Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1893

te Amtterdam Van Spbang 1 ekkb Jmhem F H R FOCKKMA Breda Ingen Housz Zoon Veilt Van deb Mandelb Zonen Deventer G Vebheeb Johz Dordrecht Otto dr Kat Zoon Qouda MON TIJN k Cu Oronmgm Mr VAN VlEllSEN TBIP rEITU Haarlem HOLLANDSCHB CrBDIET en Db P09ITOBANK MeE8 U KiTSEHA s Oravenhage SCUUOBMAN I E Ba8 II harhngen Y 0 Fabeb Van deb Woude K t Uertogenboich Wed Joh F vanRhcketobsel Zoon Zaterdag 7 Jiinnari NO 50a8 1893 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van dvertenUön kan gesohleden tot Mn nur des namlddagg van den dag der uitgave Gouda Snetperadriik lan A BiUKKHAN StZooN □ isuwa regeeriiig poogde den itichter van hot Ouitube rjjk in de oogen van bet Uuilsobfl rotk ea bet biiiteoRnd te rerkletDen Ue vrug of de logenwoordigo toettsnd ipoedig ui verbatereo aolit de Hav Nacht moeil k te beaiilwoorden In Pruisen en dus in vule opziobion ook in liet rijk ligt de Iwilissing bij deu vorst f die onafbaiikelyk van de parlementatru besluiten de politifk dt s rijks bepaalt mtnisters benoem on ontslaat Het bUd £ ogt dat hot in d tegenwoordige omstandigheden te hopen is dat het hoofd vau den S aat niet zal nalaten uit de gebeurtenissen waarmede de tryd te en het legerontwerp bedoeld ia de voor bet b hug dus lands noodige lossen te 1 rekken In Btamarck a tijd goU de benoeming eu bol ont lag der muiiBters voor een onaantastbaar reolit der kroon ï e geweien rijkskanaeüer schijn er du andurs over te denken H AKIlTBE ICHTËN OOUda Januari 1893 Ook lieden ii er van de graunmarkt geen noteeriBg op to geven YEEI1A BKT Melkvee weinig aanvoer handel ea prgcen fiauw Vettu varkens goede aunvoor handel ving 22 a 25 et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 21 a 2S ot per half K G Magore Biggen rodel aanvoer baadet vrg wel ƒ 0 75 a 1 30 per week Votte Bohapon goede aanvoer handel flauw 10 a 2 j Nuchtere kalveren redel aanvoer handel minder 5 a fl Aangevoerd Vl partgen kaas Handel matig Istü Qual 27 ü 2Ö 2do Qual 26 i 26 50 Bjter red annvoor handel vlug Owboter r Weiboter 1 20 k 1 30 per kilo BurgorliJke Stand GEBOREX 1 Jan l eendert ouders L van Eijk I ll S Teijgemaii 8 Elizabeth ouilurs E van der Laan en W D iiolstar Wjllera Hendrik Pieter ouders J Smit en W 6 van dor Kraats Burnardiis Johiinnes ouders W M üudijk en B Wieligman Anna Hermina Carolina Cornelia ouders O P A Brok on E H W Jansen Cornolis ouders C van Vliot en J vau Üiermen Esther ouders J de Jong rii K Hnonhout OVKRLKUEN 2 Jan A de Hoop 2 j S M V M deu Kiot 7 m A A Kook 68 j A Koopa D j O J Engelbregt 74 j Ö m ADVERTENTIËN Mjt wederkèerigeQ heüweosch betaigt onder ge teekeDde z Q harteiyken dank aan allen die hem b den aanvang van 1803 blaken van belangstelling gaven Mr M M SCHIM van nsa LOEFF Dankbetuiging Ondergeteekenden betuigen hierdoor gaarne openiyk hunnen dank aan Wel£d Heeren Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek Qouda Toor de aangename verrassing op 4 dezer Dat de sedert jaren toenemende bloei van genoemde fabriek zich ook in 93 weder moge ontwikkelen is hun aller wensch Het Vrouwen en MeisjeRpersoneel HET BESTE Zenuwstillend Middel ia EAU DE MELISSE van Dr KoapiiL dat algemeen in Frankrijk gebruikt ivordt prga per flacon ƒ 0 80 franco thuis door geheel Nederland tegen toezending van postwiaaet Alleen rerkrügbaar by de Heeren FAKMENTIEB I Co Hang 109 RoUerdam ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitentandsehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het AdTcrtentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda BOÜBm WATEBLEMS mTSCBAFFIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 lANÜARI D C W VAN DER LAAR Directeur AUEBIGAN N ATIONAL UW MM Volteekend Maatschappelijk Kapitaal Vijfhonderdduizend DoUars waarop K rourneerd O pCt f 300 000 doll = 750 000 Sed Conraat Reservefonds 34 000 doll = ƒ 85 000 belegd in Obligation dor Stad New York inguschroven teo naino der American Nationiil Trust Company PrMident H A VAN VALKENBDKG doU 300 000 7SO0OO Insclirïjving op Goud OUigatiöii gedaict door onderpand rentende S pCt eu deelende iu de tcinêt m stukken groot 400 doll in Goud of 1000 Ned Courant Het aandeel in de winst over IS92 uit te keeren aan de reeds geplaatste Duizend Obligation bedraagt 8 06 doU = 20 15 per Obligatie of ± 2 pCt en is betaalbaar op 1 Februari a s ten kantore der ASSOCIATIE CASSA te Amsterd m en te Spokane Ue Migatten tffu oêbaar é Ê03 pCt to De InSohrijVtng op bovengenoemde Obligatién ia peogesteld tot dan koara van 100 pCt en loopend i u van af l Augustus jl tot i Januari e k op DINSDAG 10 JANUARI e k van 10 uur des i oormidcUna tot des natniddaga 4 uur ten kantore van da Heeren te Leettwarden A Blobmbkhqbn Zonen Leidm de Lkidschk Banktebsemgiho Maastricht Hering VaijTUorp Co Middelburg J A Zip Van Teïlinokn Nieuteedtep P jBoEN ZooN K Nijmegen Maas WanUche Bank Knbppbrs 8e Co y Rotterdam P J Mindbbop g Sneek BauNiNiNos Ten Catb Utrecht A J Loa N Bc Zoon Fmloo P J Beboeb iTmschoten G J A K Gbobnetbld Zutfen L H DE BiS Co Zwolle Buisman Gkatama Co bij wie PROSPECTUSSEN co INSCHRIJVINGSBILLETTEN vorkrqshaar zyii Dfl Btortingeii kunnen ifuscbiedoii op elkon werkdag van af dün ISdtta tot en met den 16den AMSTKROAM 3 Januari 1893 JANUAUI e k ten Kantore d r Associtie Cassa tegf n afgifte dur origineela Oliligatiën ITaar AMSTEEDAM op Bchaatsea gaande verzuime men uiet te bezoeken Maison Pinksen de üjnste gelegenheid om rustig en kalm maar boTendien overheerlijk te DINËEREN voor billijken prys BEBHEyOBACHX 507 b d Vgielstraat vlak bjj de Munt dus eigenlek in Centrum der stad Alom te bekomen BE mm mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoefid een afzonderlek levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOtt CHKI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enï kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr ijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 26 franco per poet 1 70 Aizoaderljk Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 Januari 1893 Gisteravond werd in iiet Café Unie de gewone balQaarlykBcbe vergadering gehouden van de Werkliedenvereeniging de Vriendschap onder leiding van den hoer C M van der Horst Na oene korte inleiding deelde de Voorzitter mede dat het af eloop n halfjtar gunatig mocht genoemd worden doordien niettegenstaande de vele uitgekeerde ziekengelden nog een batig saldo waa overgebleven van riiim 70 In plaats van don secretaris G de Morree en de commisanria C Nïeuwlaud werden gekozen deheerea Hordijk en van der Horst Na tnededeoling dat do gekozenen hun functien aannamen eti dat bet ledental 165 bedroeg werd de vergadering door dan Voorzitter gesloten Door den agent majoor T A C Termaten is Wopnsdag te fiotterdam A J Boot aangehouden wiens aanhouding door den commissaris van politie te Gonda wegens diefstal van zakken en touw waa verzocht Aan den wedstrijd op sobaatsen to Stolwijk uitgeschreven door de ijsclub Stolteyk is deelgenomen door twintig personen Na eenen vinnigen strijd werd de prijs van 40 behaald door A Hoogend k te Haastrecht de Ie premie van 16 door A Snoek te Nieuwerkerk a d IJael en de 3o premie vau g door H Smits te Strijen Be ijsclub ffVoorwanrts te Borg Ambacht liet op Woensdag 4 Januari aMaar een schnatscnwedslrijd houden waaraan 18 tyders deelnamen De Ie prijs ƒ 30 werd behaald door A Hoocendijk FEVILLETOIM overwol m in Naar het J uiiich VI 16 Hoe pijnlyk het meegedeelde gesprek voor Hermine ook geweest was toch droeg bot goede vruchten voor baar Hare oogen werden er door geopend ze had eon blik in zichzelve geslagen en nu wist ze dat ze Joban liefhad met een ganbch andere liefde dan de vroegere genegenheid die meer overeenkwam met de bartelykheid tusschen broeders en zusters in een welaangonamen famdiekring beeracbende doch ze wist nu tevens dat ze niet hopen mocht ooit de wenschen van haar gemoed vervuld te zien tenzij te kwader ure voor Johan s streven in de toekomst 1 de tijd ook zijn broedorlyke genegenheid deed overgaan in een dieper gevoel voor haar krachtig genoeg om er de biinVende officiers epaulet zijn aanstaande rang in het leger voor op te offeren Maar zoover zou het waarschijnlijk nooit komen zou het zeker nooit komen door haar toedoen Ze was in weinige dagen eenige jnrer ouder geworden ann gemoedsleven door den innerlyken strijd ttis cben van Haastrecht de 3e prijs ƒ 15 door I Kruijt van Stolwqk en de premie b door A Benschop van BergAmbacht Is een man die door zija raadsman verklaard wordtidioot te zijn wieu de cipier der gevangenis geknoemt waarvan de geneesheer verklaart dat hij Ifjdtaan bïjtondero stupidiioit en wien do officier van justitie qualificoert als niet fchrandor intellectueel slecht ontwikkeld enz toorekeabaar of niet als hy diefstal pleegt Ju zei do officier van Juatitis bij ido Haarl Hechtbank on Z E A eischte dan ookH dagen gevangenisstraf tegen den persoon in qtiaestieJob Aöi Sieraad Neen zei da verdediger mr Joh Spoor die op ontalaff van reobtavervolging 1 aandrong De rechtbank zal over 8 dann uitmaken wie ge lijk beeft De Parijscho dames die thïns druk aan schaatsenrijden doen bot ijs ia er in jaran met zoo dik goweoct 1 nu bubbai bare costuuma zoodanig ingericht dat zij zich ala zij vallon niet zoo licht meur kuuneu bozeerou Zij dragen namelijk kussentjes genaaid in hnre mouwen op de ellebogen de knieën don rug enz kortom op nagenoeg alle plekken waar zij onzacht met het ijs in aanraking konden komen Zoo zacht gepantserd glijden zij veel geruster op de gladde baan en de kussentjes staan met beleid on smaak aangebracht niet leelijk Thans is ook bot ambtskostuum voor do leden van den pensioenrnad voor burgerlijko arabtcntiren vastgesteld Hoe bet er uitziet is niet bekend gemaakt gelijk dat van de heeren van bet kroondomein Wy wetL n dos niet of bot groen met züver of blauw met goud is Voor den goeden gang van znken schijnt baar pas ontwaakten hartstochten baarjonk rouwelyk gevoel van pücbt en eerbaarheid dat in elk rein gemoed aangroeit met de liefdo Nu werd ze nauwlettender op baar woorden en haar gedragingen in t bijzijn van Johan dan ze misscliien geweest zou zijn indien do harde maar dnidelijke uitspraak van Reinaert haar niet aan baar zelve had ontdekt en hei was wel noodig dat zij zich beheorsohte want schier eiken dag kwam Johan Perra zgn vroeger en welbemind te huis bezoeken Met baar geheim in t hart somtijds inwendig verteerd door strijd en verdriet uvor baar hopeloos gevoel kwam Hermine er zelfs toe hom dag aan dag op de oude broederlijke wijze te bejegenen en zat ze dicht aan zijn zijde of tegenover hem zijn vroolijken toon op te Tangen terwyl hij vertelde van zijn vooruitzichten in t leven van zijn rusteloosheid om vooruit te komen in do wereld van zijn aanstaand geluk over jaren natuurlijk 1 als hij met een hef en rijk vrouwtje getrouwd zou zijn en bij tsnte Hermine of Eddo beurt om beurt bij zich te logeeren kon vragen om ze in lyn levensgenoogen te doen doelen Hij hnd den eersten stap op den weg die tot dit doel leiden kon reeds gedaan hy dong naar een plaats op den cursus ter opleiding tot officiereu zag met gerualht id den dag te gemout waarop hei daarvoor uf te leggen examen beginnen moes met gerustheid aangezien bij zicb welbewust whs te Kampen zijn tijd niet ongebruikt voorbij te hebben doen ADVEKTENTIEN irordtn geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfagnt het echter noodig dat een ambtenaar wordt uitgemonsterd en eene betrekking niet behoorlijk kan worden uitgeoefend als hij die ze bekleedt bij olücieeie gelegenheden maar een zwarten rok on witteu ilaa draogt AU het niet volstrekt noodig was zou zeker niet van hooger hand bolcostuum worden voorgeschreven Zoo nu voor andere zaken die misschien even gewichtig zyu zoo niet gewichtiger eveneens zoo stipte voorsohrifteu bestaan en nageleefd wordeu dan kanmen er niets tegen hebbon dut ook bepaald wordeof de functionarissen iu t rood in t groen in t gselof in t bbiuw moeten zijn gekleed Arnh Ct In het Maandblad tegen de Fermluckingen leest men bet volgende Jenever beatrijding door molk Wij ontvingen de er dagen een hoogst belangryke modedeeling van de Directie der Wealer Suikerratünadorij betreffende ervaringen bij de werklieden van bare fabriek met afgeroomde melk De werkkracht en vooral de zoo gewichtige factor de werklust werden zeer bflangryk verhoogd tengevolge van bet verkrijgbaar tellen tegen zeer lagen prijs van bacierièn vrijo afgeroomde melk aan iederen werkman die zijn verlangen daartoe te kennen gaf Dat zoowol de werkman als de fabriek de voordeeion van deze betere voeding en grootere werkkracht ondervindt spreekt ran zelf terwijl deze maatregel door de werklieden zeor op prijs gesteld wordt Toen vour eenige jaren in do vergadering van den f Volksbond tegen Drankmisbruik vTTorgesteld werd om aan te dringen op latere opening en vrougere sluitiag der kroegen gaf de Radnciour van dit blad in overweging om indien men iets kwaads aan het volk ontnam liefst iots goeds daarvoor in de plaata te geven en aldus ontstonden de nu reeds bloeiende Volkskotfiebuizen in de hoofdstad waar men voOf geringen prys goede spijzen en dranken dooU geoQ gaan maar integendeel bol gebouw zynerwetonsobnppelijke kennis op den gooden grondslag ter schole daarvoor gelegd hooger opgetrokken te hebben door ijverige zelfontwikkeling Do dagen leB onderzoeks braken aan Joban had wel zeker geen gelejienbeid om zicb gedurende dien tijd naar de familie Uronryp te begeven want hy liet zicb zelfs dea avonds als wanneer men veronderstellen mocht dat hft examen voor dien dag was afgeloopen bij deze niet zien en juffrouw Bionrijp en Hormine beiden zagen hoe langer boe meer met ongeduld uoar hem uit verlangend om te booron of hïj tot den wedstrijd wna toegelaten die aan het eind der baan de blinkende epaulet kon doen winnen i Vf l zi hem goed zou staan ala die tijd oens komen mocht zei juffrouw Hronrijp die trotscb waa op haar veeibelovenden anngeuomen jongen maar Hermine slaakte bij dit gezegde een diepen zucht als eenig antwoord Eindelijk kwnro Johan thuis en bij zijn eersten voetstap in het kamörtjen reeds ontving hijdefelioitaiitis van de hui genooten want zijn gelukkig gezicht kon hun niets anders vertellen dan dat het exnmen nasr wensch afliep tfJa ik ben er door gaf bij ten antwoord maar dat is nog niet alles Wil je wel gelooven dat ik vanilaag tot de wetenschap ben gekomen a veel knapper te wezen dan ik vroeger dacht ooit tezullen worden wDHt is een plezierige ontdekking zei Hermine ik bob bet helaas I zoo ver nog niet ge