Goudsche Courant, zaterdag 7 januari 1893

1893 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ie SS De insendlng van advertentifin kut setohieden tot a4a dut des nunlddaga van den dag der uitgave m MAANIAB 9 Mil AF Groote Uitverkoop a Contant VAN ALLE WINTERARTIKELEJS s GAENEERINGEN ZIJDENSTOPPEN eiiz PT WcgcDS uitbreiding Zie de Étalage q i Wtefeiii è MfiiiiiE Iftarkti Gouda Openljare Vergadering op DINSDAG lOJANUARI 1893 dea BTonds scht aar zal in de Znal KUNSTMIN Sociëteit On jenoegen een Meeting gebonden worden Als preker zal optreden de WelEd ZeerGel Heer Dr H PIEKSON tas ZETTKN ONDERWERP De nTÜMWESTIE Dlêcusëie Gewenscht Namena het Comité H M DERCKEN Voora N B Tot goedmaktng der kosten 10 Cent EntreePersonen die den leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt geen toegang Oa aitgi dezer Courant geacbiedt dagel ks met nii ndering van Zon en Feestdagen Da priJB pei drie maanden ia 1 25 Inneo per post 1 70 Alzondulgke Nomman VUK GENTSN Maandag 9 Janiarl IN 5039 ADVEBTENTIEN warden geplaatat van 1 5 regels k 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen OROOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt Verminderd door sterfte Zeer Nette Cfesteendrukte NMUKAASTJES worden GELEVERD door A BR1 KMA en Zn iouda Snelpersdmk van A Bbinkman Zoon Het groote aantal zenuwkwalen Tan MüuwhoofdpiJD af tot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie beraenberoerte te trote nri ii nog steeds alle raidtlelen door do medische wetennchap üangeweud Kerat nnii den nieuwen tijd komi de eer toe dat zy door het gebruik maken van deu eeovoudigaten weg namelyk langs de huid eeue phjrftiologische ontdekking gedaan heeft die na honderde proofneraiugen thans over de gebeele wereld verbreid ia eu terwyl zy in welensohappülijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menachheid Deze geneeswijze is uitgevonden door don gewezen Officier van Ge ioudhaid Roman Wüissraaun to Vilshofen on berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jwigo praktijk Door wassclimg vftii het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geaoblkte stoffen door de haid enmlddellljk aan net zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeswy e werden werkelyk schitterende resultaten verkregen en zij maakte zoovee opgang dat van een door don uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bioneu korten tijd reeds de 21e drulc verschenen is ¥ Dit boelcje bevat ni0t allots voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwore therapie on de daarmede zelfs in wiinhoptg gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medlSObe bladen die aan deze geneeswijze gewjjd zijn zoomcde afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneoakundigen onder welke P Meniere med dr profoBsor aan de polyklluiek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber m d dr praktiaeerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te CharentOn 8 mitatsratli Ut Cohn te Stettn UrosBmnan med dr arrond arts te Jöhlingen Dr P Forestier geneesherrdireoteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Sobering kasteel Gutenfels Bad Bms Darsea med dr geneesheer directeur der galvanotherapeutisehe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbach arrond arts te ZirknitZi Ober atabsarzt Jeottl mei dr te Weeneni Dr O Bongavel te La Farrière Enre lid van den Conseil Central d hygiöne et de Santé in Frankrijk en vele andoren Aan allen ior zenuwgestel meer of minder aangedaan la of aan zoogenaamde zenuwacbtlghaid Uiden waarvan do kenteekenen zijn obronisohe hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaaadrang groote prikkelbaaheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte golrüHen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselliko zwakte verzwakking vnn geheugen enz en xg dia reeds onder geneeskundige behandoUng geweest zyn maar door do t kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriseere T stoomlooi of zeebadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben on ten slotte zy die vreeS gevoelen voOT beroerte en daartoe reden hebben wogone vorschynselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd auizlng In de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten nu al deze drie nategorieo van zenuwlijdcrs als ook aan jonge mel eS ijdende aan bleekzucht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wiUun voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKK 8t Co Apotheker te Parijs rue de TEcbiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vaii WEISSMAJ i ROMAi Ottd Offioier van gezonrfUeid eere lW der lUliaanBche ffSaoiteitB ordo vaa het Witte Kruis n verder te Inuterdam door H ClEBAS Co Heiligeweg 42 Rotterdam t E van SAKTEH KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg Utrecht WBRÏ PORTON Oadegraoht bij de Qaardhrug F 160 DE NIEÏÏWE LONDON de beate van alle bestaaade HAARKLEURMIDDELEN doet de grijze haren binnen enkele df eti verdwenen maakt de baren glanzend en zacnt ia zeer gemakkel k in t gebruik wordt Terkocht in flacons van 85 en 150 eenta en ia te Gouda Terkri gb ar alleen b A I OATS STEENKOLEN Van af heden ii de p r g 8 der beate KACHELKüLEN 70 et p Hectoliter ii contant vrg te hnis A KAPTIJN FLDWEELBNSINGEL 630 Oouda Jannari 1893 Alom te bekomen SE BOÜDSDEE ME of de besohrflving der Woemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der oartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOI CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te utrecht Prys 80 Cents A BRINKMAN Wie zeker zijn wii de Echte Eikel CaCaO te ontvangen tesaiivngestald en na vele prcofnemingen in d ii handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoamde étabblissement van Qebr Stollwerck te Keulen eiscKa J pT12icfeiieIH Cikel Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagel ksch gebruik een 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeekracbtige drank bij geval van diarrhee slechts met water ia gebruiken Yerkrijgbaar bg de voornaamste H H Apothekers enz f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Kederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 BINNENLAND GOUDA 7 Januari 1893 Loop der bevolking der Öemeente Gouda gedu rende bet jaar 18B2 Op 31 December 1891 bestond de werkelyko baTolkiug uit Mann Vrouw Totaal 943 1060 80087 Vermeerderd in het jaar 1892 door geboorte 432 SR6 787 a vestiging 607 606 1173 10474 11523 21997 897 302 699 10177 11221 31398 door Tertrek 667 010 1167 Bevolking op 31 Dec 189J 9680 10611 Ï0231 Onder dit getal r yn bci repen 124 teauneD en 18 vrouwen di in da venobillonda militaire gebotlwen zijn gebuisrest In bet jaar 1892 KJ n 149 huwelijken Toltrokkcn en 3 eohtscheidingen ingeschreven Id eene gisterenavond gehouden vergadering van De yicluh tot ondtrateuHtng van mtHvermogenden ia besloten ook dit jaar wederom handelend op te treden Daar de winter zich ook dit jaar atreug doet gevoeion en er inderdaad vpel armoede geleden wordt verdient dit besluit toejuiching on ta door ieder weldenkende met genoegen worden vernomen In het begin der vols oudo week m1 door de heeren die genoemde olub vormen een beroep worden gedaan op do offervaardigheid der Goudscbe ingezetenen Ook thans zal dit beroep niet te vergcefa geschieden FEUILLETOIM OVEHWOiNNKN Naar het Duittoh VI 17 ffHé waarom niet verkoopen moeder vroeg Uermiae i Wie weet boeveel dis boeken kosten Al kon ik er rijk meê worden kind 1 ik verkocht ze niet gaf haar moeder huiverend ten ant woord oEen menschenziel ia méér waard dan geldof goed Johaa was intusscben ain den arbeid gegaan maar vorderde daarmee niet veel zoo als trouwens te voorzien waa Er kwam schier geen boek in zyn hand of nadat bij bet van builen met de wiek van tof gereinigd had sloeg hij het open om ten minste We even kennis te nemen van den titel en het bleef Mstal by dien titel niet alleen somtyds vergat Verdiept in t lezen niet enkel bet doel waartoe hg hier met sloofje en slagwiek gewapend voor de kftBt had post gevat maar zelfs de aanwezigheid ▼ an juffrouw Bronrijp en Hermine die hom nu en dan pAe sloegen zonder bt ra door een enkel woord in zijn genot te willen storen De rrvaring heeft geleerd dat genoemde ijtolub tot onderêteutUttg va MMtieriM Ai met verstand fo tact te werk gaat en wiTkelijk die gezinnen giften schenkt welke bet t meest noodig hebben Met volle vertrouwen kan men dus baar steunen In het bestuur is eene kleine wiJEiging gekomen Tot viuopenitingmeester ia benoemd de beer A Sieenama Tot nieuwe leden lun benoemd in de plaats der bh G J A Kerkhof overleden en E van Dantzig bedankt de bh Th J W Peeten en A Jonker Czn De heer T G G Valette alhier lat morgen Zondag 8 Januan des middagi ten 18 ure precies op de bovtiizaal van de Uaroiome iu eene vergadering der afd iouda vau het Alg Neder laudsob Werklieden Verbond eeu voordraobt houden over het Kksreeht oniwerp Woensdag jl was bier naar ona van geaohto Kjjde gemald wordt een vrij xeldïOMn voorkomend luchtverschgnsel zichtbaar Te 6 uur 60 minuten wprd namelijk een groot gedeelte van den floakerea Mw Mw fW whitarheaftl plotseling aU door een tang aanhoudend aeer sterk weerlicht verlicht Het v it blauae licht waa zoo intenaief dat men in en in den omtrek vim het zenith duidelyk den vnrm der afzonderlijk wolken kon onderscbeideö dit licht duurde orastr eks 3 seoonden daarop verdween het doch werd nog onmiddellijk gevolgd door een zeer korte en meer riTOifkleurige flikkering Daar hut Uobt in weetn oord west eu uoordwestelgke richting hot sterkst was is in dete rtchtiiig ongetwijfeld eeu bolide of meteoriet neergedaald welke zelf door de vnj zwaar bewolkte nevelachtige luoht aan het oo i werd onttrokken Weer en wtnd dienende eal op Woensdag 11 Ja Genot P Neen genot waa het niet altijd thana voorzeker niet nu lüj bladerend in Arthur Schopenhauer met verwondering en schrik nalas en overdacht wat daarin zeker door de hand van zijn zwaarmoedigon maar toob welbeminden pleegvader met zwarte lijuen waa onderstreept als om er ieders attentie voor iu te roepen ffLaten wy bet leven vergelijken met een cirkelbaan van gloeiende kolen die op enkele plaatsen koele plekken vertoont een baan welke wij ouophoudelyk mooteu volgen Elk die nog door vnlsohen waan bevangen is en de eenheid van den Levenswil niet doorziet troost zich met de koele plek waarop h j door het toeval gekomen is ot die hij nabg zioh ontdekt eu bij gaal verder voort Doch hy dia het Wezen der Wereld heeft iloorzien is roor zulk een troost niet tougtinkolijk meer Hg aiet zich zelven dan aan atle plekken te gol en trad liefst van de baan af Zyn wil bejaagt niet meur zijn eig n wezen dat bij in de Wereld ats Voorstelling als in een spiegel heeft aanschouwd maar vernietigd het De deugd wordt ascese Het is hem niot genoeg meer andereu lief te hcbbec als rich zeUen of voor bun belang even hard te yveren als voor b t zijno er ontstaat in bera een afschuw van den IjevGoawil die kern en hot wezen van de als jammorvol erkende wereld Hij verloochent daarom dit in bem verschenen door zyn lichaam tevens uitgedrukt aanzijn van den Levenswil en zijne daden komen met eijo natuur nuari ease Harddraverij met Paard en Slede plaata hebben te Zevenhuizen op de Hannipstoot Drie pryzeu zgn daarvoor uitgeloofd Aan de gisteren te Unaslrecbt geboadea aohoonbardrijdory nnmeu deel 14 paren Do prys 86 werd behaald door den heer W P t Jong en Mejuffr M E H de Jong de eerst ie 10 door den heer W de Jong en mejiiür A de Jong de tweede premie 6 door den heer L Kruijt en mejuffr D Oskam De eerste vier personen wonen te Polsbroek en de laatste twee te Reenwijk Rene groote menigte nieuwsgierigen reed aan weersz deo der prachtige banen De Lek werd Vrijdag voor het eerst ovcrgeloopea on hoewel vertrouwd is zij toch niet geschikt om met zware vrachten te worden gepasseerd Het a is niet dik op elkander geschoven en de omstan digbeden waaroDd r de Lek ia gaan zitten zijn zoo bijzonder dat ouden van dagen zich niet kunnen berinneren dat met betrekkelijk zoo weinig vorst de rivier ia gestremd In het Dagblad van Zuid MoUand en ê Grawif hoge leest men het volgende Een hooggeëerd stadgenoot ds J Herman deRidder is gisteren in den ouderdom van bijna 78 jaar ontslapen De overledene was gedurende 34 jaren 1868 1687 predikant bij de KemonstrnntaohGerefor in erdu gomennto alhier na eer t gedurende eenjaar te Boskoop 6 jsren tu Waddinxveen en 6 jaren te Gouda het Evangelie te hebben verkondigd Hg kwam bier met een eervolten naam ook als letterkundige en banilhaafde die op sohittorende wyze De Evangelisch geloovigB richting welke hg volgde vond instemming bjj zeer velen en do bezielde vorm in strijd Hg houdt op tets te willen hij tracht zioh aan niets meer te hoohtou ranar zoekt daarentegen de grootste onverschilligbeid voor de dingen dezer wereld in zioh aan te kweeken Zeer begrijpelgk waren dezo regels Johan Perra niet en vroolyk vond hij ze evenmin ze kwamen lijnrecht in strgd met zijn verieugfn om vooruit ta komen in de wereld Hij stond stellig nog op een dier koele plekken en zag er daarenboven eene ia do nabijheid neen niet in de nabijheid maar op grooteo hoewel niet oubereikbaren afstand nog dia door een luitenant een kapitein een generaat werd ingonomen zyn eigen naam dragend Zou hij dan niet tevreden kunnen leven in de jammervoJle wereld P Het streven alleen om daartoe te geraken prikkeb e zijn tegenwoordig leven reeds en prikkeling was genot Hij had uu reeds een gevoel van tevredenheid met zijii lot omdat de hoop hem voorlichtte op zijn pad Dat de verwezenlijking dier boop zijn zielsoog voor vroeger nooit vermoede nooit onderbonden levensellt nde moest openen kon hy niet gwlooven Een troosteloos eeu jammerlijk boek eoo eeI begreep hij er wel van Toch bladerde hy nog vorder want bet vreemde trekt den menscli en vooral de jongeren van jaren aan Hij kwam ter plaHlse waar Aribnr Schopenhauer vreezeri ie dat tiet consequent doorvoeren van zijn pessiraislischo theorie tot zelfmoord als boo Ste toppunt vnii vernietiging ilea Levenswil zal leiden