Goudsche Courant, vrijdag 13 januari 1893

op rn ook Hoopman an tgne vrouw Op den dag j ie ajjn medefüiebiigen waren ook dealda hg niet der verschijning lerklrtanle Hoopman dal hy het mede waar hü bot gwtolen goed liet Bchtidagerecbl aileon kon accupteuret als men hem De man werd oor verheiden gerochttboYen i e van alle arhuld vrijsprak i boord doch stieH kort na liJa arresUtie in de ge Op 15 April 1892 achroof Hoopman e n brief aan vaogi nis te bet bestuur wnario iig klaiiijt ovur den langen duw j Van het geatolene waaronder eonig iilver hoorde van het acfaeidtgwr ebt en over du partijdigheid van de heer B niets meer de aoheidareobt r8 Zicdanr de penooulgkheid van Doch wat gwlwurda nu voor enkele dagen Daar Hoopman Het b 8tuur van li dudiffhfid heofi ge leest de botr B in de couranten dat bij het sloopen meend bedelfrij Im moeten tegengaan Do klacht dal eener buitHuplaata onder Heemstede bij hel rooien men altgd bij buren iiiformüerde ia ongegruud oradat van Iwomen onder oen daarvan gevonden zijn een van 1888 af alle verseliillendc bureu ook zij die J aanlnt zilvurou voorwerpen zno en zoo gemerkt Hoopman kendüH toen bij in armoedo op atruat zal Uit de opgogovün letterteokwns verwacUttH de beer eu hem dua loen teker niet komli n bengden bet itlfdo getuigd ht bbeii Ook mr achollec lid der rechtbank waa vroeger curator over Hoopman en zou inagelgka oog eeui geven Tau slotttt betooïde du pleiter dut de actie vau Hoopnian niet bewijsbaar is omdat bel geuootscbap i blykeiiS het voorgaande geouo bedaeting bad om te belet li en daargelaten dut verruimd is in de dag 1 vaarding te slellon dal de g idaagd bSd do bedoeling i om te bt lofdigen Het geoDOtsehap moest om het putdiek te wuaracbuwen cenigszins sterk uptredon B dat bet bier de voorwerpen gold hem in 1886 ontstolen Dit is dan ook gebleken juiat te zga en zoo doet ticlitingen over bem ki noeu zich bet weinig voorkowrml jteval Voor dat een Iwstclene ztcb btjnu zeven jantn na limi diefstal wo der in het bexit ziet dar hem ontvreemde voorwerpen Bultenlandsch Uvtrzlclit bewillijïd en bet iürseuisb voor vele feeatelgkbeden leverd iwwü 1 tevena ia geWeken dat Floret bet g rid vao Panama bealeedcle voorde gehoinie foadtea dat au 1 M l U uif het gald 17 000 vertchillende bedragen werUen uitgedeeld en dat het petUiouunent voor eeu lotealeeasag door du maatschappij zelve geldelijk gesieuod werd Op dlne ge geveua wonit k t onderzoek voortgebouwd Hoe kunneu de Panama dlreoieuren zich verweren Hun besta vardudif ag baw art de Figaro ia Suaa Aanneraaig ker sohgat do varwenng vauChaT les de l tseps Hrt ia uiot mogelijk te weigeren lie eente maandeu van bet jaar 1886 eese dieven 1 ala men o bet geld vraagt at bel pistool op de buia ern bezwlr hadden gübFaoht en et n un ander 1 8 8 000 000 frs Aaudetdboudert en aolmldeiachers Hm 4 ktMrediUhrnieDtog it aws nog oiet loo var iptfordvrd Duo 17d J Q Mi komtdMeommiHM vu fppotUtan oerat bijemi om de puntou voor het venisf aan dus ritRtr op ie tjrv B Waaruhijnlük uiiloD aU de ICanier teruRkomt voor op Dluire behaadtdiiig gereed zijn d voorlUlten oiDtrpbt da ArbvidtradtiD of ArbeidBrtkamer die bij de Twe v è N mn aaabantftg zijn Kt kt I door de keeren r fl lrwD n i cfairDR elp nniDck van der Of Ihe bH r n liebbb gevolj gej tiveD aan i h t advitt der CamtaMut van rapportvuri om met olkander in overieg t tredfo n bun io hwfduko vry wel overoenatemmeiido oQtwurprn tot iéu ora to rken Het niouwv uatworp ia griteti n wordt i VMda MR d LAdsdrukkerij io geioedfaeid itebracbt Uit Het Bitdt woMt geaebreveB aan het JJait J dtUitoii I Wat al middelen orUun in het werk geateld on eea inde te maken aan de wertctooabeid met bare tr urii e Buteep Ook in dese emeeoie met bare oaevL nrudi 0 uirjjke arbeidenbovilking loomn eeu groot getal erkliedeo rond die aarne willen doob bij gebnik aan werk niet kunnen erken fUe banCMn Mter die niifct alleen ioor oorden doob ook door daden toont boe zmr iiem de noo den dar arbeidende klaaee ter birt aan beabot by de landbouwera eeno pogiag l uun aan den treurigftn toeaiand xoo nirt een etude dan twfa daariu ferbetering te breaiguu Hy vatte bet plan op ia did dorpen dezer gemeente vergaderingen te I beleggen met de werkgerera en bg ben tijn invloed aan te wenden opdat ieder haoaer é u of meer der ilrkluoxen tsij in de aobuur tig buiten werk vanebaffe Vardei werd er over gedaebl de landbouwera tan te moeiligen meer werk te laieu verrichten dan volatrekt noMlsakrlijk waa isooilra neb de grond hiertoe Eou Ir oiien door b v gronden te laten apitten die nu rploHgd worden en de meerdere koa len gtfdt eltel k te vergoeden vanwege de gemeente dio htfrvoor acbadelooattelling xou uiideo in mindere budeelinif de buiteagcwoue uitgayen die ziob dan nog d landlwuwer ou moeten getrooatoa sou d M terugvinden la ene meer xurgvuldige bewerking t iu r Uudergen Te Vrouwen Paroohie waar du werkelooabeid bet geringat en dua de kant van alagen het grootat vat werd de eerate vergadering waarvan velen enige verwachting badden brlegd klCn hvt rctultatt In één woord treurig I Wvl badden bjjua twintig tandbouwert aan de opiuepiuif gehmr gegeven doch ten alotte verklaarde llêh ileebta één bunuer bereid ééa of twee drr werUooien voor iguu rekening te nemen Warehier bel plan ntet tuoeea Iwkroond geworden too had mi in de overige dorpen aar de werkülnoahaid gruoter ii dan ie Vrouwen Faroobie evéneeoa kam v n tUgen gehad de ongelukkige uitalag wat echter outmoei gend genoeg om eldert de p giugen op te geven tt indrrfinail de werkelooabeid in hH ooordea der proviuoie too groot ala mun boort bewvren i Your het oogenhlik nu de veldvn dik mt t tneeuvr betlekt lijn en dua hel tja vooral in het ntfordeo iw provinde totaal heeft bedorven Eoodat ook bier nieta Avordt verdiend i dit mogelgk d b overigeoa Ala men ti it hoe lummige leRittiouwera de betten in bun bedrgf tterdt wt rk weiei te vinden daiaea aangebracht rekenend liever uit aen rfjtuig apringt dan er uit geholpoa te wonleu loeh kou m tt uij w n enkelen Dlik op bet tiekelijk gelaat en de swakheid verradeude bewegingen van dezen reixi Ipr leratood Itespeureo dat de verleende dienat hier geenuiut overbodig wa Hg trad de opeuttaande deur van het geneantefauia in en ua vemomen te babben dat de burgnmeester dtar ter plantte tunwa tig was venuobt hg om een arioude4lijk ooderkoud Manheer do Burgemertter begon bg ntdat nen bem m een klein vertrek de buriïemeeatertkauvr geleid had Faiuilielwlangon nopen mij dn vrijbtid te nemen eeniicM informallén bij u in te winnen aaugnaude do leden van o u geiin dni ruim een tiental jar a geleden in dutu gemuenie domicilie had De stt m van deu vreemdeling klonk lacht euibjj alk woonl dat lig sprak puoade hg even om a tem l toheppi u U liui ameester schoof een sioel J g OU oowlig lx b tin uit zich i eeiten Hg wist dat de vnwmdumel rijtuig gekomen wat En dat geval mijnheer 1 gaf hjj tun antwoord tal da kb tk die mM r bepantd met het bóuitfn der reaisten ii It lutt a wanr obgidgk beter van ilionat kur nen zij du k Ik tal hom bierdoaa kotueu Met uw v rlof ik verüooht u niet tonder ledon om een afcauderlgk gehaos Mgn infortnattea voor ban volk cq iwM buiten dan uoalt tagts oordi in de tebaur en men hoort van anderen die de eerate de beste gelegenheid aangrijpen om buoue arbeiden gedaan werk te eves dan zal men begrypeo dat de Inautea levr veel werklooabeid konden voorkomen Terwgt ds eenten zoo laag mogelijk hunne arbeïdera buitm laten rerken eu alt aneeuw en ijt hieraan een einde siakrn nog altgd wel te dortoben hehoea in de tebuuV latea de laataten de graovu foo apoedig mogelijk na den oogst doracbeu re hebben t wintert weinig werk tn do tobuur Sommigen mogen door ütiancieolen nood genoodcankt worden de granen vlug ef te leveren doch bij allen die koo baiidtlen 18 dit niet bet geral Tegenover hun werkvolk nemen de landbouwers over t algemetn tweeérlui ataodpuiit in Kr ztjn er die voor de arbeiden zoo lang werk toeken ais tu dit Eonder financieel nadeel kunnen vertobatTen er lija er echter ook die het werkvolk afdanken toadra de arbeid ran den werkman bun geen direct voordeel meer biedt De e nten b r laten de graoen doraoheu uit de baad en vinden het meerdere arbeidsloon terug in de meerdere waarde van bel atroo 1 de laaialen aettou bet paard voor de dorachrol en a verliest door dexe beworkltig bet atroo veel vau igne waarde tegt n dit nadeut staat het vooideel van wuicig trbetdaloon Eu een dèrgelgk verschil utemt men ook bg andere werkzaamhedea waar Ziet men verder op het void ook daar ia werk in overvloed Nu de pogintfen tot werkverschaffing bg de landbouwen zgu mislukt zijn door deu burgemcetti r deur g emeentedegrouduigenaars c ringen uitgeooodigd hunuen invloed aan te wenden bg de buurdera teneïcde onmiddulgk ala de grond bet too laat aan de veldarbeiders werk te rerscbaffbn daar volgena venekering van cicskundigen vele landerijen tiecht werden ouderhoudeii u door doehnatigco arbeid in den winter anraetkelijk konden worden verbeterd temgt door s uoten te verbreedon tot opvabrteu de productiviteit vau menige boerderij verhoogp eu aan vele arbeiders werk veracbah kau worden Toei t men hierby bet oordeel van het boofdbeituur der Fnreche Maatacbappij van Landbouw eu den ijver waamede dece corporatie op roiddelea tol verbetering wi it dan g voelt men hoe beschamfind voor vele groudbezitiera en grondgebratken hut antwoord mout zgn op de vraag waarvoor werkeloosheitL in Finland Mun hariaoert ttch water voorgevallen ia luaacheu i Cb Hoopman en tiê dadightid naar f rmoffe te AmttenUm Het beaiuur van dat genootachap had in Mei jl in bet Alp nkê i Handelblad onder don titel Een meetter iedilaar Hoopman gukeniehetst ata een Ikligen bedrieger die door atlerltti praktgken bet goadAeloorige publfek geld uit deu uk klopte IWrna ontapon ticjb de bekende polemiek waarin ook niet al te vloiend ovur Hoopi au werd gesproken Ook over diens vru w en dochter werden eenigeop nerkingen gemaakt In dit allee rond Hoopman aanleiiling om li d n F voor do Ainsterdamanhu reobtbank te diigf arden tot schadevergoetling AU procureur vrq Hoopman oóeupeart mr C Star Busmau die eobti r de atuickeo genidigtferd ontving van mr Troetatra te lieeuwarden Heza zou xgu nvergekotae betrelTen bet geiin vau den man die bier voor tien jaren al gemuunte ontvanger fungeenln Dea burgeiaeesten gelaat werd plotseling boog rood en opspringeadauii tijo tel riep hg opgAnsch atdereu toqndan waarop hg zo aveu geaprolten bad O ik begrgt uu de taak Maar ik heb geen ooaaideratiBn kunnen gabraiken ik heb degeachiedeab Vfrrteld rooals t me die berianerdo ik mochttooh h t M niaterie niet om deu tuin leiden ik doffda dit ouk ui t mjjoheer t Tegenover de heereo van het hoog geiag in den Haag mout men voor iahlig tgn wit men zijn eigenbelang n oflatermet In de waagachanl stellen eu dat lo doen daarvoorpas ik mgnhtwr Oe kunt me dat uiet kwalijk nemeu De vre mdttling haalde zijn schouden op Ik bfgrgp niMta hoegenaam l niets van t geen u bedoelt Burg mBester Toch verheugt het mg uit uw mee loeliug te Imogen opmaken dat de familie Perra wok leeft Maar ik al rrek niot van dun vroegeron ge mMenteontwangur Perm ik sproük v n z ii zoon die aergeiint i in O ooala mij eenige dagen guledeubleek uit do officii l aanvnigo om inliobiiiijun a ngt iidi slauil lu nu raliteit tijnur bier gewoond heb bende iiudem on die WHHraotujnlgk moestHn strekken om besliMiri te r emfn of hg al of niet tol de cur UB tvr upltiidiug van utficieron kon t tgotaten worden Kou ik iwn verïwijifcn dat dt vourmalige lUtvanger e n t ltort Uut to de kas nadat hj vor OB ta pleiten maar tiet weten dat hij verhinderd wat Voor Liefd F trad op mt L S Wiat Deze wees ia zgn pleidooi voor de gedaagde voof den eiaober werd niet gepleit er op dat de vau mr Troelatra afkomUige dagvaarding tan menig gebrek lijdt maar dat zijne flieule daarop gcene defunaio I bad gebaseerd omdat zg dt zaak spoedig wilde behan deWu Fleiter bad tegeu de actie drie middelen ju J uiet ontvankelgkheid 0 Houpman vraagt voor zich zijne vrouw en zijn kind BCbadevergooiliug op gröud van beluudigingen I maar in de dagvaarding is niet gesteld bot oogmerk om tu beleedigen Kr mtiokeert dus eeu element in de dagvaarding en daarom is de actie niet ont I vauketgk 1 lo dien geest vonnia Rechtbank 26 Febr 1890 I no 60 S4 b De dagvaarding is verward gesteld Het blijkt mét name niot of de eiscUer ageert uit art 140 1 B W onrechtniiLtige daail in btt algemeen of oit art 1408 B W beleediging in den apeciüeirn zin c Ër wordt gevraagd acbadevergoeding uaderop Ie mak u bg stnat Deze vruge is onjuist omdat de wetgever blgkens artt 1408 en 1409 B W heoft gea ild dat de begrooting der schade aa de prudentie van den rechter ït orergelMten zooilsi geen gelegenheid kan beslaan voor eeuft na procedure om aohbde vaat te atelten Ten aanzien van da hoofdzaak deelde pi bet volgende uedo In 18S2 werd vanwege Liefd a F een onderzoek naar Hoopman die onderstand bad gevraagd iiii fsteld De ioformalien waren ongunatig Bg eene nieuwe aanvrage om onderstand werd nogmaals een oiiilurzoek ingesteld met even ongunatigeu afloop Daarna mengde dr H de Vries zich in de zaak Hoopman hep met Igsten roud bij iedereen ga tauud door eene aanbeveling van dr De Vries Het geuootscbap dit bemerkende noodigde den beer Da Vriee uit inlichtiugen bij het Itestuur te komen inwinnen en zelf eens te overtuigen van de moraliteit van Hoopman Ur de Vries voldeed niet aau dat verzoek uu daarup liet Lie dadiffJuid door een onpartijdig persoon nogmaala oen ond rzoek naar Hoopman initelleu Daaruit blgkt dat oopman vroeger een goede zaak op daa Nieuwendgk faad tnaardaarua failleurdu Over de oorcaken van dat faitliBaemeÜt vatt weiuig te üi ggen maar alleen wist mon dat bjj meer iu dm kroeg dan in den winkel zat Na zgu faillistement wertl hij bedelaar met de beuanung de rgke bedtiloar dia buren hem gnvea Allei eriohteu van S2 tot 93 komen hierop neer dat man en vrouw kuatelijk ontbgteu en dineereQ bedeion en voel sterken drank drinken Aan dr De Vrtea werd dit aUee medegedeeld dio antwoordde dat de inlichtingen vau de buren kwamen en dat men met buren gekakel omziclitig moest zjjja Toen nu bleek dat dr De Vriee voortging met Hoopman te steunen iu zijne badelarg ging Lieïdadiglmd er toe over tegen Hoopman te WBursobuwen Daarop volgde de bekende polemiek in bet BandeUbUtd Heeft nu het Genoo jwhap beleedigdF Men moet alle artikelen en stukken in bun verband beschouwen Eerst nog kwam het bevtuur met dr De Vries overeen dat men de beatisaing over de vraag i wie gelgk had P zou overlaten aan een derde Men koos de heeren mr L J G van Ogtrop Lietdadighetd h Tak Hoopmaa en j Frita OUe Hoopman maakte eene goede iMsliattog I van het tobeidagereoht onmogelijk door allerlei aan tggingen Het aobeidagerecbt riep allerlei getuigen mor da iijk de hand aan zich zetren gelagen had P Maar m0n Goil mijnhaer wal overkomt u Het geetbitieke gelaat van den vreemdeling stond akelig verwrongen zgn tanden klapperdan ryn oogen veriieden aenaklaps het inwendig knagen der Wanhoop e Na een langdurige pauta sprak hjj d rf Hoe wiat gij dat miju vader tioh zelf dm dood deed burgeroeeeter Terpstra ik aprak alleen mijn vermoeden uit dttdoar hel tekort i de kas wordt ewettigd John Perra twant ik begrgp nu dat niemand anden dan deze votM m it verschenen hoewel stechts een beti kkulijk kort tijitaverloop uw uiterlijk zoo zeer beirft veranderd dat hel mtj uw niiam moeilijk zou verraden bebl en I joat dat lijn l rgemeo8t r Ik was niet bier gekomen om ovnr mij zelvun te spreken mijn verleden ziet t r te slecht toe uit ik kwnm mgno oudert zoeken en mijn tcbiiJd belijden aan hen l devergeviuie mgner moeder ook uit moeten blijden 1 It ook g dood Ik weel het ni4t zij verhuiade kort na dat lecdgke geval miar L dicht bij G gel gen t He fft ntij in dur tijd nog ruim vijfliouderd guldeifgukoat waut ik achtte h t om velerlei omstandigheiltiii voorzichtig het te kTt overblijvend na dt r verkoop van uw iQoeilurs huiarnad zoli maar to dekken Ik had bet nooit vuu je vader g d cht ordi vervoffd Een schrijven of verzuwk als bv Geachte tadgenooieu ïerft den heer Hoopman geen geld zou niet gehidpen hebben Tegen individuen nU Hoopman moet men krasser optrudou want andere wordt onze Btad een paradijs voor loeglo pers en bedclaara Over de dochter werd alleen gezuird dat de inlichtingen over haar niet gunstig warei Zg kan zeker doitrdoor niet beleedigd zijn Pleiter ooiicludeert ten slotte lot niet ontvankelijk verklaring of ontzegging van Hoopman s oiach Reeda met Nieuwjaar begint Koulpn zich gereed te mHkeii voor brt Carniival overul ziet meb reedt carnavalskleiiren en in alle vermaken mengt zich het vroolgk geluid iler brilon Prins Carnaval beeft met 1 Januari reeds weder zijn troon innoiiomon en talrijker dan ooit zijn zijne getnmwen loegi stroomd de béidu groote curnaVMlsvereonigingon bibben mneiie haar ledou on gaiiten iu haar ruime zittingslokalen te bergen Op I Januari bij de eerate vergadering waren btüde lokalen over ol en op beide plaatsen ging büt onder dolle redevoeringen eu liederen zear luidruchtig toe kofelelooa afgeataan eau aantal van du eerate wetentohappdijka ea kMAstaaaaraiuiraefliaJaKBn die op Vat tenDinaJi eea praehftiff nnkeradeiiMtai i hetGürteuich ten vopKtaela dam amen orgauitaerer beBteedden raede 2000 M voor hij vuzvaardi n vauden wageo van prina Carnaval De heer vrn meldt de Amtt Ct tedert eukale jaren te Amsterdam woobachtig bewoondi voor dieu lijd eene j illa even buiten I ij en Nu maakte in Het thema voor de K eultehi maakerade van dit jaar ii terugkeer vau priua Carnaval uit het rijk der sHffen en sp okjoa Dit plnn it ook bij bet vehiieren di r zit tingtaaal in aanmerking genomen l e kleine raad en de aunaai va de grooto carnavalsvereeni ing lrone ia aen spnökjetwoud door kunslenaarshand geacdinpon de ledea van 4 U Jtteineu rtail der gtootc Keulaohe aaruavj t vereeniging versebgnen in rqka Mborsaiw bleeding op hut tooneel dat tot etHi Aébambna vurronail it Twre anderen goede oude vereenininiren dbt vian le beide groote genooiaohappan afwijkend luire tiuiniicu roet damea houdeu bet IfamHisilde en de Carnavaliatisrbtuidwuatelgka ipriiekiuiat openden eveneens deu cnrnavalstijd en b getal vereenigingen die thans en in de volgaoda dagea volgen ia tamelijk groot De stiroming der burgerg is dit jaar voor den VottenaviiDil tet r gunatiif Da ated he ft zonder lang beraad op de gattruikoUj l gdrngen ven 1500 M I zooalt later ld rood georgaoiaeerd wat bende c de uf ptreken van Leiden Haarlem en Amatardam onveiliK Xelkena laa men in dia dagen van inbraken meeat met groote brutaliteit gepleegd en o k de villa dea heoreii B weril aiet geapaard Op zekuren ochtend kwam de bewoner tot de mindor nngename ont lekking t al de oni etioode gaa en zijn v waarde hadden medenenomen Bij de politie werd oo ènblikkelijk aangifte gedaan dio lie gestolen voorwerpen niinleekunde en nan hare autporingen was bet te danken dut men eenigo weke i im fu diefalal de liand legde op een verdacht aujet in du WwtenjraafBraecr die wantrouwen opwokiB oiattat hij een paar munchelknoopcu droog vau dun heer B ui den b jwuBlen iiaclit ontstolen De politie bleek oen üelukkii vHUS t lo hebben gedaan De gearresteerd bleek emi lid zoo uiet de hoofdman l zgn der dievenbendtt die velu buurten ZO i onveilig mnakle Hij b kunde dan ook doch wei erdu Ie Aegirm Onmiddellijk nadat bet Fransche kabinet lal gecuuatilneeTd zgn zal Hubbanl nnn dti Itugeuriug de vraus Htellen of zij nirt van meeuing ii dat het tijdstip der algemeeue vorkiezinxen moet vervroegd worden Oük zou Argel rs voorurmeus zgu de interpellatie over de Panama zaak te burvatteu Gisterenavond kwam hut nieuwe kabinet bijeen ouder voorziltervobap van Carnot die bel dfcrocl belrotfende do vorming van het knbtaot toekende Daar de portefeuille van marine no riet is begovtü beeft do miniaier preaideut die voorto pig overgenomen y Bealottn ia het onder seerdtariaat van kolontcu te vot geu bg dut van koophandel Uük beslotei dat het kabinet zich niot met etwo vorktaring tot bel Parlfmeut zrd wenden Met den terugkeor dur kamerteilun ia te Pariijs het politieke leven weer begonnen Db uiet4ierkiezing van Floqnet en de wijziging in bet ministerie ziju teekonen dat meu er ernstignaar streeft hot voltte Jioht op de Panamazaak te laten acliijuen £ r zijn drie van elkaar onafliankelijke onderzoekingen iu de Pananu ztak l Het eergisteren begonnon pr ocea tegen de directeuien en Ëilfel wegena alacbe vuprtpiegelingen on wat Eiffel betreft woguna het aannemen van geld voor unuitgavoerdon arbeid Dit geiling kwam vour bet bof van appèl waarbij de advocaat generaal ala aanklager optnedt De vervolging van dezelfde personen behalve Hiïfel bfneVunt oud miutstert en senaata en kamerleden wegeoa liét omkftopen of het aannemen van gel4en De tcbuld der parleiqentsleden scbijut echter groojendeels Diet bewijabaar ezijii 3 J e uoqudteeommisaie die met bot 8e opderzoek gnfgk opwerkt en bewijzen of nieuwe schuldigen poo t te vinden Buwezeu is tot dusver alleen de schuld van De Beinaofa van de tuatcbaiipanonen Arton en Corneliua Herz van den bankier Oberndö fer rn vanden nudminiater Bnibaut wiens mudeplichiiiiheid door Charles de Lesbapa in ziju verhoor is erkend Kr zijn verder 26 kaabriefj a iloor Arton voor Alb Grévy Léon Renault en een aantal slruomauneu ge bont D oadernemen van het Kanna zijn medi geslee p t do u da kmabl vau w t jofeu tong tot eon gciiruik gestempeld was Het komt thans uit op wmlk aen roekelooze wijzo er met de honderden millioeoea omgesprongen ia Partama beeft v lgeua do I i m van de apnarpe uingen Van het pub iek een offer gevraagd an hebben op bun ooupona in het geheel utitvnni en 240 000 000 fra Du opnohiinu der Pan am ii ro a atschappij beeft 107 000 000 gykütt Op de lHndengt wer t 800 000 000 uiigegevüw Do kosten vun het uitgoven der ifleningtJp en hit pr clitun der syndicaten bedroegen ISfl mitUoen Het bestuur der innal o up iy te Parijs koslie 15 millloen Of werkülijk 800 000 000 frs op de laodecütü isuitgeituvcn bigft uog du vraaa Eiff3 ontving voor de werken dio bÜ op dti landengte uitvoerde 73 inillioen Hij erkende lAf dot hij daarop 15 millioon verdiende Sommigen biwerim ovewel dat bij hul dubbele verditnd hucft Tot de 136 000 100 U treffeude de uitgifte der leeningeu behoort ook bet aandeel der pers dat op ¥ t millioen gestold is Van deze som zal wel oen icrool sudeelte iu de banden van tutaohenperaonen zijn blgveu hangen Op de landeugto werd mrt groote weelde bait gehouden De apoorwe g waggon van deu dtrectenr der maataobappü koatte 310 000 franca Do vt r Bchillendti kampen en nederzettingen haddeu een uitgaaf vau 45 000 000 geeiscbt Het hoapiUal ts Panama koste 38 000 000 eu dat te t olon 7 000 000 Salarissen vuu guneeabeerei geneeamiddolen enz 24 000 000 politie 11 500 000 fra bureaukoatoD 8 160 0011 francs enz em De J uoaation liberale i te Bruaael hietd eene algomeene vergadering ter besprokïug van bet regeeringavooratel tot herziening dor Grondwet Met algemeens atemmen werd een motie aangauonirn waarin wordt verklaard dat bedoelde vooratelhn niot in aanmerking kunnen komen ala grondslag voor eene vrudeliuvendo veratandboudiiig der partijen Zij zgn gemaakt mot vijandige bofjoelingen tegenover du demi rHtisoh liboralen en moeten door alle vrijzinnige oru nnen met alle middelen worden ba 1 streden I Ue mijnworkera in hot Saar bikken hebben eeo petitiü gezon n nan bet Pruiaische Miniiterie van Koophandel taarin kü verklaren dat dé grove vooraf aangekondigd werd collectief wel is waar maareen opzegging van het werkcontract individueel door 30 000 arbeiden ware een onvoegzamo handeling gew at Daarenboven waa t verzet ook niet individueel en de groudun van beklaii üijn algemeen Bij de ilaarij i gevolifde uitcenzelting der itrieven wonlt verklaard dat de arbeiders bereid zijn eeu deputatie naar Berlijn te zenden om £ M den Keizer en de hooge Regcering voor te lichten en duidelijk te mnkun dat aan de zgde der ihijuwerken niet met lichtvaardigheid ia gehandeld Ten alotte wordt verzocht verandering te brengen in de loonabepalingen eu de mijnwerkera vereeniging ala ivohtsperaoon te erkonnen zoomedo over te gaan lot inatelltng van een suheidagereobt voor de nijverheid opdat het recbt der werklieden betor verzekerd worde KÊiMMÊSGüllIVIi INRICHTINGKN WKLKE GEVAAU 80HADB OF HÏNDBB KUNNEN VEROORZAKBN BUftGEMEKSTER en WETHOUDERS van Qoudt Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2u Junï 1875 Staatêilad a 95 Brengen ter algeroeene kennia dat op Secretarie Ur iaie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van C van Dam om verguouing tot het oprichten eener blikalaverij in het perceel gelegen achter da ViBohmarkt Wijk I No 189 Kadatter Sectie B No 879 H J Nuderhorst om vergunning ter uitbreiding zijner werkplaats tot het plaatsen van een gatmotor mHtbijliebooruude werktuigen Wijk H No 24t KadHBtor Sectie If No 1516 1517 en tfilS Dat op Woensdag den SS Januari 1898 des namiddaga tea I ure op het Raadhuia galef nbeid ii om bezwaren tegtn de gevmaifda vergunningen in te brengen en dat g durende drie dage v66r düu dag op de Secreftrie der Gemeente vau de ter zakt ingekomen Schrifturen kau wonleo kenait genomaa Gouda 11 Januari l 93 fiurgemoüster en Wethöuden voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROÜWEtt 341 Staats toterQ 6e Klaue Trekkiopc Vlo DondordtR ISiuavilSftg Ko 181147 ƒ 5000 No 278 1000 No U40 OD 8677 400 No 447 868 ra ISMS 200 No 1167 13604 I26S9 JSU4 eo iOtO 100 f PrqMn r ii ƒ 70 20 i637 561S 8808 1108 130113 16281 I88I4 230 2640 6938 8646 11204 I33A2 16382 1M04 Ut ii Ht 6065 8816 11460 19426 16 128 18 ie2 3118 28 6 6186 8908 11680 1 427 1 677 IU1147 606 2i 32 6346 087 11666 18446 16946 19381 736 2888 378 9171 11696 1 8457 I6O1 I 1981 5 UU 2868 6422 9396 1U42 13476 16607 l es6 1015 fin 6472 9578 11761 13480 i 6 2 I98I6 1184 3220 6600 9699 I182J 13611 16910 nui 1256 3309 7009 9888 P911 1S8S6 17276 I9664 1280 3336 7022 9970 12092 13328 17698 20148 1 93 8404 7069 10072 12v 6 14046 17646 20128 ISOO 3749 7098 10212 124 10 140 7778 go 49 1666 876 7241110263 12578 iiO i 17902 20148 1827 8898 nu 102 12698 144 O 17990 202