Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1893

bat bericht De braakloop heersoht tegenwoordig terk in Berlijn e helaas in hevigen gruad toodatdikwijls de dood reeds weinige uren na bet uttbrekenvan de ziekte volgt Zonda eblaS Om het verschijnsel van de ster van Bethlehem astronomisch te verklaren geven de geleerden zich reeds redert aloudoo tyd veel moeite Kepler was de earate die bet vennoedeo uitte dat de ster der dria wgzco uit hot 0 ten door een conjunctie van de planeten Jupiter en Saturaus zou kunnen worden verklaard en bij ondernam zelfs de taak de tyden te berekenen waarin zulke conjuncties plaats gehad baddeu In de laatste jaren is deze vraag weder herhaaldelijk opgeworpen en onderzocht zonder dat bierbij iets werkelijks was uitgekomen Onlangs beeft nu de Ëngelscbman J H Stockwell naar aanleiding van bet prachtige verschijnsel in Februari van het vorige jaar toen Venus en Jupiter in conjunctie kwamen de aaak weder behandeld en ia bierdoor tot het resultaat gekomen dat het voorval waarvan de bgbel verhaalt niet door een conjunctie van Jupiter en Sttturnus ook niet door eene tusschen Jupiter an Mars of Venus en Mars maar wel door eene conjunctie van Venus en Jupiter de beide helderste planeten voldoende zou kunnen worden verklaard Hy heeft opgemerkt dat beide sterren zicb den 8sten Mei van het jaar 6 v Chr zoer dicht bij elkander bevonden en een opmerkelijk en schitterend versehijnael moeten hebben aangeboden terwijl zij zicb eenige uren vódr zonsopgang als een enkele ster iu het Opaten aan bet oog voordeden Dit tijdstip twee jaar min vijftig dagen vóór den dood van Herodea stejnt volgens Stockwell goed met het bijbolsoh verhaal overeen want het is waarschijulijk dat het bevel de tweejarige en jongere kinderen te dooden eenige mnanden óór den dood van Herodes afgekondigd werd en de grens van twcö jaar zou een overvloedige ruimte hebben overgelaten voor iedere onzekerheid met betrekking op iiet verachynen van de ster zooals z j door de Wijzen was medegedeeld Wanneer deze beachouwing juist is dun zou Christus reeds in Mei van het jaar 6 óór onw tijdrekening geboren zyn en wanneer hij ten tijde van do volle maan voor Paschen op een Vrijdag gekruiiigd weid moet dit den Sden April van het jaar 3a volgens christelijke tijdrekening hebben plaats gehiwl daar er tusschen de jaren 6 vóór en 60 na christelijke tijdrekening geen andere volle maan tnet Pascheu op een Vrijdag viel Christus zou dus bij zijn dood 38 jaar oud geweest zijn Of de historici ann deze verklaring veel zullen hebben is de vraug daar het optreden der Wijzen zoowel uls de kindermoord te Bethlehem historisch niet bewezen zijn De uitvinder vart de lift Volgens bet Leipiiger Tugeblatt beeft Andreas Giirlner de stichter van do koninklijke modelleuvdrzameling te Dresden di lift uitgevonden Gartner whs eerst meubelmakersknecht en is in 1664 te Qtiatiz in Oberlautïtz geboren Door zijne reizen en studiën kreeg hij een groote kennU van zuken in l bijzonder van da artilleriewetenschappen Toeu hij oud en ziekelijk was geworden en slechts met veel moeilo trappen kon klimmen vervaardigde hy iu 1717 een toestel waarmede hij tut in de bovenverdiepingen un zijn Huis kon komeu Daar bet toestel doelmatig bleek te zijn werd Maar ons aeld dan moeder F vroeg Hermine Ons geld was bet niet kind a itwoorddezij al hebber wy hel proces gewonnen Gg zytoud genoeg om to begrijpen wat ik meeu Hermiue ten laton wij daarmee tiet verledene vergeten of altKans beirraven in ons hart Hermine brak iu traoen uit js aij was oud genoeg om te bagrgpen wat moeder bedoelde en zg wi ende ueenl niet over het verloren gold nog niet maar om iiaar verloren vader En gij mijn jongen myn Rddol ging juf frouw Bronryp voort gij zult uw school verlatenen een ambacht loeren of ik al een kantoor oorje zoeken als ge dat liever hebt Ik kan niet anders kinderen I maar ach God I hel valt zoo hard zoohard Ik begryp tiu roéér van het lijden mijns nngelukkigen mans vervolgdu zij zachter als tot zichzulve Toun zeile zg zich neder op haar stoel en haar hojf l buigende op de haudon liet zij haar traneu stroomen Moeder zei Johan naasl haar komende terwijl hy baar een kus gaf op het voorhoofd onderwylzij tot hem opza wMoedwr ik heb u liever dauooit te Voren na dezen gewichtigen tlag Hoe hebik nog kannen twyfeleu atn u besluit ofschoon ikin hal eerste oogenblik misschien zelf aanleidiug gaflot uw weifeling door mijn ondoordachton uitroep ordt tn ol d i WKHghwd rftD hsato bronoeD op eeo afsund raa nog fMu myi Tao die tlad waar atrooiDea heat water Kit diepe arteaiiehe patten te Toonchyn komen Dit heete water i met pijpen itadwurta en op de gewone wiju in i boawuo gote£d wordau De ated brengt looveel In rekening dal da kokten ongeveer de belft xuUen zgn ran die van kolenrarwarming Dit Byateem komt soo na mogelyk het ideaal vao TerwarmÏBg nabq Donderdag alond te Heercnvean teracbt Koert Xylud kaïtelgu i Haularwijk naar da lareohuitting ferveien ter cake dat bij bij geleganhuid eanar ten xijne huize gehouden bijeenkotnat Tan arbeiders een aanipraak howlande aan bet slot daarran bad gelegd wij moelun alleu werken daar ia niemand te goed Toor maar paa op en weik niet rergeefa n zelfs oni smerig kouinginaf ije werkt uiet en die geeft men dagel k auderbalf duizeud galden Beklaagde weet zich niet meer te barinouren dat h j die woorden haeft gezegd maar geoft te kunnen dot bat wel zoo zal zijn waiint er de getuigen de twee elüwnhters Das en Huiamau rerkUren dat bet werkelijk zoo is terw I verder uit da door beklaagde by dan rechter cummiasaris afgelegde verklaring blijkt da bjj toegeeft dat diewoordec zijn ie werkotyk geuit eene büleediging voorde Koningin bevatten en hij spijt gevoelt ze te bebben gebezigd A déofaarge wordt varder gehoord du beer Hepkema die ala d kundixeeenige modedeelingeo loet omtrent h et woord smerig in h t Fricsoli boewet dikwgia met aaiia andere boteekenis n l die van kleiu nietig Buarrig waarvan der lanffen Rede kuner Sin ia dat het woord nu eena wet dan weer niet een belaedigaude beterkenia heeft afhangende van don ton it la mueique Het O M oordeelt het te last gelegde wutiig eo ovenuigand bewezen on vordert beklaagde veroordaeliDg tot 6 maanden treiiaagantsalraf Mr Burger ambtshalve de beklaagde als raadaBtan toegevoegd bvgon zyu pleidooi mot te zegxen dal hij onaangenaam was verrest d or de medudeellng dat hij belast wu met de verdediging van dezen beklaagde welk onaangenaam gmoel ur niet op waa Termindard toen eitkele courauten het voorstelden als iiam bij gobt et vrijwillig de pleitbezorging van bekl op EioÜ Kieta nu is minder hut guval dan dit Voor h ïeon t ekl bail gedaan bud sprekar leer gubcoht aan het koninklijk gesluüht dun ook geMuerlei sympathie K ii wanneer de velen die zicb naar deze erecfatzitting hadden opgemaakt hoopten dat ij tbaiiB nog eens ntewa belet digingen zouden hooren stapelen op die r eda hadden plaats gehad hetwelk zicb in deze recbtzaal wel eens vroeji er bad voorgedaan dan zouden zij zeer bedrogen uitkomeM Daarna overgaande tot de meer juridische bt spreklug Tan de zaak betoogde spreker o a dat bet gebekigde woord smerig niet was van beloedigeiide strekking vooral niet iii het onderhavige redeverband waar bat maar da strekkiug had gehad om de tegenstelling te dotn uitkomen tusschen bet groote Iraotement genoten door eena nog zoo kleine en jeugdige persoon Dit atles uitvoerig besprekende concludeerde spreker ten slotte lot vryspreak en vroeg daarenboven anmiddell ka invrgbeidstclling van beklaafide welk verzoek nadat was gere en edupliöperd door de j eobtbank niet nortl ingewüligd Uitspraak Donderdag a s benrijzfln Partij zou ook du kans van het ptoces nooit gewangd hebben tot elfs in de laatste ins uniie toe nis de diraettiuren uili du Levensverzekering de kosten zelf hadden md eten betalen manr t is gotf t riemen anydeii van wns and rs leer Bij de Keluige erhooren is zoo pree veroomen en uit de ongelukkige xemoadsstemming waarin ds slechte staat der nu ontbonden Maatschappij ran Tarquinus uw echtgenoot destijds gelicht had liet zicb zoo veel afleiden dat mgns inszions bij de rechtbank zelf het vermoeden vai onlydigen dood is gerezen maar de reohlbank bee u iu t gul jk gefield nsluurl ik wait bewt zen wbrdcn kon het nooit en iu zoo n geval n o degene die da vruchten plukte dut is hier de Levensversekering ook de lasten draden dat wil hier eggen da uitkeoringun doen Toe wees niet dwaM julfrauw I u em dat geld geruit Ik wil het wel met je deelen dan draag ik de helit van ja gfwetenssebuld zoo tie b j zoo n sifnpdle hiatoriu tegauoTer een rykeLeveusverzt kiiring MaiUschoppij te paa kwam Nooit I zei juffrouw Bronrjjp Nu mindernog dan vroeger nu Ik weet hoe de wereld mijnechtgenoot reeds veroordeelde zonder bewijs voor eyn ebuld Omdat het lyn naam gold heb ik langnwaifeld zoo ik naar uw woorden handelde aouIk nog schuldiger worden dan ik geweest zou zyn ali God mg niet had gered uit den bo isen stryd Het zy loo juffrouw I lic Hoop datje er nooitipijt van zult hebban Tweeduizend gulden ruim Hei is den dnttaehM officierrn ten atrengate Te boden Ooit in hat openbaar in burgerklaadiug te Taraebünen Zelfs voDnaar zij met verlof zya moeten zij attyd hanne uniform dragen Ken zekere luitenant Schmidt die d ciiatlemin ala burger gekleed was bad zoo al een beelen tyd rondgeloopan toen h plotaaling op den boek van eaa atraat onvarwaohta 66t zyo kolonel atond Luitaiuat 8oh idt rerloor echter ajn tegeuwoordigbeid van gent niet n sprak met eranderd stengaluid tot den hoofduffieiar S udt u mij ook kunnen zeggen mynheer waar luitenant Öcbniidt woont ik ben een broer van hem eo kom hem eena aan bezoek bresgeo zonder dat ik hem vau te voren heb geschreven Do kolonel gaf da verlaagde inliebtiog n Schmidt haastte zich naar huia en trok zoo snel als maar eonigazina mogelijk woa zijn uniform aan Hy dacht dat hy zyn overste om den tuin bad j geleid maar toeu hy den volgenden dag den kolonel I ontmoette zeida deze Luitenant Schmidt als Uu broer nog eens een onverwacht bezoek komt brengen by u don zal ik I hem dertig dagen provoost geven I Zoodra erge oeue beamettelyke ziekte uittbreekt en de lucht dus verpeat is verwijderen de vogelsziob Hiervan zijn reu aantal in t oog vallendevoorbeelden Bg gelagenheid van eene cboleraepidemie in het jaar 1863 werd in Ratzeburg opgemerkt dat by bet uitbreken der ziekte al de kraaienen kauwen uit den omtrek verdwenen waren enniat terugkwamen voordal de epidemie geweken was Iels dergelyki wetd io het jonr i8B4 in Muncheoopgemerkt L it de provincie Hatiover bericht een ingenieur flilen omvangrijk wrrk hield mij een geruimen tyd in Dnssel op Uedurende mijn verblijf aldaar bruk rondom h t stadje de cholera op eeu hev iga wijze uit De bewoners van Dassel klemdeit zich vast ftau de bewering dat er ui Imiiau woonplaats nog nooit eene bosmettolyko ziektu v u een of anderon aard gohearacbt had Manr plotseling brak de cholera daar ook nit Op zekeren ochtend meende iic toeu ik myu v Snater opende een slechte lucht te bespeuren en op straat zng ik de menschen de hoofden bij elkaar stuken Niet veol goeds vermoodHiide bezocht ik den koopman Ohrmunn die tot dusverre het ininat vrees voor de ziekte getoond had Hij stond aan syne huisdeur en bracht mij met een ernstig gezicht uaar zijne aohuur Ziet ge et ide hij wy hebben de ziekte Geen musob ia meer te zien En dia doode viMcheh heb ik tiit de beek genomen daar zwommen zij mot den huik n4 ir boven Omtrent een dergelyk eigenaardig verschijnsel in da dierenwereld berichtte de Berliner Aben o t van 28 Augustus 1892 Gistcreu had er een groote viBchvungst plaats waurby eeu gt deelte van do Berlyusobe bevolking natie voeten heeft opgeloopen Tegen den middag was de oppervlakte van bet water met duizenden verdoofde visschen bedekt die vet nieuwsgierigen gelokt hadden Bij dun molei aan do dyk mnakicii de arbeiders die daaraan l werk tvaren whielijk eau vlot om vuudoar aï met een mand aun een stuk de lekkere liepjes te vangen en ze aan de trouwen lt brengen dm op den leunt van het water stonden te wachten Aan welke oorzaak die verduoving van de visschen ia toe te scbryven 18 nog niet opgehelderd Onmiddellyk daarop kwam contant au duizeud gulden s jftar8 op zicht t is geen kleinitiheid om zoo maar cadeau te doen Hy groele juffrouw Bronryp met een lach om do dunuo lippuii eu jcing zytia weegs IntusBchen was iohun Perra uit de kazerne gekomen en van Hermine vernemendo dat de kl tk vau den ailvuCHut met haar moeder vóór was zeker om het lieve en lang vorwaohtu gold te verrekenen teekende zijn gelaat angst en onrust Hermine bemerkte dit Wat is er in dn laatste dagen toch gebeurd JohanP vroeg zg haar band verirouwelijk op zynarm let gunda lurwgl zy hem met een droevigen vTugendt n blik in de QOgen UteeiC maar zonder baar teantwoorden weerde hij haar zucht van zich af en lkeerde haar daarna den rug toe opdat zij niet langer op zijn aangezicht en in zgn l lik zou lezen hou veel spijt en teluurstulling thans heersohleo in zijn gemoed Op dit oogenblik trad juffrouw Bronrijp het ver tiek binnen Zij zag ar onuitspreketgk bedroefd uit dooh baar oog WRS vastt r en kalmer dan in de leaste dagen Kindere sprak ze zacht we gaun nietvezbnizen we zullen de kamers weer inhuren enVHu de nieuwe huur af zien te komen VVe zyiiaru van deze dug uf aan Goddank I riep Johan on zich snel omkeerénde trad hy op juffrouw Bronryp toa on viel haarom den ha s het ook io de voorname huizen aaogebraeht ila ook U het koninklijk slot Andreas Gartner wai een der beroemdste mecha aici en technici van zyn tijd en stond zeer in d gunstby August den Sterke Hg stierf den 2n Februari 1727 op 73jaiigen leeftijd U Dresden De talrijke modellen d r kuuttwerkeu die hij heeft vervaardigd znllen zgu aandenken waatschgulgk wel vereeuwigen Uit Bozum wordt aan de Sn Ct gesclir ven Onze Pieter oom vierde Zaterdag 7 Januari zijn honderdsten verjaardag Geboren te Heev heeft hij lijn jongelingsjureo te Keruewoude doorgebracht de laatste 6Ü jaren wooi t hij te Bozum Ia overeenstemming met zijn beroep uoem le hij zicb Pieter Vissoher Later was hij meestal opperman un beeft j als zootlanig vele jareu bg den aannemer en timmer man H Biesma gewerkt De laatste jaren is bij rle renteuier vnn het dorp die oog dagelijks zijne wandelingen do3r de buurten doet Mwstal is hy i vrootijk on opgeruimd spreekt gaarne over don ouden tyd voorul ovor de Franschon eu Napoleon i Jammer dat hij zoo doof ia dut men h m nauwe j Igks faeroopon kun De diakens gesteund door de burgera hebben zijn bonderdaten verjaardag tot een feestdag voor hem gemaakt waaraan het geheele dorp deel nam De volgende nadere bijionderhaden worden medegedeeld omtrent de bloedige botsingen te Bakcrsviile in N Carolina tusschen de politie on de bevolking De laatstgenoemde belegerde de gevanj enia en wilde drie van mooril be chulJigdu gevangenuu lynchen zij wus gewapend met geweren Toen het gepeupel ondanks de wanrscliuwinj van den sheriff de gevangenis naderde liet de sheriff vuren Twintig der uunvallera vielen dood neur en dertig hunner werden gewond De overige aanvallera rukten desniettemin voort Nu eene korte imrzeling bohoten zij h jnne geweren af door de vensters der gevangenis en doodde en verwondaii zij twaalf der beambten die overmand werden Het gepeupel brok tuen do cellen open eo sleurde de bedoelde gevaiigeuen weg naar eon klem naburig bosch Onderweg werden deze reeds züod i ii mishandeld dat zy stierven Huiyie igken werden toen opnohangeu De lynchers keerden vervolgens terug nuar de plants wuar zij tagou do politie gevoohtou haildeu Er ï werden toen 4a peraouou gedood en 40 gekwetst Ond r de dooden wiis ook de sheriff Dit verschrikkelijke Verhaal doet de baren te bergen rijzen en missehio i wel wora ief Ken eigL naardigo vverrassing toch brengt het volgende telegmm uit Nieuw York dd 6 Jan Sedert twee da on is uit Bikeraville goon iiader bericht over het daar voorgevallene ontvangen daar du sneeuw alle verkeer in die streken belet Meer en meer begint men t geluovun dat het gebeele verhaal een verzinsel is Het groote pneumatische kanou van de Veraenigdo Staten draagt ongeveer 2400 M hetgeen in aanmerking nemende dat het projeoiieleu van 600 EnRelscho pond werpt zeker met veel is Het is 70 voet lang Bg de proefneming hoorde man niet alleen hevigen knal maar men zag ook een rookwolk Men vermoedt dat do plotselinge uitzetting der tucht eene sterke afkoeling tewefgbracbt waardoor de in de lucht aanwezige waterdaiiip tot sneeuw gecondenseerd werd De luchtdruk vas zoo hevig dat in eene groote zaal in du nabijheid alle aanWezigen op den grond vielen Kuitenlanilsvli iverzicht De oud miuister B uluiui is Ziit röag ochtend opnieuw geconfronteerd hetwulk tot hevige tooneeten aanleiding gaf Oogenbükkelijk na dit verhoor begaf do rechter van instructie de heer Franquevillo zich naar het parquet waar bij een langdurig onderhoud met den pritcurour der republiek had In de enquête commissie brachten de beoren Bertrand en B try bet rapport uit dor sub oommiasie welke belast is geweest met het vergelijken van de talons der bons met de bons zelve Men gaf een lange lijst met namen van welke vele betwistbaar voorkomen De heer Dnpuy aegt dat d S milloen welke Herz ontving dienden voor don aankoop van onroerende goederen welko op naam van mevrouw Herz zijn gesteld In het archiff zul een oudersuek worden ingesteld om den letterlijken tekst terug te vinden van het rapport in 1886 eu 1888 door Kousaeau uitgebracht De rechter van instructie heeft vi rder Laguerre don bekenden Boulangiatisohen afgevaardigde gehoord Hy bewees dat het door hein ontvangen b drag van frs 6000 wus bestemd geweest voor zijn dagblad la Frette by toonde uil de boeken van dat blad aan dat deu m bahoorlqk tlt ontfugst vu verantwoord In den Miniatemad gaf Loubut inlichtingen over het Vrydag op de meeting iu IHvoli Vauthall voorgevallene Het was üp grond van een wettelyk Toorsabrift dat een commissaris van politie de vergoderiug hywoonda Bedoeld Toorschrill was iu onbruik geraakt maar zal vooriaon weder worden toegepast De commissaris zal proces verbaal moeten opma ken als mei de wat strijdige red voerins en worden i gehouden en de rergutbring ontbinden wanneer botsingen of baodtastelykbedeu plaats hebben Ingevolge de aan vorsoheidane commissariuen verstrekte bevelen tot aanhouding heeft men getracht de meest gevaarlijke anarohis u op te sporen ton einde hen voor ïoover zij vroemdelingou zijn over de grenzen te brengen Men is er slechts in geslaagd drie hunner te arresteeren Ook naar aanleiding vau do moeting van Vrijdagavond welke door straatrumoer gevolgd wenl is een onderzoek iogestold ton aanzien vun de heftigste sprekers Volgens andere berichten Hoeft de politie by de huiszoekingen vele papieren in beslag genomen Do conslitulioueele rechterzijde besloot bij de verkiezing vau een president der Kamor niet op Floquet te stemmen of zich te onthouden Het Duitioho Staatsministerio hield een vergadering tot beraadslaging over den opstaml dfjr mijnwerkers In rngueringskringen is men besloten niet toe te geveu eii niet met du werkstakors te onderhandelen In t erband daarmede beeft de op perpresident van de Rgnprovincie geweigerd een deputatie der werkstnkers te ontvangen Voor hel geval vaii ongeregeldheden is tol krachtig optreden besloten De vooriiuamste bladeu dringen er jip aun dat de Eegeering vastheid toone Io oen vergadering te Gelsenkirchen is besloten Maiiiidn i i hel Eoerliekkt n de werkstaking aan te vangen uigLerin had eeu nadere bijeenkomst plaals De oierheid hetft iraatregelen nenomeu om op eerste aanvraag troepen te kunnen zenden Do Reicha Ame er bericht naar aanleiding van du door de VoricUrU openbaar gemankte honderd quitnntiüs uit het Welfenfunds d it do rijksregecring reeds verleden voorjaar met deze zaak bekend maar vun den aanvang ut overtuigd geweest is dat er bedrog in hel spul wns Hat bewgs dat do stukken valsch zgn wordt reeds hi irdoor geleverd dat voor het gebruik van ge den uit het Welfenfonds voor geheime staatkundige doeleinden uïlsluitenil ontvangatbewgzün van den rykakauselier of van den daurtot gomachligddn ambtenaar afgegeven werden welke als bysla eu voor de kasvernnlwoording dienden Die ontvangstbewijzen werden steet s nadat de decharge verleet d w 8 verbrand en er hebben nooit quitantieformulieren voor dit doel bestaan Ovor de Italiaunsche Banken geeft du Timm eenlgabijzonderheden De Ituliaaaschu re eering zal al vorens bet wetsontwerp tol verlenging der privile gién vnn de emissie banken w der in de Kamerkomt eerst een onderzoek instuUtjn uaar den ge düIgken toeslanil swxï do banken I Kr zijn er ze nl do Nationale Bank de Bank j van Napels de Nationale Toskaansobe Bank de Baok van Romo do Bank van Sicilië en de Toskaansche Cretlietbank Zoonis men weet wordt be j wuunl dut unrogelinntigheden hebben plaats gebod in het financieele behe tr van deze banken Daar entegen zeggen anderen dat deze onregelmatig heden eigejdijk alleen bestaan in niet zeer verstandige geldI beleg iiigen maar dat de toestand volstrekt niet I ernstig is De zes banken heblion een volKestcrt kapitaal vun 260 000 000 lire en oen ongostort kapitaal van 77 000 000 lire Indien het nondig s zou men een verlies door verkeerde geldbelegging gemakkelijk uit laatstgenoemd bedrag kunnen boslrijden Ten slotte ia het pog van belung te vermelde dat bet kapitaal der banken 35 pCt der circulai o bedraaitt welke laniste 06i Ü00 000 lire beloopt I gewaarborgd door eene metnalreaerve vun 460 000 000 I lire waarvan S 4 in goud De znak wordt echter troebel gemaakt door parlijgtknoui en oneenigheileii tusschen de verschillenc e banken KëNNISGE VINQ I ZKEMILITIE I BURGEMEESTER en WETHOl DERS van Gouda I Gelet op art 150 dor Wet op de NATIONALE MIÏÏITIE van den 19n Augustus 1861 SimUblaiX No 72 I I Noodisren de LOTELINöEN uil die verlangen I bij de ZEEMILITIE la dienen om voor den Isten Febr7iari a st daarvan ter plaatselijke Secretor a I aaiiififte te doen Voorts wordt belangbebbendtn naar aanleiding eenar deswege ontvangen aanschrijviug medegedeeld dat het overbodig is aan den Heer Minister vanMarine ventoakpu te richten om inlyving by deZeamiïitio vermits op die verzoeken geen acht kanworden gcsUgen daar de kouze van de manschappengeheel wordt overgelaten aan de Officieren vap deMarine die met overneming van de Zeemilicijns worden belast Eindelgk worden de LoteliDgen herinnerd aan het voorschrift van art m al 2 der Militiewet dat de toeslemming lot hel aangnau vun eene verbintenis voor de Buitenlandsche Zt etKia slechts verleend wordt aan dia bij de Militie to Land ingelgfdo Lolelingen welke reeds voor hiiiino inlgving bij de Militio hun beroep van du Buitenlandsche Seovnart maakten en zich overeonkomstig art UO dor Wet voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch duarby niet hebben kunnen worden aangenomen Gouda 6 Januari 1893 Burgemeester en Wethoudors voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWKU 341 Staats loterij 5e Klaase Trekking ae Maandag Januari 1898 No l iSSa 161 11 No 1705 USn 1148a 20078 1000 No I4a05 19174 400 No 1 5486 13857 2U0 No 1308 2785 30 S 10081 12285 16028 188S4 100 Prijaen van 70 37 21B5 4487 7791 10400 1 3540 158S7 18218 109 2181 4486 8058 10637 13408 16736 18362 112 2461 4715 S214 10674 18665 16777 18420 123 2521 8099 826S 10603 14056 15829 18446 172 2685 6463 8S23 10609 14087 161 64 19076 633 2745 5486 8497 11 321 14137 16162 19288 812 29ï9 6692 8672 11432 14201 16201 11 360 848 30 18 5030 8693 11616 143 4 16256 19602 850 8239 5650 8726 11662 14462 16633 19808 880 3383 6008 8977 11877 14628 10631 19873 917 8399 6109 3996 11986 14553 16677 19928 961 340 1 61 3 9487 11962 14633 16921 20018 1046 8694 6225 9507 12161 14743 17003 20 263 1257 3616 6415 9669 12362 14997 17216 20278 1318 3691 69 O 9654 12270 1619 17262 20280 1394 3883 7038 9690 1 277 16180 17309 20470 1492 3932 7140 966t 12311 15267 17879 20482 1631 4047 7230 9755 12846 15318 17898 8072 1606 4164 7524 9779 127 0 15494 17926 20779 1682 4444 7566 10076 12988 15612 18106 20812 2131 4445 7723 10247 18S06 Burgeriyke Stand Uaastreoht GBBORKN Ambonia ouder C Hoogeieen ea O Vwkkij OVERLKIIKNi J Vooriluije 80 j T de Frankrijker 7 j OKHUWU 1 Mulder en A M Verkleg Vlist OEBORBN Gijsborlu Adrianu ouder J Neleman en J Straver ZeTanhaizen EBOBK f Airloiiio ouilors M de Man en P van der Star Johnniiea ouders L Haak en M Knok ONDEBTROUWl P Hontonbal en M S öorzeman GEHUWD J de Goede en N Kooiman petrol üm i otkeri ge van de Makelaars CantzUar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw I4O00 Tankfust ƒ 6 10 Januari levering 6 10 Februari 6 05 Maart fl April 5 95 Mei 5 90 Juni ƒ 6 90 Juli 5 95 Auguatua ƒ 6 September f 6 October 9 November vember ƒ 6 December Ie vering 6 ADVERTENTIILW Zser ITette Gesteendrukte mHKAWES worden GELEVERD door A BitliNKi lA eo Zn