geheim in een ander leven maar zij antwoordde niet Ga stemt toe Marie F besloot Reinaert 1 1k kan niet anders ik moot we voor mijn kinderen r antwoordde zy f Misschien is het by transaclie af te makeu als ik ons geld maar terugkon krygen zou ik tevreden zyn Keg eenti even Marie 1 ging Reinaert voort onderwijl hy stand hield in dan gang Je zult jenu toch van dion vondeling onldoen Die dwaasheid duurde lang genoeg dunkt me i 0nz9 oedo JohisB gaat naar Kampen gafzy hem ten antwoord i Hy heeft er eelf t eerst ADVEBTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verschijnt gaf aan eene nvaste betrekking grrep gretig de gelegenheid aan om toen hem die werd BangebodePf de betrakking van bode aan het departement taO waterstaat enz machtig te worden Zekere T V ontslagen klerk bij boveni enoemd departement zou hem aan die betrekking hel ien hetgeen al zeer gemakkelijk was omdat bekl een Ewager was vnn den seRrefaris genernal by het departement van waterstant hatidfl en Hyverheid die hem had opgedragen eens naar een geschikt persoon om te zien Natuurlijk ging dit evenwel niet beelemaal voot niets Er was een zegeltje noodig dit moest gelokaliseerd worden enz enz on op die manier wist bekl van Hen kastelein die het toch al niet breed had eenige guhiens los te krygen Ue zaak scheen gezond waöt na verloop van een paar uren kwam de zwager P van den secretaria terug en kon onzen ex kaatelein gelukwenschen want hij was benoemd en moest zich dadelyk komen piesenteeren bij den ecretaris generrol Do verheugde man trok lijne beste tpulleu uo M men toog op weg Er schoon echtdr nog iel niet beelemaal in orde want beklaagde moest nog ev ntjea vdór deaudïetttie terug Hij liet den nieuwen bode op etraat een oogenblik op hem w hten en ging in diea tusiohentiid naar de vrouw van den gotsdgeloovigen kaïleleii terug en r elte haar nog een gulden af Ook zij die den oplichter voor een eerlek man aanzag als een en el uit den hemul hun toegesonden omdat haar man in eene naituwazie van faitliasemont verkeerde gaf den gulden en het 0lot van de g Bohiedeois was dat de me schen deerlyk bedrogvn bleken want er was geon vacature van bode beklaagde was hoegenaamd gean familie van den aecretarisgoneraal was bij het departement Van waterstaat handel rn nyverheid zonuer eervol ontslag weggestuurd eu pas een paar maanden geleden uit de gevan over gesproken Je weet niet hoe w hem lulle missen ffZelf over gesproken zoo P t Valt me moe Je weet ik had niet veel verwachting van zijn dankliaarheid Ei is fajj toch zoO dankbaar P t Ib mogelijk maar zou hy misschien liever heengaan uit vrees dat nu zyn goede daj en uit zyn P Enfin laat het wezen wnt het wil dat hij opstaptneem ik hem niet kwalyk t is in allen gevalle eentast minder in huis want zie je Marie I het feohtis niet alleen soms heel moeielyk te viöden maarde weg die er toe kan leirien is ook vprvolend lang en de Levensverzekering betaalt je geen duit voorwe aan oen goed eind zyo Ge zult dus indeneer aten tijd geld moeten maken en zuinigjeB dieneh televen en dan helpt het al heel wat als er zoo nopeter van zestien jaar uit den kost raakt Ik zoudaarom het hek roor zoo n verbóheurend dier maargauw open zetten Als ik hem legen kom zal ik j hem wel een stootji U goven zoo en passant ffÜat is beuach niet noodig Reinaert ant woordde juffrouw Bronryp goedig Je kuhl het wel aan Jolian alleen overlaten Hij horfi zich reeds 1 voot Kampen laten inschrijven en hoopt nu spoedig opgeroepen te worden voor de examinatie Nb zoo veel te beter anders zoo n woordjen van aanbeveling kan nooit kwaad zou ik danken Maar wil je niet ook goed dan zal iker my toe bepalen om dat endere varken voor jo Ie wassonen