Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1893

In den Fruisischen Landdag ia de nieuwe kieswet ingediend noridznkelgk Kewordeu door do nieuwe belastingen Het nieuwe ontwerp is ge cho id op de leest vur de oude wet do oensus blgft behouden met de ffUrwahler en verdeeling der kiezera in drie klassen nanr d betaalde diri cto belastingen Mol du koleuwLTkatakinR in West Uuitschland bljjft l onzeker In het Saarbekken daaldu bet aantal werkatakera tot IS Otlü en in de mijneH tilders heeft men alechts in enkilo gedeeltelijke werkstaking Gisteren is lu Sigmaringen het huwelijk gesloten tuascheii dun Uumeenschen kroonprms en zijne Engelsch liruid De aak die zoo veel voeten in de aiirdo heeft gehad zal dus voorgoe l uitgemaakt worden Züoals mor weet is indertijd het huftelijkspian van deu prins met Hi lène Vararesco in duigen gevallen om redenen vnn staatkundigen aard De builenlnndsuhe politiek hnd er echter in tegenspraak mei hetiteüii men wel eOiis beweerd heeft waarschijnlgk weinig of niets medo te maken De qiiaesti bestond eenvoudig in de vrees dat het geslacht diT Vncareaoo a als het op ilen troon werd gebracht zich heerscbzuohtig zoA belooneu tes enover andere adellgke fnmihén en door den uiijver vnn doze iiuitsle welke reeda vooraf werd gekneaterd was Helene Vucaresco reeds ongesohikl als kouingin vóór zij nog kroonprinsea was en zonder dat zg zelve er eenige schuld aan hml De prins beeft blijkbaar het staalabelang Zivaarder d6en wegen diiii alle pursoonlgke omstandigheden en daarom liever aan Kumenie eene onbekende kroonprinsea willen scheuken dan eene vrouw d s l iuds die echter door velen inel bant zou zijn untvangun gekomen B de eente stemming voor voorzitler i kreeg Floquet uiel du voreisclile mrerderbeid zoodut hg zich terugtrok Bij twodde stemming ia loou Casimir Périer tot voorzitter gekozen De Kamer was het dua blgkbaar cena met de Bébat tlat Floquvt zich dour zijim medcdeelingcn in de enquete commissie oumogulijk gemaakt beeft In den Frauscben Ministerraad Wulke gisterenochtend werd gehouden deelde Htbol mede dal ui den kabinetsraad welke des morgena wns gehouden bij en zgn collega s geroepen om den toestand grondig te oiiderzuekeu er toe waren gekomen te erkennen dat bet kabiuei moet wordun hervormd Dientengevolge heblwn de minislers den preaideut der republiek hun onlslug HUDgcbodeii dat is aangeuomen Kibot ia m t de opdracht heiast bet kabinet op andere wgze saam te atelltu Kibot zou binneulandscbe zaken nemen Lüubet en De Freycinet zullen geen deel van de nieuwe combinatie uiimakeu Alvorens bun outslag te nemen hebben de ministers besloten dat De Frcycinet Hen besluit zal doeu leekenen waarbg generaal Saussier overeenkomstig art 37 tan de wet vut A Maart 1877 Zonder zijn leeftijd in aanmerking te uemun gehandhaafd blijft m de eerste nfdueluig vun hut kader van den generalen stuf DaUtel voegt hierbg hut volgende In den roiniaterraud welke dezen inorgun gehouden werd warcu ulle miuislera het eens dat het bij het ernstige van den btnuenlHudscben toestand DOodzukolgk was dat ite mniistur pruaident tevens minister van binueulundsche zuken ia Het euntge middel om tot deze wijzigiug van hel kabinet la komen waa uen gezamenlijk omslag en daarna een nieuwe samenstelling uit de tegenwoordige elementen Nadat dit besluit was genomen verklaarde Loubet dat hg wegens particuliere rudeiieii en voural wegens den toestand zgner gezondheid geen duel wenaohlo uit Ie maken van het nieuwe kabmet Freyciuct verklaarde dat bg dai wegens Aeix slrgd welke de meeste bladen tegen hem voerden xoudor te letten op de diensten welke hg gedurende twintig jaar het land bad bewezen ht m iusgulijka het wenschelgk dedun voorkomen geen zitting te nemen in het nieuwe kabinet De verklaring van het nieuwe kabinet zal in de Kamerzitting van Vrijdag worden voorgelezen Na afloop van het gehouden overleg beeft Rtbot zich gisteravond to zuven uur naar het Klyaóe begeven om den president Oiriiot op de hoogte van deu toestand te atellun D inbeohtemaneming van tiuihnut heeft lang op zich laten wachten mnar Maandag is men er dan toch toe overgegaan Waaraohgulgk zal lij tot nieuwe onthullingen leiden ou dHsr Baihaut iu hot minialerio Freycinet van 86 zitting had mei den tegenwoordigen preaideut der republiek ala minister van flnanciÈu eu met Sarrieu voor binuenlandache zaken tot interessante getuigen verboeren leiden Oainot zoowel ala Surrien bel beu met Bnihaut als verantwoordelgke ministun bet later iiigelrokkuo wetavooratel van 17 Juni 188S onderteekend de eerste poging om de Panaina muatscbuppij met eeue premieleeniug te helpen De aanwgzingen legen Baihaut zijn vele loo hadden de Palrie en de ntrantigeani reeds aeuige dagen het bericht verapreiJ dai Baihaut in 86 last zou hebben gegeven aan het Compioir d JSicompte om voor hem een aanzie ilijk bedrag Iialiaaiiache schuldbrieven te koopuii Na de inhechtenianemiiig heeft het JoumOt naar de waarheid van dit bericht laten tnfuimeeren bg den toenmaligen in beide blailen genoemden hettubte Dese Chevalier geheeten thans te Lavarrennü heeft de waarhei l er van volkom n bevestigd ia het jaar 8B heeft hn Comptoir tTEtcompte voor 00 000 francs Italuiansche rente gekocht op oaatD van Chario Baihaut zooals hij opgaf ingenieur te Pargs Omatroeka wolken tgd Chevalier meende dst toeu Baihaut nog miuister as De opdracht had ieder aan het CotnpUnr vorwomlerd daar dezj instelling gewoon is een hoog commissieloon het dubbele vau anderan in rekening te brengen Ook de Duitsohe Egksdag is heropend Het zwaarlepuut ligi eehttr daar voorei rat niet in de kingen over dit onderwerp kort dsrna de Voorzitter de vergadering mft een wooril v n dank aan de aanwtizigen voor hun tegenwoordiglieid slcot Als plaats voor de volgende vergadering werd Utrecht gekozen Mee schrift aan do N R Ct Deu 24 Februari a s zal de KoUandsohe Maatschappij van laiidbouw een voorstel behandülen tot oprichting eencr zuivelschool Nagenoeg eenjaar to voren den Uen Februari 1893 besloten leden en obligatiehoudors der Zuid Hollaudsft ie leerlioeve voor zuivel bereiding te VGrnvenhage in eeue alsemeene vergadering de toen te Oudshoorn bestaande leerhoeve voor zuivel bereid ing te liquideorei De vraag zat rijzen en zal ongetwijfeld gedaan wordt n of de ervaring roet laatstbedoelde inrichting opgedaan niet moet afauhrikken van eeae herhaling der zoo deerlgk mislukte proef AU eene bijdrago tot de heantwoordiug dier vraag wenavhen wij tunns eenige opmerkingen te maken naar aaleiding van een Bapport omtrent de liquidatie der uid llolldn lscbe leerhoeve voor zuivelbereiding te Oudsboorn uitgebruoht door de liquidaieureu jhr J B van Merlen D V K van Hardenberg en jhr mr B C van Merlen Tot inleiding van dat verslag zeggen zij o a jfAan bet einde van de hun opgedragen laak gekomen breitgon oiidergetoekenden daarover uu verslag uit maar door het vele niet altijd even holTelijke geschrgf waartoe genoemd besluit tot liquidatie in de meeste couranten heeft aanleiding gegeven vinden zij het noodtg eb plichtmatig zich bij hunne verantwoording niet alloen tot dorre cyf rs te bepalen maar oVer de geheele lijdenagaechiedenis der leurhueve het volle liclit te laten schijnen Ook ons kwnm zoodanig verslag iu banden Wel hadden wij behoord tot de veten die bun geringe ingenomenheid mot het aangehnaUl besluit hadden uitgesprokoc o a in Tweede Blad vau 19 Februari A P Of ook ons icliryven onder het mm hoffulyke gerangschikt moest worden weien we nieL wel dat we indertijd het verslag onbevredigd ter zijde legden omdat het ons geeu antwoonl bcvntto op de oenige vraag van publiek belang die nl of bul niet mogelijk geweest ware de instelling iu stand te houden Het verslag is een preek op dezen tekst frdat de bekende royale wijze om geldetjjke c ers te bren gen aan zaken dio zynu volle sympathie wegdroe gen wet het voordeel had dat zoolang hij hiermede kon voortgaan elke fiuaucieete regeling op I welke losse schroeven ook bevestigd toch volkomen tot haar recht kwam maar ook hei groote nadeel opleverde dat als zijne hulp mocht komen te outbreken de wurkelgke toestand dau zou amtoonen dat op geheel verkeerde gronden werd voortitewerkt Uil de preek volgt o dat wijlen de heer Visser van Hazerswoude veel geld voor de zaak heeft ovor ehad wat ten alle tyde door iedereen dankbaar is erkend b dat zijne erfgenamen geen plan haddan die offers voort te zetten iets waartou niemand bun het recht betwistte e dat de zaak tinanoieol niet op goede grondslagen rustte wat iu coH tuo waa d eindelyk dat da ervuu aan alle geldel ke ver plichtingflö door den heer Visser van Hazerswoude Te Leiden werd deser dagen een vergadering geboaden vau het Genootschap ter beoefening van de heil ymnastiak in Nederland Te elf uren werd de huishoudelijke vorgadering geopaiul door den heer Ë Minkman van Arnhem Uoarua werden de notulen der laatste vergadering gelezen en goedgekeurd OU over da aauncminic tot leden geiitemd van de faeeren J A L 0e Laodboudtr uit Schoonhoven lil Ouderkerk uit Gouda en W J Junscn uit Deventer die allon werden aangenomen De door t Bestuur voorgestelde reglemfuiawijzigiugeu Werden goedgekeurd Na attoop der huishoudelijke vergadirring werd een bezoek gebracht aan het anatomisob Kabinet waar allen werden rondgeleid door den heer U ü v Dissel arts dia door zyu iuliobtingen op veel merkwaardigheden de aandacht vestigde Na de gebruikelijke koffie genuttigd te hebben werd te éen ure de algemeen vergadering geopend met een rede waarin de Voorzitter alle aanwezigen welkom heette hun een gelukki jaar toewemohte en wees op de belangstelliiig die de Iwlen voor het Genodtsobap en de algein vergadering loonden getuig groots opkomst van dezen dag ol 23 leden en 2 introduceerden Na lening der notulen van de vorigj Igemeene vergaderinu kreeg de heer G H Van Dissel arts Ie Leidon het woord om te spreken over de adembalingabewegingen opgehelderd door proeven Het is ocmogelijk om in korte woorden den hoogst belangwekkenden inhoud dezer rede weer te geven waarom wij alleen maar aanstippen hoe roet proeven eu cgfcrs de verschillende beweging dar adeQibatingsorganen van borst en buik werden aai tcmd wat de moeste belangstelling der leden inlkUj de lezing waarin zeer veel leerrgka op dit gebied voorkwam zal worden opgenomen in het orgaan van bet Genootschap Nadat de Voorzitter den ipreker voor zjjo rede deu dai 341 Staats loterij 6e KImsc Trckkius von Woensdag U Jaiimiri 1893 No 12838 1000 No i 66 1 95S6 18010 400 No 4ll 2 9278 9689 10284 14642 0410 ƒ ano No 4603 678B 6900 7360 12465 U9EB 17615 1772 19167 100 Praten van 70 163 2789 6318 7642 9420 IS295 16586 18026 313 2869 6450 7674 9501 12360 16740 18089 449 2877 6481 7601 9978 12444 15900 18266 4 7 3048 6568 7087 10111 12449 16032 111848 6 2 3019 6642 7781 10413 12497 16134 18354 674 3112 5786 7796 10427 12637 16171 18591 767 8 60 6923 7942 10468 12696 16180 19284 774 8496 6189 7974 1 0674 12725 18352 19318 826 3632 6232 8088 10743 12967 16390 19462 840 3638 6391 8173 10831 13253 16429 19685 973 3658 6602 8431 10840 13627 16458 19708 1080 3670 6642 8605 10896 18548 16491 19716 1314 3762 6657 S720 11309 13807 16660 19914 1521 3907 6671 8776 H414 14187 16781 19985 1632 3993 6766 8881 I16S8 14405 17069 S0081 1572 4027 6779 8970 11796 14511 17124 20284 1691 4645 6906 9004 11838 14640 17366 20309 1911 4890 6169 9141 11975 14786 17446 80396 2088 4988dni 9191 11990 14826 17461 20476 2137 6062T1ii 9269 12008 14860 17727 80638 2388 6073 7395 tSl 12186 16187 17746 80765 24 8 6189 7414 9866 18211 16267 17838 20854 2497 6236 de voorzuter uen aprexBr ui r i uu iuud u u m der Vergadering had gebracht kreeg de heer Van Kroel het woord ten einde het onlangs verschenen werk van den heer H mans getiteld irHeilgymnastiak en Massage te bespreken Het oordeel was niet gunstig de schrijver was dikwijls onduidelijk en onbegrijpelijk Vele leden namen aan de disotistie deel niemnnd onder hdp die het werk in besehermieg nam terwijl hut vreemd werd gevonden dat de sohrijver bet werk niet ter beoordeeling aan geneeskundige tijdschriften had toegezonden Na deze bespraking leidde de heer J H Beyt jr t punt 6 der agenda in en sprak over actieve bewegingen Wegens het vorgerotderJe uur waren de bespre ADVERTENTIiaf Eeo fliBk DAGMEISJE P G adres GOUWE C 38 aohillig Ën hij schreed voort en dwaalde langs velden ea wegen en hg bemerkte het nauwetgks dat een bitter gevoel an spijt en wrok tegen God en de mensciien hem haete tranen uit de oognn perste Wat baatte nu zijn ingespannen ijver zijn nauwgezette pUchtabetrachting Al kleefde er geen smetjen op zijn bao dol en wandel al wist hij zich bekwaam genwg om een plaats te mogen vragen in de rgen der officieren die zijn naam missohion eenmaal met onderscheiiUnif zouden hebbeu genoemd toch werd hg verachteIgk weggeatooton omdat de man wien uaara bes bg zgn geboorte werd opgelegd omdat do wet dar maaiiohappg en niet hg zelf onnoozel wicht kfi zoo verkozen had iich aan het recht vergreep Waa hg dan zgns browler hoeder vroeg bg met een Kainswrpk iu t hart Neen hij kon ster ker spreken 1 Was b als kind verantwoordelijk voitfde daden zgns vaders De wet der natuur di het tegenovergestelde kon doen verwachten werd hier verkracht door de onrechtvaanligheid dermaataohappg Vloek over elk en eou iegelijk die zich obristeu dorst heeten maar de joodsche leer in praktgk brHcbt dat de zonden dar ouders werden bezooht aan hun nageslacht lot in het derde rn vienle gelid Maar de frissche wind over de velden waaiend Verkoelde allengs zgn brandend hoofd eu de vermoeidheid uit ziju omdwalen ontstaan matte zgn opguwontlenheid langzamerhand af H wdt vervolgd lang Maar alles komt eens uit Hij beeft bet niet geweten antwoordde juffrouw Bronryp t Is raogeljjk maar de burgemeester van P wist bel en heeft het lang onthouden ook Hij wasal burgameester toen zijn gemeente onivanser zichvergreep misschien heeft hq het te kort wel moetendekken en dat zou zijn sterke memorie in de zaakvrrklaren Kntio je weet nu wie je in huis hebtgehad ffHij hooft wt geen sobubl aan zei juffrouwBronrijp Ik zal er hem te meer om beklaxea Daar komt h ook al niet verder mee in dewereld 1 rOat is nog bel beste woord dat ik je ooitaangaande Johan heb hoeren zeggen Reinaeri 1 antwoordde juffrouw Bronrgp Hg kon het niet helpen neen 1 Deze woorden door juffrouw Bronrijp gesproken klonken thans ook en onafgebroken in t gemoed op haar stoel Een van Willam s kennissen heeft hem verteld ging Reinaert met keunelgk pleïsier voort dat Johau Ferra a verzoek om Zfja examen te doenIl gewezen van de hand Hermine gaf een gil ze had ai niet kuunen bedwingen daarna stond z sohiel k op en verliet de kamer Oude liefde roest niet zei tteinaart Waadat nu an hoop of uit meelijden F Knfin eou laei oa hart en een meines hoofd zyn rare dingen Je kunt er nooit achter komen wat r ïn omgaat Maar waarom toch F vroeg juffrouw Bronryp Ga tooh roort roet dat ongelukkige nieuwi Is erniets aan te verandorea F ffJa doe er eens wat aan als br in de geneen tesittk ken geaohreven wordt dat je vader ontfaoger was maar dat er by z n dood een te kort Ib de kas wat en hij cm zijn aftettiog te ontgaanTermoedeltjk de hand aan zich zulven sloeg of althans vergift imiam wat op t zelfde neerkomt Zie je aionat n tDmia wu c w Marie I ik heb je altijd voorspeld dal jo ireeu eer vau Johan Perra Na het vernemen der noodlottigecoudt inleggen roet zoo u jong n die aan den weg tyding die zijn hoop in te toekomst voor altijd verwordt gevonden oietigde maar deenielteroin srryd bleef voeren roet Die arme ongelukkige Joh BOEÜHOUDË lf Ooderwys aangebodeo tegen billyke Toorwaa rdvD JOH BJEÜIJ8 Leenar M O tevens gediplomeerd Toor de praktgk Merouriot Elke flinke GOUDSCHE SCHAAT8ENBUDËK mag niet ran It otterdam woderkeeren zonder C Th vm UVVRKX m ifiniin invrniiiiT miin opeiibare vergaderingen maair in de zittingen van de militaire commissie Over du militaire vooratullen worden in de Uuiiache bladen dag aan dag kolommen geschreven maar het resultaat is dat niemand weet zelfs bij eenige benadering gissen kan wat het eind zal zijn Nooit wullicht is in Duitschland de politieke verwarring en qnzekerbeid zoo groot geweest En het erifste 19 dat men algemeen overtuigd is dat de Kegeenog in de eerste plants behoort tot de onzekerste dingen van het levei In duEu of in de volgeode week zul indenBijksdag de tnterpelintie behuudehl wurden van de soomaldemucrateii over bet gebrek aan werk en de daardoor oroorzaakt armoede ÜE oietigde maar deenielteroin slrgd bleef voeren roet de t isoheu zijoer eorzucbl had hg du kazerne terstond verlaten zond T zicli uf te vragen tot welk doel en werwantts hg heen wilde H wist alleen diit hg dl mtnaohtiug zijner karoersden ging on v ucblen werwnsrts egn ongt lukkig lot hum verder brengen zou was hem nu ten eenon mate onver ROTTERDAM Hoogstraat 222 behftitdeliDg der boxrooUog U mes benieuwd ofeiu de dokter verbaasd vin je aak f Ja In meuk delijk eean een officier m b t QL terlandsehe lager en laat roe nu maar gauw herniraan den moed sal hebben lioh ta beroepen op de wet i Keu poging om op te staan si been heut tochdie bet tweegevecht rt rbiedt eeniKe moeite ta koiien en to de üokter hem koffieboonen uit zijo kiel vielen Bij ouderKoek bleek nu dtt de m n ta top tot te u met kotüebooDCD op vuld wat ea dsuirvau outdasa bedroeir de hoeveellieid ettelijke balve kilu B t Vftu alleo lut bevrjjd ijlde de mm nu de ziekeDzaat uit on de straat op De expediteur werdiu keooii géiteld tau het gebeurde die nu teven wist waarom enkwlo balen koffie het verBiiohte gewicht uiet badden Biiktruch Wilde deze luitenant die als een degelyk officier daarbij behulpzaam wilde zgn bumerkte dese dat er en op ea top gentleman bekend staat eeus eua foor i koflieboonen uit züd kiel vielen Weid even in opgemelden geest by kou de hoogachting vardienen van alle Wfldonkenden die in bet duel ren barbaarsohheid zien waart ton zeer terecht de neiloilandschtf wetgever maatregelen genamen beeft Wij behoadeo ons voor op do uuk van bet tweegevecht later eens terug te komen met bet ook op een vroeger te du er sietle plants gehad hebbend weegaVeoiit Dezer dagen kwam ons ouder de oogen eene ge drukte lijst van vragen welke de gemeente Haarlem ter beantwoording toezendt aan de sollicitanien naar eeue betrekking aan eea dur Hoogeri tiurgereobolen aldaar Kr werd gevraagd naar jaar an geboorte Keboortoplaats gehuwd of ougefauwd ent en ook naar het kerkgeaootsobap waartoe de aollinitant behoort Was het uiet dat de hoogere liurgerscholeu eeno obeppiiig van de laatste 35 jaren zijn dau zou meu ouwiUuKeurig vragen Is dte lyst van vragen iets dat uit de vorige eeuw overgebleven is Schoolbl Een tragisch com tiohe scène werd Zuterdaiiavond afgespoeld aan boord van een der groote stoombooten aan de UaudelskHde te Amsterdaoi Men was bezig met laden van tuk en andere goeduran toen de expediteur bemerkte dat but volgens K lo debnuf opgegeven getal butsen met geWDdeuaeerde radk niet aanwezig was Hg kreeg argwaan op ecu man uit den ploe en gelastte hem het werk te stuken en ie vertrekken De mun daaraan gevolg willende geven sou laaft en smalle leei uaar hei ruim van het schip afdalen OM tija jas en tilikkon kruik het onafscheidelijke voorwerp van een sjouwerman te halen Hij alruikelde of stapte mis en viel van een niet onaanlianlgke hoogte in bet ruim Toen de mannen boven geen klagen of jammeren boorden en op buu geroep geen antwoord ontvingen daalden onmiddelijk een paar msnnen voorziohiig omlaag en vonden bun makker onbewegelijk en stom loor dood op deu bodem van i sahip liggen Men waande hem dood en daar h gansoh als feratyfd was werd het cadaver op een plank gelegd n zoo op t dbk gehesehen Van den dichtst bijzij uden poUtiopost werd een radurbaar gehaald en het lyk dooi een kameraad van een politieagont ergezeld Baar het Bionea Gasthuis vervoerd Die straf was voor het verduisteren van eenige bnasen met melk toch wat al te zwaar meende de ipwliteur maar aan het ongeluk was nu tooh nieU neer ie doen Ken geluk bij het ongeluk was dat de ovcrlrdone ongehuwd was In het BLntien ïasthuia werd het Igk op een krib lielegd Zoodra de aanwezige dokter de krib naderde irioug da man de oogou open en keek kalm en be daant in t rond Op de herbaalde vraag van den dokter waar h Kioh beKeerd of waar hij pijn had luidde het vrtwmde doch in den mond van dat slag van menschen zeer gebraikelijke antwoord la me sak Wat vroeg s fl zei juffrouw Bfonrijp schreiende ik begrjjp nu waarom hg uiet hier kwam Hij zal sterven van verdriet Dat gebeurt sue gauw ui t maar al leeft Vtj tang h zal dezen dag niet tiehl vergeMn Wat die jongen zich geilut u heeft weten te houden jaren m aangegaan voldaan hebben wut door niemand betwgfeld werd De vraag waunip alles auukoint iu verband metc of het mogelijk zou geweest zijn mei wgzigiogder ünanoieele groiiüstagen aan de inrichting eenduurzaam beslaan te ver ekeren is blijkens hetverslag m de gehouden vergaderingen wul besproken maar daarover outateekl bul juist bet volle licht dat hier zoo weoscbeiijk wure niet Watdaarover iu bei verslag voorkomt is het volgende Iu de eerste bostuur vergadering na het overlijden vun den heer Visser van Haterswoude werdonder toejuiching van uUe aanwezeiulen besloten tetrucbieu de gansche inrichting aan het rijk over tedueu maar tegeUjkerujd werd een stelsel vangoede boekhouding groote bezuiniging eu passendecontrole ingevoerd dat aan de leden van het DagoIgksch Bestuur sedert injsealeld die mot de boekhouding belast waren veel opoffunng on moeiteheeft gekost maar waardoor bet mogelijk werd oaettelijke maanden dan ook een juislen blik te slaanin den gung van zaken om te kunnen beoordeidenof ze konden worden voortgezet De notulen van de besluurr vergadering van U Met 1891 geven op deze laatste vraag hel antwoord Op dat tijdstip was er geduiende een half jaar strenge controle door den beer Baudum uitgeoefend aun wicn zeker de eer toekomt van lu die maanden op allerlei wijze zich vtior de zaak veel moeite te hebben gegeven eu te hebhen getracht haar in het rechte spoor te brengen Uit ijue mededeeiingen bUek dat de heerboeve 6000 en de uoerderg 4000 verlies bail opgelet erd en dus dat niettegenstaande do hoogst belnugrijke subsidie van ID OOO door mevr Visser van Hazerswoude over het boekjaar 1890 81 verleend en de iloor haar betanlde loelagen voor leeraren en voor kosten leergeld voor de leerlingen nieilegenstuande van het rijk de provincie eu du HoUand che Maatschappij van landbouw genoten werd ƒ 7B0O sjiiars en niettegenslaande uu iloor den beur Bauduin het Blrengsle toezicht wits gehouden over de boeken on over de adniinUtralie op de exploilaliu vau leerhoeve on boerderij in een balf jaar een verlies was geleden van 12 000 Uu wordt lu het verslag een bewgs genoemd dat de zaak onhoudbaar was Dit is echter blijkbaar uiet alier meoiiing geweest want daarop volgt Wfl werd nog eun voorstel tot reorganisatie der geheele iniifibting ter tafel gebracht en door de meerderheid van bet bestuur aangenomen en in eeue noot wordt daarbg medegedeeld ook door jhr Van Merion werd nog eoü voorstel ter sprake gebracht om de inrichting der leerboeve te veranderen en deze op Belgische leest te schoeien waarmee volger s zgn beweren zulke achoon resultaten werduu verkregen Maar terw l dit laatste denkbeeld de goedkeuring der andere besiuuraleden met kon weidragen wordt omtrent het eerste verme d Maar mevr Visser van Hazerswoude die reeds te kennen had gegeven dat de z o hoogat onbeduidende reaultatcQ die de leerhoeve opleverde baar weerhielden de kleinere toelagen voor leeraren en leeriiugeu te blgven bestendigen deelde turn baar besluit mede dat daar zij de grootere subsidie bad toegezegd uit piëteit niet alleen voor maar ook uit booge ingenomenheid met het werk door wijlen haar echtgenoot gesticht zg die ook zou moeten intrekken als er uiet geheel in zgn geest werd roorlgewerkt Ia de reorganisatieplannen waa tevens begrepen dat ƒ 2000 jaarlijksuhe aflossing en 3000 rente van de obligatie leening zou worden gegarandeerd dobr de erven Visser van Hazerswoude wat de bewindvoerder der nalatenschap meende te moeten weigeren Üit deze roededeelingen volgt dut jnstandhoudiog niet oamogelgk geacht wordt door bestuurders ilie de zaak in haar geheel koHaen overzien maar dat de plannen daartoe tgn afgeatuit op de weigering der Krren Viseer van Hazerswoude om verpliehtiagea op iich te nomen die naar hel ons voorkomt een uitvloeisel waren van do grooiscbeepscbe wijze waarop door den heer Visser vau H rekenenda op zijn eigen ofAirvaardigheid de zaak in den beginne was ingencbt Met die verplichtiugcn zoowel als mot eistihen om de zaak niet op bescheidener leest te schoeiea heeft Uen bij een nieuw plan niet te ronken en terwijl wg dus uit het medegedeelde de conclusie trekken dat d ui et levens vatbaarheid eener irLeorhoevo voor zuivelbereiding door du ervaring met die te Oudshoorn in geenen deele gebleken is mogen wij er tevens de les uit putten dat men de zaak op eenvoudiger schaal inrichtende haar vesrige op zooi danige finnncieele ür ndslagen dit haar voortbestaan met afhatikelijk zg van de wisselende inzichten van een enkelen of van zeer weinige vooratandora Bulteolandscli ovcfzlrht De Fransche Kamer is in alle kalmte weer bgeao