Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1893

4 In Roentfntë Btiei eii io den lutsten tijd schtereeovolgeD TericheideDe Mhalrgko ouda penoiien waardoor liunue zorgvuldig bgeaDe aard milhoeneD in omloop kwamao Zoo stierf éur ecnifce maanden gttledeu eon kinderlooze maa Adamaki genaamd dii b t xrooiate f edeetta ran zijn vermogen dat op tenÏKe millioenen wordt ge obat aaD de Koemeensche academie beeft achtergelaten OataDgs itierf plotseMtg een zekere Alkaz een van da aaozienlgkBte en rqkflte induitrieelen van Moldavië op zijn laodgoed in Paacbkant Daar hg geen recbtstreeksohe erfge namen naliet ging n rermogea in de handan zgncr bloedverwanten over Utt den gerechtelij kon inventaris bleek dat da helft van zijne bezittingen in fitlmrken au Uiiderigen en de andere helft in n lieren veu waarde bestond waarvan de roupons ert jaren niet naren geïnd De nalatenacbap be draagt in het geheel 18 millioen francs Alkaz heeft vroeger den rang van overste bekleed werd later afgevaardigde en senator doch leefde in de laatste jaroD zeer teruggetrokken slechts zijn genoegen rindeud in het vermeerdereu van zijn kapitaal Hg voerde zelf zijn financieel büheer en had secre ttris noch boekhouder toch was allea bij zgnoverlijden uitstekend geregeld Daar de overledend geen testament bnd nagelaten kwamen de erfgenamen vrgwillig overeen 6 percect vao het vermogen voor de oprichting van een instituut te Jassy te licstedeu dat evenals het instituut Karel I door koning ICan ter golagenheid van zijn vg f en twintig jurig regeeriiigijnbileum te Boekarest gesticht voor de studenten vun Jassy al bestemd zijn Het besluit van de erfgenamen vindt veel bijval daar het geheel met dv gezindheid van den gestorvene overeenstemt Blijkens bekendmaking in het Maandbericht van het Nuilerlandscbe Zendeliiiggenootechap kunnen met den nieuwen cursus die aanvangt in de maand September in het ZundeliuRliuis een vier ft vijfial jongelieden tot kweekeiingen worden opgenomen na voldaan tu bebben nar ue examen dut zal plaats hebbon in den loop van do maand Juni De toegeUtanen worden aanvankelijk beschouwd als adspirantw om na een juor O Omtrent dan tu Ostsop gem Etsloo L gepleug dan moord wordt bet volgeudo gemeld Do verBoorde Trouw S teefda mat liare buren tevens familieleden in oomtü Kone dournheggo en vooral en boom op de greiis der ruip eigendommen gaven Neen bigf liever jnffurtjen 1 zei Reinuert fUtst gaatje in t byzonder am wat ik nu te zeggenhnb u en mgn zoon Willem Korl en goed dejongen beeft mij verklaard dut by voel van je houdt en hij hoopt dat er bij u nog geen redenen zielenbeilaiin om hem af to wgzen uu bg je door mg laaivrnnen Mijnheer lleinaert ik ben nog zoo jo f noggeen negentien jnar riep Uermino uit nu bloosdete niet muur za wvrd zoo wit als een doek uDut zeggen de meisjei uwoonlijk niet ola ze ton huwelyk gevraagd worden en l belooft met el goetls ging lluinaert voort maar toch ja hebt golyk jo bont nog te jong om lo trouwen en dll nl üük doch vryen is nog geen trouwen ot rat het oen dan hot ander over eeu p iar jaar dirnk ik te guun rentoniereu dan due ik de afftiire aan mijn Wdlem ovei en je kunt hem in mijn huia Tolijcii Ia zoo ii propositie niet voel wnanl hé t Is 6 n tegen duizend dut mou zjo iois lioorl Toe pak aan meiil I verzeker jo lot en maak mgn j iigHii pclukkig Ik ik w et uiet wnt ik zeggen moet ik trouw niet ik trouw iiuuit riep liermine eerst loohte zg toen b goii ij te schn ien ifMaar laat huai en my ton minste ouniire dagfii t jd im uw overiiïens zeer gunstig voorstel in i ovi rwcjcing Ie nemen lluinaert spruk juffrouw Broiirii vuclit rJe uvervult er hnur zuo plutaeling meê Zoo u z iuk ii immers geen anuk van één da aanleidiDg tot MlooH twisten Our beido partijen deu boom als huu eigendom beachuuwden Toen nu Je buurman vao vrouw 6 hieraan eeu einda wüde maken dour den boom om ta bakken en ia stukkan ta zagen kwam vrouw S aangesneld om een gedeelUi van het hout in bare woning te brengen waardoor buurman zoo in drift schijnt te zgu ontstoken dat hij baar met eena bijl een slag toebracht die vrouw S deed uiiroepeu dm is mgn dood Benige dagen later stierf zg De vrouw verkeerde in zwaugeren toestand Tot overmaat van ramp zou een kiud dat bg de stervende moeder m bed lug ten gevolge van hevige stuiptrekkingen der ongelukkige vrouw door haar zgn doodgedrukt Gisteren had de lijkschouwiDg plaats Twee prrsQueu zgn gtarrusteerd De echtgenoot der vrouw boviudt zich elders AU eene bgzoDilerbeid verdient zeker vermelding dat de bijna DS jarige visscher J Hoetmer wonende aan de Goog nabg Nederhorst don Berg dezer dagen niet nUeen den moed had nog eons de schaatsen ouder te binden maar voor de omstanders deugdelijk blgk gaf er nog goed op tbuu t zijn daar bg met vlugge en krachtige streek de btóu laugs swierde De krasse man bezit met alleen nog al zijne zintuigen doch ziet er zelfs niet tegen op wekelijks den afstand vaa zgue woning naar Weesp circa l s r gaans te voet uf Ie leggen Ëen uitspraak van bet Hoog Militair Gerechtshof In de zuak vao K 11 K 1 jaar geboren te Zwolle hoornblazer bij de 2do compagnie vau bet instructiebataljon te Kampen Deite jeugdige militair was door deu Krggaraud in bet 5de milituire arrondissement standplaats Leeuwarden acbutdig verklaard aan feitelgke insubordinatie doordat bg iu den avoud van 20 Augubtus jl ia den deurpost van de cantino der kazerne te Kampen gestruikeld zgndt over het been van deu korporaal titulair Hogenburk dat door dezen met opzet was opifolioht om hem tegen to houden aan diou meerdere ïti rang eenigo klappe i in b t aangezicht bad toegebraolit De krijgsraad had hem te dier zake tot acht dagen militaire gevangemsstraf veroMteeld Hft bof was met den advocaat flsoaal die van dat vonnis in hooger beroep wus gekomen bij dat college van meeuing dat bet dour den beklaagde bedrevun fuit bet misdrgf va misliandeluig daarBtelt strafbaar volgeus art 300 van bet Wutbouk van Strafrecht omdat beklaagde duor de drifi die blgkbaar m hooga mdle bij hem was optfewekt niet Koed gezien heeft aan wion hg de sUgen toebracht Ie meer daar genoemde korporaal verklaard beeft dat hg gelooft met do banden op don rug tegen de deur geleund te hebben gts aan zoudat diens kor poraalsstropen niot ziubtbuar waren iig werd op dien grund overeenkomstig dun eisoh lu appèl tot éeu ing Kovangeiiissiraf veroordoeld Het tgdscbrift de ÏMndsotrdedtffing dat in zgn jongste atlevering van dit vonnis meldioiï maakt Stibrgl t daurüvur o u liuogstwuarsclignljjk neett deze £ voor bet misdrijf dut ten slotte odicieut gebuet zul Worden met éia dug hpchteni eeuigu maanden lu preventieve bechttmis doorgeliracht zoo uiet dan mug bg zgn chef loven en danken Verdere oomm utaur is overbodig I ffNeen hebben moet bonen wezen vervolgde Keinuert Hmiinr met uitstel geven winuen we hier I niets want er is een kuper op do kust dit begrijptWillem Ook en daarom hanldo hg mg over om wat huast te makeu fk hoop rttet dnt dio nieuM bukken sergeant vergetende dut hg door do fumilie van destruat is opgeraapt ook in deze ilo eerste is geweest en zgn dimkbiarliuid mevnt te too ien door de eenige dochter zijner weUloeiiers hot hoofd op hol to breu gen Hermino werd vuurrood van varontwuurdiging en spiong neer op au baar Stoel Laat me guun mijnheer Reinaert zei ze j van Krumschup bevm l ffNog een paur woorden in je eigen bulniig meiije untwonnide lnj andermiiul voor de deur pos vutteniJM A1 droeft diu jongen boe t raogulgk ia betcrgp ik wanracliiig iiiut ijii hiirl mut zoo hujg dut hij buproeven wil du opi ulot ie verdienen met sLudeeri n in welk geval als het hem gelukt hg j toch niet trouwen kan omdat het je beiden aai du storluiK onLbreekl dan noj hebjo weinig te hopen wmt eun Bcrgi ant te trouwen als hel voor eun uukeleu keer tut etituun wordt uuin een ka ortre to wonen dut is tocb wut ui te slim niet waar en het duurt nog eon j lur of ZfS eer hij zijn paspoort krg t en dan valt htt ook zuo ge mukkelijk niüt om wnt ti vindon nuitrvaii men eengezin ktui onderliontlun Jo ziet dus 1 Ik z il t r nooit a in deuken hel gduk ian TUt Amsterdam wordt gemeld De onlangs opgerichte communditairo vennootschap A la Metropote heett gisteren middag ten kantore der heeren mrs Koch en Farenbach een buitengewone algemeeue vergudéring gehouden waarin onder meer aan de bestuurderen maohtiitïug werd verleend tot uitschrijving van et n obligatieleenïiig groot twee milliooü gulden Zooals men zich herinneren zal beoogt deze maatBchappg de oprichtiutr van een groot magazijn in den trant van den Pargscben o Marché en wel op bet Rembrandlplein tusschen het café Mille Cblonne en de Bakkerstraat woardoor de rooilijn der noordzijde van hft plein voor een groot deel zal worden zooals zg sedert laqg is ontworpen Voor den bouw van bet nieuwe magazga zijn 16 perceelen aangekocht alleen omtrent den koopprijs van het perceel waar thans i de meubelwinkel der firma Van Herpen is gevestigd is men het nog niet geheel ceu3 geworden De 16 perceden komen alle met de maand Mei e k vrij zoodat daarna onmiddelijk met de afbraak en den bouw kan worden o gevaugeu Het gebouw zal in den trant van dat der maatschappij Nete York uitsluitend uit zandsteen en ijzer worden opgetrokken en elcchts één grooten ingang aan bet plein verkrljiten Hoewel nog geen uitnoodiging aan architecten was gezoitden zonden reeds eenige bouwmeesters ontwerpen in onder hen de heeren i039chalk en Brtman bet ontwerp v n eerstgenoemde munt uit door eenvoudigheid terwgl dat van deu heer Breman breeder en glootBchur is opi evat en meer aan da bedoeling der oprichters schgut te beantwoorden Komt dit plun tot verwezenlijking dan zal het Hembrandiplein weldra ten voile beantwoorden aan da terwaahting die men er van koestert lutuaachcu wordt bet reeds bestaande magazijn a la Metropole in de Warmoesitruut verbouwd en vergroot en zul daar te beginnen met den eersten Febrnari u s in het klein reeds de zatk worden begonnen om die na vultooiing vnn het nieuwe magazijn op breeder schaal voort te zetten Bij ai deze plat uen stiet men echter nog op eeoe moeiulgkhetd immers de Balk in het Oogsteeg welke den Binnenamslel met het Eembrundtplein verbindt zul voor de helft moeion verdtvijt eo om auu de eisoben van h t verkeer tegemoet te komen zal de Maatschappij hot gemoentebdstuur voorstellen door hel aanleggen vuti een nieuwen verbindingsweg loopendu vun de Balk in het Oogsteeg achter het nieuwe gebouw om naar de Bukkerdtraat dit bezwaar to ovorwiunon Een treurig ongeluK vtrstoorde op Oudejaarsavond te San Frunoisoo een huiselijk feestje Men vertoonda daar ckaradts en action De zuon des huizes de jongi A lbort Mc Coy moest een Enssisoh a nbtonaar vourstelleii cQ een jonge dame Miaa Gruce King was een nihüistiscli meisje dut een aan lag deed op zijn leven Uot meisje bad baren enkel b zeerd en den geheeleii dag met een kr ik geloopun maar dia voor de verlooiiing weggtlegd Op hel oo enblik dat zij den dolk ricbtta op de boral van dun ambtenaar zwikte hour enkel zg viel tegen Mo Ooyuan ea de dolk drong hum in het hurt De arme jonkman Ëtiarf binnen eenige miniileti Het meisje dut wanhopig waa over het gebeurde Johan in den weg te treden ftl kon ik ik zal zijn toekomst nooit bodervea kreet Hermiüe Ik woü dut jo op die manier van mijn Willem sprak dan wist ik genoeg tis al moer dan genoeg Reinaert zei juffrouw Brourijp Van niemand andora dan van uzou ik die woorden vulen dio ik hooren moet Al waa Willem in t goud beslagen ik zougeen ja kunnen zeggen hot zal noen en altijd neenzijnl riep Hermine iiu want ik houd uiet van ham ik mug hom niet lijden en Roiiiaert nu voorb schicteude snelde zij o kamer uit iWas ze daar maar mee begonnen zei Reinautl dan had it me al die woordon kunnen besparen en dadelgk gewetöii hoe ver do dankbaarheid hier gaat liet is toch mgn schuld niet Reinaert euiwie weet üf do tyd geen verandering brtjugt by Hermino zo is nog zoo jomr en geloof me aan Johandunkt zu mut zoo dwitiis is zo niet Ze houdt vanh m als villi een brouder Ik All er niet meer op terug komon éénswas al mooi genoeiï bfstoot RtJinaert terwgl hijzgn liood op o zyn stoel tegen den wand zotte ICnfiii JU hebt het proces gewonnen de iunk iauil Verder Wicnsch ik jo zegen met dut geld enmet j i kiiidared Hordt vtrvohjd ft werd in heohtenis genomen maar weldra onder borgtocht op vrya voeten gelaten In September vnn dit jaar zal bij i ulegenheid TSD de grooto wereld ten tooustidl ing te Chicago een flougres gehoudon worden van de groote bistoriaohe godsjlienstin der wereld Christenen van allerlei naam en bolydeuis zullen daar sumenzgn met Boedfaisten uit Japan eu ludie met den hoogeprioBter van bet Sjintoiame met Moslims mei Pursis uit Bombay ent Aanvankelgk hebben velen over dit plan de schouders opgehaald Doch vele mannen van naam eu allerlei richting hebben in warmo bewoordingen hun iogonomeuueid er mede te kennen gegeven Voer de goede regeling der zaak is een raad van advies benoemd waarin kardinalen en aartsbisschoppen zitting genomen hebbeu naast protestuntschc theologen en de vertegenwoordisiHrs der aiidoro godadlecaten Deze raad van advies zul de sprekors on hunno onderwerpen bepalen en vour de loden er van zullen voor zouverre zij tegenwoordig zullen zijn de voordrachten gehoudon worden In ons laud o u zijn tot lüden van dien raad Tan advies benoemd Prof Do Goeje Prof Oort Prof Tiolo te Leiden on Prof WiUteboer te Groningen Kolonel Ypey in da nmuège te Amersfoort Idb gevende word door hot paard dut hij bereed ufgosmeten met het ongelukkig gevolg dut hg met hel hoofd op den grond teiecbl kwam Hersenschudding is geconslaleerd Do heer E Kcrape luitenunt ter zee Ie kl die na ruim twee juren gecDUimundoerd de hubben ter kuste van Vtjeh in aanmerking kwam om bevorderd te worden lot kapitein tuitenuut ter z jl werd uiut bevordeni maar gepi iiaiDneerd Opgetoupen naur Nedorluud vernam bij dit nieuws toen hij voet zotte aan wal Moet de ponsioneering geschiud zijn viegens ougunatigo rapporton op etn hem verluende audieiitio weigerde du mii isier hem iuzftge daarvan of roededeelmg daaromtrent Wel gaf de minister to kuiinea diil de heer Kempo een officier was die dikwij a mueiolykheden had vrot ger met zijn kummandunieii later met zyu ondergesohikto officieren Maar gelegenheid om zioh te verdedigen of te vcrautwourd n was i r met meer de pensionoering waa een feit Dut wordt ona medogedeeld in Ëen Dissonant Open brief aan dun Mii isior van Marine door E Kempo W J van liuogatr ien den Haag liet gaat meer zoo toe in militaire kringen maar wie durft dat in den legenwourdiijuii tgd nog goed praten P Zeker lucht ondergeschiktheid eu kort recht zijn noodig in mititnire zaken inuar hei kort reCht moet recht ziju HiJl pensioneeren is gi en straf doch wordt het niet meer ditn eon straf voor iemand dio gohocht is aan de ei T ollo betrokkiniï die bij bokleodl dio gaarne da irin zgn vaderland langer wilde dienon maar die daartoe m de oninoaelgkbeid wordt gebracht door een beslissuia buiten zyu vftorkennia genomen op bein onbekende rapporten zonder dat hem gokgenheid is gegeven zijn zuak te beplmton P Hedunkelijker nog wordt bol geval als men kennis neemt van den inhoud der brophure Wij willen gaarne gelooven dal de heer Kempe is een iflaatig man Voor een vijftal juren hebbon wij gezien hoe lastig hij was loen hij meende in gn r etihten als lid van een krijgsraad verkortte worden thans erkent hg zelf dat hij lastig was voor zijn ondergeachikten als zg niot stipt waron in den dienst en uit aobteluoaheid verruimen pleegden Hoeveel verdienstelijker zijn toch niet die officieren die niet lastig zijn met wie een vloolvuogd en eon minister nooit soeauh hebben die nooit klagen eu over wie nooit klBcbtuu inkomen Gemakkelijker zijn zij zeer zekur maar is de dienst er mee gebaat als men do gemakkelgken bevordert en de laatigen peosioneertP Natuurlijk zijn wij met in ataut de juiat ieid der teiton en beschoinungen door den boer Kempo geboekt te beoordüt len Muar dit is zeker dat zyn brochure die den stempel der waurbeiilsliefde draagt aanklachten beholsl lie niet doodgozwogon kurnen wordon Volgens do oudervindinu va den heqj Kempe zouden du joni ore zutoffiomren in den regel achteloos zijn ia den dienat nlles op de mimiereu lalen aunkumen en den e rbieil voor booggeplualaoii vaak uit het oog verhezen De onderofficierun en minderen ioudv n over t nuhotd Iwter dienst verrichten mnur du neiging zou maar nl tu veel buataan om tegenover hen strongur te ziju dan togeuovef do omciuren en ineu z iu ben vaak laten boeten voor wat de uifineren imadrijven Dut er ïerdo dun boer Kempt en daarom was hij luitur Luteu wij aunnemeii dat de beer Kompu het slecht guirulfon hoeft wlfs uut bij te voel vergde en te nuuwgezet was welnu hij beeft dan gezondigd uit overmaat van ijver uit geroel roor reohtvaardigheid uit liefda roor don dienat Het ia uiet goed zulke mannen onverhcord aan den dgk te zetten Kn gaven zgn grieven en klachten inderdaad de toestanden bij de marine naar waarheid weer dania hier wat ta doen roor eeu rainister die hervormen wil Vad De op 1 Januari j l aan verscheidene hoofdambteuaren bg de stautaspoorwegen toegekende verboogiug van salaris waarvan de mindere umbteuareu veratuken bleven heeft veel kwaad bloe l gezel In verband biermede ia door eenige dier boofdambtenuren aun don directeur gcnenuil in overwoging gegeveu op de dezer dagen ta liuuden vorgadering van comimssurisseu voor ta stellen do aan het personeel Jonthouden 10 percent verhoogïtig van salaris alsnog tOa te kannen Avondpott Men meldt ous uit Amsterdam dal htt Muteuta va Vooricerpen ter voorkointug van ongelukke i en ziekten in fabrieken en werkplaatsen geopend en gevestigd is üroonuburgwal l Da Ingoniour A C M van Klten aan bet Museum als worktuigkutidige verbondon zal vourloDpig s Muundags en s Woensdags vun 10 tut 1 on van 2 tut 4 uur aldaar aanwezig zgn Om de gewensohte inltchtiugun te geven De liötelhouder Rmlolf Neubauer hield dezoKdagen in de zual van hut stadhuis te Linz een voopdrochi over oude RomoinachH kookkunst die zeer belangiyk was voor de goachiudema dur beschaving Kurst gaf hij een uvurziohl vun do keukens on kookscholen en besprak vorvoltfona de verschillende vischeu vleescbsoorten govogelten on groenten Belangrijk wna ook do beachrijving van den aaideg vun viach vijvers on volières Daarna beschreef hij Am tijd waarin Lucullus leefde waat bg bg tilkuns aanhalingen deed uit dichters van diu dagen vooral uit Horatius Bijzonder beroemde koks ten tijde van Augus us en Tiberiuj waren de afatammulitigen au de familie Apicma De huer Neubauer apruk verder over do slumppartgen ten tijde van keizer Viteilius ovei de achrijvura Pitroniua en Makrobius hier hut gastmaal vun Trimulchio aaiiatippeud do keukengeruedschappen en tafolvorsienng in dn tydperk zoo ook omtrent du dranken on specerijen Vele zijner todhoorders zullen wel verbaasd hebben geataan toen zij vernamen dut in dien tgd vour eeu goeden viaoh van onj eveor 4 kilo 480 gulden werd boateod en dat eens bg oen gastmaal als btjgurecbt voor UOOO aan tongen vun zuogvogels werd voorgezet Hulienlaudsvli uverzicht De Franache enquèto commissio komt heden weder bij oen in de couloirs dor Kamer wordt vorzokerd dut de meerderheid zicb znl vurklaron tegen alle plannen tut vurlenginK van hrt mandaat dur commissie Volgena du Tempt heelt do rechter van iuslruciie een telegram aan bet udrea vun Cbarlea de Lusseps in besliiu gei omen d tt ernstige gevolgen kan hebben Hot blad Paria verzekert dat men lotreffunde do Panamasuak elk oogunblik bclungrgke boalissingeu kan verwachten Dö chef de bureau en proouratiehoudor van het Crédit Lyonnaia Leopold Blondin weid logen 4 uur bij iX a rochtur van inslructio Franqueville gerjepen Na een ianitdurig verhoor is hg in hechtenis genomen Blondin word in het kabinet van den rechter van instructie met Funtanes een dor gevangen bestuurdors van de Panama maatachappg geconfronteerd Aun bet Cridtt Lyomai bekleedde bij de betrekking vau obef der bijzondere rekeiiingeu ƒ Do Franscbe Kamer komt de volgende weok Dinsdag weer bgeeu Kr ordt iu de kranten over getrt ist dier nu een grooteaooiuleprotealbetooging tal zijn of niot üu eon zeïl jn de andor neou een dorilo verzekert dat het comité van voorbereiding werkzaam is maar dut twee leden hun ontslag genomen bobben Dit betreft tg eu builen de Kamer nl of uiet zul gebeuren Daar binnen zal t ook druk zgn Zal Floquet herkoz n wordon Hut Fchijnt dut iloze bekoiHlo politicus wija genoeg bevonden is om te bodiiiken Figato bospreokL roeds do cnndi taten voor don voorzittoraalool In de eersie plaats wordt Brisaun gonutind die reeds vroeger bot ambt bekleedde Nu Bnssfm komt uok Mcliue de bokunde proleclionist en vader van hei togonwourdlge haiidulastelsel in aanmurkmg In do derde plaais wordt Casiimr Penter gonoumd Deze zou weinig gonuigd1 beid toouüu het prosidontschap te unnvttardon maar I zich oen benuemiiig toch livten wolgevallen om zoo i oen goedu gelegenheid ta hebbon over twee jaren President der Republiek to worden De Belgiseho bladen zeggen achteruenvolgens hunne meening over de bekende raBeeringsvobrsletlen Dase verschilt natuurlijk al naar dnt een ministerieel of een oppoeiüeorgaan aan het woord is Do cloricalü Qmrrier de Bruxellea spreekt op de volgende wijze van de regeerin ga voorstel Ion tot grondwetdherzieuing Door zijn bewoegrcdenen op te gaven in een brief aan den president der Kamer gezonden heeft de heor Beeruaert stellig de goedkeuring der goheale oonsi rtatievQ partij verworven Na de verschillende voorstellen punt voor punt besproken te bebbeu zegt de Courrier Wg kunnen niot eindigen zonder ons vortrouwoii te hebben uitgedrukt ia de voofziohligheid der rechterzijde en do wysheid der regeoriiig Werken belde aamon m t de couservatieve elementen der liberale party dun vertrouwen wjj vast dm er oen herziening tut stand zal komen die in vooruiiatrovenden zm rekening zal boude met eischen van deu tegouwoordiaon tyd en do tookomat zoowel als do groote bolangen van hul laad zal verzekeren De radioale Réforme laat zich op de volgende wijzo over do voorstelleu uit De cloricale regeering hoeft gesproken Heloogenblik ia gekomen dal hel liberulismo zich moet doen hooren Hol ia te hopen dut or geen acht dagen zullen vcrloopen of do Uborate voreeuigingen zullen Baraeugoroepen wordon tot een al emeene vergadering en tegenover deze voorstallen van do reifoering een vaslu houding aannemen Zonder twijful zal do grooto meerderheid der liberale voroenigingen misschien zelfa alle de o voorstellen onaannemelijk vinden Zouwel door voorstellen welke up de verguderingon worden aangenomen als door Ie redevoeringea welke de cnndidaten hielden dïu iu Juni werden verkozen hebden de liborale voroeniginson zicb verklaard tegen huiamaiiskiesrecbt en dit vormt don kom dor regeeringsvoorstellen Van 2 847 werklieden in hel Saarbdkken zijn Diusdaï 25 OpO niot aan don arbeid go aan Da landraad tloet een waurscbuwiiig aanplakken waarbij mit zwiiro straffen bedroigd Murd n do werklieden die op de vrgbeid nn arbeid zoudon pogen inbreuk te miikeu Soldaten staiui gereed om re verirokkon Heyder een sociniiitisch gomeentoruadslid te Meti houdt lozingen waarin hg da mijnwerkers nunspoort de werkstakuig voort to zetten De mgnwerker Sohillo dio belaat was to onderhandoleu met den diructeur dor mijnen ia op grove wijze afgewezen De direotour vurklaarde dut bij in geen enkel opzicht zou toegeven Ren paur nieuwjanrsbeschonwingen verdieuou nog onze aandacht De Neue Freie Presse betreurt dat een woarlgk groot ataalBinan niet aanwezig is eu is van meeuing dat het afgeloopon jaar niet veol meer gedaan heeft dan de openbare meontng to domoraliseuren Zouwel wat tyd ala omstundiKbeden betreft is bet land ryp voor verandonng Het volksorgaan Neuea tf tener Taghlatt zegt ilal ucbtorwnarts of vourwuarts ziende men met kraohl herinnort wordt uau de woorden van den dichter er is vorwoestiug ovurul Hot merkt op dat opnii uw de balans van hot nieuwe jaar een zeer ongmisligo uilkomst toont Norgena is lovenwekkend vertrouwen en er is een bïtlore atandoiiatrijd In iedere richtin f hoort men het geschreeuw van pnrtgdwepura clerioalen sntiaf mieten en bet menwe jaar komt beladen met alle zorgen hartstochten en atrijd van hel oude Een ander volksblad ziet grootscbo verwachtingen naast ernattge vrees Do armen de ongolukkigun de verdrukten alten dio geen toekomst schenen te bobben hopen nu niet alleen maar goluoven zelfs dat de toekomst alleon hun behoort De maohligen rgken begunstigden daareiitogun zijn vervuld met vroea en twijfel VermoedüUjk wordt deze miamoedige toon ten deole veroorzaakt door de verraoordermg dor aooialiatisohe liatisoheeu arbeidurabeweging door hetdnjvondar antisemieten door do bozwaron die graaf Tuatfu ontmoet bij het snmenatellon eener meerderheid m het paHeraout bozwaron waarmede de socialisten bun voordeel pogen te doen Wellicht alangt de 6o9tenrijksche ministerpresident die doordrongen ia van de noodzukeigklioid dch in het parlement een meerderheid te vorsobalTen bg dun aanvang vun 18 3 Heden zal hij met de leiders der drie vuorraamsta partgon vnn don Rijksdag de Puien de Duitsohe liberulun en de gematigde cu user va lie ven een conferentie houden Ëen andora nieuwjaarabeschouwing di opmorking verdient vindt men in Bismiirck a orgaan de liani burger Nachrichten Bijna troosteloos achl Bismarck do toestanden ui Duitschland nu bij zelfs goon rgkakunsüliur meor ia Het iirtikt 1 eindigt met de volgende merkwaurdigo verklaring Du uoiugi lioht ijdon in hol nationaal leven van bet Duit cho volk zijn In het afgeluopoii jaar guvormd door do bituugingen i dunkbaarbeiil trouw en vureering diu nun prins Itismarek als vortfiïunwoordiger van den oudon groulen tijd vun a lo zijden des to bnrtolijker ge iraclil worden naarmate de