Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1893

DE NiEïïWE vmm de beste van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN doet de grgze haren binnen enkel dagen verdwenen maakt de haren glanzend en ucht is zeer gemakkelgk in t gebniik wordt verkocht io flacons van 85 en 150 nentt en is te Gouda verkrggbaar alleen bg A I OATS 0peiil ar6 Vergadeniig op DINSDAG 10 JANUARI 18931 de aTonds acht oor zal in da Zaal KCNSTMIN Sociëteit Ona Qenoegen een Meeting gehoaden worden AU preker lal optraden da WelEd ZeerOel Beer Dr H P1ER80N Ti ZETTEN ONDERWERP De ÏEOSTITÜTIEEWESm IHiteusHie Gewenitcht Namena het Comité H M DERCKEN Voorz N B Tot gotdmaldng der hilai 10 Cent Entree Perêontn die den leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt geen toegang r zette het socialisme uitoen uit een drie udig oogpunt als oen denkbeeld dat zich door al da stemmen der pers verbreidt als een hartstocht dia door den tegenwoordigen toestand wordt aangevuurd als oen samenzwering die zich ordent en samenspant door al do machten der revolutie Als denkbeeld bestrijdt het socialisme den eigendom die de stoffelijke het huisgezin dat de zedelijke den godsdionst die de Goddelyko grondslag der maatachapp is Een gevolg van het looiaUstischa denkbeeld ia de socialistische haat welke vergroot door de afscheiding van het Goddelijke aangemld door de sonde tot het toppunt gebracht wordt door den tegenstand der maatschappü Vandaar dan ook dat hol sooinlismo zicti richt togen de regeering de vertegenwoordigers von hot gezag tegen den soldaat den handhaver v ö het gesag t n den eigenaar tegen den reohtor ea vooral tvfcen den priester Als samouzwering besohlkt het socialisraio over vier grooto krachten nl de pers het goud het getal en da organisatie Mat de woorden van socialiston bewees spreker dat die samenzwering ouvercoenlyk is Tegftitover zulk amu Ba aeniwflrlu moot mq evenredige verdediging zijn die utgemerii en vastbe raden is Na de pau£e behandehle spreker de tegenwoordige toestanden Dat men nlut overdrijft als men den toestand benard noemt bewees spreker uit de encyeliek en uit het artikel van den Weleerw lieer Wijnon dezer da on in De Maanbode gepubUoeerd Welke 7 iju de oorzHkeu P Io Du vermindering van hot godsdiensltg leven 2o De opeenhooping van liet kapitaal bij eenigon dus de verdwijning van den middenstand Met praotisoho voorbeelden bewees sprukor dat d vorming van tallooze naarotooze veni oolachappen zoowel uadeelig voor den middoDStand als voor den arbeider is Voor een FLINK JONGMENSCH bestaat er gelegenheid om tot te worden opgeleid Brieren onder No 2246 aan hot Bnrean danr Coorant Elke ainke G0ÜD8CHE 8CHAATSENfilJDER mag niet van Itolterdam wedcrkeeren under C Tft au BMJVRKW BOTTËHDAM Hoogstraat 222 Bene JUFFROUW an fataoenlöke familie wenioht te Oouda Kost en Inwoning by tatioeniyke raenschen waar zü tevens in t huishouden behulpzaam zyn kan Franco brieven met pryaopgaat aan den Heer ELZëNBÜUO Noordstraat 20 Amtterdam In de BANKKT en KOËKBAKKEKIJ van J J van der SAS BENy Markt kaa EEK PUEE MSEH all LEERLING worden geplaatst liefst boren de 16 jaar een nauwgezette eeriijkheid Dttt helpt huishonen zei Johan hij t ver nemen van deze huugelyke beschikking En goloovoii en vertruuwon ook jongen t antwoordde de woduwe awi alleen Ju Gods goedheid maar ook in dio der raenaohuu Vil Twee jnren gingen voorbg Ook Johan Perra had zyu deel gekregen in den strijd dea gt mooda die ulken luensch voor wieo het loven iets meer is dan een werktuigelyk voortschrijden naar het graf oieude drinkende en zïeh zoovoül mogelijk vermakende vroeger of later aan grypt opdat hy onderzooko on wete wat hij wil en waartoe hij leett Het kon mo ielyk anders of Herminfl Bronrijp ilifl hij eiken dag gelegenheid liad gade e bIrrd m haar doen en laten haar spreken en zwijgen moest bij haar toonemeudon bloei en haar gelukkig humeur ten laotste wel iota meer voor hem worden diin het kleine Ueflallige kind met wie tiij waa opgegroeid als waren zij broeder eu zuster en golijk het m t de liffd gewoonlijk gaat juist omdat hy van dea beginne at aan zich voorhield dut H rmme im noch ooit zyo vrouw zou inog n word n groeide z jn hartstocht tegen de verdrukking in kroeg Harmine die in t eerst een bescheiden plaatsje in EJJD hart innam langzam fhaud daarin meer gecag en Kraepelieii Holm s miAE ÏASTILLES Algemeen erkend als het beate middel bg HOEST en VERKOUDHEID het is een slymoplossend en verzachtend middel bg uitnemendheid verkrijgbaar bg de meeste Apothejcen en Drogisten prgs per flesehjes 20 cent m Alleen echt in Q fleschies voo g zien van etiqnet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM éul I Hofleveranciers adverteKtien in alle Binnen en Buite landxeht Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTerUntie Buieau van A BRINKMAN en moa Oouda E van niaaren is TTTSKHTJISID van ACHTER DB KERK naar de DulDtele Buurt B Uo 7 Ste da RÜIM VOORZIEN van DAMES Attoatie II Itkf Het befti ooMhsdelylEflte m Ok makkdrkrtepocttmlddetTOorHMrett pP p Bertl Baitli Str l4 Metilettetoe4 IftJS op naam en fabrtektnurfc VfrtryOM kV Hmtm WliiK ll r In MHMWtrt laliirtMiM IrtfaryM Mon 8M rB 0 t lp V tarSMilM AnibWi BülSyOMIJKEenAlEBURTiKELi zich beleefdelgk in ow geëerde gonst aanbevelende 7BMSCEE STOOMVEBVEBU 1 Cbeaiiscbe eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen I f 100 belooningf MAkOoorn en ITratlenUnettiur verdrgving zeker per flacon 60 cent Hoofd Eau de CoIogne van H 8ELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groota flacon 40 ot K iespijntinctuur geneest dadelgk per flacon 35 cL Verkrggbaar bg L A dis VLETTER Markt Gouda n Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het sioomen en verven van alU Heerenen Üameskleedingatakken ook alle soorten Metibelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypan met n enwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kan I ten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bleven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen In 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gooda en Omstreken A VAN OS Az I Kleiweg A No 73 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Maart 10 JATM floer Vroftnerm prarttaMmO OMMMhMTm B asM iMt PttblLk JMgapsat afu fe vet B ala bmSmop auiMBMtM lakw wsrkaat a OBa bad U k deneea en Hnlmlddel aonan Mti nu R Vlrahow a ig s f Oletl MifcK tn Seolam L ip a tl T Nuashaum MMm Hertz Amtórd T KOFCzynskl Kntam Brandt ftillr T Freriohi J ti Y Scanzonl wtM C Wltt oop Mg Zdekaner at p t r b ra SoederstAdt it Lambl w h Onderbulks organen b U a Ba l v rt v ll Toarli m Dd onr it ld bij Storingen In de kwaUa d r Inar iMt vaa Ma kad a o li faóönpljli dvla Fonter 1 Blja twUhm b T B 4 i k rp w k d SowUo hmmwê t m Droppali XMfidi cM Om zich by den Mnkoop te beHchermeii B tefen Vemaakt preparataa vrMe Bi n Ik da polbakm rtMdi aau da alleen eltt XwltSAHCke PlUeM T n de Apotheker Blehardl Braadt Pm par dooi wt frtmik MnwijiiD 70 Centi tn l tt oauwkanrii er op Ut bat hlarbowaii afr TUkt door da wat beaebaraida faandalanert of itiUt het orddepeti F B van SasteK Kelff te Betterdw Gebn Stollwerck s Chocolade en Cacao Dffllmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie 1 m uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van 1 Stollwerck s Chocolade en Cacao I en aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep 1 Kiiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleveraacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn Noua Tous décemons une Hedaille d or première elsMae en oonrtdöratlon de I Totre ezoeUente fabrloatlon de Ohooolat bonbons varies etc etc StOllwerck Sibrikaat ia verkr igbaar by H H Confiseurs Banketbakkers enz enz I fleneraalvertegenwoordiger voor Nederland Gouds Süclptrddruk v c A BMMlMist Zoon JTnlios Hattenklodt I Amsterdam Kalverstraat 103 N 5041 Woensdag It Janoarl jgQg Woensaag n januari 60DDSGHÊT0URANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D nitgav deMr Courant geschiedt dagelgks owt uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 frauao per post 1 70 Alzonderlgk Nommer VUK CENTKN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regfl meerlOCenten QHOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTUÜBLAi t welk dei Maandags verschgnt De inae mng van a4vertentl n K n g cm cie t een ur x am idd B van d n Oa er uitgave en waardeering voor hunceu öireoteur den heer Ouderkerk ter geWgenh id vnn het lï i jarig bestaan der vereeniging een keurig souTcnir Dit bestot d uit een uitstekend gestaagde pholographie waarvan de heer Wessela alle o heeft voorstellende de leden om hun vaandel met den directeur in het Tiiddeu gevut ir oen prachtige l jat De heor Ouder ük sprak een woortl van harteljjken dank voor dit blijk van crtcentelijkheid Met een geanimeerd bal werd het feest besloten liet komt ons vooi dat men wel wat voel van het geduld van het publiek gevergd heeft daar db lusscheupooien zeer lang waren Een volgende maal het programma vlugger afspelen ia wensohelült Anders liet het niets te wanichen over de uitvoering der ünfeningeu b uitstekend en getuigde vau ijver eu ambitie Het voortdurend handgeklap was oen ondubbelzinnig toekeu van goedkeuring Wij wenichen Exoelsior geluk inol deze naar wetisch geslaagde uitvoering Mea schrijft uit Gouda aaii ne Maathode Vr dagavoud S Jauuari yoll de KnathoUeke Leesvereonigiug fon gecombineerde vergadering met de kies vereeniging Hlloofdkiosdiatriet Gouda waarin ale spreker optrad de heer J W Kalté presideut van don Ned H K Volksbond te Kotterdam Niettegouslaande de felle torst was de lei szanl geheel mut btlangstellendeu gevuld aangetrokken door het onderwerp der bespreking sociale en hedeodaagsohe toestüoden Voor de pauze behandelde do spreker het hedeijdaagsch socialisme na met oitaten uit de Encycliek Merum novarutn en andere werken bewezen te hebben dat het hedend agsch aocialisrae niets gemeen he ft hoewel de sooiuüsten Kulks beweren met de sociale verhouding wolke io de eerste Chnsteneeuwen tussehen de Chrisienen bestond en uu nog binnen onze j stille kloostermuren wordt nageleefd BÏNNENLANTL GOUDA 10 Januari 18B3 Zaket bchandiild door bet kantongereoUt te Gouda in IS 3 VounisaeD wegcüs Openbare UronkoBSohnp Ib Overtrediugea vao andereo aard 849 Te tarnen 556 OetuÏKon en verdachten gohoord nameiia den rochlor van iastructie 58 Civiale procedures 115 VeriPKeUnfi eu 5 VoorzioDiut en in de oogdy 134 Beeedtginf en van deakuudigen 107 Btteedigingen voor de successie 225 Werkzaamheden van anderen aard 53 Soheepsverklaringen H Gaarne voatigen wij de aandacht op achterstaand e adYertöiitio waarbij een voorstelling wordt aangekondigd te geven door Mevr Aleida Mulder Roelofseu en kaar echtgenoot den heer Johan Mulder Beide artisteu staan gunstig bekgud en een ponct oUa avond slaat on Zondag a s ongetwijfeld te wachten Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen voor een talrijk publiek eene gymnaatiekuiivoering van Excelsior plaats die goed voldeed De tweede afdeeling gaf ons een coiaodiestukjo in één bedrijf te zieu getiteld Barhier brugtcachter Met luid applaus werd dit oomische kluchtspul toegejuicht Na de pauze overhandigde de heer Kamphuizen uament de leden met woorden au hulde FEVILLETOM OVERWOINNEN dat hot je niet te waar zal valleti Kom Hermine I laten wij maar moed hcuden wij zien het nu reeds God laat hut goede alleen goede vruoliteu voor on dragen on dat is mij het uitnemendato bewijs dat Hij over ons waakt Naar kei LuiUck 19 Maar nu het gekomen is tot een goed eind zou ik mij schier gelukkig kunnen voelen Ik ïa zuinig woEon ik heb niet veel noodig wat ik over heb van m jn tractement alle vijf dagen al is het niet veel ia voor u tn dat gold behoeft ge u waarachtig niet te schamen moeder Neem het van mij aan dien ge hebt grootgebracht en opgevoed even mild on goed als mijn eigen ouders het ooit hadden kunnen doen En wat nog beter is misschien dan hrt wcinigjau geld dat ik u geven kan ik heb eiken avond tijd in overvloed om Ëddo te kunnen leeren w t hom nog ontbreekt Ik geef onderwijs aan vreemden uit dienstplicht ik zal het Eddo gov n uil liefde en dankbaarheid en hot zal er te betor om wezen Jnffrouw Brourijp stond van haar zitplaats op en terwijl 26 hem heur hand reikte en een zoen gaf zei ze ylk uecm het graag van u aan Johan 1 W weet In den loop van denzejfden dag kwam do heer Keinaert de familie een oorerwacht bezoek brengen € advocaat was bij hem geweest had ht m verzocht jutfrouw Brourijp zoo mogelijk van haar ondoordacht besluit terug to brengen in t belang vooral van hare arme kinderen en hij pleitte op zijn manier als ware big zelf akvocaat Maar het hielp sict iij hlecf onverïettelijk Toon ging Reinaert heen maar by zijn vertrok bood hij haar de liand en hg zei haar vaarwel met iels in het oog dat van eerbied getuigde Kn reeds den daarop volgenden dag bracht juffrouw Reioaert wer aan do atme maar wonder eerlijke familie Wonder eoriyk ja en dat maakt indruk toch dat geeft ontzag zelfs bij menschen die het overigens te onpractiach zouden vinden om eveneens te handelen Ook commiasarisspn en dirocicuren dor Levensverzekering Maatschappij lieten van zich hooren tn wel by een breedvoerig schrijven aan de woiluwB Bronrijp wier buitengewone trouw in t naleven van het contract ij niet alleen dun grootsten lof lofzwaHideu maar aan wie zc zelfa liet bedrag der gestorte contribiitien iin aftrek der procoskoalen restitueerden ten blijke hunner sympathie voor zulk