Goudsche Courant, maandag 9 januari 1893

ONZE ê k Hatuur Wollen mir rtot Dl o lABOBa iVl dyagen voortaan nmretaatund gedeponawd merk óxa etlquat De uitgaf deiet Conrant gesehinlt dagelgki net nitaondering van Zon en Feeatdagan Ds pry par dne maanden is 1 26 nan per poet f 1 70 Aliondetiyke Nonuner VIJF GENTEN Bi de firma P B van Dltmor te Utrecht is het eerste nummer versohensfc vau het weekblad ffieUr tpori Het bestaat uit 4i te bladen benevena een geïllustreerd Zondagsblad Hot doel dor opriobtïng van dit blad is gelyk men weet nieuw loven te brengen in de Hollandaohe wielersport en fabrikant en wiwlrijder nader tot elkander te brengen Voor zooveel w na een vluchtig inzien kunnen oordealeo beantwoordt de inhoud van dit eerste nummer aan zijn doel Het behelst o a eeue eerste reeks van ingekomen antwoorden op de vraag Wat is wieleisport F Een grappenmaker beweert dat wielersport het middel is om den zptol van het verstand naar de dijen over te I brengen een politicus meent er de oplossing van l het sootale vraagsiuk in gevonden te hebben pHoo I kan men lange vreadzamen weg zonder bloedvergieten eene omwenteling teweeg brengen die bet evenwicht niet verstoort een idealist venekort dat wielersport is de moest practitobe genoageljjke en bewegelijke uit en inspanning der wereld In het tweede nummer zuUen de verder ingekomen antwoorden een pliatg vinden en tevens de naam worden genoemd van den winner of de winster der gouden me laille te Leeuwarden A BLOKHBERaEN Zonkn Leiden de LliiMCBl BiNKTlllEBmoiNO Maattricht HRftlNQ Vrijthoff b Co tliddeUurt 3 A Zip t Van Tïtliboïs Nieuicedup P GwtN Sj Zoos Maa fc WaalKbe Bank KmPFlu Co P J MlNDEHOP BauNlNlMoa Ten Catb A J IjO an Sc Zoon P J Behgm Wtmchoten O 3 h A K GBaBNITlLS Zutren L H Dl Bi k Co ZtmIU BuiSMlK BuiTAMi Co Een tad door water verwarmd Boiae City Idiho zal met heet water verwarmd worden Heet water is een wolbekende wyzo om private huizen en openbare goboawcn te verwarmen maar dit is het eerste geval waarm men een gehaele stad op deze wijza zal trachten van warmte te voorzien De uitvoerbaarheid van dit plan wordt verzekerd door de En de pen ontviel haar hand een ik teeken niot nooit Ja heen nut dat geld sprak ze toen gejaagd en op nauwel ks hoorbaren toon vMaar juffrouw 1 wat is dat nu Ik begrüp u niet aprak de bediende en meenende dat züeensklaps met wel geworden was ging bij naar de deur en wilde die openen Doch zy belette hem dit Neen vrees niet sprak ze nu reeds metvaster slem Vl weet wat ik doe nu weet ik het acht dagen lang wist ik het niet maar het ia voorbij Wat ik doe it goed en ik dank er God oor Zog aan uw heer dat ik het geld metnemen mag Het zou mij geen zagen geven jMaar het proces is immers in uw voordeel beshst juffrouw Doe wal ik verlang omdat het goed is vervolgde de weduwe roet stralenden hhk en vraag niet vorder Een rare goschiedeuis zoo iets gebeurt zeker niet voor den tweeden keer lo mijn levon al word ik honderd jaar zei de bediende terwyl hij de geldbiljetten opnam en in zijn portefeuille borg Maar wat ja uu weet wist je vroeger toch ook juffrouw Dronrijp Geloof me de patroon zal metdie zauk verlegen wezen Neen dut wist ik nÏBt mijnheer Goh kom juffrouw de heele wereld wete het immera h1 hoeft partij het onmogi yk kunnea m mms 9 im af Groote Uitverkoop a Contant VAN ALLE WilSTERARTÏfiELEJS a lTEEEIUaElSr ZI JDEÏTSTOFPEIT enz 1 Wegens UIlbreidInK Ziede Étalage Wislf 11 k Mffimftii Markt Gouda ilIEMN miONAL TSnS T D0MPAH7 Volteekead Haatsdiappeljjk Kapitaal Vijfhcnderdduizend Dollars waarop Kcfouroeerd 60 pCt f 300 000 doll = 7S0 000 Ned Conrant Reservefonds 34 000 doll = 5 000 Cfoud OlsHgatiëii belegd ib Obligatiea der Btad New ïork ingeaebreven t ame der American National Truat Oompany Preaulenl H A VAN VA iENBORO doU 300 000 Insclirijving op 760 000 gedekt door onderpand reuteiule S fCt en deelenOe tu de iutt in alukken groot 400 doll in Ooud of 1000 Ned Conrant Het aandeel In de winst over 1892 u te keeren aan de reeds geplaatste DulMndObÜratlön bedraagt 806 doll = 20 15 per Obligatie oldb 2 pCt a is totoalbBM op 1 Februari as t n kantore der A8S0CIA TIE CAÖSA te Amsterdam en te Spokane lie Obttgatte fl baar A 103 pCI in l ii De InSOhrtJvlng op boron eno inde ObliRatien U opengo told tot den koer an 100 pCt loo nde re te af 1 Tö jInU ARI e Tan 10 uur de roormiJdaK lot do namiddag 4 uur ton kantore van do Hoeren te Atuterdam Arnhem Bré U Dein Devmter JhririKU Gouda g GrmtHffeit Haarlem fOraeniage H harlxngen fUtrlo etlKmi ViN 8PR4NO k Deihb r H k R ÏOCKEMi iNOEH Housz k Zoon VlN DEI MiNbELK t ZONBN y megen Botlerdam Sneei VIrecht Fenloo G Ve i Johz Otto Dl Kat k Zoon MONTÏJN k Co Mr VA VllBSEN Tllp rilTlI UOLLANDSOHE CMDIBT OU De positobane Mee Ii Kitsbha SomtiBiiAN k l Ba Y O FabebIiVandbbWobde Wbd Joh F va Buoi tomel k Zoon bü ie PK08PECTO3SF N en 1N3CHBUVING3BILLETTEN erkr J5baa un De lortiagan kunnen goecbioden op eiken werkdag an at den ISden tot en met den IBden WNUAEI e k ten Kantore der AMooilie CaaM togen afgifte der origineel Obligatlén AM8TKKDAM 3 Jann ri 18BS BLOOKER CACAO t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts f 1 60 0 85 ƒ 0 45 pr Vi kilo bna pt kilo 1 pr Vs o Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig BLOOKER s CACAO t fijnste merk aaavmac geT lopor op JAKSZN k TgiATOi WestnTWii Verkoopers Van EDE van der PALS te Oonda A H V KADUNG te Bodegraven VAN J Belangrijke Verkooping Tl alle afkomstig vim de geboaweo der Internationale SporttentoonntelUng te Sche mngen j Ten oTer tB8n an Notaris B L mg 1 0BFF te Schevtningen zal op het terrein der gebonden Internationale Sporttentoonitellinge aldaar in bet openbaar worden verkocht BHangrljke Partijen HOUT IJZBB en GIjA hoofdzaketyk bestaande utt seer goed Zaag en Werkbout Batting gescbaafde en geploegde Deelen ongeschaafd Hout en een groote party Lysten ene in rerschillende lengten en zwaarten Voort een groote party IJZGRWEBK bestaande nit Trekstangen Beugels Bonten KoppeiyBer Hoekycer enz En een groote hoeveelheid Spiegel Venster Bartleji en Cathedraal GLAS in direrse kienren en afmetingen TB VEILEN Maandag en Dinsdaj 9 en tO JANUARI 1$93 laandaij 16 en Woensdag l JANUARI 893 Maandag 23 en Donderdag 26 JAEARI 1893 telkens aanvangende des voormiddag ten 10 nre Alle breeder en nader omechreven bfl veilingboekjea welke gratis verkrijgbaar zyn ten kantore van Notaris LOEFF Prins WiUemstraat 19 t Schmmingen Voornoemde Hont IJzer en Glaswaren znllen telkenmale 2 dagen voor de te houden veilingen van des morgens 11 tot de namiddags 3 uur ter bezichtiging zgn Firma J WELTEB MAGAZIJN VAN CORSETTEN ONDERGOED voor Dames en Kinderen LUIERMAND enz Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagfgon voor f 7S franoo alle Stations dervoorraaligeNed Rhfln Worden ook CONTRACTMS OBSLO IBS voor franco aan hui te bezorgen A KAPTIJir Gouda Not 92 Fluweelensingel 630 Uouda Snclppredruk TBD A Buinkhan Sc Zoom N 5040 1893 Dinsdag 10 Janaarl GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad coor Gouda en Oniatreken ADVERT ENTIBN worden geplaatst van 1 IS regeli 50 Centen iedere regal mearlOCenten OROOTK LETTERS worden berekend naar plaatsmSmte Bovendien worsen alle AdvertpntiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk dea Maandag verscbijnt oe insenmng van advertentl n kan escbieden r n r de namiddags van den dag der uitgave ieder persoonlijk zijn stembiljet slechts aan Ketitambureau £ al kunnan invullen Op welke manier dit laatste cal gebeuren zal geregeld worden btj algemeone maatregel van bestuur nadat het ontwerp is aaugenomen plannen veel leer vevl geld noodig is Nooit deed sij te vergeeft een beroep op Uwe mihlheid en ver trouwt dal wanneer Ejj deke week tot U komt blij ken zal Gjj erenals altijd de armen ia once ttad een warm hart toedraagt en hunne noodea zooveel mogel k wil trachten te leningen Het Bestuur E L E TIM DAKTZIG Kare Vooraitter J VAN GALEN Voorzitter M VAN AALST Vice Voorzitter J L VAN EUK Secretaris A C COSIJN Vice Becretaris A J IJS3ELSTUN Cz Penningmeester A 8TEENSMA Vice Penningmeeater 8 P VAN DEB KLEIJN Ja A HOOGENDUK J VAN ESSEN P J J HÜIJBREORT Th J W PEETEB3 A JONKER C Gouda Januari 189S BIN JIENLAND OOUDA 9 jRnu ri 1893 I Tot predikant bij da lemooBtrantaohe gemeente tlbier ü beroepeo de hti r B Ttdtiman Jz pra i diksDt to Hurlem Do IJêclub tot onJertteutung van miwermogenden Ihior beeft de volgeod circulaire renpreid Stadffenooten Wederom i de winter daar en releo Uwer Tragen 1 ffZou de IJao ub tot ODdersteuniDg van Miarar mogenden dit jaar niets van eïoh doen booreo P Welnu de vraag of eij EicU ook thans Aan de armenzoif zou wijden is door haar in ornatige orerweging genomen en na ingewonnen informatien en eigen ondei soek gebleken dat optreden allasEinB gerechtvaardigd IS Gisteren trad voor de afdeeling frGouda van het Algemeen Noderlandsoh Werkliedenverbond op da heer T G G Valette met het onderwerp Het KiesreohtOntwerp Ba spreker zatte op een duidelijke wijze dit ontwerp uiteen hij zeida dat bet door da vorige regeering reeds was betoogd dat kiesreoht uitbreiding noodzakelijk waa en dat deze regeering met het indienen van dvt wetsontwerp duraau uitvoering had gegeven Volgens sommigen zeide spreker had de Minister met de indiening van dit wetsontwerp arl 80 der grondwet overtreden doch de beer Valette betoogde dat dit het geval niet was Hat oouloir steUel dat in dit ontwerp is opgenomen zal in het vervolg noodzakelijk nuken dat Alhoewel de prijs der meest benoodigde levensmiddefón lUt ja tü mm hoog ia als anden jarwi laat rich daartegenover de alom hoerschonde werkeloosheid ook in deze gemeonte veef meer geToeleo Het is daarom dat indien ay door ü daartoe in staat wordt gesteld waaraan zij geeDsrioB twijfelt voornemcnB is aan de meest behoeftigou in onze stad op de wijze zooals zij dat andere jaren deed eenige extra bedeeiingen van levensmiddelen brandfltoffen en kleodingatukken en aan een ISOt I kindoren uit de meest arme gezinnen een warme maaltijd met de daaraan voor de ouders verbonden bedeeting te verschaffen Van Uwe milde bydragen zal het afhangen of zij aan haar voornemen om aan bare bedeelingen oene dagelijkache brood en koffiebedeeüng te verbinden waarvoor tij gaarne tjjd en krachten wil beschikbaar stellen gevolg kan geven Onnoodig U te zeggen dat ter uitvoering barer met afgematheid in brit e ontstoken oogeu smeekte zij niet om den zegen var haar Vader in den hemel over den arbeid bart r handen noch over bet leven barer ziel op den aangebroken dag 2oo gingen de dagen voorbij eo Hermine sloeg haar met zorg Johhn Perra met echrik gade De dag der afrekening verscheen de advocaat van juffrouw Bronrijp als hebbende daartoe de geldan van partq ontvangen zond met het bedrag der achterwege gebleven uitkeering van twee jaren twee duizend gulden met de verschenen interesten I op den gestelden dag zijn bediende ten huize dez weduwe om de uitbetaling te doen Hij werd door juffrouw Bronrijp in het voorkamertje gelaten zg bleef met hem alleen en sloot de deur van het vertrekje dicht Zij had geen kleur meet op haar wangen toen hij het bedrag in bankbiljetten op de tafel logde Wilt u nu deze kwitantie teokenen juffrouw F vroeg de bediende Zij nam een pen maar haar band beefde zoo geweldig dat or wél een inktvlak te voorschijn kwam op het strookje papier maar geen enkele letter van haar naam Eon groote zwarte vlekl Een mensohenziel is meer wnnrd dan geld en goedl I f t Was of het daar eensklaps geschreven stond met die zwartö groote vlek op het eerst zód reine on bezoedelde papmr f1bx 7lTjbto1v7 OVERWOINiNEIN Nmr iet DuUuh VI 18 Ze kon ze mocht immers niet anders dan haar lippen sluiten over den dood haara mans ten eindehet leven de tookomsl barer kinderen niet verlorente doen gaan i En ze nam het beillooze boek dat getuigenia der waarheid gaf uit den mond van den scbnldige en zij legde het op het vuur en het verbrandde tot ach in den gloed Niemand zou het vernemenl Niemand Ach hoe bleef het branden in haarghart dat bewijs van schuld Hoe onrustig bleef haar gemoed boewei ze met gesloten lippen omging in haar klein kamertje zoo til en in zich zelve gekeerd als vreesde zij dat een enkel woord verraden kon wat in baar ziel bleef leven en etryden En des nachts als alles stil was om haar heen ontsloten zich haar lippen en lag ze te prevelen in zich zelve maar misschien voor t eerst van haar leven bad ze niet tot Ood en als ze opstond naden rusteloozen nacht