Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1893

NO 5036 1893 Donderdag 5 Jknaarl GOUDSCHE COURANT f ieuws en Adverlenliehlad fr Gouda en Omstreken De Uuendlng van advertentlSn kan geiohieden tot Mn nnr dos namiddags van den dag der uitgave aJm terdam Van Spbanq Dekko Amhm V H K Tockkma g Breda Inobn Uousz Zook Delft Van deb Mandele Zonen H Deventer Q Vbbmeee Jouz Dordrecht Otto d8 Kat Zoon Gouda MoNTiJN Co II Qronmgen Mr van ViEHSEti Tbip Feith II Haarlem Uollandsche Cbediet en 1 e POBITOBAHK MEES RiTSEHA SCHITDBMAN I E BaS y O Pabeb Van deb Woude Wed Joh F van Bijckbvoksbl Zoon i lil ifflil H B Lererancievs wOrden verzocht hnnne EekeBingen orer 1Ö92 roor den 9 1 0ARI e k in Ie zenden ten kiintore d 1 fie c D Directenr J J f RINS Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres ran Nieuwe paraphien en reparatie Zeer Nette Gesteendrukte SAAUEAMSS worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Burgermke Stand EBOttENi 31 Dee Johanna ouder D Frank en E van Creveld Jolianna Maria Cornelia i ouder L van don Heuvel en A M Blokland 1 Jan Pieler Anton ouders J Sjouko on T Koorn Arie Aui u8ti u8 ouders H Wijuhof en C M Borst Petrus ouders P Koulsier en H J Bennis Jan Leendcrt ouders L Hrefderland en C C Arts 2 Masdalona ouders A van Reeden euM M Kastelmn OVERLEDEN 81 Dec K Cattel 2 j li m G de Jong hiiisvr van S LuitjeB 6Ö j U m 1 Jan F H Plukkaar 7 w B J Uiselda Schepper 21 j ADVERTENTI N Bart Uik dank Toor de vele blijken jfan belangstelling en wederkeerig veel goeds toegewenscht by den aanvang van het Nieuwe jaar A K VAN DEK GARDEN Met wederkeerigen heilwensch betuig ik by deze uiyneu vriendel iken dank aan allen die m bü de intrede van hdt nieuwe jaar van hunne belangstelling blyk gaven D N BROUWER De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwensch z nen dank aan allen die hem bij de verwisseling des jaars biyken van belangstelling gaven D J VAV HEUSDE Voor de belangstelling by gelegenheid van het nieuwe jaar ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zgnen dank Mr J FORTUIJN DROOGLEEVBB Mei wederkeerigen heilwensch betuigt ondergeteekende zyneo dank voor de gelnkwenschen den len Januari ontvangen Dr A VAK ÏJSENDUK Voor de betoonde belangstelling by de verwiiseling des jaars betuig ik myn dank met wederkeeri n heilwensch G PRINCE M t wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende bgdeze zynen harteiyken dank aan allen die hem by den aanvang van 1893 blgken van belaogptelliog gaven M SPBUÏJT I 11 11 I 1 Voor de biyken van belangstelling bg gelegenheid van de jaars verwisseling ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zgnen dank J A P MONTIJN Met wederkeerigen heilwensch dank ik allen die my by den aénvang des jaars biyken van attentie hebben gegeven W KROMHOUT Sr 1 h Het vedetkeerigen heilwensch daAkt ondergeteekende allen die hem bg de iraeling des ja TB blgken van belangstelling garen B P VAN CITTEET Jr De Heer en Mevroow SWAAN B 8T et betuigen met wederkeerigen heilwensch hnn haiteiyken dank aan allen die hnn bg de inttede des jaars biyken van belangstelUag garen Haarlem 2 Januari ADVERTENTIEN tn alle Éinnen m BkÜenlahascIu Couranten worden dadelyk opgezonden door het AdrerteatieBarean ran A BEINKMAN en ZOON te Gouda Weer en Wind dienende fVoensdagavond 7 uur USFEEST Men wordt verzocht zooveel niogelijk met Lampions op het IJs te komen Entree voer Geintroducecrden 25 Cent HET BESTUUR AMEBiCAN umm TRP5 T mm Volteekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhcnderdduizend Dollars waarop gefourneerd 60 pCt of 300 000 doll == 60000 Hed Courant Reservefonds 34 000 doU = a OOO belegd in Obligatien der Stad New ïork iogeechreren ten naine dor American National Trust Company Iiisclirijving op President H A VAN VALKENBURG Goud OMigatien doll 300 000 750 000 gedekt door ooderpand rentenae S pCt en deelende In 1 mintt in stukken groot 400 doll in Goud of 1000 Ned Courant Het aandeel in de winst over 1892 uit te keeren aan de reeds geplaatste Duizend Obligation bedraagt 806 doU = 2016 per Obligatie of ± 2 pOt en Is betaalbaar op 1 Februari a s ten kantore der ASSOCIATIE CA8SA te Amsterdam en te Spokane e ObUgaUêH mifn ajlotbaar A t03 pCt in t9MÊ Do InSChrUving op boieSigonoemde ObligaliSo is opengesteld tot den koer an 100 pOt en loopende rente van af l Augustus jl tot 4 Januari e k op DINSDAG 10 JANUARI e k ran 10 uur des v oormtddagB tot des Damiddags 4 uur ten kmtore van de Heerco te Leevwarden A Bloembebobn Zonen I Leiden de Lbidschb Bankvebeenigino Maaêiricht Hebinb Vbijthofp Co Middelburg J A Zïp Van TeyliNQEn J teunedtep P Groen ZooK Nym Maae Wanlsuhe Bank KnBpfkbs Co Rotterdam P J Mindeeop Sneek BbüninihoB Ten Gate a Gravenkage Harlwgen U Hertoqenboach Utrecht A J Loban Zoon Fenloo P J BEEflEE ffinschoten G J A K Geoeketeld Zwtfen L H DB Bas Co Zwolle Buisman Geatama k Co bij wie PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILLËTTEN ïerlcrggbaar Eg De stortingen kunnen geschieden op eiken vrerkdag van af den ISden tot en met den I6dea JANUARI e k ten Kantore der Aasooitie Casal tegf n afgifte der origineele Obligatxèn AMSTERDAM 3 Januan 1B 3 FBANSCHE STOOMVEEYEEU Chemische eo Zwitsersche WasscherIJ Obbrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdani Specialiteit roor het stoomen en verren van alle Heeren en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Menbelen Udikkntgordgnen Tafelkleeden Trg pen met nieuwe patronen geperst Ewasten Oarnitnren Neteldoek TnlleS Konten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander bigren en worden onschadelp voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT roor Oonda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Snelperulruk tbd A Bhxnkman 8e Zook De oitgare dezer Coaraut geschiedt dagelgki owt nitiondering ran Zon en Feestdagen Da prgs per dne maanden is 1 2S francoper post 1 70 Aisoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 Januari 1898 Dinsdagavond 10 Januari e k beefi in de zaa Cunitmin der Sooietüit nOna Gennogen eeu mee k S p behandeling der proatitutie quaestie th heer H PiersoD zal dan oen voordraobt houden Het findB lang onderling besproken plan om hier tl ter stede eene afdeeling vun den K K Volkabood te Btiobten blijkt langiamerhand tot uitvoering te lollen komen lo het lokaal der B K Loesvereettiging zal de Voorzitter der Rotterdamsohe afdeeling van dien Boed Toor de leden van genoemde LeosvoreeoiKing r dsgavond voor dat doel optreden Be Ucllandsohe MeatBohappg vau landbouw zal j Febrnari te a Örarenhago oen al meene vergaifltlog boudan wwiö l orfw geeprokji OTer de oprichting eener leorboeve voor de z vel bereiding en over een voorste van bet hoofdbestuur om de afgevaardigdeu der Mantschappy by het Nederlandsch landbouwoomitó te doen benoemen door die algemeene vergadering op dezelfde wyze als de loden 1M het hoofdbestuur worden gekozen Verder om te bepalen dat in het comité znllan worden benoemd drie afgevaardigden uit Noord en drie uit ZuidHolland Voor d4 vacatures ia het hoofdbestuur zijn als MBdidaten opgegeven voor Zuid Holland vacature mr Oudbeusden van Aohttien horen de heeren P J de Bruine te Zwijndrooht baron Van Brionen te VHage J H van der Torren Kzn te Zevenhuizen J Rinkes Borger te Leiden en jhr Bepelaer te Dubbeldam Voor N Holland vacature jhr Van Herlen de heeren G Vas Visser te Amsterdam J FEVILLETOX OVERWONINEIN iKaarket DuiUch IV 16 t Was lente volle gelukkige lente tn Hermlne s kart daar scheen niet alleen oen zonnetje in maar daar zong ook zoo al geen nachtegaal dan toch een rein levenslustig zangvogeltje uit en de blijde tonen vervroolükten het bekrompen vertrekje w ana moedor BronrJjp bittere tegenstelling voorwaar jnist in zich zelve zat te tobben van vreeze dat de Dood huar en baar kinderkens weldra op zwart zaad OU letten Mijn hemel kind sprak ze ten laatste Wat la je door vandaag Ik hoor je wel graag zingen naar begryp toch niét hoé je t nog doon kunt in onze omstandigheden Of o je t misschien om mij ut op te vroolykeuP ffNeen moe daar heb ïk nu housch niet aangtdacht ik wil er met oro jokken maar ik moot gen vandaag waarom weot ik zelT niet t is offt een voorgevoel bob van aanstaand geluk Omdat we binnen kort deo uitslag van dat Zijp Hzn te Twisk en J L T Groneman te Wie ringer vaard De Hasgsche rechtbank heeft den beklaagde die verteden week teracbtstoad wefens vervalsohing van poetwissela veroordeeld lot 8 jaren en 4 maanden gevangenisstraf wegnna bet tef tl ohen van aothentieke stukken 17 malen gepl9egd en het opzettelijk gebrnik maken daarvan 4 maten gepleegd Omtrent de bewoorde mentale suggestie overwoog het vonnis dat bij het herhaalde onderzook van de deskundigen zich geen enkel versohynsel heeft voorgedaan dat ook maar in het mluste wees op storing der hersenen van beklaagde dat z geen belangrijke verzwakking bij dezen beklaagde hebben kunnen waarnomen welke anders ia den regel bet gevolg U van het gebruik van iorpbino welke bekl bewe vroeger in groote hoereelbeid te hebben gebruikt dat ook uit de bandeUnge n den bekl niets ia gebleken wat doet deuBBu kan storing of verzwakking der geeBtvori È j 9f hot vermoeden wetItgX tnkli wiiètKf êt SÊK Item beweerden invloed van een ander Ijkasea fie ft gehandeld Oe overwegingen der deskundigen overnemende en tqt de haro makende achtte do rechtbank den bekl geheel toerekenbaar verbordoelde hem tot bovengenoemde straf met aftrak van 4 naanden voor do ondergane voorloopigo heehtonia Be toestand van den ou lea Ferdinand de Lessepv geeft volgens l Svènement aanleiding tot bezorgdheid Hij heeft voel te lijden van het koude weder en door de afzondering waarin men hom houdt en angstvallige zorg zijner omgering om hem alle bladen waarin de Panama zaak besproken wordt te onthouden maken hem ongerust Men acht het niet onwaarschijnlijk dat bg iots van de waarheid ververmoedt ongelukkige proces kunnen weten maar dat kqn tegenvallen en dan zijn we arm voor altijd Her mine frlk hob om het proces ook niet gedacht moe t en armoe heb ik nog met gekend ik weet dus oiot hoe ik me daaronder aou Uvinden ffZicUje zonder zorgl juffrouw Bronryp hoofdschuddend nWil ik je dan eens zeggen hoebet komt dat je in de laatste dagen hebt gezongen als een lijster t Is ouidat Joban hier to de stad komt wDat zou t wel kunnen wezen moeder antwoordde Hormine terwijl zy even van baar naaiwerk opiag ffWat bon ik nieuwsgierig hem te zion onze goede flinke Johan I t Ia wst lang geleden sedert hij voor t laatst hier was met veriof rWel drie maanden al I zei juffrouw Bronrqp lachend Kind al was t je eij en broer je zoudt hem niet met grooter blijdschap zien komen geloof flüal geloof ik zelf ook moe Baar werd gesohotd tweemaal dat was voor de bovonkamertjes door de weduwe Bronrijp bewoond Hormine veegdo snel de beslageu ruit nog eens af r en keek na zoo goed het gaan mocht er door hean j naar beneden j Ik ria eon schako Hij moet het zijn nu at 1 juichte Hermine hnar werk op tafel werpende en naar de kamordeur anellondo ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Borendien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerscfagnt Dat er in dames ooupé s niet gerookt mag worden werd totdttsver als een uitgemaakte zaak beschouwd Maar met het veldwinnen van do vrouwon emancipatte is dat niet meer zoo vanzelfsprekend geworden en in het nieuwe aproorweg roglement dat met X Januari in Duitsohland is ingevoerd wordt thans uitdrukkelijk vermeld dat het rookon in damea ooupé s verboden wordt De schélmery en de loheiiunde Op hel spreekuur by een Scheikundige ffMijnheer u kunt mij lohatteo laten verdienen nMet genoegen en op welke wijsP Wel ik zal t in korte woorden zp rt n V Bchrgft in de courant dat t u gelukt is langs kunstmatigen weg parelen te maken die zoodanig identisoh met echie zijn dat niemand zolfa geen schoikundige ze van deze kan ondorBcheiden ffMaar moneer hoe komt u er aan ik heb nooit zoo iets uitgevonden I ffDat hindert niet luister maar vorder 1 Op het bericht in de oouraut komen allerlei aanvragen V verwijst ze naar m n adres en ik lever ze de prachtigste parolen voor een spotprijs ffHoe kunt u dal danf 0p een doodeenvoudige manier ik waag er een ƒ 100 000 aan ik heb een grooten voorraad eofate parelen opgekocht en goef die voor scliiitr BWta weg ff En dan f Wel de parelen worden onderzocht door alle mogelijke deskundigen en niemand twijfelt meer aan de groote uitvinding daar natuurlijk geen mensob bowijzon kan dat oenig verschil tussohtn d ze on echte bestaat ftMaar wolk voordeel hebt u or dan verder vanP ffZoer eenvoudig dit a 9 grooto bezitters van E arelen ontdoen zioh daarvan zoodra mogelijk na het ekeod worden van het bericht Ik laat zooveel Maar oen der bonedonwonenden was zoo vriendelijk de huisdeur reeds te openen nu kreeg Hermine plot soling een ander ideetje ze nam baar naaiwerk van de tafel en verschool zich in een kleerkast ruim genoeg om haar slank figuurtje zonder orinollns in te kannen nemen ffSt moe niets zeggen fluisterde zij terwijl zij de deur op een reetje tiet slaan Ken oogonblik later vloog Johan Porra t vertrekje binuen ea aan zqn harlelyken toon zou iedur hebben kunnen hooren zoowel als juffrouw Brooryp het voelen kon uit zijn sprekende omhelzing dat tante do plaats zijner eisen moeder in z jn hart had ingenomen en nog altijd bleef vervullen ffWel jongen t wat zie jo er kostglijk uit riep ze opgetogen ham beschouwende van hoofd tot voet ffEn wat een verrassing dnt jo je zoo onverwachts als sergeant laat zien Wat zal Hermine staan kykeo als zy terugkomt Als ze belt kruip ik in die kast zei Johan Ik kan er toch wel in denk ik Hermme stond toen ze hoorde dat Johan sergeant was op t punt haar schuilhook te vwrlaton vant do ntauwsRierigheid om te zien hoe do gouden stropen hem staan zouden kon ze onmogelijk langer weerstaan ze meende dua stiUekecs de kast te openen ce meonild onhborbnnr achter h m Ie iliuptin eu hnar handon voor rijne nogon te slaan ze mwnde liem dan om den hnla te vallen als hij eerst sieraden had wia ze was en hora intJt oen loon te verwtilkomen