Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1893

1893 Vrijdag 6 Januari N 5037 l r MtUto O N Z K ir È tour Woien GOUDSCHE COURANT D ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sfr Prot Dv G lASOBH k drHt Q ToortMua n v i touid odepoiiMFd merk xx atiquat f £Z£NV£m Oe Inzending van adrertentiön lian gesohledea tot Mn uar des namiddags van den dag der uitgave Hederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomschepen BATAVIER kapt J SACER en BOLLAND kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage TerToege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscliepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Iionden op bet nirave werkr lenunt hst loon kottaloote Torichtffing nn gareedsohtp vtrbod Tto overwerk wijzigiog der stn pelJDgen en onder aoderen ook op icTooriDfi van ichetdersehlelyke oolUgee ter bo UiiiDg in alle geaebiUen ter zake Tan trorkoDntract Naar hetgeeo er wordt gaeiicbt zouden die colleges moeten bestaan Toor utt werklieden en Vi uit beambten zoodat de werklieden ateeda de beslintng in hunne maoht zouden hebben Ofacboon het in de vergaderingen niet met ronde woorden ii gezegd valt hot tooh niot te betwijfeleD dat de aanleiding tot arbeidatakiDg in do oerate plaats moet worden geiocht in de tyiletgko verlaKing van loonen waartoe wegene economische omstandig beden eene dringende noodzakelijkheid bestond Maar de loonen waren aldaar juist buitengewoon hoog zelfs nog booKer dan in de besluiten der vorige werkliedenTergadonnq on werd geëischt In eene thans openbaar gemaakt ofEoieelo statistiek wordt dit met de cijfers aangaande elke klasse van mgnwerkers aangetoond Intussoheu blgft het de vraag of de autoriteiten op grond der eischen die baar zullen worden kenbaar gemaakt met hci sooialtstisob beatunr der genoemde vereeniging thans in onderhandeling sollen willen trtden Volgens later bericht begint van lieverlede duidelgk te worden waarom de kolenm nwerkers eigentijk werkstakon iets wat eïj die eenvoudig op bevel der hoofdliedon van de zoogenaamde M nwerkersrtchtieteAermings vereettiffiHff handelden zelven allerminst schijnen te weten De grieven schijnen te zijn lo loonavertnindering wegens slechte zaken So invoering van eene ninuwe werkregeting in de mjjnen 80 enkele gevallen van strenge behandolins van arbeiders door beambten Van de ongeveer 30 000 arbeidere staken er thans 24 000 De hoofdvraag ia of ook de Wuatfaalacbe en Stlesiacho mijnwerkers tot ondersteuning van hunne kameraden staken zulloo Tot daaver soh jnt daarop geen plan te bostnan aangezien ook daarginds de bodems der workstakingskassen mm of meer zichtbaar zyn Te Sanibrucken werd geoonfereerd toaachen de provinciate en demjjn beambten onder voorzittersobap van den minister van nijverheid Berlepaob Nationale Militie TWEEDE ZITTING VAN DEN MILITIERAAD BURGEMEESTER en WKTHOUDERS van Gouda brengen ter kennia van belanghebbenden dat de TWEEDE ZITTING van den MILITIERAAD beioeld b art 87 der wet van den I9den Auguslui L86I SMaUblad no 7S zal plaats hebben op bet Eaadhuia te Leiden op MAANDAG den I6n JANUARI 18U3 üea voormiddags te IIV4 ure en dat in dia Zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent de in de JBertte ZtUkff niet afgedane zaken en omtrent hen die als Ftoatavervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden De lotelingen die voor boveugenoemden Militieraad moeaten verschijnen doch niet verschenen zjjn worden gehouden goone redenen tot vrijstelling te bebben en voor den dienat aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kenniageving of van een oproepingsbiljet outheft geenzina van de verplichting tot het veraah nan voor den Militieraad of het indienen van de tot ataving dar redenen van vrgstolling gevorderde bewgsstukken De Loteting omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de tweede Zitting te Terschjjnen ten ware hjj daarin een Plaats vervanger of Nummerverwisse laar mocht willen voorstellen Gouda 3 Januari 1898 BurgemeofltcT en Wethoudera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOUWEE ADVERTENTItlN Heden overleed alhier zacht en kalm na eene langdarige ziekte en tydig Toorzien Tan de H H Sacramenten der aterrenden onze geliefde Zoon Broeder en Behnwdbroeder de WelEdelgeboren Heer AUGOST ANTONIOS KOCK in den onderdom van mioi 58 jaren Dit niiam Tan allen Wbd A KOCK D WiTTl Gouda 3 Januari 1893 Oouda Saelpendnik Tan A Biunkman Ie Zoon Tot onze diepe droefheid overleed heden onse hsrtelgk geliefde Tader Behawd en Grootvader de Heer GERRIT JAN BNOBLBRËCHT in den oodArdom van rnim 7i jareo Uit aller naam der iamilie N M BNGELBRECHT Oouda A Jan 1893 Heil 60 Zegen toegeweascbt aan olie mijue Begunstigers Vrienden en Bekenden Wei M MOL Stads schonrsteenvpgery en Ruokverdrijverfj De Heer ea Merronw P dbJONG Busocad betaigen met wederkeerigen heilwensch hnn hartelgken dank Toor de gelakwenachen den laten Jannari ontvangen Met wederkeerigen beilweDSch mgnen dank aan allen die onabg de jaarverwisselingblgken van belangstelling gaven H OVSREIJNDSR De Gemeente Ontvanger Tan Gouda betnigt met wederkeerigen beilwensoh xgnen dank aan allen die hem by den aanvaog van het nieuwe jaar blaken van belangstelling gaven LOTST Met wederkeerigen elakwenaoh betnigt ondergeteekende zgn dank toot de ontvangen felicitatiën op 1 Jannari jl Mr I MOLENAAR Waddingeveen 4 Jan 1893 Sociëteit Ojis Genoegen Commissarissen r Sociëteit Ons GaxoioiH brengen ter kenbitme HB Leden ingevolge Art 30 Tan het E iement datbg legenheid van de 4e Abonneqienta TooneelvoorstelliQg op DONDERDAG den 5 JANUARI 1893 de aOCIMTElT n des avond ZBS XJVB af mt GESLOTEN zijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Oouda 4 Januari 1893 HOUT GLAS KN IJZERWAREI DAOELIJKB Uit de hand te koop aan hel Sportte toonstellings G eboiLW te acHB rissiy ges Uitstekend gelegen Toor het Tervoer zoowel te Water als per Spoor Mp r op ZhSBi SBR A TILAKÜS rrimnTtm Wie zeker zya wii de Echte Elkel CftCaO te ontvangen tesamengesteld eo na vele proefnemingen in den handel gekomen ondsr den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de begte maohinee in het wereldberoemde étabblissement van QebrB StoUwerok ta Keulen elsche J rTme 2aeIls Bikel Cacao in Tierkanten bussen Deze Eikol Cacao is met melk gekookt eene aangename g zonde drank toot dageiyksch gebruik een il 2 theelepels Tan t pceder Toor een kop Chocolate Ah geneeekracbtige drank by gCTd Tan diarrhee 8lec ht8 met water te gebruiken Verkrijgbaar bq de Toomaamste E H Apothekers enz p i Ko 4 Ka prrefbufljes f 1£0 c 0 90 c 0 35 GeneraalTOrtogonwoordiger Toor Heder Innd Julius Mattenklodt Amsterdam alretstraat 103 Sociëteit Ons Geno egen 4e Abunnememt VowfUHUng Donderdag 5 Januari 1893 Yereenigde Rotterdamsohe Tooueelliaten Directie LE GRAS in HASPELS Wegens ziekte van Jfevrouio tian EUaDEN Tink Tooneelspel in 3 bedreven goTolgd door ZIJ m il mill Dramatische Schets Aanvang half 8 uur V Gewone bepalingen en prgzen I oitgaTe dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering iKn Zon en Feestdagen De pri B per drie maanden ia i 1 2 traneo per post 1 70 Alsoaderljke Nommets VIJP CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 Januari 189S Tot naiivullvQiï v a een bericht in ons vorig Nr kunnen wij mododeelBii dat Trüdafravond des aïonda te 7 ure in liet Lolcital der E K Leesvereeniging als spreker zal optreden de hoer J W Ratte voorzitter van der Nederl E K Volksbond te ttotterdam Hij eal sproken over He tegenwoordige aociale en maaUchapptlijke toestandm Den 34u Janua i zal dunr optreden de heerEikmenspoel knpolaan te Amsterdam ea in Februari bij irelüirenheid vnu het Paus Lco feest Dr H J A M Sohaepman De Heer H M Deroksen Lid van don Gemeenteraad alhier houdt heden tirond in de Chriatelyke School in den Prius Alexpolder een politieke voordracht voor de Antirevolutionaire Kiesverettnifting f Nederlaud en Oranje te Capella a d IJssel Onderwerp Eevolutionuir of Anti Eevolulionair Door den oommissaris van politie alhier ia de inhouding verzocht vau den SO jarigon sjouwer A Boot verdacht zich aan diefstal van eene partij zakken en een eind touw an ongeveer 30 meter te hebben sohuldig gemaakt Het ontvreemde ia reeds door do politie in beslag genomen Bg de t 3 Oudewater gehouden herstemming voor een lid van den Baad tussohen de heeren J van Ameijde en H Linnobank verkreeg eerstgenoemde 127 en do laatste 96 stemmen zoodat eerstgenoemde gekozen is Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofd kiesdistrict Eotterdam zijn uitgebracht 2377 stemmen van onwaarde 21 Gekozeo FEVILLETOI OVKRWOINNKN Naar M Buitwlt 16 Juffrouw Bronrgp en Hermine te vonden geen Van beiden dat het een dwaze vertooning was een floldaat een sergeant in uroot tenue nog wel in dit oogenblik om hun geluk te zien schreien j wat meer 18 zo stemden een poofjo mot hem in Maar er bestond nu toch geen reden om daarmee voort te blyven gaan en zij vernamen dus al spoedig dat Johan zijn dienst had uitbesteed om zioh naar de rechtszaal te begeven Dtór behoorde hij op dien gewiohtigen stond zoi hy met stralende blikken niemand anders dan hij mocht de blijde bode zijn en zoodra hy het gelukkige woord vernomen had was Uy naar huis gevlogen ffJongon maar heb je je uial vergist vroegjuffrouw Bronrijp Heb je wel verstand genoegvan zulke zaken om niet verkeerd begrepen te hebben t Dau zou ik nooit meer onder uwe oogendurven komen van verdriet tante gaf hij ten ant ia de heer A Plate Hberéftl met 460 stemmen Verder werden uitge braoht op de hueren J M Voorhoeve antirevolutionair 874 mr J Mascheck ultramontnan S46 en mr J A vüij Gilac Uberaal 69 stommen Ter voorbereiding van de invoering der vermogensbetnstin ia een nanvaug gemaakt met het samenstalluQ van lijsten vhq hypotheekhouders ten behoeve van den aanslag in de nieuwe heffing Het Grai d Hotel du Pansa e aan de Korte Hoogstraat te Eotterdnm is mti t ingang van Ifi Februari verhuurd ala lenloonstelliug houw Heede in Mei zal daarin eene bulangr ke iwustteutoonstiilling gehouden warden terwijl inmiddels onderliaudelingon zjgn aan eknoopt tot het oprichten vun een tijdelijk pHuoptioum Men schrqft aan de N B Ct Als een klein bew s van de driestheid waarmede de werklooaen opgestookt door de zoogenaamde votVkloidairfl in het Nounl u Yan het land optreflen kan hut volgende adres dienen aan den gemeenteraad van Frauekef yericht en van meer dan 200 handtaekeuingen voorzien ff Aau den Raad der gemeente Franeker geven Ie kennen da ondergeteekenden allcQ ur tklooze arbeiders in die g meonte dat zij allen zün zonder werk dal ia zonder brood dat zij allen work dat is brood willen hebben dat zij geen werk kunnen en willen outvaogen bij w jze vuu aidmoea van pariiculiuren en liefdadigheid soü mm iasien daar zij geune bedelaars maar vrije werkunde mannen zijii dat zij van U geroepen om de gemuenscbappelijkt belangen dtr burgers in deze gemeente te beharti woord f Wees ecliter gerust ik kon voeten op dat oogenblik dut ik de zaak gued vuratond mijnheor Eeinaert zal u de bijzonderheden wel mt dedoelea Ik had geen geduld om de rest aan te hooren In den namiddag vaa dtenzelfden dag kwam Eeiniort ff Victorie Victirio riep hij reods op de trap maar op dr bovenste triade gekomen struikelde hijbijna van den inwendigon achok der teleuratelling want toen h j de geopende kamordeur inkeek zaghij wel dat juffrouw Bronrijpi g daat blijmoedigheidteekende doch du bedaarde toon daarvan deed hemverstaan dat hy gpen nieuws briicht Zoo kom ilc lü laat Wist jo t dan alp vroeg h j een weinig gemelijk In dat geval hadik zoo hard niet behoeven te loopen Een goede tijding mag men w l tweemaalhooren myn vriend 1 zei juffrouw Bronrijp nu gymij die bereatigt zal ik volkomE 6 gerust kunnenWO en ftEn wie is me dan voor geweest Johan O die t Ia waar ook hij moot wnt doenom zyn vroeger genoten kust te betalen Eufiu dan hot f ik je nieta meer te vertellen ff Ja toe BBJobliert Beïnaert I sprak juffiouw Bronrijp minziiam Ik weet allei ii dat we lezHnk I gewonnen hebbeu maar van do bijzonderheden kon hij m mets zosge n ftoü da beeft bij half werk gvdaan Ma ADVERTENTIBN worden geplaafa Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden atle AdTertentiSu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terscfagnt gen verlangen dat gij van gemeentewege werk verschaft niet aan enkelen hunner maar aan allen tegen een loon van minstens 1 por dng van hoogstens S uren dat zij U indien gij aan dit veriangen niet wilt of kunt voldoen onbekwaam achten omlnngerAsa thoofd dezer gemoBute te staan en in dat geval van U eischen in het belang der gemeente nwu pUni aan anderen die ook voor de arbeiders zorg u te staan Volgen do handteekoningen De woelingen in de noordelijke provincicnblyven aanhouden Te Poihol Groningen had oen opstooije plaats daar de vorst eon paar fabrieken Iwletto te werken waardoor omstreekt 400 man van werk werden verstoken Ook te Hoogezand ia t ofichoon dnar naar men zegt da toestand van de arboidendB klaase verre van ongunstig is zoo zelfs dat niemand gebruik maakt van de werkvrrschaffing rumoorig Maandag avond maakten eeuige achoaken meidea een opstootje voor het liuis van di n burgemeoster ze waren met rnToIvera frowapend en toonden dit door het lossen van eon schot Maandag ochtend had te Smilde eene betooging plaats vnu een 4 tal nrbuirlers die sedert U dagen werkloos waren Nadat twoe woordvoerders by den burgemeester hun belangen hadden voorgedrajien gingen alleu weder vreedzaam naar huis Ook in andere provinciën begint mon zich te roeren Te Wagi ningt n trachtten de aocialiaten ongeregeldheden te verwekken Naar men van daar meldt zijn ze Maandagavond na herhnalde vruchtelooze aanmaning om uiteen te gaan met de sabel uiteengejaagd enkelen worden gearresteerd Aangezian herhaling verwacht wordt zjju militairen aangefraagd rie Df rest was wel waard er nnar te blijven luisteren Partij moet al de kostou vnn t proces bctulen en binnen zes weken de ongokwoten uitkeering van twee jaren voldoen met do interest ii zes procent Wil ik nu voor een beter woning voor jo uitzien of zal Johan er zich mee belaston j In i laalate geval zal dio wel naar Herinino s zin wezen t ts Zonde I riep Herraino Waarom zegtu dat zoo pNu krijg maar geen kleur ineisjen Ikvertrouw dat niet Och laten we nu niet van zulke dw tahodenpraten ftuinaert I viel juffrnuw Bronryp in maarblijf voor 0118 du oude welboproefde vriend en neemmyn wclgemeenilo betuiging vnn dankbaarheid aanvoor die lange en treurige zaak van t proces diezonder uw liomooÜng zeker niet tot zulk een goedeind was gekomen Nu WO zullen zien hoe ver de dankbaarheidvan aomraigon gHut Ik vat je bij je woord Marie I antwoordde Boinaurt met een sohuinschoo blik naarHermine ïk hond nuit van omwegen ik ben geenman van complimenten dat weet je Hermine atond op en als gevoelde ij na deze inleiding dnt het onderwerp moer bepaald nog op haar Z iu worden overgebracht wilde zij het vertrek verlaten ten einde hnar moeder on Eeiuaert vryheid van discusait te verlei nüii en zich zelve wie weet het achuinsslio blikken on harde woorden te besparen