Goudsche Courant, woensdag 11 januari 1893

door het Terlaogen gedreren om de regeering te steunen don eersten dag er don lof van zongen komen thans na eone nadere overweging van den arbutd van den beer Beernuert tot eene vprro van opbouwende critiek en tol zeor bedonk lijke rest rvea Wat de liberalen aangaat algemeen vinden devoorslellun bestrijding Om de hand te reiken aan de gemaiigdb linker gde de overeenstemming der partijeu to verkrijgen waarnaar de beer Beernaertsteeds heeft gestreefd beeft hg de capaciteit iuzijn voorslet opgenomen Maar deze capaoiteit tooals de heer Beernaert ze voorstelt is al zeerzonderling Te loochenen is bet niet dal België in een doolhof 19 en 9T zijn slecbta tweo wegeu om daaruit te geraken nl algemeen kiesrecht of ontbinding der Kamers Hel algemeen kiesrecht herhaaldelijk heeft de beer Beernaert het verklaard wil de regeering niet Dus do ontbinding Wuarsohijnlgk zoudon nieuwe verkiezingen eeno clericule meerderheid iu de Ivamers brengon voldoende om de voorstellen met der stemmen te doen aannemen zooals de regeering die in overleg mei hare raoordorhoid zou indieuen Want bij do verdeetdbeid tu sohon do gematigde rn de radicale liberalen zouden do 18 zetels voor Brussel wuaracbijultjk odor door de onufharikelljkei on clerioftleii boroverd wordou Maar wat dan P Is er iemand die er aan twijfelt dut de natie eone dergelgkd oplossing dur crisis nooit gelaten zou dragen De regeering zal ich nog wel tweemaal bedenken vooraleer zij hut land aun do onvermijdelijke gevolgen van zulk een coup de parti blooftlolt Treurig begint bet er uit te zion in de WestDuilsche mijndistricten Terwijl de werkstaking in hot Saarbukken nog steeds voortduurt iijn in de laatste dugun on vooral gistoron vergaderingen gohoud n lo Bocbuui Gelaenkirchon en anderu pUatea in Westfuleii 0 1 werd besloteu waarschijnlijk onder den orang vau vele socialisten dia tegenwoordig waren dat gisteren een algemoone werkstaking ook in i het noorden der Kijnprovinrio be innen zou Qisterenocbtend schijnen do mijnwerkers tut andere gedachten Ic zijn gekomen la alle mijnon in de districten Uelaenkirclien en Bochum zijn de arbeiders rustio uan het werk gegaan Dat neemt niot weg dat een durgelijke onzekere toestniiil zeer schadelijk mout werken en dut voor bol Sttardislrict in bet zuidoii bezorgdheid gewettigd blijft daar du Pruisischu regoering van geen toegevoii wil weten Zg wil Z dfs niet met de wurkstakcrs onderhandelen en zal ullti onueregelilliuden met sotdutenguweld onderdrukken In dezen gurun eu duren tijd atuun den mijnwerkers eu hun gezinnen groote ontlitiringeu te wachten INGEZONDEN eene vcroordeeUng aanwezig waren Verder meende pleiter dat de kantonrechter in zijn vonnis bad moeten opnemen de gronden waarop het niet bewezen zijn van den beweerden eigendom steunde Adv gen Gregory zid 23 Januori e k in deze zaak conclusie nemeu De Afpoi T en Ka uha de grootste Japansche stoomvaartmaatschappij hare vloot telt 50 scbrpeo dio in h t jaar iSUl een afstand van 445 000 zeemijleu aflegden heeft het voornt nten liaro vloot to vergrooteu en schepen to zendou naar Ausiraiiè Kuropa on Amerika en daardoor eene nieuwe verbinding te scheppen voor hot post reizigers en goodeniuvttrvtiur Naar Australië zal via Batavia een maandelijksche dienst worden ingericht naar Knropa met 6 schepen eieneens eun maandelijksche vaart tirwijl het voorremcu bestaat zoodra hot Nicaraguakanaal geopnd zal worden een dienst in te rioblen uaar New ïurk f ia H iwai en Snu Francisco Euiie rogülmatiae stoomvaartverbiudiug zal veider ingoricbt worden tiiaschen Otaru Noord Japan en Wladiwofltok Siberië Een paar maanden geleden verklaarde do raad Tim juslitiu te Scmarang zich onbevoegd kennis te nemen van een misdrijf titn laste gelegil oan don hoer Ij A W FiasiJr omdat dozo nis zoon van oene Chineoscbe vrouw Chinoos wad waartegeu niets tifdeed dat een Europeaan hem als zoon had erkorid daar de moeder in die orkonning niet had toegestfmd Togen die beeohikking kwam do officier van justitie ïn verzet en bij hot booggerocblsbofcuncludeerde do procureurgeneraal dut aan deu genoemden niad van justitie zou worden opgedra en door deskundigen to laten onderzüoken of de beklaagdo ïn zyne gestalte gelaatskleur en lichaamBbouw de kenmerken droog van Europiesche afkomat to zijn en of hij van zijne jeugd af d Enropeescho kloeding had gedragen eone Europeescbü taal 6pr ik on als Europeaan wits opgevoed zulks op grond dat niet do afstamming maar de fthnologiHcbe kenmerken vnn den heef Fisser omtrent diotis nationaliteit liadden te beslisseu Het hof tweede kamer besliste dal do raad van justitie te Scmarang wet buvoegtl was daar uit allerlei omstandigheden bloik dat de heer Fissor ee Europeoscbeii nnara droeg nh Europeaan was groot gebracht on den staat van Europeaan droeg zoodat bij als zoodanig inaesl worden besciiouwd zoolang bet tegendeel niet w is gebleken In feno vergadering met gtdegouheid tot debat gisteren in Casino to IlcUevoetsInis gehouden en door een groot aantal belanghebbendon bijgowoond heeft de heor A L Schmidt lui raar bij het O M te süravenbage gesproken over den zedelijken invloed van htt loniieol en betoogd dat het tooneel bübüorl lo zijn eu kan wezen eene kwoekplaats van deugd en zedolgkheid en dat ons tegenwoordig tooneel eene uitspanningaplaats is en niets meer Alloen van een tooneel dat door den Siaat wordt bekostigd is z i oen zedelijk gunstige invloed te verwachter Wij zouden hiorian geen melding maken ware het uit t torwille van do ciiriosiiteil De Staal acteur 1 Dat ontbreekt or nog maar aan Jmtter dammer gezien ze geen kachel beeft en al had zo die wel dan Qog zou zij geen gelegenheid hebben die te plaatsen want een rookleidiog ontbreekt indiemeuscheuwoning van 6 bij 3 paa groot Ook kwamen wg bg een gezin in huis waar man vrouw en B kinderen moeten leven van niels Htt is verschrikkelijk om aau te zien wat die stakkers hun bed noemen Ëen houten bak zonder slroo zonder dekens ia de plaats waar die ouders met hunne kinderen de nachten moeten doorbrengen Ook dat weet oub stadsbestuur bet weet dat er zulk een gezin leeft in eeu harer kamm on toch laat ze dien ellendigen toestand voortbestaan I Naar aanleiding oeijer gedachten wisseling in de I algemeene vergadering van de Veraeniging van secreI tariasen ambtenaren eil volontairs ter gemeectesecrolarie iu Utrecht is door bet bestuur dier Vereeniging eeo schrijven gericht tot do znstervereenigingen waarin op samenwerking wordt ani gedroitgen iu zake de oprirhling van een bonil welke voor de gemoenscbappelijke belnngou te velde zat kunnen trekken Ontkend kan het niet worden dat tot hoden weinig of niets is verricht om het lot van den gemeenteambtenaar te verbeteren blechts dan wunneer men do baud zelf aau den ploeg staat is het te verwachten dat ook voor het administratief reebt een zonnestraal zul doorbreken en dat er meer belan its teil ing zal worden betoond door hen die van die bulaugatelUng 1 thnna al bitter weinig blijk geven Maar ook vooral met het oog op een op te richten weduweiifonds is bet zeker noodzakelijk dat van alle zijden deidnemiug komo Allereerst zal men trachten in die provinciën waar eeu vereenigingen beslaan coiporatien in het leven te roepon die de zaïik ter hand moeten nemeu De commissie voor de oprichting van bot weduwenfonds vergadert in den loop dezer maand to Amsterdam So I e lUoctlorfaeffinf die zoovel SoftueUtel aU I udetgk r adeel ai nbrengt 4o De EtflfxuCtit zoowel dfl onrecbtra rdige dia iniaDii te kort jdoet aU de eenTOudijfe die zich 1 bifct bekommerl alls bet andereu utei fcoed gaat Ken gevolg veo deze zolfjcuoht it de lib ralo tear die riwidkracht aU marktwaar bewhouwi welke leer too helder in de encyoliek wordt weerlegd Hoe deze uadöelen to vermindereii üoor de oprichting ▼ Volkaboüden waar de middeotuod en de arbeiders elkaar de hand reiken 8prefc r toonde aan dat da tegenatand tegan don Volkibond onredelijk waar de Paus de vereenigiog aanbeveelt flïgr Botteinanue nioh aan het hoofd telt en dr Scbaépman het peetanhap op zich neemt De ilotaom tjot welkt spr kwam was dat ook Gouda niet mag I wachten met het oprichten van een Ned B K Volkalwud Had de BauBclte Ycrgaderiiig deze duidelyko uiteenzetting met da grootsie aandacht gevolgd zoowel na de ïe al 2o afdeoliiig b wee zij met een lang durig applaus dat de rode lerataan waa niul alleen maar at allen het eent warea over den weg welke dient te worden lingesiagen De voornttor de heer Van der Heijden bedankteden heer lUltd Vogr de leetryke rede beloofde dat de Uoudsche KatjUolieken den handaobueu zullen opnemen bun dtiori de socialisten toegeworpen en benoemde den iprfeker onder luid applaus tot eerelid der Goudflehe Lt eivureenigutg 1 De heer J A Heestermans verkreeg het wooH en spoorde do vitrgadeniig krachtig aan den strij 1 te voeren mn onke priestura te verdedigen waar zij too diep warden I gesmiiad door het sorialtsme den priester dio voor den Katholiek altes ii Do gnneohe Vergadering vttrkl irde door een luid applaus sprokef gevoiden te deele i Nadat de voorzitter de bel fle van bet aanbinden van den slrgd nogmaals vernieuwd bad weid tie vergadering ges oieu In ecne gisteren avond gehouden algomeene vorgndering der ooö Kinitieve brooilbakkerij Ons Voordeel is de rekeiling en verantwoording goedgekeurd en tevens bf pfia d dat het uit lu keeron dividend 10 pCl Kttl bedrigen Tot bostuursleden werden herbenoemd de heeren Zegers Munge Ijafeber en van As Tot i nnmieanrisaen werden herbenoemd de heeren Dekkii iïa en Noljle Een tuinder te Bloemondaul werd door het kantongerecht te llaarlem gedagvaard wogens overtreding van eene bepaling in de politieverordening van eerstgenoemde gt meente hoiidondo verbod om vuilnis puin asch enz te strooien op straten wegen of paden welke bepaling niet toepasselijk is op hem die de bovoegdbei l heeft om zand enz te strooien Beklaagde beweerde het feit gepleegd te bobben op I last van zijn meester onder bijvoeijing dat bij al 17 jaren lang op hot bedoi Ide pad olkena zand had gestrooid Bovendjou werd beweerd dat boklaagde a meester die het feit deed plegen daartoe lieroe d wus als eigeimar van het pad en dtit hut strooieu van zand geschiedde tot onderhoud van hot pad ea daardoor dus geune verontreiniging werd teweeggebraobt Du kautonrechter evenwel veroordeeldö beklaagde tot 0 50 boete hij achtte dun beweerdeQ eigendom van het pad niet bewezen tu besliste voorts ddt hol bewuste artikel der politie verprdunini ia het at eiue n sprak nnn het strooien van zand zonder te onderscheiden of er zuiver of onrein zand werd gestrooid Tegeu deze beslissing ontwikkelde mr E J C Qoseling die ook voor den kantonrechter den bo klaagde verdedigde in de gisteren geboudeQ ziiting vau don Hoogen Raad twee caisatiemiddelen in df eerste plaats om te betoogen dal niet beklaa ide doch diena meester aansprakelijk was indien er al termen voor Naar het U j J verneemt hoeft do dircoteur generaal der MnilUohappjj tot exploitatie van staats ipoorwi gun ueu f ohdaebryven ïwricbt aan liet por oneoi waarin rjllen hoofdarableniirou ambtenaren en minderen worden aangespoord de grootste zuinigheid to betrachten die mot eone goede uitoffening vau den en l bestaanbaar ia Wanneer het persmieel zioh diarvan doordrongen toont dan 7 a door U n direottjuT generaal worden ovorwogen of met l Jidi u s tot vorhooging van bezoldiging kan worden ovargoganu Da omvang vjin dezen ook door den direoteurgeueraal zeer gewenaohten maatregel zal afhangen ftn de toowijdin i van bet personeel Mijnheer de Bedactimr n uw blad van gisteren las ik een beknopt rorilug van do rodevoering dio do heer T O O Valetto Zondag jt in do Afd tioudn van het Alg Noderl Werkliedenverbond beeft guhoudeii Kon zaak echter heeft uw verslaggever vergoten en toch is ileze belangrijk goHoeK om vermeld to wordon al stond zg ook niot in direct verband met de gehouden rede ik bedoel de slotwoorden van den waameraenden Voorzitter den hoer C K Vorlooij Nadat deze de gebruikelijke woorden van dank tol den heer Valette hod gericht voor do duidelgke uiteouzeiling vau het kieswetontwerp sprak hij een hoogst oruslig woord tot do vergaderde werklieden van iouda Hij wees op de treurige opstootjes in het Noordou un ons land waar de werkman stelsel mulig wordt opgeruid door social istisehe raddraaiers Hebben deze het zoover gebracht dat bot opgewonden volk gevolg geeft aau du mensobonteerende aansporingen der socialen en in bo ting komt met den sterkeu arm der lyet dftu zijn diezel le woelige raddraaiers opeens verdwenen Het arme misleide volk krijgt dan de klappen en de latfo oproerpredikers slaan wi lbehouden uehtor de schermen Teu slotte sprak do heer Verlooij de hoop uit dal do Goudaoho werklieden zich niet voor dergelgke eehandulun zouden laten vinden dat zg zich liever allen zuudoo aansluiten bij deze afd van hot Werkliedenverbond want zoo eindigde bg wij zoeken onze rechten langs ordelgke en wettige wegen te verkrijgen Ziet M de Kedncteur dat zijn woorden die in onze dagen niot onvermeld mogen blijven zulke woorden door den werkman tot den werkman gericht zoifgen oudubbelzinuig wat de itegoedu klasse van het beste deel der werklieden 10 verwa bten heeft zulke woorden toonen aan wat de afd iouda van het N id Werkliedenverbond wil en welken koers zg uitsluurt tu midden dt r algnmeene troebelen Dal du heer Verlnoij de werklieden en de Afdeeling aan zich verplicht en Gouda een dienst bewezen heeft door ziju kort maar kernachtig woord zul een ieder met mg begrijpen Ik hoop dan ook dat alle De IJsclub ffRJecht aan Allen te Lekkerkerk za t en Weder didueiido Woensdag IL Januari a a Dr A M Prins geeft in de Prov Zw Ct een beschouwing over heide ontginning werkverschaffing waaraan wij de volgende wenken voor ouko landbouwers ontlcenen die stei ig zelf bet best over do bruikbaarheid er vau zullen kunnen o irileolon De kleine boer nf arbeider die hot waagt een huisje te zetten op don knnt der beide met bet doel daarbij wat grond in ontginning to brengen woel van te voren reeds ilat zijn arl eid slecht zal wordon beloond Die grond is een zeer ondankbare werkgever Daarom neemt hg ook geen liectarriu doch slechts aren onder ploeg of spade niet meer dan hij moor of minder schraal met mest voorzien kan Niet met de spade regelt hg de opbrungst van den grond doch Wel met don roest Op wat inen het meststandpunt zou kunnen noemen stelde zich ook de Nedertandsche Heidemaalsohappij Zij schrijf niet anders dan heide ontginning in baar vaandiH dcch aannemende dat het raestbezwaar onoverkomelijk is gaat zo daarvoor uit den weg en grijpt alieec uaar htt middel dat er overschiet nl de teelt van gewassen die bemesting noodig hobbon Zg laat dus landbouw rusten en bepaald zich uit tluitoiid tot bosclibouw Het voorbeeld door de heidomaatschappij gegeven keer ik daarinj om Ik stel dus de mesi quaestie op den i ürgron l en zet de kapitaal qunestie tor zijde Dit laatste schijnt mg 1 dadelijk een niet geritiK voordeel omdat ik daarmede de risico verragd n de ïiiak voor iederoen uitvoerbaar maak In oen uder opzicht neom ik ilaarentfgon h t voorhoold der geuoemdo moatsehappij over dat wil zeggen ik kom moest worden gelicht met verzoek het ter besparing van tijd en in t belang van den betrokken onderofficier van dasr ten poedigsto naar het Minisleri op te zonden liet bestond in em aulhonliek bewijs aangaande de mnntaohappelljke positie die devailer vnn den adspirant officier tgdons zijn leven had ingenomen met vormolding tevens vun nl zulkebijzonderheden als strekken konden om de soliditeit of moraliteit van denen te doen kennen Dergelijk bewgs werd in de dagen waarvan wij schrijven steedsgovorderd reeds zoodra imm aanvrage deed om de oursus tot opleidinif van offioiuron bij te wonen doch I aangüzien Johan Perra niet als elève maar als inI structeur op de cursus was in dienst gesteld werd destijds de indiening daarvan achterwege g laten en 1 uu twee jaren later was in dit bgzonder geI val niot moer aan hot ontbroken van dil bewijs goj dacht Bij liet Ministerie echter Rohtte men het te di r dape waarschijnlijk van een te groot belang nauwkeurig omtrent den oorsprong der adspirantofficie ren te worden ingelicht om duflruit te beoordee len of zg ook ten opzichte van dit punt voegzaam in den nieuwen rang zonden kunnen optreden dun dat raeh het ontbrekend bewijs van Johan Px rra maatschnppelyke afkomst alatoou nog niet zou hebben gvëischt H nrdt vervotqd Tosrde zij er teln Uststo als godin z ner liefde de teugels van l Mwind zonder dat e j zelve dit veruoedde j Alzo i Blonden beiden op dezelfde wyee tegenover elkander de eetlo zoowel als de ander zich altijd j eu somtijds mut inspanoiug van alle luuerlgke kracht bedwinïitndo en bebeorschunde om de noodlottige passie verborgen te hou len j maar zoo als meestal de strgd der l fdo werd ook hior bjj dj vrouw 1 Hevoerd t a vooitseieï uit edeler eu dieper beginsel dan die des maiia Zij leed en ai reed met verloochening vnn zich zelve om zyneütwil bij hem was hul aansoh ijnders Johan Perrn had miisohien wel meer dun eenmaal i ïiiA cu ii en ontdekken of althans ver tgd in diu moeden dal Horjnint bem beminde maar wel verre tan aan haar bo lzem tu vallen on to verhlaren dat jh sinds Ung tjanr gevoel beantwoordde trok hij xich hoe laogor hoe meer terug e i behnndelde haar vel oeiiB minder jvrirndelijk en goed dan in do dagen huunur jeuifd wiint danr was meer dan liefde alleen woelend en worstelend in zijn hart De eereuoht i Hij meende urlzekur van te kannen zijn door zijn kun liifheden in i civiele leven een bestaan te zullen vinden genoi gea m om eenigsïius fntsouulgk te leven maar indiun eene enkele maul dete godaohte opkwam in zgn binnenste en df liefde voor Hermine 09 vohlueniDg vrnog dreef ign eersuoht die oaoitpnils turu2 in ide diepte 2ou hg missobien ten 1 30 unr eene Nationale Hardrijdery hotidea Uour maabeu op de lange baan 600 meter met ééa keerpunt twee aan twee op lijd te rijden ie prgs 40 2e prijs ƒ 16 Ie premie 5 2e premitj 2 60 inleg 1 Aangifte en loting op de baan te 1 ure preciet De minister van Oorlog beeft aan de Tweede Kamer een nota van ioUohtiogeu doen toekomen omtrent het adres van dou gewezen tydelgk gepeijsiünoeerden leluiteuant Ü C Arntzeitius die recht meent te hebben om in het genot vaa voortdurend pensioe i gesteld te worden Uit die nota blijkt dut genoemde j officier iu 1877 voor een jaar op nou nctiviteit werd I gesteld wat later werd verlengd waarna ile toonmaligo minister op grond dat hem gebleken woa dat de heer A vau zijn non aotiviteit een verkeerd gebruik maakte bom iu activiteit herplaatste K o t daarna verzocht de luitenaut op pensioen gesteld e worden tur zeku vau lichaamsgebreken iu ea door den dienst ontstaan ICen geneedkundig onderzoek deed zien dut daarvoor geen termen bfstunden naar wel om hem een tgdelijk peusioeu eu wel voor deu hoogsten termijn van 6 jaren ad 450 s jaara tou te kennen In 1 84 vroeg hU do heer A op j nieuw het voortdurend pensioen op grond van bui totigewone geestebin spanning tydens hij iu 1866 als cadet aau bel overgangsexamen cltdolnum waaruit du beweerde lie haam sgebrekeu beeien te zijn ontstaan Do minister Weitzel wees dit af Nu beweert adressant dat geitoi tniïe minister hem daarom pensioen onthield omdat bij geld genoeg vurdiuude Zonder dat daaromtrent iets met zekerheid is te veiklaren doet de minister Suylfardt tbaui opmerken lat wanneer zijn voorgang in do moeuiiig verkeerd beeft dal de beer A auii onderstand geen buhoufte had bij hem beeft willen doen weteu dut op dien grond van de verlenging van et n tijdelijk peusiuen dut op £ ich Zi tf bet karakter van onderstand heeft geen sprake kou xijii In de wettelijke bepalingen beuft d ui ook de tegenwoordige minister geen grand kunnen vinden tot inwilliging van bet iu Oclobt r 181 1 opuieu v gedaan verzoek om tijdelijk of vooitdurend pensioei Wal bg de uorspronkelijke penaioneering mogelijk ware geweest nt oen nader militair geneuskundig ondtr Zoek zou evenmin als in 1884 tbuns inrer mogelijk geweest zijn zoodat reeds uit dien hoofde nu zuer stellig overwegend bezwaar zou bestaan tegen de inwilliging van het verzoek om voortdurend penaioei Wij lezen in De J ieutce Tijd omtrent eeu bezoek aan de armen te Sneek j Wij irotfon in leker krot door du armvoogde aan menscheu lot woning verstrekt eene arme vrouw 1 aan die nog deze moanil moet bevallen en die vun hongnr en koude dreigde te bezwijken Kreunende en steunende viin pijn en bouger lag ze daar neer Cïeen ued geen kleeren geen eten geen kachel I uie s totiiat niets bezit dio stumperd Kn mot dien toestand is ons stadsbestuur bekend ht t weet dat die vrouw daar zoo vroeselyk lijdt en toch wordt er niets geduun om hut lijden van dat ongelukkige meuBsb mc t hare kinderen te verzachten ja i toch iets bet menselit ontvangt elke Week 30 cent onderstand eii éa roggebrood W worden haar eeuigu zoute turven verstrekt maar dij 1 zgu natuurlek vau geenerlei waarde voor haar na j I neen zeker een schitterend lot iu de toekomst I verwerpen voor de huid van een wel lief en goed maar toch burgerlijk meisje dat hem uii t verderkon brongen in do woreldP Eu zelfs al luid hij daartoe in gewone omstandigheden ook omdat de dunkbuarhuitl aich voegde bij de liefde kunnenkomen nu raoobt hij er nibt aun trjegeven Lag er I niet een vlok op haar familienaam Waa zo niet ja i e dochter van zijn iveldorner maai ook van een zelfmoordenaar Bestond die zwarte grootevlek met dan misschien dan I maar nu nooit Alzoo was het gesteld mot Jobun Perra s g moud 1 toen do twee jaren waren verstreken die volgens de militaire bepalingen voorbij moeste gaan alvorens bg naur den rang van twee lun luitunanl zou raoieu dingen Kort v or dezen tijd was zijne aantrage om tot het examen toegelaten te worden mut die van anderen reeds bij bot ministerie tor keauisneming en beoordeeling iugediend Do stukken der andere onderofficieren dio de cursus hadden bguewoond werden goedgekeurd diovanJjhan Perra waren iiia voltallig Er ontbrak er een waaraan veel waarde werd gtdiecbt en zijne aanvrago werd dientengevolge vooralaoog onbeantwoord gelalen Maar de suiwrieuren van Johan Porra I troostten hem met ite verzekuring dat hot nog niet I te laat was om het verzuim te hitrstollni on dal er onmiddollyk nuur hei gemeeuiubestuur van P geschreven zou wordon alwaar het ontbrekende stuk ook met een gewas dat geen of zoo goed ala geen meat noodig heeft n l de lupine die mij meorma len onder deu naam van ülippien is voorgesteld Vraagt men waaraan het t toe te schrijven da do lupine bier eu daar mees er van het terrein ia gewordun dan haal ik het eenvoudig en toch zoo veelzeggend antwoord aan mij door eun practicus 1 te Groenloo gegeven omdat ze niot gemest behoeft te worden Een voorbeeld uit Ovorijsel dat tegelijk den weg aangeeft waarlangs boideontginning mogelijk on rentogevend is Do heer Van Beest te Hellendoorn bouwde reeds 10 jaar achtereeu op helzelfdt lam om het uudere jnur lupinen en winterrogge zonder eenige andere besmettii g dau die dor groen onder geploegde lupine en wat den roggenoogst betreft met volkomen bovrediitend resultaat Ik vraag dus geen goed liouwLiud van don boer niet eens zyn plaggenland waarop nog een Hinku laag zwart zit doch wol zijn zandigo heidu Als hij daarvan een halve hectaro afneemt deze be aw met 1 hectoliter gele lupinen en C zakken entaardo kostfndo bijeen ongeveer ƒ 14 dan kan hij in do meesto gevallen i 1 hel twoedo jaar op oen oogs rekenen van 16 hectoliter roggo per hectare Ke keneu wij het stroii voor de onkosten van zaad ei bewerking en de hectoliter rogjje op ƒ 5 dan zou duB do hectaro om do twee jaiir ƒ 80 of per jaar i 40 gulden kunnen opbrongfcin die gekapitaliseerd j tegen 4 pCt een waarde aan den grond goveu vat 1000 por hoctnro den grond diü uu zoo goed als waardeloos 1 Niot in ooiiB on overal zal de proef slagen en niot ovemi zal 16 hectoiitor rogge worden geoogst Zoo als er verscFiil ia tu schon zand en zand zal er ook verachil in de uitkomstou zijn Dat is echter geei I reden oin do luttele uitgaven voor een proef niet te wegen De kuna is daartoe veol te gunstig en het belang vet l to groot voor den landbouw en voor hc i j algemeen Er li gei in ronde cijfers genoii on nog 630 000 hectaren wuesto L rondeii in ons land Zou bet ons gi lukken ook maar een zesde deul daarvan van nul tot duiïend gulden waarde te brengen dan hebbon wij eun kapitaal van 100 millioon gewonnen Hooft het vraagstuk dan geen belang genoeg Naar do Standaard moKll hoefl Centraal I Comité besloten een iwoodo antirevoIuliHiniir Bociaul Congres bijeen te roepen dut echter waars diijnlijk eerst in het voigeud jaar zal gehoudeu wordun Eveunls de vorige maal zul bet Centraal Comité zich tot Patrimonium lot do ontirevolutionuiru Kamerleden tot don Chriatelijkeu Volksbond en nu ook tot Boaz wenden om voor dit doel aainon to werken In dezelfde vergadering is met het oog op do te vonvaobten uitbreiding vim het kieziirskorps teveneen commissie vnn clrie leden bt noemd om de uieuvve actio die hierdoor noodig zul blijken voor to bereiden liet vorzoek van Nedeilnnd en Oranje to irojiingen om uon Deputatenvergndering saam to roepen had aan priiesos t u assessoren gelijk art B der stnmicn m dergelijk geval eisclit geon aanleiding gegevitp om een voorstul in dien geest bij hot liet Coniilé in to dienen I Kulieniaiiüscli Overzicht Zondag hebben geen luouwo gevangennemingen to Pargs plaats gehad De oud rninister Baibaut die volgens do Figaro onder zwaru verdenking zou staan is nog iteoda in vrijheid omdat buitengewone forrouliteitun noodig zijn voor zijno giwangenneming Ala Baihaut werkelijk butrokkun is in bel pimamnBchnndaai kan hg vervolgd wordon op grond van artikel 2 der grondwet van 1875 Dit artikeUegt ffMinisters kunnuii door de Kamer of door afge vaardigden iu stant van beschuldiging gjstelil wor dun indien zij bij de uitoefu ning hunner funciian j zich aan misdaad bobben schuldig gumaakt Zij worden dan gevonnïsd door den Soiiuat De feilen waaromtrent de heer Baihtiut opheldering moet geven vielen voor in 1886 bij do uitI gifte der Panamu obligatién Baïliaut was toen i oiinisler van openbare werken in h t kabinet Floquet j Blondin wus insiïolgks aun het ministerie van I openbure werken verbonden eu huiVful conferenties I met vHrachiPendc Kamerleden betruffrude de uitgifte I dor Punama aandeelen Volgens hetgeen do Parijsche bladen mededeolen I ontving de beer Baihaut in 1886 tnen hij minister j vnn openb iro werken was 600 000 fr omdat bü 1 eeu gunstig rapport uitbracbt over de Panama werken in strgd met de mededeulingrn van den ingenieur Uousseau die de werken zelf in oogenschouw had I gonomen Dit zou geschied zijn in overlog met I Blondin eu du direoletiruu der Punama maatschappij I Mu r en meer blijkl dat de hurzieninns voorstuHon I au den Bi lgischon micistui B tirnaerl niemand voldoen Zelfs dr olurieale bladen die waarscbljulgk