Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1893

ffiuh onUUgen wasr h had fertocfd mede ter zake ran oplichtiag Het O M vorderde ditmaal de verbordeeliDg Tan beklaagde tot 1 jaar gerantteniutraf l a toe8 evoegde verdediger mr J v d Kasteele toubtte de meeaing ingang te doen vloden dat beklaagde uiD of meer ouder den invtood vaa geestrgko drankea had gebaodeid omdat da leugen door hem Eoo grof eQ tastbaar wa opgezet dat een gewoon ntwikkeld man hem dadelijk roelea moest Yen liatigo kunstgrepen mag hier dan ook niet gesproken worden Pleiter uutkenda dus de juistheid der qualificatie oplichting en ooncludeerde tot vrijspraak subsidiair tot hot opleggen vad eene lichte straf Uitspraak Maandag e k Thans ia verschenen het eerste nnmmer van uDe Nieuiee Tijd onafhankelijk soeiaal democratisch weekblad onder redactie van mr P J Troelstra en F V d Goes directeur uitgever H J Puutsma tr Sneeki Het blad ui niet zooals aunvankelijk het vooroemen was te Amsterdam maur om gelieéï persoonlijke redenen voortoopig to Leeuwarden ver ohgupQ terwijl ia Amsterdam en Kotterdam bureaux rau rtidactie en administratie lulten worden gevestigd In hun inleiding verklaren de beide redaclouren de reden van bestaan van hun blad te zoeken in de meening dat over en voor het socialisme nog an ders kau en moet geschrevca worden dan in de f tegenwoordige rgatien gebeurt Wat hare verlmudiug ten aantien van Recht ooor Allen aaugaat schrijft de redactie fWy raeanen naast de parlij pers to kunnen wy meenen niet ons tegenover haar te moeten plaatsen Dit geldt in hot bijzonder voor BecAt voor Allen Geen van ons beidon he ft er oen geheim vau gemankt welko theorctisohfl en taktisobe vurschilpuntea er tusecüen ons en dun hoofdredacteur van Reckt voor Allen bostoodeD nooit van de grieven tegen den inhoud vau het blad als zoodanig Hot zou geou nu hebbon wanneer zoo deze grieven mochten bigveu bestaan en die vorsehtlpunten niet worden uitgewisoht daarover in De Nieuwe T d te zwijgen Het verzwijgen ia geen middel om te verbeteren Maar het 3 jn twee zeer onderecheidene dingen vrg te bleven iu het kritiseerei ook van geestverwanteo en het zich ten doel stellen geestverwanten te bestrijden Waar wjj verklaren tegen het eerste niet op te zien betuigen wij hel laatste te verfoeien en tot het bestrijden van gCFstvcrwanteu ook bij vorige gelegenheden ntet dan met groot leedweteu te zijn overgegaan Vond men eent couranten die aan reizigers zoo zij het laatste uommer in bezit hadden bij voorkomeud ongeluk een premie nitkeerden thnns doult een firma te Keulen een premie uit aan allen die bij eeu spoorongeluk de door m gefabriooerde Caronsknoopeu aan do bovonkloedina dragen Een premie van lOÜO mark werd doo haar do vorige maand uitbetaald aan een reiziger die zioh bij een poorongeluk by Hoenau gewond had en de door baar gefitbrloeorde kuoopen aau zjjn kleeding droeg Wat in Baropa reeds dikwijls werd besproken tatar npg nergens tot stand kwam vindt men in Japau rucds verwezenlijkt Men heeft daar nl de De wog van rechten was een lange weg had R iinaert gezegd en in t geval waarin de belangou van jnffrouw Bronrgp vorkoorden bleek hot althans dat bij gelijk had De pleido ien der wedorzgd cho partijen werden gesteld en geboord on overwogen en na verloop van de gowoonlijke tijdruimte daartusschen die daarenboven door gevraagd uitstel van advocaten werd verleng 1 evon zoo do ré en dupliek tea laatste volgde do uitSjiraak on de zaak werd in do eetstu instantie ten voordeele van de weduwe Br nrgp beslist doch de directie dor Levens vorz iks ring die niet voor eigen rekening prooa deerde nam op raad van hanr advocant geen genoenen mot het vonnis en kwiim in hooger btiroep dientengevolge werd de Icwestio voor het Hof gebracht dat nog dieper en laugdurigor wikkeude en wegi ude om recht te doen eerst na vele maanden tot deztilfde uitspraak geraakte nis in de eerste inBtanfio gehoord werd en da directie dor Levensverzekering al weder don ingeslagen wog volgende vlld4 het pl it in het hoogste rüssort doen beshssen en alzoo werd bet geding van niouws af aun en met steeds langer tussobentyd guvoerd voor den llonuen Riiad Middwlorwijl had jutfrouw Brouryp in de dugel kschö behoeften van haar gezin te voorzien en aan gezien iij geen vast middel van bestaan mi or had was ze na dun dood baars mans a spoedig eenund zaakt haar huisjen to verkoopou en van de opbrengst daarvan d tpri ig naaf de nering te zetten of lie atemmachine iogevoeKl lijnde een toestel waarbij de afgevaardigden sleohta op et ne knop hebben te drukken om hunne atem uit te brengen Be geheele stad Batavia zoo melden Indische bladen spreekt van den vraeselijköu brand die Zaterdagavond 10 Dec te ongeveer 9 uur is uitgebroken in een der drie petroleum pakhuizen op Pekoelitan in de Beoedenstad loebehooreude aau deu Chiueeschen handelaar Lim Liang Boe In die pakhuizen bevond zioh eeu booveeiheid van ongeveer SO OOO kisten petroleum waarvan 74077 van genoemden Chinees en de resteerunde VAU den Chinees Lie Sam Seng en de Handelsvereeniging Amsterdau Ofschoon spoedig nadat het brandsignaal sloe hulp kwam opdagen en de assis tentresi ltiut voor de potiiio en de schout Van de Diustpoort met loffelijk beleid te werk gingen bteek bet al dadelgk dat elke poging tot stuitmg van het vuur onmogelijk was Het eene pakhuis voor het andere na werd door het vuur aangetast en over M gch eie stad tot aelfa te Heester Cornelia kou men in den nacht van Zaterdag op Zond ag de vlammen uit de zware rookwolken zien slaan en twee dagon lang hadden de wolken nog weinig van hft r zwaarte verloren Een groote file belangstellenden ia allerlei voertuigen bezochten de pbats van het onheil Het geheel was verzekerd en wel de pakhuizen bij de lirma Heineken q q voor 30 000 en de petroleum van Lim Liang Boe bij verschillende Assurantiemaatschappijen als bij Securitaa voor ƒ 70 965 bg do Kol Zee en Band Assur Mpq voor 146 000 en bij Meineton q q voor 107 632 Omirent de oorzaak van den brand loopen zooals genrooulp allerlei verbalen Het waarschijnlijkst lijkt de mecniog dat het zorgeloos omgaan met vuur by het soldeeren der blikken op Zaterdag de oorzaak is De Chiueesche soldeerder wordt opgespoord Aau de pakhuizen werd de wacht gehouden docr eon Inlandschen wakei die zioh in arrest eviudt Hoe gevaarlgk het wielrijden is voor hen dio aanleg voor of een begin van hartkwaal hebben bleek weer onlangs nubg Coventry waareeo man van middelbaren leeftijd Igdende aan een hartkwaal na het beklimmen van oen heuvel op ziju tricycle plotseling dood neerstortte Het weekblad De Ipgenieur hgeft oen buitengewoon bgvoegsul gew O aau het gouden feest der polytechnische schoot te Delft dat 4 dezer zal worden gevierd Behalve eene geschiedenis van het teclinisoh onderwijs hier te lande waarvan Prins Maurits als eerste grondlegger wordt genoemd bevat dit nuramur tal vnn wetens aardigheden op de geschitidems der school betrekking hebbende en eene afbeelding vau den gevel met ptatlegrond van het nieuw gebouw voor geodesie Jan Holland Dr Vitrin ia sohrgft in de Tijdwn naleiing op den Nieuwjaarsdag waaraan wij bet vol I gende ootleenun I Ziezoo Den Nieuwjaarsdag hebben wij alweer gehad Kn nu de mogetukheul voorbij is oxi iemaud de pret te vergallen mag een ontuuohtereud woord p E n pas zijn Of intusschen de opgewektheid by ver omdat hier ht egenaamd geen nering bestond meer d iii ooit op de kleintjes te passen Wat meer is het procodeeren duurde zoo bozwaartijk lang dat zij vreesde vóór den eindelijken uitslag Keheel en al van geld ontbloot td zullen rukoii en om die reden was ze al en paar malen in de stad G Waar zij na den verkoop van hnar huis woning gekozen had van kamera veranderd die zich voegende naar baar beurs van lieverlede bekrompenor werden en dnarby in steeds onaanzi nlijlcer wijk der sta d vifleo Tor eeru van Aeinaert moet iiezegd worden dat b j de weduwe in den vermeerderenden nooil niet alteen trouw bleef bezoeken en het haar aan zijn troostgrotuiert op de on bekende manier meestal toegediend niet liet ontbreken maar dat hij haar zelfs meormi eu zijn geldelijke hulp aanltooil haar verzekerende dut ze z ol ng hij let fde ynift van honirer zou behoeven te sterven of zo moösE het zelve zoo verkiuzon Juffrouw Bronrijp hal echtdr totnogtoe zijne aanbiedingen vnn dien aard bulpefd van de hand gewazi n en vorklanrd dat bet zou vur nog niet gekomen was ranar ze bleef z ch aanbavolen in de huipe zijner vrouw die hnar vau tijd tot tijd voor zich zelve of voor hare kaunisson eenig iiaaiwurk bezorgde wniiraiin Hermiuo ijverig ra eliielp En ntet alleen Keinacrt eu zijn vrouw maar ook huu zoon Willem I liet zich thans niet Zilden op de armoedige kamertj s van juffrouw Bron yp vinden die zooveel aan trukkolyks voor hom schuen te hebben diu hij er allen xoo heel groot is geweest staat te bezien Zoo wel in de siaatkundigo wereld als in du bedrijvige maatschappy zyn te veel zware hoofdeo te veel wrokkende harten te veel knagende gewetens ook om plaats te gunnen aan e feestelijke stemming Wat ik op bet oogenblik ervan wil zeggen is dat er geen willekeuriger instelUag bestaat dan deze om bet jaar mat den eeraten Januari te laten aanvangen Er gebeurt op dat tijdstip ntets byzonders in het bovun of ondermaausche des hemels geeu heilige of profane herinnering die nanleidinic geeft om juist op dazen datum een nieuwen aanloop te nemen Wat is bet geval Wij hebben dien Nieuwjaarsdag geërfd van de Eomeinen En hoe zijn dezen eraiiu gekomen De namen der maanden September October November en December getuigen nog allgd dat ze bij hen den zevenden achtsien negenden en tienden rang in het jaar innamen en dat dit derhalve met Maart begon met de Lentemaand die reeds door haar naam ten mmste in Italië aan heel veel liefelyks en hooptols doet denken en hierom inderdaad niet ten onrechte voorop werd gesteld In den keizerstijd echter tr mo Januari de oflicieele dag waarop ongeveer dezelfde goed en kwaad gemeende wenscben werden geuit hetzelfde eohta en valsohe vieugdebedrijf werd ten toon gespreid aU thans nog len onzent pleegt te geschieden De stamvader van ons Nieuwjaar heeft reeds bij de Romemoa zijn geboortefeest van Maart op Januari verlegd Tot deze verzetling heeft hij een langen lijd noodig gehad De kuiperijen die do vloek zgn v D den republikeinschen regeeringsvorm legden vaak zulke stribbetingen in den weg aan de regelmatige vervanging der ma istrBten dat het onmogelijk waa de waardigheidbekioeders op don gewonen tgd te laten aanvaarden Al naar gelang do woelingen het meebrachten werd het tydstip verschoven Ten laatste geraakte atlas in zulk een toestand van wan onie dat in t midden der tweede eeuw v Chr de Senaat bet oorbaar achtte te besluiten dnt voortaan de eerste Januari als officieele aanvang van het ambtelijk jaar zou vaststaan Zjo zijn wg nog immer aan het decreet van den romeinscheu Senaat gnhaorzamend aan onzen Nieuwjaarsdag gekomen Nu is het in t nfgetrokkene wel onverBohillig op welken dag men t jaar laat eindigen en boginneo Uu wereld eu nij zelven worden bij alle tijdrekeningen geen minuut ouder of jonger Maar een mensch wil voor al zijn doen en laten toch een gozor ile reden hebbfn Ën mijne opmerkiu omtrent het ontstaan van den Nieuwjaarsdag wil enkel aautoniieu dat zijn rumoer ons moet doen denken aan het apreeknoord Beaucoup de bruit pour peu de besogne Bij deze gelegenheid komt de herinnering bij mij op aan de eigcnnardige manier waarop de OudejaapshionfX in een stadje van Noord Holliiml waar ik eenige jaren woonde werd doorgebracht t Was ilaar de gewoonte om op dien avond atle huiselijke schulden af te doen Op den namiddag van t Oude jaar werden de rekeningen ïngezondet on ieder solide mensoh stelde er prijs op om ze per omgaande a avonds te betalen Dat was me een gedraaf van diens moisjes hmi elmanden aan den arm mot dicht gevouweii papiertjes welker slotcijft rB in afgepaste muntspcoten gematerialiseerd waren I Of het in dat eerzame stadje nog Z03 toegaat kan ik met zeggen maar wel vermoed ik dat menige de drukke manufactuur affaire zijns vaders voor gaf Ware Hermine daarin winketdechter geweest of had zij tijd en geld genoeg bezetei om aldaar dikwijls en lang te komeu kijken en modieusa artlkeltjea te koopen zoo zou Willem Reinaert do kamertjes der wedi we zeker minder pleizierig hebben gevonden dan zijns vaders huis Zij liet zioh echter enkel en dan nog stet ds zeldzaam zien in zulke etablissementen die er een lapjesdag op nahielden eu zoo ver ging Rainaorts humaniteit niet Had ze WilletL haar nood gukloagd misschien ware h er tot schade van de affaire zgns vaders toegekomen haar een modieus stofje wetliclif een zgilen kleedje ver beneden den inkoopsprijs af te leveri n of cadeau te doen doch Hwmine hield zich tovreden met de lapjesdagen on liet Willem komen en gaan zonder bem door een ui te vriendelijk wuordjo totznlk een vrijgevigheid te verlokken V Het zonlicht SobeeD in de kamer bij juffrouw Broiirij hot kwam niet van buiten af door da kleine gtnsruif n naiir binnen stroomen want da lucht waa bewolkt t n de glazen waren dof maar het scheen toch in de kamer hot kwam op in Merminu s vroolijk gijstomd gemoed en het schoot zijn stralen door baar lachende oogen heen naar buiten u t iti de kleine kamer barer moeder ordt BtTOolqd El Uivarancier in onze weelderige steden ntet Bondbr te watertanden dit staaltje van aartsvaderlijke kleingeestigheid zal lezen Nu mogen dit gecijfer en geldafpassen en gedraaf niet zeer bevordcrl k zijn tot afgetrokken bespiegeling my komt het voor dat de avond op zoo n manier niet slecht besteed werd en dat de oudu gewoonte vernieuwing en navolging verdiende Bg galegenboid van Veltman s jubile werden eenige laecdoten uit diens loopbaan als acteur iu herinnerin gebracht zoo verhaalt het übl Zelfs tgdens da voorstelling bleven de betoogingen niet uit on gaf het terkropt gemoed zich vaak lucht in harde woorden Aldus geschiedde o n bij da vertooning van De Cipiersdochior van Kutmboob een ridderstuk dat wij tegenwoordig een drank zouden noemen De toestand was deze De grootmeester der orde overnacht iu zijn veldteut een ridder houdt de wacht maar valt in slaap Een ander ridder Veltman trekt don kruisdegen van den ingeslapen makker doorbdiQrt daarmede den grootmatster on steekt het bebloede zwaard weer in de Boheede Een oogtnblik later ontstaat door toedoen van den talschaard alarm uit alle hoeken van het kamp snellen do ridders toe en vinden hun grootmeester door sluipmoonlenaursband doorstoken Laten wij wori U bij ons vlekkeloos stual roept na Vettmnn met het onschuldigste gezicht ter wereld dat wy ntet znllen rusten vóür wij den dader hebben ontdekt De ridders tre kken hun zwaard on nu blijkt dat de degen van den argeloozen wachter met bloed is bevlekt Eduln ridder vervolgt Veltraan plechtig wij verdenken u niet maar da sohgn is legen u Dat was te veel en te midden der ernstige stilte klinkt eensklaps een vrouweitem van boven boor loo n valsohe salamander L S vertelt in de Haart Ct nog het volgende Veltman speelde in ffSiujeur S meyns van Schimmel den Amsterdamsohen patrioier vnn Arkesteyn die tijdens don rechtshandel van het laatste bedrijf stierf en als lijk eenigen tyd in zijn stoel moest blijven liggen tot het tooneot uit was Albregt die den spion Adrics de Leeuw voorstelde hoog zich dan over hem heen ats om zich to overtuigen dat de man wel dood was maar had er schik til bet lyk zoo mogetijk aan hut lachen te helpen Dit had oonige avonden zoo geduurd toon Velmau boatoot hom zijn grappenmakerij thuis te breugon Alvorens voor hel laatste tafereel op te gaan besmeerdo hij zijn handpalmen met zwarto en rooda Schmink en hield zo zorgvuldig verborgen Zooals de vorige avonden was hy nauwelyks ineengezakt of Albregt kwam over hem heen buigen zyn oogleden opentrokken ham betasten en kittt len Maar bij had pas de woorden gezegd Jawel hy is der om koud of van Arkensteyn Veltrann verhief zich als mt den dood en riep ja schurk ik sterf maar eerst nog zal ik je ttekeneu en sloeg zijn handen tegen het gezicht van den an ler waarna hy weer inoentakte Albregt die niet beareep wat er gebeurde stuud nog geheel beduisd toen opeens uic do zaal eu op bet tooneel een luid aobaterInohen opsteeg om de rooile an zwarto wang van Onzen aldus geleekeuden komiek Te Sappemeer eene plaats met ruim 2000 fobrieksarbeiders die aohier atlen socialist zy u is het gisteren middag tot eone ernstige botsing gekomen tusschon de mareohauBsees en de arbeiders Toen heden ochtend een ongewapend huzaar met oon knecht vnn den logementhouder Struvee aan do strookartonfabriek lan Scholtou kwam om stroo ta haten worden zij door eenige arbeiders omsingeld on is de huzaar door hen met hot hoofd tegen een boom geslagen en mishandeld Hij wist Ie ontkomen en rapporteerde het gebeurde De maréchauasds Van Wijk en Puymbroeck worden met den mishandeldon huzaar Bergama daarop naar do fabriek gezonden ton einde de belhamels te arresteeren Er werden er niet meer gezonden om nan de zaak een kntm aanzien ta geven Met een regen van steenen werden zij begroet en ter z lfveadediging waren zij genoodzaakt onmiddollyk vuur te geven Er werdeu 18 patronen verschoten 8 personen zyn gewond van wió 3 levensgevaarlijk 6 werden er naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd De marechaussees en de huzaar retireerden langzaam De huzaren luitenant S van Oborvoldt trok toen met zijne geheele maoht SO huzaren naar de febnek vergezeld van den burgemeester den heer Venoma Uit een raam en van het dak werd met staenen nnnr de militaire macht geworpen De tmrgempeater begaf icii met eenige marechaussees in de fabriek Zij arresteerden de belhamels Van der Laau Bonman en Mulder beruchte socialisteu die daarop gevankelijk naar Winschoten werden gebracht Gisterenavond te zeven uro is oen dttachoment van 26 man infanterie onder bevel vau luitenant Van Oudendyk Pietersen uit Amersfoort te Sappemeer aangekomen De meosté arbeïdera hadden Zondag ter gelegenheid van het nieuwjaar veel gedronken Zaterdag avond toen de socialisten uit de Btorhalle kwamen waar zij vergaderd hadden werdeu zij allen gevisiteerd Er werd echter niets bij hen gevonden Intusschen is het eeu feit dat de aocialisien in het bezit zijn van vele revolvers Bg de visitatie pleegden sommigen verzet en zijn eenigen licht gewond Twee kaïabgaen werden stuk geslagen Dit was mede aanleiding tot bet gebeurde van beden namiddag Later had er ook nog eeu opstandje plaats bij eene fabriek in het naburige Foxbol Heden avond was alles rustig Re ht voor Allen en De Arbeider hat blad van Luiljens wordfn daar gevent N R Ct By bet gerechtolijk onderzoek moet zyn gebleken dat de dood van den stalraeester van den beer Carré den heer Porsijta moet geweten worden aan eeno hartkwaal waaraan do overledono reeds geruimen tyd tydende was De wond hem toegebracht by het standje met de studenten was bij zijnen dood geheel genezen Buiteniandscb üverzlcbt De windstilte in de Fransche politiek het gevolg van het Nieuwjaar duurt nog voort Ter afwisseling geeft men ons eonige statistieke cijfers Uit eene ofücieele statistiek omtrent do bevolking enz in 1B91 blijkt dat het aantal inwoners in Frankrijk op 31 December van dat jaar 3B 343 1VS bedroeg Hot aantal huwelijken geboorten sterfgevallen en echtscheidingen ziju een weinig toegenomen Zij bedroegen ü8ö 458 866 377 876 883 en B762 Deze cijfers wijden vergeleken hy het daaraan voorafgegane ji ar eene varmoerdoring aan van 16 126 28 318 377 en 95 De vermeerdering van het aantal huwelijken ia te opmerkelijker omdat sedert 18i 4 dat cyfer gestadig aau het afnemen was In dat jaar werdeu er 289 655 huwelijken voor dun burgerlyken stand voltrokken terwijl zg in 1890 gi slonken waren tot 269 832 zyndü 7 per 1000 inwoners tegen 7 5 in 1891 Hvt aantal echtsoUeidingac is sedert hare wederinvoenng in 1884 nog niet zoo groot geweest als in 1891 Het meest kwamen zij vuor iuhetdeparleraent der Seine 282 op do 100 000 huwelijken bet minst in het departement Qiromle 121 op de 10U 00G huwelykeu De otScaoele nieuwjaars begroetingen bij hoven en hoogere regeeringsporsoncn waren miuder onbelangrijk dau gewoonigk President Carnot betuigde b ij du ontvangst vau het corps dtplomatique aan den nuntius dat zijn vertrouwen iu de eurlijkheid de riohlvuardigbeid do waarlieidsliefde vau bei Fransche volk met geschokt is door de gebeurtetiisaon van den laatslen tijd eu dat de regeeritig niet bevreesd is voor de toekomst Eigenaardig dat deze verklaring ji ist aan lUn vertegenwoordiger van den Paus werd gegeven Tussohen den Franschen gezant Arago to Barn en den Zwitserachr n Bondspresident werden eenige betuigingen gewisseld vau de sympathie die bride volken voor elkaar gevoelen niettegenstaande zij tot hun leedwezen genoodzunkt zyn elkaars handel gevoelig te knypen Houwel Frunkryks houding jegens Italië wouiig beter is dan tegenover deu Zwttaerschen nabuur sprak koning Humbert zeer bemoedigend over do handelsbetrekkingen van zijn land Dit zal trouwens van den Fransch Zwitserschen tariefatryd wel eenig voonieel trekken Bg do vela redevoeringen die te Bruasel ten hove warden geW seeld werd vooral gewuzeu op de noo bakelijkhcid der grondwetsherziening en door den directeur der Société Oenérale en der handelsrechtbank van Brussel op de nadeelan die bet beschertnendi stelsel aan de Bolgische nijverheid toebrengt In Duitachland was de keizer eelf aan het woord Bij de Nieuwjaarsreceptie voor dun generolen staf sprak de Keizer de houp uit dat het verzet hetwelk zich in den Ryksdag tegen de legerwet kenbaar maakt bedaren moge De Keizer verklaarde dat hij geheet op het standpunt aii de bedoelde militaire voorstellen staat zooals zy door Caprivi zgn ingediend en dat hij die mt t dézen of met eeneu audeï eu Eyksdag zal doorzetten UU het laatste wordt opgemaakt dat de Kei er zoo noodig tot eene oulbindiug vnn den Ryksdag besloteu is Naar hul heet heeft de Keizer bij zijne toespraak ook gezogd niet te iuUen dulden dat ufficieren van het leger tegen bet legerontwerp oppositie voerden Do Keizer verklaarde dat het tot wet verheffen wan hel ingediende legerontworp voor DuitBchland eene militaire en politieke nood akelijkhetd is Hy verwacht met vertrouweL dat dit meer en meer zal worden ingezien eu zal voor het door de verbonden regeeriugen ingediende voorstel pal stiiai Het Jonmal de ÏASge deelt omtrent da voorstelle tot grondwetsherziening watko door de regeeriniï zullen worden iugedianii mede dat daarin niet zal opgenomen zgn het referendum uoob de vertegenwoordiging van belangen Wel zal art 48 zoo worden gewijzigd dat een evenredig kiesstelsel zal kunnen worden toegepast Voor den Senaat zuUoo de kiezers dezelfden zijn als voor de Kamer van afgevaardigden behoudens den leeftyd die op 35 jaar bepaald wordt De census van verkiosbaarbeid voor den Senaat zal worden verlaagd zoo dat één verkiesbare komt op 4000 zielou in plaats van op 6000 zielen Bovendien zullen verkiesbaar zijn hooge amtonaren door de wet nan te wijzen Voor de Kamer zullen kiezers syn alle mannelijke ingezetenen die eene woning of gedeelt daarvan bewonen welker minimum en maximum kadastrale waarde in do grondwet zal worden bepaald bovendien capnciteitskiezers d w z gediplomeerden en zy die aau een examt n in lezen sohryveit en rekenen zullen hebben voldaan De stemming zal plaats hebben en niet mrer in da boofdpaalts van het district maar in elke gemeente F031 ia XE GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden November en December 1892 zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan bel bureau van politie 2 parapluies 1 gouden oorbelletje 1 bncSe bestaando uit 3 stuncrstukken 1 gedeelte van eeu gouden vestkalting 1 ceintuur 1 portemonnaïe inh ƒ 0 78 1 gouden broche 1 sigareakoker 1 zwarte damespantoffut 1 spoormandju uih een vrouwenjak 1 kraagje schoenen en ko isen 1 onderstuk van een goiidon oorbel 1 gouden oorbel i portemonnnie inh 0 31 1 notitieboekje 1 rozenkrans I muziekboek 1 boute kraag 1 portemonnaie iub 0 14 en 2 penningen 1 piintoffel l hondanhalsband 1 ringetje 1 koperen eohrouf l zilveren oorringetje l ijzeren huugstotje 1 nikkei remonloirborloge mpt dito ketting I lederen armband van een spuilgaat 1 pot met verf 1 witte boezelaar De gevonden voorwerpen in do maanden Mei en Jnni 1892 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter besobikkiug vau de tospeotieve vinders met inachtneming van het bepaalde bij art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogei lijk geopend an ll l uur s morgens De Commissaris v n Politie W N viN GARDEREN KEXDilSGErtlMG ITationale Militie TWEEDE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat de TWEEDE ZITTING van den MILITIEHAAÜ bedoeld bij art 87 dor wet van den I9deu Augustus 1861 Siaatêblad ao 73 de voorraid te llV ure en dat in die Zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent de in de Éérste Ztttmg niet afgedane zaken en omtrent ben die als Plaatsvervanger of Nummerverwiaselaiir verlangen op te treden Da lotutingen die voor bovuugenoemden Mlljtteraad moesten vurschij ien doch niet verschenen zyn worden gehouden goene redenen tot vrijstelling to hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet o itheft geenzins nu do verplichting tot het versoh jnen voor den Militieraad of het indienen van de tot staving der redenen van vrystolling gevorderde bewijsstukken De Loteling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak beeft gedaan behoeft niet in de tweede Zitting te veraohijnen ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar mocht willen voorstellen Gouda 3 Januari 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaria BROUW KR PETHOLKl Mi OTKEIll K van de Makelaars CsDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam Ue markt waa hedeo flauw 1 000 Taiikfmt ƒ 6 10 Janiiari levering 6 10 Februari 6 05 Maart 6 April 6 9B Mei S 90 Juni S BO Juli B H5 Augustui ƒ 6 September t 6 Ooiober 6 November vember ƒ 6 Docember leteriag 6 zeilend ƒ 6 15