Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1893

I 5048 Donderdag 12 lanaarll 1803 KRAËPËLIEN h HOLM S GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreketu Oe iDïendlng van advertenUSn kan gosoWoden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Sedert i5 Jaren T n de beroemde echte Abshaubblns of Aiitl Rtiomatlsche Watten by de Elhamatiek iydera een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende ver dryving van die vaderlandsche plaag I De Hoofddepófc houder A BaEETVELTAi te Delft heelt ze a 30 cent per pakje ver kr gbaar gesteld by T A van Dcth He de Wed Bosmaii 1 Gouda C B Verheul Oudewater A Boa Berkol J van Dorp Zoetermear A K 8uling Alphen t Gobr KaulingflodüKraven K Oosterlina HaaBtrecht iGebr KauUoR Woerdea Iti v d GeuT Waddinxveen Alom te bekomen DE BOÜBSCBE SIASEN of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der 3t Janskerk der Gla7 n der carton teekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOR CHRISTIAAN KEAMM Lid der Kon Academie Tan Beeldende Kunsten enz Ronstschilder Architect en Directeur der Academie Tan Boowknnde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN OoudtrliA Couranten die het w l meenoo met om rolk en onze atad dit rtakje lullen overnemen opdet boveoitaAnde woorden in de er t mogelyke kringen gelezen en Rewaardeerd worden U dank uggeDde voot de verleende ploatiruimte i hoogaobteod Ken Oonatfur ad het I A N W B I Burgerlijke Stand OËBOREK 7 Jan Bartlioldat Jobunnra ouders B Z Beijl en L A KrombholU 9 Mar aretha ouden A van Ka en M J KersWrgen Margaretlia Antonia ouden S van l on eii W J Btrenwinkel Jaoobua ouders F J Hcbeor en S C Vil OVKHLKDKV B Jan A K Tnroann 18 m G J I van Leeuwen B j 4 m 9 M Bijleveld wed J Kotmeijer fiö j N J do Jong 68 j 34 l staats loterij iinaerilSOS 000 400 10620 1723 6e Kiene Trekkinü van VwuUg 10 J No 8180 8000 No Um 8032 6628 en 1672 No 11I6 H3 1872S 1B71 n 28 No 10006 200 No 19180 122 4 10360 12693 on 18S16 ƒ 100 16616 19020 16786 19074 16837 19194 16 j64 19669 16908 10676 16960 20028 17004 20060 17361 2008 11408 20109 17466 20163 17846 20212 17987 80224 18008 80242 18086 20266 18226 20648 18410 20f 21 20928 18613 270018657 6436 8696 18798 11203 1896718961 Prijien ven TO S 2702 5472 8708 11242 1443S 8 2194 S 20 S70S 11496 14470 712 324b 5681 S731 11616 1456S 866 3366 B688 8311 11665 14701 1006 8453 6028 9329 11701 14761 1086 3607 0048 9333 11990 14914 1039 3769 6062 9421 12047 H996 1046 4884 6675 9684 18006 15166 1820 4891 6798 0681 18188 16337 1307 4413 6831 9958 U638 15874 1589 4462 6832 10064 18766 16423 1743 4671 6867 10078 12907 15488 1923 4678 6877 10140 13153 15640 1086 4681 6908 102S3 18163 16502 1967 4603 7807 10476 18477 16637 8030 4688 7318 10644 13484 16669 2086 4676 762010679 13490 1 869 1407 4783 1669 I0771t 18600 16098 8444 4943 7627 10646 18685 16116 8489 5029 1832 10864 1S08I 16126 8610 5090 8t14 10871 13096 16158 M6 5SS6 8884 11148 14148 18801 8638 5 34 8665 1U76 14102 16 20 ADVERTENTIÊN Heden ontTingen w nit IndiA de zoo 1 droeve tydiog dat den Teo dezer overleed in den ouderdom van 29 jaar onze beminde Koon en Broeder DIHK JOHANNES HAGËMAN Ie Luitenant Infanterie Instructeur aan de Militaire School te Meeêier CormlU De Familie HAGËMAN Dordrethi 8 Jan 93 Door b zondere omstandigheden gevraagd een iink DAGMEISJE dat VLUO en NETJES nrerken kan Adres TVBrMMHUT B tS 1 O N Z K Naluur WoEen Systaem Prot Dr Q JAB03BR mm k TlUiniS rri nTeeii dr cen ToortMua stMuid depoaMnl merk za stlquet doord B 6ene a en ScheikundigcD Bekr met Goudeo en Zilveren ledailles aaip Versterkend en Aangenaam van maak Vet mellr gekookt seer aen te bevelen voor dafelljkscb reftnilk bU kinderesi zwakke personen en klierachtige gestellen Het water toebereid is z j sla geneeekracbtif e drank oitetekend bij diarrbfte Ui ook Toor zuigelingen en kleine kinderen f De echte ElkeMlaeaa van Kraepellen k Uolm ia alom rerkrijgbaar in Tierkante bnieenTan Sgr f 1 70 M Kgr kf 0 90 en V wTwI v Ëtiqnet waarop neTenstaand fabrieksmerk en de bandteekeoing Tan de Fabrikanten Kraepellen Holm Zeist Hofleveranciers GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Doïtraatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie I en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeroi ien verbnüker vaal I Stollwerck s Chocolade en Oacao con nanbeTelonswaardJg fabrikaat nauwkeurig beantwoordonde aan den inhoud der reep I Ktikotten De Firma behaalde 27 firerets als Hoflererajicler 44 Ëere Dlploma s gouden enz Hedailles een bewijs Tan uitmiuitfind fijn fiibrikaut Keed 1874 clireef de Accad pie nationa de Paria NouBTOiu éo6nionB une VedalIIe d or premiere elaiiae en consideration le I Totra exoeUente fabrication de Chocolat bonbons varies etc etc I Stollwerck l fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Contisears Banketbakkers enz enz I G aera lvertegenwoordiger voor Nederland I Amsterdam Kalverstraat 103 Zaal teüiÜD eb it OiGENOEGEN i 1 Zondag 15 Januari 1893 b avonds 8 uur BUITENGEWONE TOONEELTODMLIINS Spectacle Coupé te geren door nteer MUMa iWHlder Roeie cew en flen Meer Jfohan Mulder F W J denUyl Schoouh A Prins Zevenhuizoa M J Ctoudkaaa BoBkoop A HodgeiuUjk Cappelle S V d Kraats Bleiswijlc I t Jean Marie Drama Tan A THEÜKIET 2 BOETERESenMODEMAEEIl Comedie Tan Dr na JONG 3 Beaa StoitToTOï Nieuw Blyapel Afgewisseld door Vrooljjke en Ernstige VOORDBACHTEN Entree tooi t publiek ƒ 0 99 hh Leden of hnnne Dames 0 60 Plaatsen te bespreken VRIJDAG en ZATERDAG Tan 10 tot 3 nar 0Zie Programma s en oordeel der Pers ADVERTENT IEN n alle Binnen en BuitenlandHche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdTertentieBnrean tbh A BRINKMAN en ZOON t Gouda Gouda Snelpersdruk tar A BaraïllaNSl Zoos De nitgaTa deier Conrant geschiedt dagel ki met nitsondering ran Zon en Feestdagen Da prga per dne maanden ia 1 25 tranao per poat 1 70 Alaoaderlöke Nommen Vlji CENT IN BINNENLAND GOUDA U JftDuari 1898 Bij koD beiluit is aan den Id luit bij de dd Sohutterij te louda J van Ngraegeu Schonoftevel op zijn ven ui wes ens veraDdering van woonplaats eerrol ontti i leeiid 7ot lil luit bij die Sohutterü is beooemd de 2e luit J J K Moiitijii Gieterenarond hield Dr H Pierson iti de zaal fKunfltmln der Societuït t m GecoeKau de aangekondigde Toordracht over de Prostitutie quaeetie Ken zeer tairgk publiek was opgekuraeo waaronder enkele ilnmea ora dose Toordraoht te booren Spr beji on met de mededeeliDg dat het ftjit dat bedoelde quaestie in den gemeenteraad van Gouda was ter sprake gekomen aanleiding ad gageven tot zijn optreden op dezen avond De Goudaohe raad bad al zeer weinig aandacht geschonkeo aan de zaak dia trouwens van veel meer gewicht ia dan tneiiigtfen wel deukt De wenscbelijkbeid om ook in Gouda wat meer licht te doen schijnen over de proatitutiequaestid gaf aanleiding tot het bijaenroepfa dam Tergadering ëpr gaf daarop een beknopt historiscb overzicht vat hetgeen m 7 ake ds regleraenteering der prostitutie was voorgevallen ora vervolgens in een meer uitvoerig betoog te treden op welke gronden die rüglemouteeriug moest worden afgekeurd Achtoreeorolgens zette Spr uiteen hoe die zoowel uit oen rechtskundig als uit eea faygièmsoh en evenzeer uit een moreel oogpunt ten strengste moest worden veroordeeld Enkele bepalingen uit bet Rogloinent dat te Gouda Tan kracht was werden streng georitisoerd rn ten 8lott de wensohelylcfaeid aangetoond d tde Gemeenteraad Tan Gouda eens een degelijk ondenoek zou instellen omtrent deze qoaestie Het resultaat an FEUILLETON OVElVWOIN E N VII iO In onze meer liberale dagen schynt men aan dergelyke zaken minder te hechten nu er uit het leger ook officieren werden aangesteld die blykeds hun geboorte acte alleen den naam hunner moeder dragon en wij achten dit stellig prijzenswaardiger omdat bet immers niei lou pleiten voor onze humane gevoelens of onzen obristelijken zin indien wy nog altijd do kinderen bleven vervolgen om de zondrn hunner ouders Johan Perra twyfelde geen oogocblik of de bedoelde zaak zou geen aanleiding geven om hom voor tweeden luiteuatu te wraken en zoo hy al eonigazins ongerust was ontsproot dit alleen uit vrees dat hot verwenschte stuk te laat bij liet Miniaterio zou inkomen om befli alsnog bij het ophanden zijud examen t6 kunnen toelaton Na deze mededeelingen vallen wy den draad onzer historie weder op Het was tegen den asoud omatreeVs den lijd dat een rijpe overweging en sandaohtige studie zoa ongetwijfeld zijn dat ook hier gelgk op vola andere plaatsen bet gevat was de regleinuoteering werd afgeschaft De voordracht van den heer Pierson die met warmte en nvortuigiiig zijn gefoelen verdedigde in een zaak waaraan ïiü reed VeJejareu achtereen zijne krachten wydde maakte dieiteo inJruk op de aanwezigen Ntulat Spr geéindigd bad irerd gelegenheid gegeven tot debat waarvan sleobti één persoon gebruik maakte de heer van Veelen die deze gelegenheid aangreep om zijn aociaal deibbcratisohe ideeën te oppuharon Zqiie opmerkingen ifsrdeo door den heer Pierson beantwoord Voor de Kotterdamache BMbtbank Blond gistereno a türeobt A G S oud 36 jaar sjouwer alhier die van een party klonapen die op 8 Nov lag voorde woning van vrouw Pria wouda 9 paar hadweggenomen Bekl gaf Koor di t hjj uit i t 4crb rK vau lispelt Xomonde over de klompeu struikelde en deze toen medegenomoB had Kisoh I maAnd gev Aan den wedstrijd op sohaatsen te Haastreebt niigeschreven door de ijsclub üaastrecbt is deel ge nomen door 12 personen Na een harden strijd werd de Ie prys van 60 behaald door K lianje van Akkrum de 2e prijs van 20 door C Speksnijder van Ouderkerk a d IJssel de Ie premie van 5 door J Veenstra van Ürouw eii de 2e premie van 2 SO door A Hoogendyk te Haastrechl Da heer L J Goddafroy die indertyd den heer Dr D Velh vergezeld heeft op zgn tocht ter Z Westkust vau Afrika en diens lijk heeft opgegraven en naar het vaderland gevoerd beeft een uitnoodiging ontvangen van personen betrokken bij de tentoon Johan gewoon wat de familie Brooryp te bezoekenen zyn nog bleeds voortgpzolte lessen tot Kddo swetenschappelijke ontwikkeling te vervols or Langzou dit mat meer kunnen duren maar het wns nuook niet meer volstrekt noodig en reeds had dewednwa in overleg met Johan bosloten haarzoun die nu vaat genoeg stond om zich voor zyn doel dooreigen oefoqing theoretisch verder te kunnen bekwamen als leerling bij een fabrikant of nijverheidsmante plaatsen opdat hij zich ook practisch zou kunnenoefsiien on genoegzame kennis van materieel en werktnigen opdoen om later zijn examen als aroliitoct ofopzichter bij den aanlag van nieuwe werken te kunnen afleggen De gewone tyd van Joban s komst ging voorby Eddo zat reeds lang met zijn sÖudie en schrijfboeken gereed in bet stille achterkamertje niet wetende of hy nu reeds door itispanoing an eiaieo kruohien zou pogen den wog der woteuschlip alleen la vervolgen of wol zou blyveu wachten op don niet te vursmadeu steun van zijn onderwijzer dooh ten laatste blies hg zijn lampje uit en zocht zyn moeder en zustor op in het andere vertrek Wé werk je niet Kddo vroeg zyn moeder ffDenk er om jongen I dnt Johan je weldra ontvallenmoef en je dus al vast moet boginueu je van zijnhulp af te wennen hJu inuudor mwar bet p int niet zoolang ikniet vast w et dut ik Johnn mlsBen moet voor altijd tan ik er nog uiet toe koinün om op myn eigen ADVBKTENTIBN worden geplaatit Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel mearlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar ptaatsroimte Borendien worden alle Adrertentiën gratia opgenomen in hes ADVERTENTIEBLAD t welk des Maaudaga rerschgnt Bielliag te Chicago om voor die tentoonstelling uit de Hollandsobe kolomen ecu groep van inboorhngen bgoeo te brengen Diturtoo zal hg oerstdiags vertrekken naar Sumatra Uit s Hertogenbosoh wordt aan De fyV dd 9 Jan geschreven frNog vorsoh ligt allou lezers van Dt Bji iif het geheugen wat gebleken is in zake zekeren luitenant der mariniers die gemoedsbezwaren hebbende tegen het duel uiet wilde duetlueren en daarom werd nan den dijk gezet Ën dat niettegunstaande de nederluodsche wet straf bedreigt tegen het duel niet alleen tegen de hoofdpersonen maar ook tegen de g9 tuigeu en den dokier incluis Iemand uit s rijks dienst ontslagen omdat hij niet eens gsproken van gemoedsbeiwaren s rijks wetten eerbiedigt 1 Kan hot dwazer vragen wy Bn tooh wordt die dwaasheid bestendigd Mistobien beleven wij hiur t r Bt ede een dergelijks gewhiedeniB In oen lokaal waar Zaterdagavond de beau monde bijöoii was is een officier beleedigd uitdaging tot duol moet naar muu wil gevolgd zyn Wal een toestand nu De Nederlandsohe wet die ook wol voor hoeren officieren gemaakt zal zijn verbiedt het duel en toch zal zich welliciit bedoeld officier verplicht gevoelen te duelleeren naar aanleiding van aotec denten die hem by weigering bet breken zijner carrière in het verschiet atellcn Nogmiials kan het dwazer Kn heeft de officier het ongeluk P wg zouden zeggen duu moed om zich aan hei verfoedijk dnel te onttrekken dan slaat hem niet alleen de ongenade der Reguering te wacblen doch tevens de onzalige doodverklaring vanwege zijne mede officiereu Na het gesprokene in de Tweede Kamer by de wieken te drijven als hy weg ii moot ik on dan zal iwel boter gaan Maar hy is nog niet weg en we mi ssenhem toch al zei Hermine t Zal ons moo elykvallun aan zyu afwezigheid te wannen als hij officiergeworden is want hy heiiftmijgozegd latde nieuwaangestelde luitenants getroonlijk naar eenander garnizoen gaan Ëo zij zuchtte diep Dacht zij misschien aan bet rijke gelukkige meisje dat hij buwea zou ea aan zijn vroegert belofte dat hij baar dikwyts to logeeren zou vragen Waarschijiilyk wam haar lippen prevelden nooit I Op dit oojienblik kwam Rfinaurt aauaclullön lk kom ven aanloopon om ju groot nieuwsmeê te duolen dat ik pas vernam zi i hij zoodrahij bovun was Je weet myn Willem heefi kennisaan een pan ctirsianon nu een vitn die onderofficieren of went je t nieuws raisscluen nIP IsJohan Perra reeds bier geweest om het zelf te vertellen F ffNoon wHt ia er Betreft hi t hfim vroegenmoeder eu dochttr gelijktijdig ffZoo dan is hy nitjt zoo ving uiot ulk nieuwB als het hem betitft nla vroeger pii t dm wni hemminder aaniring maar enfin de dagen van zyngloriu zyn uit zgu trolEcliheid z il uu ivul gebrokenwezen Hormine vorbW ekte an nehnk bij dcztj voordenj ba hC moeder bewoog zieb van oiigodulil onrustig