Goudsche Courant, zaterdag 7 januari 1893

ipirltoalifin Vtn bekomen Blijkbaar heeft de Directie van de Wetter SuikerrnffiDaderij dit selfde denkbeeld gehad door deo werkmau gelegenheid te geven in plaat Tan water dun bier of jenever iets voedsaamf voor Ufcen prga te bekomen Wg weniohen haar gelnk met dit zeer navolgeni waardige voorbeeld en met de uitnemende uitkomsten van hare proef De genoemde fabriek draagt naar w rerneBen voor ééa derde by in den pryi De heer J F Heebtok hoofden lerw ser te Km terdam bezocht de vorige week met oen zestal tyner leerltnKea bet Blindeninatiluut in de Yostiusstraat aldaar en schrijft daarover o m het volgende aaa het Handeliblad ffDe nieuwsgierigheid van het uitverkoren testal was gedurende ecni e dagen zeer gespannen Den S7d ging ik don directeur een voorloopig bezoek brengen Ëerut sedert eenige maanden voor deze zeer gewichtige rn eervolle taak gereepen heeft de heer H J Lenderiiik piet dien korten tijd gewoekerd en ieder die in de gelegenheid is geweest den hnrtelijkeu en humunen maar tevens hoogst besohaafden man in z jn edelen werkkring te leeren kennen moet van oordeel z le commissie na het overlyden van den wolbeicendfl heer J H Meyer in deze ernstige zaak een uitmuntende keuze gedaan heeft Daarby kan verzekerd worden dat het den hoer Lenderink in deze enkele maanden reeds gelukt is de achting en het vertrouwen van zyne ondergeschikten en medehelpers en zeker ook do warme genegenheid van alle leertini en te verwerven Uit lie schnlil ilyke mededeelintfeu welke de heer Heebitik van zijn leerlingen ontving bleek welken diepen indruk het bezoek dezer modelinnchting op Hen had gemaakt Vooral buwonderdm zg de wgze waarop de blinde kinderen lezen aard rg kt kunde en handwerken leoreu de snelheid waarmede zij pla t en op do kaart weten te vinden ia merkwaardig eu niet het minst het orgel en pianospel Een der jonge bezoekorj zoon van een ouznr meest gevierde orkestdïrectearen schreef e a Ik moet Beggen het pianospel verbaasde mg het meest want om blind pinno te spelen leek mij haast onmogelijk Maar daurom moet u niet denken dat ik het andeie niet mjui ond De heer Heebink voegt hier nog bij dat na het ooneert dat van half 11 tot twaalf u ir duurde de heer Lenderink een waardeerend woord richtte lot zgn moileonderwliters eu hel talryk sudilorium er aan herinnerde dnt het bestuur zeer tevreden is vanneer nieuwe begunstigers van liunne bel anii steil ing in deze zoo waarlgk meiiBohlieveu k inrichting bigk geven De Winsoboter bladen melden omtrent net gebeurde to Sappemeer Ue aanleiding van hot gebeurde op Maandag is te zeeken in het feit dat Zaterdag na eene lezing in de volksbierhalle door Trarailleur alte bezoekers werden gevisiteerd of zg ook vuurwapenen bg zich badden Uuor den commandant toch van bet detachement huzaren den leo tuil Van Overvoldt whs aan den Commissaris der Koningin in OroTiingen een schrijven gericht waarin hg er op wees dat er zoovHel revolvers in het bezit der socialisten waren en waarin bij verzocht bun deze vuurwapens te mogen afnemen braobt Maar dan stelde je de eiaohen aan je zelvenvroeger immers niet heel hoog Johan vroeg juffrouw Bronrjjp wWel tante toch zoo tamelijk U weet dal mjjn streven to n reeds was ernmaal mgn examen voor tweeden luitenant te kannen doen eu er met eera door te komen naruurlijk maar onbekend met de eischen van het programma stelde Ik mij die zoo hoog voor dnt ik meestal vreesde het nooii zoo ver te zu loii brenzen En wat is mg nn gebeurd Ik zal niet naar den cursus gaan als teerling maar als iualructeur van de tweede afdeeling Ue examinatoren hebben mij verklaard dat ik gorust mgn examen voor Iweedeu luitenant zou kunnen doen wat de wiskundige vakken betrefi YiotoriBl Maar waatom doe je dat dan niet F vroegjutfruuw Bronrgp Ik mag nog nint tante I niet voordat ik tweejaren onderolfioier ben en die heb ik dan ook welBoodig om in de dienst en txeroilie rcglementenmeê te kunnen doen zooala t behoort ffJe hebt in Kampen dus niut stil gezeten jongen zei juffrouw Bronrijp weer hem mei bewondering aanziende Ja wel tante I daarmeË heb ik het gekregen Enfin nu nog een p iur jaren on ik zal ze latensohitteren dat je er pleister van hebt Hermine De vooruitzichten zgu goed voor onsjongi ns uil hetvolk die hun beat willen doen om wat te worden Het antwoord op dit aebnireD luidde dat dltblnaens huis niet mocht geschieden maar nel na afloop van eene vergadering Aan deze vergunning werd Zaterdag gevolg gegeven en man voor man onderzocht niet zonder verzet der socialisten en slagen met de karabgnkoUen door de huzaren Renigen werden licht gekwetst een van de verzat plegers die zeker ook al op minder aangename wijze had kennis gemaakt met den f aterken I arm sprong ten einde hut hazrupad te kiezen op bet ga doch zakte er door en kwam tot den bals in het water Door een rgksretdwachter werd hij uit zgu netelige positie verlost TravaiUeur zelf was de laatste die de zaal verliet Nadat men bera verzekerd had dal hem geen leed zou geschit den wandelde bg met zgu moeder naar huis Buiten werden niettegenstaande het onderzoek schoten gelost waarop de wachtmeester der huzaren schoot Ëeuige personen die weerstand boden aan het gebod tHt elkaar wèrdeu met geweld uiteengedreven eu maakten kennis met de kotveu der karabgnen tengevolge waarvan nog twee vau die wapens werden stukgeslagen i o misnoegdheid onder de arbeiders over het optreden der huzaren was groot en te verwachten was het dat zg vroeg of laat daarvan blijken zouden geven Toen dan ook de huzaar Bergama Maandag stroo ging balen uit de papierfabriek van den heer Schotten werd hij door een fabriekasrbeidor bij de keel gegrepen onder den uitroep LJat is een dier kerels die ons gefouilleerd hebben Konige arbeiders zagen in den huzaar den persoon die Zaterdags veel klappen had uitgedeeld Do man werd daarna op ouraenacholgke wijze door een groote overraaoht miahandeld Men trachtte hem in het kanaal te uwen en aan een paal ta binden hetgeen eiudehjk door oen paar oudere arbeiders belet tverd lig outanapte en kwam met i marechaussees terug om procesverbaal te doen opmaken Ze worden door een honderdtal arbeiders ontvangen die beu uiljouw den sarden en alweder door opdringen de mannen in de vaart trachtten te krggen Tevens werden ze onophoudolgk met steenen geworpen waarvan verscheidene raak waren Puyrabroek kreeg een steen voor het hoofd die op de klep der pel afstuitte doch hem bet hoofd verwondde terwijl oen ander een zware kei tegen de borat kreeg Op zelfbelioud verdaobt gaven de militairen daarop vuur waardoor P do Keizer een schot schuin van voren onder de korte ribben in den buik kreeg terwgl de kogel aan den achterkant weer uitkwam NietU gonstaande hy oogenachgnlijk doodolijk gewond ia moei zgn t9estund van dien aard zijn dat er kans op genezing bestaat aangezien de kogul zich bijlangs en niut ddor do teure liohaamadeelen heeft geboord A Blauw kroeg een schot in den buik doch meer langs de zgde B Zwiena een in hel been B ten Caie een in de armen en J Kieka een sohot in het dgbeen terwgl de persoon van W Grasmoijer ook nog geraakt werd De gewonden zijn allen naar bet ziekenhuis te Groningen vorvofrd Niet nlleen echter deze arbeidera maar ook de maréchauBSfSe Puyrabroek had een verwonding opgo oopen en wel een s iode over oen zgner handen Terwgl de militairen terugtrokken uit gebrek aan munitie en nog steeds door de arbeiders met steüuen werden gegooid beerschie er een ontzettend tumult De zwaar verwonden bodeu een vreeseljjken aanblik in t leger Er ontbreken voel officieren nu na die reorganisatie de cursus is uitgebreid de luitenanfinspecteur zal de eerste klasse vooruit laten marcheeron en ik zat mgn best duen om met mijn tweede klasse in t opsluitend gelid te blijven F n is er verder geen nieuws hier tante I We hebben een aardig huisje gebuurd Joban I j want je weet over aoht dagei moet do Levensverzekering met ons afrekenen en ik verlangde er hard I naar om beter te wonen daarom wachtte ik niet langer dan noodig was vNu komen de traotementsdagen dus gelukkig weer terug tante 1 Ja joriiten I en twas hoog tijd ook maar ik mast niet klagen we zgn er gekoraett met iods I hulp en met die der monschen Jammer dat Beinaert boos blijft hg heeft zich niet meer bg ons laten zien I vWaarom is hg toch eigenlyk boos geworden vrueg Joban Je hebt me dat nog niet gezegd tante I uOch hg was niet best gehumeerd op dien dag t zal later wol weer beter gaan viel Hermine eensklaps in Je weet de man is goed van hart maar zjjit toon soms wat te ruw Johan zou je ons by t verhuisen niet wat kunnen helpen vervolgde zij daarop btykbaar om van het gevaarlyke onderwerp af te komeu 1 Wol dat spreekt Wanneer begint het inpakken f terwijl vrouwm Hepen te huilen en bnuuc mannen trachtten huiswaarts te brengen Iteeds met den trein van 3 14 arriveerde de kapitein der maréchauieé s Oosterman te Sappemeer Een onderzoek werd ingesteld en z jHr geboeid werden te Winschoten eergisteren avond onder geleide van twee maréebaussées gevankelyk binnengebracht do personen van Klaas Mulder Siert van der Laan en Berend Bouman du eerste tgdelgk aan de fabriek te Sappemeer werkzaam Ue mishandelde huzaar lag eergisteren ziek te bod Er haersoht na al het gebeurde een zeer gespannen toestand Geheel do burgerij van Hoogeznod en Sappemeer is eenstemmig van gevoelen dat de plaatselgke en militaire overheid na alles wat daar reeds in den laatsten tgd door de socialisten en hunne geestverI wanten is uilgehaald èn tot beteugeling van den I overmoed èn voor eigen Igfsbeboud tot handelen ge noodzaakt waren De antirevolulionaire kieavereeniging Aff fcr a rfe Oranje te Wageningon vergaderde gisteren avond en nam na breedvoerige bespreking met nlgomeene stemmen aan de volgende motie i De vergadering van oordeel f r dat door de gemeentewet de vrijheid v m keuze van een gemeente ontvanger niet tot de aanbeveling van het 1 B wordt beperkt dat waardige en alleszins geschikte ingezetenen voor de benoeming eener plaatselijke betrekking allereerst in aanmerking behooren te komeu dat de uiet benoeming tot gemaeute cntvanger van een der twee aanbevolen vreemdelingen uie t te kennen geeft vertrouwen of wantrouwen in bet U B overmits zoodanige benoeming alleen afhangt van persoonlijke opvatting omtrent meer of minder rechtmatige aanspraken en geachiktheid dat hoezeer ook betreurende dat het D B hierin aanleiding heeft gevonden tot het nemen van ontslag de Eaa l door zgn hnrululingen het vertrouwen der kies erueiiiging niet beeft verbeurd dat het samenroepen eenur volksvergadering om in zulk een zaak als opperste rechter te beslissen een daad van groote onvoorzichtigheid en bovendien revolutionair is gaat over tot de orde van den dag Voor eenigen tgd werd een groote meelfabrikant in België hcschuUtigd zijn meel met niet minder dan ao pCt krijt vervnlscht te hrbben Ue chemische expertise bewees dit onloochenbaar doch daar do fabrikant beweerde nimmer krijt in zijn fabriek gehad te hebben viel de verdenking op den tusschenhandelaar Dit vermoeden werd des te waarschijnlijker daar de geconstateerde deeltjes krijt te groot waren voor de in de fabriek aangewende zeefmacbi nes zoodal de vervalscbing van het meel nn het verlaten der fabriek moest hebben plaats gevonden Doch nu deed zich de moeielijkheid voor dat de plombes aan de zakken volkomen ongeschonden vaeen zooals de falirikant zelf moest erkennen Hoe kon dan de tusschunpersoou knoeien P Door een zorgvuldig voortgezet onderzoek der justitie bleek nu dat de tuaschenhandelaar een persoon ia dienst had wiens specialiteit biatond in het nit en in elkaar zetten der plombea en wel op zoodanige wijze I dae niemand het bedrog kon oonstateeren Voor da Zoodra je maar tgd hebt Dien heb ik nn al Wel neem dan de boekenkast maar voor je rekening om te beginnen dat r heb je toch het meeste verstand van Dat ia juist een corvee naar mgn zin zeiJohan Maar als het soms wat lang duurt omdatik nu en dan wel eena zal snuffelen in uoms nalatenschap zult ge toch niet boos zijn tantoF Haat je bart er gerust aan op jongen 1 t iain lang niet gebeurd En ik zal er nu meer aan hebben dan vroeger tante Daar slaat in die kast veel dat vroeger ragabegrip te boven ging Juffrouw Bronrgps gelaat verschoot eensklaps van kleur ze dacht aan de boozo boeken die haar echtgenoot hoe langer hoe ongelukkiger badden gemaakt naar male hg ze meer bestudeerde Wel bem voor wieii zulke boeken oubegrgpel k bleven I Johan bad zijn rok reeds uitgetrokken on een sloofje voor gedaan opdat de stof zgn kleedg niet zou schaden Jongen pas op zei ze toon Er is misschien wel waf in die kast te vinden dat gevaailgker is voor je ziel dan de stof voor je kleeren Ik ken de titels niet van dat ontuig maar als je zoo iets vinden mochi geef het mg dan en ik zal het verbranden ff ordt vfrvolgd rechters zelven werd deze werkman ni uitgenoodigd BJjn kunsten te vertoooen en met behulp van een paar instrument n ontdeed bij de zakken inderdaad in zeer korten lijd van de plombes om ze daarna weder even vlug er aan te bevestigen zonder dat deze bewerking te ontdekken wns Het Mdbl t d Verv waaraan wij dit bericht OBtleenen ncbt bet voor o ize meelbaudel van groot gtwicht op de o buitenlnndscbe speciatiteil te wijzen n by het plo nlieuren der ineelzakkuB doeltrefTende maatregelen te nemen ter werina van mogelijk bedrog door tuasohenpersouen Prinses Marie vnu Edinliurgh de bruid van den Ruraaansoheu Kroonprins ontvangt zeer fraaie bruidsgeschenkeii Daar zijn er al bg de tweehonderd ingekomen De luien van het Eugelsche en Rumaansche Koningshuis en van het Utiia Hohenzollern geven haar te zarnen een groote ryk vergulde lyst in rococostijl met hunne afbeeldsels tr in ongeveer vijftig portretten Koningin Victoria de grcotmoeder der bruid in het midden en daaromheen de Duttsohe Keiler en 7ijn gemalin Keizerin Frcdorik de Koning en de Koningin an Humanié de Hertog en de Hertogin van Edii bnrgh allen op bun beurt omringd door bunue familieleden Voorts ontvangt de l ruid au Koningin Victoria een groote broclie en oorringen van diamanten en smaragden van hare moeder een diadeem van diamanten een garnituur van diaminiten n aatfieron en verscheidene andere kostbaarheden van ilen Hertog van Edinburgh oen toilet met alle toebebuoren van verguld zilver fiaai bewerkt in 16g en I7eeeuw schen stijl Hare andere vorstelijke bloedverwanten schonken haar allerlei sieraden van edeli e8ieenlen de Sultan vnn Jobore een zilveren thee en kofbesorvies enz De bruid doet by haar huwelijk afstand van alle reebten op de troonsopvo t ing in Kntteland T O O IT E E L Gistereuarond voerden de Fn etniffde Rotterdamsche Tooneeltsleq onder directie der hb Le Gras Haspels hier op het tooneelstuk De Hjndkbfaal van Alphonae Daudet ü ie beroemde romanschrijver wiens Fromont et Riattr Les rois en exil en t Evangéliate ook hier te lande algemeen bekend zgn beeft oen enkele maal ook zijn geluk beprocfO op bet tooneel doch zelden met goed succes Zgn laatste stuk waarmede wy gisteren moobten kennis maken wae nog bet bestu wat hg leverde Naar men n i kwain bij nn du vcrsobijnmg van Ibsen s tiioiiielBtnk Spoken dat ook hier ti r steile werd opgevoerd door een Amstordamsoh geisulschap op het denkbeeld op zijne wgze de erfelgkheids theorie te behandelen Ons komt datecbier niet wnarschijnlyk voor Immers werd Ikdier a vadwr eerst twee jaar na dl geboorte van zgn zoon kraiiküionig en wel zooals ons in het eerste bedrgf werd medegedeetil door een zonnesteek Van berecliteit alzoo gt en sprake en vreemd zelfs was hi t dat zulk een krankzinnigheid den raadsheer J e Cadillon sla voorwendsel kon dienen om het huwelyk te doen afspringen tusscbeii Madeleine en DuÜer Dit nu daargelaten bevat De Hikd rp al verscheidene boeiende toonoelen De beide eerste bedrgven zijn niet bijzonder ondiirhoudcnd dncb bet 3e en 4e zijn goed gesclireven en maken een uitstekenden indruk Over het spel der artisteu dat gewoon ijk zoo groolon lof veriiient kunnen wg ditmaal minder tevreden zijn Enkele van hen kenden hunne rollen niet en hadden te veel de hulp van den souffleur noodig Mevr Beersmans was meer dan eena blijkbaar in da war en by den heer lloiier Paassen kwamen de woerden er soms met horten en stooten uit Het was waarschijnlijk niet bg toeval dal bg voortdurend vlak voor hot soufHi ura bokje zich bewoog Soms maal te bg or blijkbaar maar iets van Tot verontschuldiging moge wellicht dienen dut Daudet a stuk den laatsten tyd ijiot voor t voetliobt kwam terwijl wy gewoonlijk stukken te zien krijgen die nog dngelijks worden gespeeld en waar de actnsen dus moer in zijn hetgeen niet wegneemt dat wg a a een touneelgezelschap lot ons komt dat alom in de kunstwereld zoo hoog staaï aangeschreven eeno voorstelling mo en voideren die in alle opzichten goed verzorgd zij en dat was die van giafasrcn avond niet De hoofdrollen waren in haifaen van Mevr van Kerckhoven Jonkers en den heer Tartaud die de hoofdscènea gelukkig goed vertolkten en tot hnnrocht dedon komen De heer Henri de Vries Mej Alida Klem eu Mevr Burlage gaven liunne korta Wllen verdienstelijk weer Eerstgenoemde was zóó gegrimeerd dat bg allai n aan zgn stom te berken fien was Een afzondeilijk woord an lof komt den eer van Kerckhoven toe die als nde nieuteejackt Optuner een keurig staaltje gaf van tooneolapuelkunst De dramatische schets van Otto Muller Zij wil niet trouwen bad veel succes Wy waren daarbij in de gelegenheid ons te overtuigen hoe de dochter van den geliefden acteur Haspels belooft baar naam eer aan te doen en onder leiding van haren vader een soboono toekomst tegemoet te gaan Ten slolte de mededeellng dat verleden week besloten IS de vennootsohap van het gezelschap Le Gras Haspels dat dreigde uit elkn r te gaan ook na I September as weder voort te zetten zoodat wij hoop kunnen koesteren bet ook voortaan hier geregeld te zien optreden Bultenlandscb Overzicht De werkstaking in bet Saarbukkeu is iets vermmderd er kwamen ongeveer 1500 man meer op toch iB daarmede tegenover 21 0ÜO stakers nog geen sprake van beëindiging van den strijd Daarbij komt dat onder do stakers tjen zeer opgewonden geest heerscbt de lieden zijn opgeslookt en bet zaad is in beele goede aarde gevallen De ongeregeldheden die lot bedeu voorvielen ijn van niot veel beieekenis komt het werkeiyk tot een botsing met de militaire macbt itan kunnen er veel dooden vallen want de mijnwerkers bublien revolvers gekocht Bg do autoriteiten en bij de mgndirectie is het wachtwoord geen zwakheid In do beele streek zgn overal de strafbepalingen aan i eplakt tegen opruiing enz Ufl arbeiders die aan de machines zijn en tot boden bteveu werken hebbtn aanzegging gekregen oat zij dia bet werk staken voorgom zyn afgedankt De werklieden die met meedoen aan de staking hebben natuurlijk veel te verduren al worden zij door de militaire macht beschermd Een atgemeene werkstaking dreigt uit te breken in bet kolenbekken vnn den Kijn Vooralsnog is de ruat daar nog niet verstoord Den Ifie derer zulte Eesen eene groote bijeenkomst van mijnwerkers worden gehouden waar de algenieene werkstaking zal worden voorgesteld Men hoopt dan dit voorbeeld te zullen zien gevolgd door de kameraden in Oostenrijk België Frankrijk eu Engeland L Eclair sprekende van het bericht van den Figaro dnt de heer Floquot zich ditmaal niet weer verkiesbaar zal stellen voor bot voor itUrachjp der Kamer zegt gemachtigd te zijn dit ten slelligste tegen te spreken De beer Floquet blyft tor beschikking lier Kamer als deze hem weer op den vaorzitlerstoel wil plaatsen Opnieniv vraagt de Figaro of het verbond tusachen Frankrijk eu Rusland al dal niut bestaat Er is beweerd dat een geschreven traktaat tot stand is gekömeii Niettemin verketircn zoowel Russen als Franacben in bet onzekere of zij al dan niot bondgenooten zijn Als bet verbond werkeiyk nog niet oestaal z gt de Figaro kan inen er dan zeker van wezen dat bet op het oogunblik dnt Frankrgk uf Rusland ui nood zijn gesloten zal worden Een redacteur van bet blad beeft een onderbond ge ocbl met twee Russische generaals Tdcheruieieff en Komaroff beiden viienden van Frankrijk Da eerflte heeft een veelbotoekeneud zwijgen in acht genomen Da tweede heeft noch bevesiijtend noch ontkennend Beantwoord maar zoowel Tacherniaieff ols Komaroff verklaarden dat Ruslaml veel genegenheid voor Frankrijk koestert en dat buide landen een gemoehschappelyk belang hebben Generaal Komaroff zei zelfs ronduit dat Frankrgk in gevnl van een oorlog met Duiteohlund stellig op de hulp van Rusland zou kunnen rekenen Een schrijver in het nieuwe Duitacho tydschrift Der Neue Kurs schijnt dit ook te gelooven Niets wekte omstreeks bet einde van don FranaobDuitschen oorlog in Zuid Di ilacbland meer vrees dan du bewegingen van het Fransche leger om Belfort Moltke zag dnt de Fraoschen in de toekorrst Ult deze vesting met het grootste gemak een inval zouden kunuen doen in Zuid Duilschland In een belangwekkend artikel over deze stad in Dtr Neue Kurs wordt modegedeold dat Bismarck en Moltke lang strgd voerden over de vraag of de oorlog verlengd m08 t worden alleer om Brtlforl le bezitten Bismarck verzette zich tegen dezen wenscb van den generaalveldronarschalk en kreeg zgn zin Dit was een van de redenen dor talrijke kleine geschillen tusacben beide groote mannen De geschiedenis zegt de schrijver heeft de juistheid vnn Mollke a meening bevestigd Belfori heeft niot alleen het plaatselgk belaig dat Parijs had in 1870 maar vereenigl de strategische voordeden vnn Molz en Straatsburg van 32 jaar geledon De goede verstandhouding met Rusland heeft Frankrgk gesteund bij het versterken zijner positie op dat punt De schrijver gelooft dat ook deze toestand do noodziikolykbeid toont van oeno versterking van het Uuitsi lie leger en dat dit op een oorlog naar twee fronten zal moeten rekenen Naar hel Handelsblad van Antwerpen meldt zullen heden Vrijdag de oommissies van XXI uit d Kamer en ait den Senaat bgeenkoman o i de herzien ings voorstellen der regeering in behandeling te nemen Volgens de ï ress Exchange zal de Kabinetsraad die op 10 dezer onder Gladstone s voorzitterschap zal gehouden worden zeer belangrijk zijn Voor het eerst toch zullen dan do ministers over de Ho morulevoorstellen in hun geheel gediicTllenwisseling houden PETKüLKlJM i OrKERl GE van de Makelaars GaDtzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 6 10 Januari lovering 6 10 Februari 6 05 Maart 6 April 5 96 Mei 5 90 Juni ƒ 6 90 Juli ƒ 5 95 Augustus ƒ 6 September f 6 October ƒ 6 November vember ƒ ö Dooember levenng 6 zeilend ƒ 6 16 ADVERTENTIÊN Heden overleed alhier zacht en kalm na eeno langdurige ziekte en tijdig voorzien van de H H Sacramenten der stervenden onze geliefde Zoon Broeder en Behnwdbroeder de WelEdelgeboren Heer AUGUST ANTONIÜS KOCK in den ouderdom van ruim 58 jaren Uit niiatn van allen Wed A KOCK 3 DE WlTTB Gouda 3 Januari 1893 Voor de vele blgken van belangatelliDg ontvangen by gelegenheid van het overlijden van onze hartelyk geliefde Moeder en Behuvrdmoeder M C STOEL Wed van den Heer A VAN DBR VooBT betuigen w onzen weigemeenden dank J H VAN psa VOORT A P M VAN DRE VOORT geb Danckakrtb De dag van 1 Januari ia my door vele en harteiyke bewyzen van belangstelling en toegenegenheid tot een waren feeetdag gemaakt Allen die daartoe hebben medegewerkt bied ik myn oprecht gemeenden dank aan W KROMHOUT Ja GOUpA Prijsaanbiedingeu worden ingewacht voor 700 Hectoliters GAiSCOKES hetzij voor het g eheel of voor gedeelten daarvan De Cokes moeten direct in ontvangst geno men worden Tan het terrein der gemeentereiniging en uit tiet schip Db Hoop schipper SCHUTTE buiten aan deTnrfsingel te ffourfa Brieven Iranco letters D T S Algemeen Advertentie Bnieau NUGH van DITMAB Rotterdam DAMES Attentie I V Het beste onMhadelylute en f makkelykste poetamiddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoeawerk la de Appretuur van C M MHIIer L 09 v Berlin Beuth Str 14 MoB lettec Md Miioy op naam en fabrieksmerk ADVERTENTIEN in AÜe Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dndelyk opgezonden door het AdvertentieBureaa vsu A BRINKMAN en ZOON te Gouda