Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1893

swgfliyk de als bakateenen Kevallen ponlea loor apotprqzon opkoopen ea konen tijd daarca ataat weer door uwe bemiddeling in e courant dat t gebleken ia dat bat procédé geen aiaA houdt d parelen komen veer up den normalen prys en i verdiau aobatten die wg natuurlek aamen deeleo Nu wat zegt u van dit bitnemead plannetje erismiDfltena een paar too medo te rurdieoea Wel ik rind t erg ingenleui bedaobt Dub U Eoudt wel eoo goed willen zijn bat bericht oor u geteekeod naar een van de boofdeoarantoD te zenden Ik heb een ander idéé daar u zoo op publi oitttit gestold ia zal bet geheele vernuftige idee in bet eerstvolgend Maandblad tegen ds VervaUehUigen geplaatst worden De couranten kunnen het bericht dan overnemen ala zy willeo In bet Polei van Juttitie doet v T d B over de afneming der misdaden in Engeland de volgende ook uit een sociaal oogpunt belangrijke medudeelingen Door velen wordt ala eeu ooomstootelijke waarheid kaDgeoomen dat de oriutioaliteil voortdurend toeneemt en dat ontvrikkeling onderwee in plaatti van bg machte te zijn om het aantal mistiryveu te beper keo dit eer doen vermeerderen Op grond hiervan wordt dan tegen eene te zachtzinnige richting in het strafrecht geprotesteerd zelfs op woderinvoering ier doodstraf aangedrongen Het zal wellicht niet ondienstig zijn met het oog hierop de aandacht te vestigen op de rapporten ver achenon omtrent de gevangenissen in Engeland gedurende het tijdvak vau 31 Maart 1891 tot SI Maart 1893 Do coaclusie is daar eeu geheel andere Sedert ongereer Ifi janm is er eene aanhoudende vermindering in de bevolking der gevangenissen getiooatateerd die ook dit jaar weer is voortgegaan Véér 1S77 werd wanneer eens gedurende een drietal jaren het getal der gehangenen wat verminderde dit steeds door eene vermeerdering gedurende de volgende jaren op gewogen zoodiit ten slotte eene geringe toeneming viel te constHtetren van 18300 in 1648 tot 20400 In 1877 de vermeerdering der be olking van het rijk gedurende dezen tgd mankt reeds deze schijnbare tosDeming lot eene kleine vermindering Doch sedert 1S 7 toen hun aautal 20400 was is dit steeds blgven laten en bedraavl nu 12700 waarbij eohterniet t JD medegeteld personen gestraft vOor feiten op welke in 87 7 een anderu straf dan gevangenis stond naar die nu in de gevangenis wonten geboet Vooral juist de veroordeeliniien wegens ernstige misdrijveu dia tot vpenal servitude verminderen Op SI December 1870 waren or vau zulke veroordeuldén 11890 in de evangeulaaen op 1 Juli 1892 lleohti b068 lerwgl in 1850 in Engeluiid en Wales 1788 van zulke veroordeelingeu werden uitgesproken tegen 751 in 1891 893 Mag uit de u ogfi ra eene afneming der criminaliteit Worden afgeleidP Sommigen die twgfelen ontkenntm dit omdat er bestaat ee te toeneming van hot getal d r veroordeel LOK en in bet algemeen Dit bewijst iiitusaohen niets want de meeste dezer veroordeeltO gen zijn niet het gfvolg van misdaden maar van offancea tegun nieuwe wetten op leerplicht tot rbeiderabeaoherming enz hun aantal wordt grooter en zal dit blijven doen omdat steeds iiteuwe wetten worden ingevoerd en de toepHSsing der oude verbeterd JAan deuke hierbij eens aan den invloed dien bij dMlt nu trad Joban juiat ep de kast toe en trok die open Daar stond ie nu tegenover hem Hoe kon iepiand in even drie maandoo zoo veranderen zoo groot soo knap worden I Kwam bet van zgn nieuwen rang Van zijn gf ndon strepen dio zoo fraai blonken P Noen ze vroüg niets aan zich zolve in dat oogenblik en ze iel hem niet om den hale 6oala vroeger nn ze zei zelfs geen wourd om hem welkom te heoten maar toen hjj minder bjschroomd of verwonderd haar op de tpiakelooze lippen knete Voelde zjj dat zjj bloosde v n neen ze wist niet waarom En het duurde taug eer zg genoeg vrgmoedïgheid bekomen had om op de oude manier met bom te keuvelen over het verleden en zjju loekomsl Zgn toekomst I Hg was zoo gelukkig zei hg OU in G bij een compagnie geplaatst te zgn zoo dikwijls hij vrg van dienst was kou hij nu nthuia komen en aan het wel en wee der familie deel neroeii Dut was nu je voorgevoel Hermine I zeihaur moeder en ik moet zoggen het heoi t je nietbedrogen Dat hg dezer dagen komen zou wistenwe wel maar hem zoo te zullen zien en hom altijdhier ie hebben vooreerst ton minste neen I dat haddon WB niet gt dacht Kun je nu nog hooger worden Johan P vroeg llormine niidat t een geruimen tijd voor toh bnd zitten staren kennelijk in gedachten vvr oni de iDToeriog dn aokwet op bet getal der ronuissen beeft gebad In 187 i werden 15 000 van zurket ffeiioe8geatran in 1891 daarentegen 96600 Wijdt men echter alleen anu da erastigere miadr veq zgoa aandacht dan vindt meo eep belangrijken vooruitgang Aanslagen op deq eigendom met geweld daalden van 7 3 m iSSl to 6095 in het laatste jaar aanilagen op deo lügeodom onder geweld de grootste rubriek van 113 841 tot 98058 in de genoemde jaren Hierbij verlieze men den grootec aanwas der biilllpiu niet uit het oog die deze cijfers nog veel gftaiiger maakt Het aantal gevallen vau dronkenschap steeg tot 1875 76 om sedert te dalen De wisselingen in het getal der veroordeeliugeu wegens tlroiikenschap komen niet overeen met die in bet getal der misdaden in het algemeen dat steunt dus niet de meening van hen die in misbruik van sterken drank de hoofdbroa van alle misdrgven zien De verslagen van de hoofden der politie to Londen en Ie Liverpool stemmen met deze uitkomst overeen en concludeeren that crime bas actually deoreused dat de miadadun in werkelgkheid zgn afgenomen De zekerheid voor persoon en eigundum in Londen neemt oe in 1890 weiden aldaar 2Qb3 minder vergrijpen tegen deu eigfudom aangegeven dan in 1889 toen it getal 19634 bedroeg Vraagt men naar de oorzaken waaraan deze zoo gunstige reaultateu rga toe te schrijven dan wordt gewezen op de omstandigheid dat brt begin dezer afneming juist valt eeuigen tgd na de invoering der fieformatory and Induatiial Schools Acts lu 1866 en der Ëducatiou Act tu 1870 zoodat dit een verband legt tuaaohen de meerdere orgaan opvoedingen ouderwgs besteed en de afneming der criminaliteit Wg Nuderlnudera zouden hieraan WüUieht de vraag toe i kunnen voegen of ook mot de aangeboren reohtazin van het iÜngelsoha volk en inzonderheid de vlugge en weinig rinalachtige wijze van borechtigiug althans van min eriiEtiig j misdrijven hiertoe heeft bggedragen i en tevens opnieuw kunnen overwegen of verbetering in die richting ook bier te lande niet met goed j gevolg zuu kunneu worden ioï evoerd 1 Ouder den titel Eeilijke ataten schrijft de Am tterdommer hv f olgendu Het dagblad De Telegraaj heeft ziju eerste artikel gewijd aan den Frtde j Hut wenscbt dat de kleine Europeesche stateu I hut iaitiatiüf zullen nemen om deu oorlog in de bante doen Daar zat wel njcniuid in Nederland zgn die zichverzütten zou tejj ti feu zoodanig streven indienbet met eeuige kona op slagen muoht worden begonnen I Het huidige Eurefia en de vrede ziju twee zaken die men wel te zamen kan noemen maar die men moeieigk te zamen kan waarnem n Immers wat men tegenwoordig onder vrede in Europa verstaat is mets anders dan een wapenanlstand waarvan men etk oogenblik bet eiude vreest Misschien is er den vredebond stichtende ooder de hand nog wel iets te doen waarbij de kletne en de groots atateu te zamen ook belang hebboo ieta waartoe Nederland mede het initiatief zou kunnen numen Wg bedoelen een gemeenschappelgk optreden van die staten welke etirlgk hun rente betalen en hun Küokeif Wel dat geloof ik I Ben alecht soldaat dieniet hoopt eens generaal te worden en daar zal ikmgn beat voor doen gnf hij tun antwoord zoodraer plaats is vraag ik om den uursus bg te mogenwonen dan zie je mij over een paar jaar aU officier Dan is hü een groot heer en ik ben misschien doodarm dacht Hermine eu nu vreesde zü ook vooi den uitslag van t proces en ze zong den ganschen dag niot meer Ock in de eerstvolgende dazun bleef zij atil en in ziob zelre gekeerd en Indian haar moeder mede niet te zeer met haro eigene gedachten vervuld ware geweeat Z U zg zeker de afgetrokkdoheifl van Hermine bemerkt en naar de reden er van gevorsoht of gevraagd hebben doch juffrouw Broi rijp tusscbon hoop en vrees geslingerd over het vonnis dat de Hoüge Eiiad woidra in haar finantieeU levenakweatie stond te vellen lutle na minder op de dingen van het huidig oogenblik Eindelijk brak de roote d aan va ze had ruai nocli duur se kon tiii noch drinken vsn ejaagdheid Reiuaeri had haar beloofd en ook zonder die belofte mijohl nij t van zijn ijver wel verwaobteo zoodra liij van den advocaat den uitslag vernam haar jlieu te zulleü meedfolen t Speet hom dat zgn ti eu drukko zaak bem op dien Aafui t toeli it zich naar de nchtazaat te begeven om tlö uitapraak Bobuld afloaaen tegen staten die dat niet doen Wanneer een staat als Portugal leeningen ft jcbry t het geld opneemt ti j de burgera van andere ataten en dan eindigt met de rente niet te betalen da acbuldbekententaaeu een groot deel ran de waarde te ontnemen m a w leeft ala een particulier die er zich niet om bekommert of by zgg verplichtingen jegens zgn geldschieters nakomt dan blijft zulk een oueerliijke ataat toob een bevriende Mogendheid Portugal heeft duizenden Nederlanders Engelschen Duitschers enz afgezet Het verkeert niet in de Anmogelgkhoid om de rente te betalen neen het is doodeenvoudig er te voornaam toe Het denkt er niet aan zijn achandelijk verwaarloosde Koloniale bezittingen te beperken integendeel in plaats van ten voordeele van zijn bchuldeischers de omvang er van te verminderen streeft het veeleer nog naar uitbreiding van zijn koloniaal bezit En op hoogen toon zoo fier ais efQ eerlgk man slechts kan spreken heeft hij gezegd geen duim gronds te zullen afstaan zoo ieta zou verre beueden de waardigheid van de Portugeeache natie zgn Met dezen staat die zoovele kleine burgers onder de andere volkeren ongelukkig heeft gemaakt met dezen staat die natinnalen trots boven eerlijkheid stelt onderhouden Nederland Engeland Duitschland enz enz vriendschappelijke betrekkingen m a w dezen staat wordt door de anderen toegestaan zijn plechtig op zich genomen verplichtingen niet na te komen In onze dagen nu het Panama achandaalio Frank rijk en dat der emissie banken in Italië de oogen doet open gaan voor do verachnkkelijke afmetingen die de or eerlijkheid in de r eerende kringen heeft verkragen nu men gruwt van het bederf dat alom op tinantieol gebied in mindere of meerdere male zich vertoont zou bet de tgd kunnen zijn dat de staten die hun verpliohtingen wet nakomen zich vereenigden tot een gemeenschappelijk optreden tegenover de ataten die de rente hunner schuld niet voldoen In deze dageu zou men beter dan ooit tot het inzicht kunnen worden gebracht dat waar da staten zelf ooecrigk zijn er aan de oneerlijkheid der hoogere kringen geen eind zal komen Welnu waarom blgft Nederland vriendaohappeIgko betrekkingen met Portugal onderhouden f Ueed oen particulier ala Portugal geen fatsoenlgk man zou met hem te maken tvüleu hebben hij zou van de beurs worden gedrongen en men zou niot in één coupé in den trein met bem willen zitten Is het dan te veel Keisoht dat Nederland voor du rechten zgner burgera opkomt en de andere ataten wier naam even ongerept ifl uituoodigt tot een gemeenschappelijk handelen tegeoovor de zoogenaamde betriende mogendheid die zoovelon hunner burgera vaa hun guld hueft beroofd Wanneer do staten edrat eens samen gingen zorgen voor de dubbeltjes barer onderdanen in den ban doende wie zio i ifelden onrechtmatig en listiglijk toeeigent wie weet of zij elkander onder hot vorrichten van dit goede werk nint zéo lief kregen dat zij ongemerkt den grondslag legden voor den Vredebond Te Haarlem ia eun vergadering gehouden van de commieaiivoor ambtsonderwga Aanwezig wareu elf leden die Amsterdam Utrecht Gravenhage Dordrecht Alkmaar Deventer Meppel Crrouingen eu l iaarlem vertegenwoordigden te hooreo maar t kon niet anders Op den gestelden dag was ia den voormiddag alle man in zijn huis zijn vrouw somwglen ook in den winkel noo dig Werd de drukto wat minder dim ging bij terstond informeeren hoe t was afgeloopen Nu 9tond en nu zat dienteng volgejuffrouw Bronrgp voor de glazen ts turen of ze hem niet mocht zien verschijnen op de buurt Zg gaf alleen acht op hooge burgerhoeden en de aangezichten die ziuh daaronder vertoonden ea ze nam dus geen notitie van het militaire hoofddekaet dat zich op de buurt liet zien en meer en meer haar huis naderde De schel klonk irDuar is Reinaert toch I riep ze n iar do kamerdeur snellende om zelve te openen ffNeen moeder 1 blijf maar het is Johan Ikheb hem van verre zien aankomen zei Hurmtne l Hij liep wat hg loopen kon Dat was nu toch een teleurstelling de ei rste teleurstelling misaohien die Johan haar bereidde Maar zijn aangezicht blonk van goluk toen hij de kamer instormde hijgend van t loopen en van overkropto vrei dfl flGowonnen tantp Hermino 1 sprak hij ademloos en tuen de heugelijke tijding vermeld was viel hij op een atoel neder en brak in tranen uit H ordt vffsolgd Nsdat de voorzitter de heer E van Saher en de leotetaris de heer SoHltebrand bü acclamatie waren herkozen begon de huapreking van het programma dat door do oommiaaio voor de veredeling van het ambacht waa gesteld In algemeene bewoordigingen maeude men aan de ondarwijakraohten deze iscfaeu te tnoeten stellen het ouderscheid tusscheu meester en gezel zul tn dier voege wordtu vaatgesteld dat de mecater geschikt moet zgn omdat wat hij makeu tal zelf te onderwerpen en zelf in teukening te brengen en dat men van deu gezel begeert dat hg het werk naar de teekeuiug kan maken Brideo moeten practisch en theoretisch goed ontwikkeld zijn beiden moeten kunnen teekenen doch het zal voor den gesel alleen uoQdig zijn hem te laten teekenen met bet doel daardoor andero teekeniogcn te loeren begrgpen Ifaar aanltjiiliiig van een acbrgven aan de hoofdoonmissiu in Den Haag over den te langen tjjd die voor he ufluggtji van proi ven van bekwaamheid was gesold liad bei huófdbeatuur beslotou te traciit n het vervaardigen der proefstukken naar teekaningen en gegevens door de oommïsaie voor deaKundigen versterkt onder behoorlijke oontrêlo gedeeltolgk in de plaats waar de cjndldaat woonachtig is te doen geaiihieden Verder werd in den loop der verloedering in beginsel aangeuomeii dat de commissie van onderwgs zooala deze thans is samengesteld znl werkzaam blijven om de belangen van het vakonderwijs in deu moeet uitgebreideu vorm te behartigen Door dun heer Yzorman is eeu liegrooting ingediend van ongeveer 2 milÜoen voor den aanleg van de lijn Furt de Koek Pagacorabo De noodige opmetingen zijn reeds gedano De grootste helling op die lijn wordt 65 per mille terwijl de geheele liJD pi m 400 M moet dalen De beer Yzerman denkt DTcr een halfjaar met deze lijn Ie beginnen en du ingenieur petprut thans te Solok wordt waarschijnlijk mot de uitvoering belast Van du bevolking van Paijuoombo en omstreken zgu vele reque ten bg deu residetit ingekomen togen een spüorlijn daar de karrevoerdors honderd in getal daariloor hun broodwinning verliezen In een Floomach Kalbolieke kerk in Philadelphia word eergiaturo de Mis gecelebreerd toen een kracktinnigd mot een knuppel getvapeu l bet ebuuw intrad on mot blijkbaar booze btidoelingon zich naar het altaar bcgnf Door een kreet vau een der gemeeiitenareu opmerkzaam geworden had de priester DOg juist tijd den kunppeislag tu ontwgken die op zijn hoofd budoeld waa Door eun tweeduu slag werd bg echter nuorgeslagcp De mannen liepen uu den priester te hulp torwgl da vrouwen gildun en verscheidene flauw vielen De krankziniiigu werd met roote moeite gegrepen ea na een hevige worsteling bedwongen Zouder de tus chunkuinst van den prieter zou hij waaraohijuljjk gelyncht zijn De priester scheen de eeuige persoon in de kerk to wezen die kalm bleef Zoo spoedig hg weer op de been wab vermaande hg de gemïiente om to h bedaard te ziju en te bedenken det zij in God s buis waren Maandag werd te Wagei ingun eene vorgadering gehouduu van ingezetenen om te spreken der de benoeming van een gemeente ontvanger in de Eaadavergadering vau Zaterdag jl waarin buiten de aanbeveling om benoemd werd de zoou vau het raadslid tevens lid van de Tweeilo Kamer mr ö W baron van Dedem De zaal wss te klein om alle belangatetlenden te bevatteu De vergadering werd geleid door dun heer D J Andrete ditectear dnr hoogere burgerechool die het dool der bijeenkumst schetste en voorstelde afkeu ing te kennin te geven over eenigu leden van den Baad on sympathie voor de haédejiiigen vau B en W Tevens om aan B en W bet leedwezen te kannen te geven over het genomen ontslag De heer mr G W bnron van Dedem zelf ter vergadering tegenwoordig verklaarde dat met zijn wil zgu zooQ ijj el zou worden gi Qfieeute oiitviin er van Wageningen Verder vwrklaarde hij zich tegen de voorstellen van den heer Andreae alleen zou hij er ch mee kunden vereenigen B en W te verzoeken op het genomen besluit terug te komen De heer C Bergaoker wees er op hoe prijzenswaardig het ia oij zulk een benoeming te strijden met open vizier en niet lu stilte of door hot houden van geheime bijeenkomsten van enkelti raadsleden De heer Van Dedem traebttu aan te toonen dat de 6 leden diu ziJi zoon hebban benoemd daarover Oiet mogen worden aan evaUen dat zulks e rst bij hun aftreding tu pas komt Verder is het benoemen van rijke gehuwde personen goen vereisobt co is du ook bij de benoeming van du twee voriite gemeente ontvangers niet geschied Na eeuige diacuseiu werd tot ateminiug overgegaan en het voontal Tan den beer Andraaa met groote meerderheid van stemman aangenomen De vergadering werd bijgewoond door circa 500 a 600 personen Namens die meerderheid nu zal door de onderteekeoaars der oproeping een adres aan B en Wetb worden gezonden waarin wordt kennis gegeven lo dat zü verontwaardigd zjju over de wjjze waarop door sommige leden van den gemeentoraad uwe werkzaamheid reeds langen tgd werd verlamd en ook nu weder uwe met zorg opgemaakte aanbnveliitg voor de benoeming van eeo gemeenteontvanger op 81 Uec l 1 geheel in dun wind werd geslagen 2o dat zij het zeer betreuren dat door u uw ontslag ia io dieud ala Burg en Wuth van Wageningeu en dat zg waardeereQ de wijze waarop door u in deze aangelegenheid uwe wuardigheid en goede naam zijn geliaudhaafd Daarop werd de vergadering gusluten De heCr van Dedem poogde toen nog tot vier maal toe het woord te voeren doch hg werd telkens dooi fiuiten en schreeuwen overstemd zoodat hg daarvan moest afzien Het Cunarder stoomschip Vmbria over welks vertraging men zich reeds ernstig bezorgd bad gemaakt is Zaterdag te New York binneugaloopen en do weder waardig heden die hot schip hooft doorstaan werpen een eigenaardig licht op de kwade kanscu en onvolmaaktheden der tratiaaitantlsoho vaart niet alteen maar iltuatre ren tevens op onverkwikkelijke wgze de ïeden en gewoonten van trausallsntische stoomachepeo tegenover elkander Nadat de Umbrta door bet breken van hare aohroefBcang of hoe bet ding bg z iien techniachou naam heeten mag ontredderd en aan do willek ur derongewisse winden en wateren prgsgegeven was werd ziJ op sleeptouw genomen door de Bohemia Doch de vreugde der opvarenden hieruver duurde niet lang want straks brak du kabel en toen men op dan Kerstmorgen ontwaakte en uitkeek had men elkander geen blijde maar eene treurige boodachup moe te deeleu De Bohemia was verdweneu BIgkbaar in de meening dat zg nu reeds genoeg gedaiiu bad en dat het aanhechten van eenen nieuwen kabel niet tot bare verplichtingen kon gerekend worden had zg de Umbria maar weder in deu steek gelaten Nog erger maakte het do Gallia en dït nog wel ondanks de omstandigheid dat deze medu eeu Cunarder waa dus ui de rate plaats geroepen om een schip van hare eigene maataohnppij te bolpen Door do uoüdsoineii der Umbria aangelokt bleef zij een uur lang in de i abgheid en toen zonder oene liand tot bijstand te htbbeu uitgestoken salueerde zg met bare vlag en stoomde er van door Du verontwaardigde bemaaoing van de zwalkende Vmbria dacht nu aan het woord dat wie ziobzetveu helpt het beat geholpen is Allo handen werden aan iiet werk geslagen en na 72 uren bad men de averü aan du machine tu zoover hi rsteld dat het schip langzaam zijne reis kou voortzetten Ëmd goed at goed Doch indien het ontredderde sohip door zwaar nuer overvallen ware geworden zou er rermoedelgk niet veel van tereohtgekomea zijn De bandulwgze der gezagvoerders van de Bohemia en de Gallta doch vooral die vau den luststgeuoemde geuft natuurlijk tot ullorlei bittere opmerkingen aanleiding Tevens eohter doet het geval opnieuw de reeds zoo taak botoogdo wenschetgkheid op dtu voorgrond Btoiien dat een stoomschip in de groote paaaagieravanrt van eene dubbel werkende maohioe worde voorziou De Parijaohe tentoonstelling van 1900 is in beginsel aangenomen eu men houdt zich nu bezig met de vraag waar zij komeu zal in of buiieu Parijs Te VinoeunesP te Courbenoie te Saiiit CloudP ie Auieuil F uf weer als den vorigeu keer op het Champ de Mars P Hiirbij moeten vooral de middelen van vervoer in aanmerking genomen worden i n 1889 zg n meer dun 28 000 000 bezoekera qp het Champ de Mars geweeat op n dag steeg hot aantal zelfs tot 420 000 In 1900 zal de toevloed niet minder zijn Ovvr het algemeen geeft men de voorkeur aon Vutouil en hot Champ de Mars maar ala het tusschen deze twee staat zal de beslissing wel ten gunalü van Auleuïl uitvallen omdat men daar iets nieuws kan maken terwijl het Champ du Mars al afgezaagd heet Op eene villa bij Cloumore in bet lersche graafacbap Clare wonen vier zusters docliters van een lerliden jaar overleden landheer Tegen eonigo pHohtora die niet meer betalen wilden riepen zü do hnlp van de wet in maar tot uitzetting van dg wanbetalers ia nog niet overgegaan Intussohon sebijnt dit niet de reden te zijn dut de jonge damga eergiiteren een bezoek van HmaanHohters onlvingcoH UB Jtpecljj h Qm de een of andere reden de volguQst verloren en een tijd geleden ontvingen zij eeu schrijven dat zg hem moesten wegzenden Toen hieraan geen govolg werd gegeven waren op het landgoed a spoedig sporen van verniolzucht op te merken Niets bijzonders gebeurde eohter tot Zaterdagavond 7 uur toen twee der dames die juist bü de meid in de keuken stonden twee mannen het huts zagen naderen Eun der twee opende de deur en vroeg naar Butler don knecht de ander bleef buiten Daar het gelaat van dun man zwart gemaakt was eu een slappe hoed diep over het hootd was gedrukt schoot eene der twee jonge dames op dat vreemde gezicht in een lach Maar de kerel haa de een revulrer te voorsohijn en zeide die man Butler moet gaan Daarop schoot hg vier maal terwijl de drie meisjes hem zoo goed mogelijk ontwektn De kogels drongen in don muur De dienstbode en de eene jonge dame wielen al gillende buiten te komen maar de andere die gelachen had bleef den man in afwachtende houding aanstaren die daarop het huis verliet Nu werd om de politie gegaan die binnen eeo half uur aanwezig was en volgens gerucht de maanlichters op het apoor ia Kulieulanilscli Uvfrzlebt De Franeche minister Bourgeois is ernstig ziek Men verzekert dat de rechterlijke instructie ran de Panama gesloten zal worden tusoohen 10 en 16 dezer Het bestaan van eenen toeleg tot eene social istische manifestatie bü de heropening der Kamer wordt ontkend niettemin worden er voorzorgsmaatregelen geuomen De Paru logenstraft dat er nieuwe afgevaardigden bg de vBrvelging betrokken zijn Eindelijk zijn de voorstellen der Belgische rugeering betreffende do grondwetshurzieoiog hg de Kamer ingekomen Dat ataalsstuk waarvan voor den staatkundigen toestand van België de bel kaïi ioo groot ia werd met spannig afgewacht Er w is immers nog kana dnt de miniater prea dent Beernaert zou inzien dat zonder een fliuku uitlireiiling van het kiesrecht het volk niet tevrodeu kon of zou zgn en er tieper zelfs geruchteu dat de rogeering wat water in baar wijn zuu doun Over de uitkomst ia ecliter de vrijzinnige partg ontevreden De Senaat blgft alloen loegankolgk voor grootgrondbezitters en hooge ambtenaren de oensus voor de verkiectbaarhcid der I kamer wordt Iets verlaagd maar blgft om kiesgerechtigd te zijn moet men in een huia wonen van een zekere bg de wet binnen grondwettige grenzen nailer te bepalen waarde eu aan dit soort van Engclsch huismanarecht wordt toegevoegd eune bepaling van bekwaamheid door een getuigschrift of licht examen te bewijzen De kiezers voer Senaat en Kamer zijn dezelfden alleen moeion die voor don Senaat 35 voor do Kamer 35 jaren oud zgn Een bepaling die vooral op tegenatand zat stuiten is die dat de kiezor l jaar in een zelfde gemeente moet gewoond hebben om stemrecht te mogen uitoefenen In da pracüjk wordt die tgd nog langer Deze bepaling welko voor het gemeentelijk kieareolit zeker haar nut hoef bestaat ook in Kngelarid maar heeft daar veel ontuvredunheid gewekt omdat £ ij ook de goede elementen dur vlottende arbeidersbevolking uitsluit Vermoedolgk zal ook deze nieuwigheid medegewerkt hebben tot de ontstemming der vrgzinnige Belgische btad n als Indépendance en Etoüe Beige on van de socialistische Peupte Naar aanleiding van di s Duitschen Keizers nieuwjaarstoespraak loopt in de pers degedaclitenwisseling over de vraag of do Keizer werkelijk heeft willen zeggen dat hg dezen Rgksdag bij verwerping van de legerwet ontbinden zal In het kamp dor Duitsohvrgzinnigen en der cectrzmpurtij doet men alaof men aan eene outbindiug siettig guldofde eu treft men reeds aanstalten voor eenen verkiezingsveldtocht Het is een in het oog loopend verschgnsel dat de mynwerkera in het Saargebled niet alvorens eene arbeidstaking te be mnen hunne emchen aau de autoriteiten in hot mgnwe en hebben YQorgflteg l Eerst nu nadat de werkstaking zich over de gezameulgke ataatsmgnen hoeft uitgebreid zgn zg met positieve eischen voor den dug gekümen Zij hohben dio echter niet bg de autoriteiten ingediend maar ze abohts in besluiten hunner vergaderingen uitgesproken In da grootste dezer vergaderingen namelijk die tu Bildstóck waaraan ruim 10 000 workslakcudon hebben deelgenomen ia met algi meene stemmen liealotou het beatuur der mgnwerkersvareenigmg voor reclitsbesohormiiig te maohtiijen mtt du autoriteiten te onderhandelen over eeu werkdag van acht uren en verdere voorstellen dur coramissien uit de werklieden Tevens word er bepaald dat geen der workstakenden den arbeid zou hervatten voordat VVarken voorzitter van genoemile verufnigibg of ziju plaatavorvanger Lambert bc t zouden zoggen De voorstellen der coramissiêu hebben betrekking