Goudsche Courant, zaterdag 14 januari 1893

Kraepelien en Ho rn s JQiiina LarocheQ i TKocHEi is de meest Krachtige en Versterkende KI A VI IN uobevolen door Ui nn bioiien en boitenUndaohe genmaheereii Bekroond met BKKEN DIPLOMA eo GOUDEN MEDAILLES VerkfjgbMr io Huoni li f 1 00 1 en ƒ i Dopdt te ffourfa by den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist o nitgav dwn Connnt gMofaiadt dagdijk M mtaondwing vu Zon en FMrtdagm D prgi p drie ma nd n ia 1 25 fruM par port 1 70 Alwadwrlijk Nommm VUr CENTKM M Knii8tinin kietelt M GEMEN i Zondag 15 Januari 1893 1 avonds 8 aar BUITENGEWONE TOOKEELTQOmELlIl Spectacle Coupé te geren door BÊeer MMda Hmléer Hoelofge en Hen Meer Jlmlum M Mer I Jean Ular ie Dnm TUI A THEUBIET 2 BOETERESenUODEUASEB Comedie ran Dr d JONO 3 Een StoxtTo oi Nienrr Blyapel Afgewiaaeld dooc Vroolöke en Ernstige VOORDRACHTEN Entree loor t pnbliek 0 99 hh Leden oi hnnne Dnmee 0 60 Plaatmn te beipivkra VRUUAO en ZATERDAO ran 10 tot 3 nar Zie Progmmina i en oordeel der Peraü Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk ZDi Retau g ELFBEWABIKG Hotlandsche uitgave met 27 afb Prqa 2 golden leder die aan de v érschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzeg ils en in eiken boekhandel in Holland StoUwerek s Hart €aeao Hoogate eiwit k kaafati llnakr aila tahaHe Wed M MÖL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres ran nieuwe paraphien en reparatie IJsclub GOUDA H H DONATEURS en LBDÜN worden rerlooht hnnne diploma s bg het IJateeet medete brengen BEtALBNDE moeten op aanrrage Aun coupon verMonon HET BESTUUR CACi VoordeeligI Hart Oaow te l oat PoederOaoao In bart vorm gepend Spoedig opleebeu keid Iljna gear dellcienae snaak eteada gelijkmatiglieid des draaki la Mlkkea bimea i 29 Caeaa bartea = 49 cent 1 CMM brt == 1 8 Mt == 1 ktf Cacao Verkrijgbaar W H B Conjaeua Baakatbakkeni ens EsgiM Etpeditle Julloa MattenUodt Anstfrdau Kalvantraat lOb willen noch kunnen weigeren Ik ga er mee naar t Ministerie en zal om Jobao te hetpeu zoo noodig mgo eigen treurige gesehiedenis verhalen Gij zijt nu up een goodeu weg Joh Perra tfli do burgemeester Als ik thans weigerde u ter wille te zijn nu ik de sohutd bekenten is veniam uit eigen mond zon ik mijn plioht te kort doen Ikzal de vereischte verklaring terstond in den vormlaten stellen en ouderteekeoen I E dt gg uweigen equipage fk zou het kunnen doen maar leef niet voor m n pleiziü aniwoorddo Jnhii zwaarmoedig Johno na van den burgemeester afscheid genomen te hebbon Het zich naar den geneesheer rgden en I na zijn onderhoud met dozm stond hg op t punt in zgn rijlutg te klimmen toen een sergeant die op t zelfde oogenblik de stoep van des doktors hufi optrad zijne opmerkzaamheid trok Al bail de aanwezigheid van e n onderoftioier te dezer plaatse niet al reeds het vermoe len bij hem doen ontstaan dat deze zijn broeder Joban zou kunI nen zgn een eeniüszins nadere beschouwing van het gelaat des jeudigen militairs bracht bem de trekken zyoer moeder zoo levendig in herilinering dat hij uao de identitieit niet behoofdo te twijfelen en eensklaps hoorde de jongeling zich bg zijn nasm genoemd Hg stond verwonderd til en zag John ia t gezicht dat diens innerlijke andoeiiing verrjt d Hoe kent ge mij ragnhewr Ik kon u niet Alolu te bekomen IE somiE Qim of de beBchr vinfC der beroemde geschilderde Eerkgluen van de Groote of St Janskerk te TV Qamde benevens de geschiedenis der St Janskerk der Olaxen der cartonteekeningen ens waarba is toegevoetfd een afeonderlgk leTensbericht der beroemde GlasschiWers de Oebroedera Dirk en Wouter Crabetb Dooa OBRISTIAAN KRAMM Pryi eo Cents A BRINKMAN J Ta Swartsen bnrg E 92 KLEIWEO E 92 DeCataloeus der Leesbibliotheek il nrkrggbaar ï 10 Cenla it Voor een JONOMENSCH P O ond overdag i h b h wordt kost en inwoning gezocM in een beschaafde familie tevens met hninelgk verkeer Brieven met omschryving van conditiën eto onder No 2247 aan het Bnreau deier f onrant IS9 890 7S in4i 11604 U Olt 18187 tOSII 1116 ilIT 1 l 10479 l Oa I46 t 18681 10683 1168 4M6 7716 IDMi 11844 14791 18648 10711 IllS 4841 77 6 10810 11866 6I1 18690 10764 M18 4769 8046 10899 11971 16188 18889 tU77S 1I7S 4801 6186 10981 18081 16197 18710 HAK TBBRIOHTBN OOUda 12 4anuati 1893 Jok hfdei ia ar ran da graanmarkt freen not ring op M ge eo VekmamCt Halkve weinig aanvoarf handel geene Vetta varken goede aanroer handel vrijwel 11 k 14 nt par half KG Biggen voor Kngeland goeila aanroar handel rlug 11 a S3 et par half K ti Magere Biggen redel aanroer handel rry el 0 75 a S6 per weak Volte achapen goede auvoer handel llauw 10 a 18 Nuchtere kalreran goede aanroar handel rrij wel 6 4 9 Aangeroerd 81 partijen kaai Handel vlug Ulo Jnal 17 i 89 Ida Qgal 16 l ƒ 18 60 Boter matig nanroer handel Inwoon Oofbolnr 1 40 i f 1 66 p r kilo Woiboter 1 16 l 1 80 p r kilo PETRULHl M NOTRi mI GK TKti de MftkeUiri Ciitiiur SehtlkwUk te Rotterdui De markt waa heden onreranderd Loco Tankfaat 6 90 ieimporleerd fuit 0 ïebmarilereriag 686 Huart lHrering 680 Aprillarerio 676 Mei Juni Juli laroring 670 AuKUatui lerering 6 75 l eptemhor Oc tober Kovemboren Üeoembur lufunog 6 86 BurgerlUka Stand GKBOSKN 9 Jan Leenden ouden J Rietteld eii W ran I ieuwen lO Anna Maria oadara h de Vroedt en J M Sehwartz Corne lie Mariua oudere l M Sohukking en C UgthoTen Maria Klisabeth ouden F T Jorink en E M A Kabel U Wiebe oudun J Ploeger eu T brouwer OVKalilSDH 9 jan J ran Hoeeum 61 j 10 K J Henoke 7 m GKHUWU 11 Jan J A Dekker uu W SIoot jee N Vergeer en A van Vliet P A Lul tan U J Blom N U Kremp en W A LoandenlMt J O de Voa en 8 B Brouwer BeeuwUf aiSBOBEN Adrianui ouden W Ungawiacb en A Grootendont Johannea Antboniue ouden J Verkleg eu H Klever Jacob ouden H Slob en O aloh OVEHLKDItN C Anker 6 jaar QEHUWU K Overdam en 8 Badonaker ADVERTENTII Zeer Toompoedig b T llen nn een welleaahtpen Doohtw E M A JORINK KtW a mia 10 Juneri 1893 Heden orerleed na een amnrteiyk Igden one hkrtelgk geliefde Echtgenoot en Pleegnder PETRUS LB0NARDU8 HUUBREOTS in den oodetdom nn 68 jaren W d P U HUIJBRBOTSikn LmDT 1 BOSCH W C PAUL RiOtUriam U Janaari 1893 Alg9mt ne kênnUgtving FUIK iMlilSM Adres GEVRAAGD Loon 1 60 per week Bniwn raaÉit Blad A D YkrYËN T I EN 4n alle Hinnm en HuUenlandneht CouraHt m worden dadelijk opge nden door het Adrertentie Burean aan A BSlNKMAiN en ZOON te Gouda Gouda Snelptradruk mn A BaiKiMilf Zoos IN 5044 1803 Zaterdag 14 Jannarl GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden g pla tri van 1 5 regali k 50 Centen leder ragd mMrlOOnten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatirnimte Bovendien worden all AdvertentiSn gr a tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dM Maandags VOTSohgnt D awndlng v n advert itian lutn whled n tot n ut d n inldd van dan dMt der ultgsv derik der Nederlanden eo vavde goederen van da Frinaea Von Wied verdaoht Mn verduistering van gelden 2000 welke hü uil loofde v n tïiae betrekking onder zich had en Oj ttetijke brandstichting in het perceel in de KjUMiariestraat waardoor gemeen gevaar voor goederea en levonsgevaar voor peraoneu was te duchten luMu voor belendend prrceelen en de ich daarin Windende personen Bekt word veroordeeld tot l jaar en 6 maanden gevnngenisatraf met aftrek t é 6 maanden voor de ondergane voorloopige hechteinL Het vonnis overwoog o a a de verduistering van de SOOO toeVomondo a h de Belgische aaaa rantiomaataobappij niet beweMM it soodat de bekt I daarvan moest worden vrijitesDV eD en voorts dat da administratie van dan bot over h t pensioenfonds en de goederen van ti Prinstis Von Wied over seer groote bedragen liei en du bokt sleohts eeer oppervlakkig werd geoojtroleertl terwijl wat de braadatiohltug betreft als orrachtende omstaii diglieid werd aangenomen dat ftekt zttlf deu brand Ijl geblusoht alvorens deia l ig o omvang had BINNENLAND GOUDA 18 Januari 1803 Tot ona genoegeo kunaeo g mededeeleo dat j gehaal orereeokomatig oma verwacktiiig de Goudaohe i iagneltneo de IJKhb tot onder tietniitg m mUver mogtmden hebbeo geateuiid in haar odel atreveu om Doü dit jaar de beboeftigen in hua aood te gemoette komen I Rveiiala vorige jaren xallen extra bedeelingea van lercQsmiHdelen braoditolTeD eo kleedingttukken plaats hebben terw l ann kinderen uit de moeat arme geaiDneD een warme maaltijd zal vorden reratrekt die aarachünlijk aal plaau hebben Woeaadag 18 Januari a at in de aooieteit OnB GonoegeD Toorta ut Uaandag 16 Januari a al met eene dttgotykaohe brood en koffia bedeeliog worden aan gfrangen ia h rt gebouw dar Wifrkwrkktmg tot Kermg ran bedetar De rele bemoeiingen die een eo ander uit dea aard der aaak meêbreogt en die onafadteidelijk Terboudcli tya aao eo degelijk on denoek naar heo iHe t neeat faulp noodig hebben en aan den itvocring vaneen liefdewerk aUdit geven de heeroD die genoemde club vormen alte aanapraak op de waardeering van hunne raeda ingetetenen Door tvelniltende medewerking van een leventar Oudewutersohe damea zag de rederijkerskamer f Bor ger te Oadewater nioh deier dagen in staat gesteld het welbekende blijspel De Inkwartiering en wel met het meeste suooea voor hare kunatlievende leden op te voeren Bij vonnis van de arrond rechtbank te Grnvenbage werd gisteren uitspraak gedaan in sake O N S aldaar geweeen boekhouder bij de administratie van het pensioenfonds van personen behoord hebbendb tot de hofhouding van wijlen Prins Fre dagen i werking op de groote baan der Leeuwarder XJaolub en bewast daar uitmuntende diensten Naar aanleiding hiervan gooft de Letuw Ct een beecbr ving van dezo machine Het hoofdbestanddeel van de ijsschaaf is eene 70 104 centimeter breede schaaf waarvan de snede geheel naar voren ligt Het geheele verdere toestel is er op ingericht on de werking van die sohaaf te vergrmhkke jken Dit toestel bestaat uit een bouten geraamte gevormd door 4 vertioate pilaren aan elkaar verbonden door twee horitontale balkeu de eene boven de andere beneden De onderste balk paralel met den grond en slechts even daarboveo heeft van voren een Ewarun ijzeren bek uitloopende in eene holte waardoorheen een ijzareo bout is gestoken Aan de uiteinden daarvan zgn twee vieVkante blokken hout I bevestigd die door middel an een schroef hooger of lager kunnen worden geztft bü den Niagara waterval was Zondag jt een j abrug gevormd Eea ukere Harr Sargeaot vatte het plan op die broose smalle brug over te loopen Werkelijk volbracht hij den gewaagden loohL Ter J wijl hij liep kletterden de stukken yi naar beneden eu dacht men elk oog enblik do brug te tien instor teo Sargeaot had de vermetelheid om toen hqaan den overkant was oog eens langs denulfden weg terug te keeren hoewel de brug sobudde b elke schrede die de man deed De waaghals kwam behouden aan de overxijde Een uur later was qr van de brug niets meer te vinden De Friesohe IJsbond heeft uit Weeoen een glaciplane nan ekocht Dese raaohine is sedert eenige Door de eerste drie balken aijn stokken gettoken waarmade drie mannen aan elke sijde de yglaei plane voortduwen I De achterste balk dU hooger ataat en dikker ia I dan de drie anderen is van boven doorato en met een ijzeren bout en draraan verbontlea rad Om dat rad heen loopt een zwaar koord waarmode het achterste deel van het toestel omhoog kan worden gedraaid Hierdoor heeft men het in zgn macht om den beitel een me r schuinschen of rechten stand te geven al naar gelang hij dieper of minder diep in het ijs moet ingrijpen Ken speciaal d aavoor aangeweieo persoon bedient het rad Naast hem staat een stuurman die de Hglociplane de verlangde richting moet I geven De mannen die de glaoiplane voortbewegen zijn voorzien van ijssobnenen een eenvoudig praktisch peeren toestelleije dat gemakkelijk aan den voet kan worden bevestigd en het uitgleden voorkomt zonder echter bet ijs te beschadigen FEUILLETON OVERWONNEN 1 Naar ket Duitaek Ik heb bet gedaan h j niet antwoordde John somber rik nam twee biljetten van duizend gulden uit de kas en toog er meS op is om fortuin te zoeken en gelukkig te worden Benig forInin beb ik verworven het geluk is voor eeuwig j voorbij John haalde een portefeuille te vooraohyn eu nam er eu bankbiljet uit van duizend gulden Dit is om het te kort myns vaders te dekken zei hij met den interest ruim berekend Het ia met het gestolen geld eertijk verdiend ikWaarF vroeg de burgemeester t rwjjl hijmet een genoegelijk taohje bezit nam van bet aau geboden geld fik heb goad geeocht in Californie en goud gewonnen door ruilhandel te drijven met de Amerikaanaohe wilden gnf hij tan autwoord en ik kwam hier om mijn wettige erfgenamen te vinden Met mij zal hel niet lang meei dnren ik moest haast maken zei do geneoshtfor daar giodi omdat j myn leverkwaal meer eo meer toenam Ik heb bet gedaan toen de uiterste ure gekomen was eo toch is bet te laat Uw broeder leeft nog ditf ii zeker ui do bnrgemoestor Myn broeder jal dien ge misschien op den weg van t kwaad gebracht hetit door uw ten dee e onware tan deele botwistlure inliohtiugen burg meestor Terpstrat eveu als go t mij gedaan hebt Waarom waart ge niet billijker voor mij en vade l jker voor uw Clara Maar ge hebt mij de deur gewezen omdat ik destijds te arm was om uw schoon I zoon te worden en ile hopelooze liefde maakte mij misdadig ik vergreep mij aan de kas om rijk geworden de hand uwer dochter te vragen Laten wi aarover iiiet meer sproiten John Mijn dochter is Teeds getrouwd eu moeder van ver I soheiden kinderen I Ik heb geen illusies meer maar wil heratellen wat oog herstold ksn vrordeu Doo ata ik en help my daarin Leeft de vroegute dokter nog Ja Dan zat ik bij hem aanryden n vragen of bij mij oen verklBnng kan geven dat mijn vader ïijn I natnurlyken dood etiorf De officiwln bekenionis dat gij nu de inzending van het bedoeMa stuk aan t Ministerie een anderei dader voor het misdrijf Ie kas betreffende bebt ontdekt n deze hot te kort ten ruimste heeft gekweten zult gij mij immers uiet