Goudsche Courant, donderdag 12 januari 1893

1893 mtgav dezer Coarant geschiedt dageiyk met nit ndenng van ion en F tdagen Oa prjs per dne m ind n 1 25 tran 0 per post I 1 70 Alzonderlak Nomm t VIJK CENTB M De Notaris Ur L UOLENAAR te Waddinxvetn zal op MAANDAG 20 FEBRUARI 1893 s morgens ten 11 nreteiZeeuvjijk Nieuw Dorp ten herberge bewoond door VAN SOHAïK in t openbaar verkoopen HG C i C No 16 gelegen op den hoek van den Tempel onder Beeuvnjk groot 10 Aren 50 Cent Een perceel best Wei of Hooiland daartegenover in Broekveld ondw Zwammerdam groot 3 Beet 1 Are 24 Centiaren en Een perceel best HOOILAND in de nabybeid dier Wouing ten Westen v d Kerkweg onder Beentoijk groot l Heet 3 Are 24 Centiaren Aanvaarding Woning I Mei 1893 Land direct BETAALDAO 1 APRIL 1893 Alle verdere informatiën ten kantore van den Notaris ADVERTENTIEN iniA hJilnneH eü BuitetUandache Couranten worden dadelflk opgezonden door het Advertentieüurean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Weer en Wind dienende Vrijdagavond 15 Januari GROOT SCHITTERE n AVONDFEEST Verlichting van een IJstempeL AANVANG ten 77 uur Leden hebben vrUen toegang met eene Dame or Kind Donateurs met hun gezin Entree voor Gelntroduceerden 25 Cent HET BE8TÜ ÜR Nederlandscbe 8toombool Illaatfichappij De Stoomachepen SATA FIEB kapt J SAUËR en HOLLAKD kapt J SMIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor Trkobt of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomacbepan lossen te Brewersquay de marktivan Boter en Kaas te Londen De Nolariê Mr I MOLENAAR te WadcUnxvtm ihX op VRIJDAG 27 JANUARI 1893 8 morgens 10 ure te Moordrecht opieLAAN behooreude tot de üouwhoeven bewoond door 0 8 o K en Wed G Goi in den Zuidplaspolder naby t kanaal publiek verkoopen ongeveer 400 slnfc IJpen Esschen Wilgen en Populieren wassende op die laan en bg gemelde Hoeven Zeer gemakkeiyk per as en te watir vervoerbaar Betaling contant Oatruimiog aiteriyk 15 MAART 1893 Acht di n te voren genummerd te zien Nader information ten kantore van genoemden NotaMs HOUT GLAS KN IJZERWAIiEl DAGELIJKS t Uit de hand te koop aan het Sporttentoonstellings Qebouw te Uitstekend gelegen voor het vervoer zoowel te Water als por Spoor De Notuia Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal na bekomen rechtertyke machtiging ey Afslag P s middags 12 uie in tKoffiflhaia ran DE RUlTËfi a d bnig te Waddinxveen publiek verkoopen Eene partij best WEILAND gelegen in polder Bloemendaat onder Waddinjh veen ter grootte van 2 Heet 68 A 50 Cent f belend door eigendom van W Moons J M Moons en P Hoooebbrcgob Jz Aanvaarding direct Betaling op 1 April 93 Nader onderricht geeft genoemde Notaris DE NOTARISSEN Mr I MOLENAAR te Waddmwveen en ANDRÉ SPRÜIJT te Rotterdam zallen ten verzoek banner principalen met machtiging der Rechtbank in het openbaar verkoopen H Ifskg loP 8 1 8 F 1893 telkens ten 11 re s voormidd s in het koffiehuis van dk Roiteb te Waddin Toeen C A en diverse perceelen uitmuntend en steeds goed onderbonden WEILAIVI te zamen groot 21 31 83 Hectaren De Bonwmanswonmg C 56 groot 10 61 60 in den Voobofschbn Poldeb De Bonwmanswnaing £ 33 34 groot 10 70 23 in den Blubhbnd albchbn Poldbh beiden zeer gunstig in de nabybeid der Waddinxveeusche brug onder de Gempente Waddinxveen om aanvaarden tn eigen gebruik de Landerjen direct bg de toew zing de woningen c a op 1 Mei 1893 of zooveel vroeger als kan worden overeengekomen De veiling geschiedt in 10 perceelen die in combinatiën en in maasa worden aangeboden liet 10e percerl zUnde de zoo eniuinde Kromme Nesse ter grootte van S 1 J0 Hectare strekt lanKs de rivier de Gouwe met een lenjtte vau ongeveer 800 Meter en is dns bU ultetek uostlg gelegen en geschikt tot oprichting eener groote fabriek e of andere groote ruimte behoevende ondernemlug of om te worden gesplist in diverse bouwterreinen Zynde voorta diverse perceelen zeer geschikt voor BOOMKWEEKEltIJ en TUIN VELD ITotitiën dezer Verkooping z n gratis verkryghaar en alle informatiën worden verstrekt ten kantore van genoemde Notarissen ANDRÉ SPRÜIJT aan den Houttuin No 15 te Rotterdam en MOLENAAR D No 3 aan den Kerkweg te Waddinxveen Gouda Siielpersdruk p A BbinkmanSc Zoon N 5043 Vnidag 13 JaiHttri GOUDSCHE COURANT meuws en Advertentieblad voor Gotula en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt oe tnsenmng van adrertentien i n gesoMede o on ntu des namiddag van den da d er uitgave Joh van Dam van Haastreeht voor de om vaQ ƒ 1847 Ta Haastrecht ia benoemd tot vRtegenwoordigVRvan de polder Oalgoord de hrer P H van den BrMoke ia plaats van dw beer U Dupper A wegen vertrek naar eldeis BINNENLAND GOUDA 12 Januari 18VS ETOiiaU andere jaren nis er een strenge lorat heeracbt bef eveii zich ook dit jaar dag aan dag tal I van damasten heeren en ook du jeugj is natuurlek vertegenwoordigd naar Stotwgkersluïs waar de uit stekend ingerictite banen van de IJsclub HGouda een beerl ke gelegenheid aanbieden aan de sohaataeorijdeTs om Imn hart op te balen aan dit oudHollandsohe vermaak Vooral aiorgeqavond Vrijdag belooft daar eeu reoht geEeIli e drukte te hoerscheu Dan wordt daar een ijsfeest gegeven dat zeer luisterrijk belooft e zijn en natuurlijk door munek wordt opgevroolgkt Wat ongetwqfeld een groote aantrek kmga kraoht cal uitoefenen is een fraaie iia temprl die daar ia opgericht en die geïllumineerd een recht fantastisch geïicht Bal opleveren Zooala man weet is dit niet bel eente ijs feeat dat dit jaar op St twqkenluis gegeven wordt maar wq gelooven dat dit verreweg het meett sohitturende zal tün dat WIJ hier nog sagen Het Bestuur der IJs elub Ooutla heeft voorzeker alle aanspraak op den dank van de Ooudsohe ingezetenen voor t e vela moeite en zorg die het zieh getroost tlaar wij vernemen heeft Dr Tidetnan predikant te Haarlem voor het beroep bij de Kemonstrantsche gemeente alhier bedankt Ken onderzoek wordt ingesteld naar de juistheid van het volgende versctkrikkclijke verhaal omtrent hetgeen met de bemanning van de Argent nsohe torpedoboot RoêaHa zou zijn gebeurd De voorbereiding voor de weteatahappelijke lucht I ballon tochten waarvoor da Duilaehe Keizer 50 000 1 mark hoachikbanr gesteld heeft ia zooala in de ver i eeniging tot bevordering dar luchtacheopvaart te Berlijn medegedeeld werd zoofer gevorderd dat in Februari a s de proefneming kan begonnen worden De wetenschappelijke toeatellea i a gedeeltelijk eeila gereed en gedeeltelijk naderen ifj haune vultoonng Tevens ziju onderhaiidcliiigim n tMuoohen geopend 1 om aldaar onder dtnalfde vwrwaarden als te Berlijn l gelijktijdig bnilnntoobten te doeo plaats viodeu In 1 doEelfde vergadering der verae iiiiig waar het voren Blaandtt medegedeeld werd apraK de heer Von Kijafeld over de proeven door Mi in dl laatste ftVi I jaAr tot oplossing vau bet vnwptuk dar vlï pl I stellen genomen mei ünancieete hulp van den Augsburfi sohen patnoier Utdioger Deze proeven waarvoor over de8IJ0 000 mark beaohikt kon worden hadden vooniamolyk de constructie VAu liohte motors ten doei en het gelukte den heer Vou Kijsfeld stoommaohiuee te ooustruoerei die met inbrgnp van atoomketel oondensator en watervoor 1 raad slrehta 7 kilo per paardokracht wegen Overigetu hadden voornamelijk onderzoekingen plaats betreffende I den waterstand die oppervlakten aan don tocht bieden en de handhaving van het evenwicht der zich in de lucht bewegende lichamen terwyl wat aangaat dit laaute punt meer bytonder de vraag onderzocht werd m hoeverre da aliagereade buweging door atureo ia weg to nemen De Sotalh werd in voile zee door een storm örervalleti en do koinmandant wanhoopte er aan het schip te behouden Kapitein Tunes liet nu de officieren bij zich komen en hij gaf hun last de vijftig mao der equipage dronken te maken daar op dezo wijze kon belet worden dat de matrozen in do sloep gibgen en dajie dus voor de olBoieren zou beschikbaar blijven De kommandant wist z jo officieren t doen begrijpen dst dit de eonigo kans op redding oor hen was 2ij l eiloten dus het bevel op te volgen I en korten tijd daarna bevonden r ioh de matrozen in I een vrij ergen graad tan dronkenschap I Niettemin begrepen de mannen toen de officieren j in de sloop wilden stappen het gevaar waarin zij I verkeerden en wildon zij de oBioieren in hun voor nemen beletten Deze konden met hunne revolvera de weerlooze ongewapende mannen gemakkelijk meaater worden Twee matrozen die wat heftiger optraden dan hunne kameraden warden doodgeaohoten De stoep kwam gelukkig in de haven en welUoht zou nooit iets van do zaak bekend zijn geworden als niet eon Italiaan stoker aan boord van de iZojoWi die geweigerd had zich dronken te drinken en zioh met do officieren had gared de zaak aan het lioht had gebracht Da ofBcieren z u nu in hechtenis genomen i Men vermoedt dat de Botal vergaan is Gisteren werd te Haastrecht eeo nieuwe begraafplaats met lijkenhuisje aanbesteed waarran de hoogste inschrijver was de heer i de Jong van Haarlem voor de som van ƒ 8333 33 eu de laagste de hee Hüt Voorloopig Verslag der Twoedo Karaor over de Bedryfsbelasting wordt do volgende week verwacht Naar i e Uaagsohe benohtgever der Zutph Ct meldt zal bet een seer omvangryk ituk zyn en he t gevolg zal wel weaen dat er over eenige weken een op vele punten gewgzigd ontwerp ver sohijnt FEVILLETOm OVERWONiNElN uu alras dat harer moeder Had juffrouw Bronrgp door haar eigen voorbeeld niet iets betera in zgn gemoed gezaaid dan zelfzucht ea wrok tegen God en de mooschen Was hij niet van voel getuige ge I weest in dat klein gezin bij de wereld vergoten van veel dat bem herinnerde aan een menschenziel wier eeuwige waarde geld en goed eu eer en aanzien ver te boven gingP Nu was de tgd gekomen dat hij door daden bewijzen kon eeo good discipel harer liefde lïoweest te zijn Nu of nooit Nwon het was I hem niet langer onvoncbilllg werwaarts hij heenging I Hg gevoelde bet wanneer bij nu afwa van den weg waarop zij hom waa vtjórgegan zor er voor de I ondervonden miuachting van vreemden ieta anders ieta ergers in do plaats komen zelfverachting Zelfvernietiging misschien t I Maar waar dan heen Terug Nu reeds terug Onmogelijk 1 Er lag uu oen schuld op I hem wier bestaan bij nooit te voreu had vermoed eeo werkelijke finantieele on een moroelo schuld De lattale stond boven aan Het vermoeden dat ign vader eon zelfmoordenaar waa kon ongegrond zijn en op de plaats m het dorp P zelve zou het bem miaachien gelukken dienaangaande bewijzen in te winnen Dat was do moreole sohnld die hg aan do nagedachtenis zijns vaders to kwijten had en bot te kort in de kas de finantiede Eoa wellicht niet te groot blijken om bet zij bet dan ook eerst uu jaar en dax te kuuntiii nHoasun En hij mpende pas ewn a uron geleden geen Naar ket DwMI Vil 31 In zulke oogenbUkken wordt hot verstand ran lieverlode weer meester over de onstuimige vlagen van den opbruiaenden hartstocht en de hemelaohe verschijmng wier naam kalmte en vrode is wandelt op de rustelooze baren van t gemoed on haar stem bedwingt den storm Hij dacht ten laatste uiet meer nan zich zalven Heen en aan zijn eigon lot De naam eener andere rnisohte acnsklapB door zgn t fi Hermiue dan Had hij bij zelf ook haar niet doeu lijden om de schuld eens anderen Had hij haar met van zich gestootoQ en do zonde baars vaders op haar vergolden Ja God was rechtvaardig en het bem nu door de onbillijkheul der mcnsohen jegens hem zelf krimpen en kermen onder het lyden dat hy haar had bereid maar dat zg met gelatenheid uu dieper er reiner liefde dan de zijne geborfn had weten te dragen Ea uevoua Hef be ld zyncr beminde plaatste zich levensdoel meer voor oogen ta hebben I Hij waande dat zgn eergevoel hem niet Innger voorschreef te werken en te worsteten daar hot nutteloos zou blgken om ieta te kunnen worden in de wereld Was de naam van oerlgk man in de voile en moeielijke beteekenis van dat woord dan zoo overvloedig dat hg mets hgzo ders mcor beteekende onder de monBohen Neen toch bij dacht aan bel proces van juffrouw Bronnjp en aan de bekentenis van het begluur der Levensverrukering MaatBchRppij Johaii Perra keerde van zijn weu t rug maar hij ging niet naar G Hg wildo niet voor zgn upeI rieuren verschgiien voor en aleor de tevrodenheid over zich zelven hem kracht schonk om hon ï onder blozen in tRaugozicbt te kunnen zien dan zou hg feedaan hebben wat hij kon on voor liet ovoriga mocht Hg zorgen die gezegd beeft dat Itij gorn weezen zal vergoten I Voor bel gemeentehuis van het dnrp P Iiield een met twfe paardm bespaiinou rgtuiir itil de kootsior opende liet jtortier uu bond een hcor bg t uitjilwn men do bohulpzamo hand ofschoon d ze heer don leeftijd nou l t bereikt hud dio et Jtoodanige hulp bepaald nonditr maakt noen vooloor iiog de jaren met had pvorsoUredim iiariit men gewoon ii een dergelgkiu dienst met eenigo riiiiiaöhting af te wijzen en de trede Voor bet voorzichtigo rovtjtin der