Goudsche Courant, zaterdag 14 januari 1893

Sm g v ldtg lUodjt it in de cul f a tl ncht ik ta HilMo gsbeurd Kr ttooden fi r ftatreëUteo ii flu oomniiwMm van poliii muhandeld l ftddtD t iKbt Kea untal kamoradan wooodeti do ziltiog an b goDiwn op mh gegcvrn taekun mvt taeaan Btif da rcchtflrt U xiittk Da officier taa jiutiUe Icr aan boufdwotul c en polUt t ot went made tc w tat Maa begrijpt dat ar groot tamult ontatood lUrabinlan arrHteardan uoxeDlitikkalqk rertcfaeidao dadara da boofdaanlagfter werd oofarwtjH zoo luidt lljet talafcraro althana tot 2 jaar tn i itiaandHD efft geiitMtrar varoordaeld BnUert on laataUi icbrijvrD m da Chicago AVdtrlamiért babbeii xioh uit Holland nox au paar Mnonan asugcmeld ore deul ta nemoD sati da Tentoon t l iiii on wel de MT D houten ia Nieu warbrui bij Woardari dtf bear F Stolienbarfr uit Bfoermoiid en ten ilotta da flrniB Wyn md Fockink nit Amilerdam Kr valt echter een feit te rermcldoa dat roor ons Ho laudera fan bulnUf ia Uaada een driaUl idimddm galadao ward door dan Chi f van hut Laodboaw Oepartomeiit aan den heer Birkhoff Contul fienaml der XederlaDdvn an Cotnutiaaarit tuneraal der Hollandacbe lUgeerini voor de Chioatio tcotoonitel ting da vraag grdsan of bat niet mogelijk zuu j jb otD een UoHiDdaoheu windmolan op dit tantoooatul lieg te bekomen De hour Birkhoff legde vraag aan d0 ComntlMia in Nederland voor dooh particniiaren rilden da taak niet ondernemen en da K aaring kttii Pt go n geld voor over loo sou dua bat ptan moalau vervallen on oitza ommiaeana len riwl wiu reeda op het puot da Irvurige boodaehap aan ilen Chef ran het Deparlemrat van Binnanlandacba Zaken h Worl d Columbian ovartebrengen toeu lotaehng A CaiuoftrroH J Ie C Bloukor Amaterdara Holland ala een reddHiide engel optrad Niat laiu x tiidan namelijk kwam de brer W y van lleusiliin rarteiieuwoordiger dier firma uit Nederlaud te Amiterdam fun hy haaatia iioh onzen Commiuarit Ouneraal optecoeken en stelde hem voor kill windmolen in Hollar d te Intan afbraken eo hiar Weder op de tentoonstel ir g op te bouwer indien aAQ de firma Binokar verlof werd gegrgon om Kan d besookera koalelooa eeil kop eauo aan tebiutlen Oe kaar Birkhoff atecfds er op uit om allee te doeo wal atrekkea kan oiii Holland op da teatuon t lllng eaotgord figuur te doen makeu had luiitunnde ooren naar het voorklel en heeft dan ook too knttihtig voor bet pltn gafproken dat in eene bixond re Vergadaring van bat Ways and Meana Committee fiuantieele Ccmmiuie baalutun iverd dao Haereu Kookar t vergunoon hun mdmolen op t richten vp be leotooDitellingster eiH met h t rvcht in bet onderste deal van dan mlolen don beioekara gratit een kop Blouker s Caeao ian ta bieden Wij lullen dus dit jaar het genoegen hebban een hauacihen Hollandaohou wludmoleu te zien Het mo knaanhuia ui als een öud Hollandsch woonvertrekiDfrerioht an daarin tal t o t eenige jongedameaden iNWoakar een proefje van Ittooker s Cacao kost looa aiogeboilen wurden gDt Ntdtrlandtr De hh Blooker voegen aan dit berioht de volgeode mededeeling toe De moleo ia onio ooi prookelyko molen in I60fl gebouwd Het motao rk ging den 7deu Januari a s Didam re ls naar Amerika au de molonmakert vertrekken den 14n Janwri per 8 i Maasdam t m het werk te volbrengen ipnk faü daarna JobanI miJB broedej t riep John terwijl bg iHn broeder om den baU viel en aan t ja borat drukte Ik ben John leeft m iede r ncw Johau gaf lirh ateohts een eogeoblik aan de naluifriyke broetlerlyka genegenheid over Toen trad gaf op bitteren toon ten hij eensklaps terug en bij antwoord John I en ik geloof vaat daaraan meAgeholpen renliend Johan 1 sprak Moedtr ia dood dat haar verdriet o erfcaeft ik hth dat verwijt John zacht en er sprong eiu traan np igo ingevalita wang Ga op die n anif r voort too ge wilt tk heb geen rcoht het u kwalijk te nemen maar Ut 1 er niet ongelukkiser door kunnen worden dan dwM dag mü reeds heeft gemaakt Ik vernoed wat u nier bracht de geaobiedenia nwsr laatste dagen is tfng hii r bekend geworden Stap met mij in on ik ut u alles velrhalen Ik moet OQiat deq dokter spreken ik wilweten Ij Het ia niet noodig meer Johan I Oe kunt n beter bewgsen voor vatlert onaebuld vergen lau u in handen heli Ood aou het mogetgk sgnl riep Johan ei nu inziende dat U Unger toeven tot niets nuttig kon tijii nam i ij pUaia in hel rijtuig Vooruit vrind I zei John tot den koetsier f o EtMKlr e het dorp uit zgn rij dan langzaam Buiten den molen mtleo w een afzoodertijke inzeadiog 10 da Hollandaohe afiteeli hebbon Voor bet genehtihof to aGiaveohaga stonden giateron terecht de twee paraonea K K Pz uo K ü Kt Bueoeaaivelgk S3 eo SS r oad en letterxetters te Amsterdam die op 2 April j I een getobrift in de Knlveritraat atdur hebben verspreitl tvaarin beleedigiog voorkwam voor da KoninginWeduwe Epgentef Uitvoerig is Aeza zaak reeds vermeld en men herinnert zieh dat de rechtbank ta Amsterdam beklaagden varoordeeltïe tot gevangeniaatraf van 3 maaodea r lk vonnis door het gerechtshof te Amsterdam werd bfveiligd Dit arrMt werd evenwel geoosseerd door den Hoogeo Haad w gens een gebrek in d bewijsvoering vHn vonnis fn arrest Nameiyk ontbrak de besliHing dat lieklaagden wetende dat het geschnft een btleedigeuden inhoud had het hadden vurspreiil BekUa tdeu hadden erkend het geachrift te heblwn Kelezen doch hnddon niet gevonden dat or teta beleed igends in voorkwam Ook gisteren voar hel hof erkenden beklaagden den inhoud te hebboa gelezen docb tagon er alleen in eene critiek op de handelingen van dr regentes ter cake van een klfinr gift vüur Beets Hut diende alleen om hut volk jnisture bdgrippun omtrent bet koningsohap te geven Zij hkdden niet den uil om te buleedigen omdat zij g ti kaut wilden loopeo om in de gevan eai te geraken Het O M waar gooomen door mr A Teldurs gmg brreilvoerig de geiehiedeiiia ta vao art 113 der strafwet en toonde aan dat het let aangaat om het oordeel of een geschrift belcedigetul is of met over te laten aan den veripreider Wanneer deze liekl waren kinderen personen die al kuunen zij lozen dt strekking van de woorden niet kunnen begrijpen icu men zachter kunnen oordeelen doch bier stani vast dal de woorden beleedtgend z n en dat wg hier te maken hebbeu met mannen die wel lezen kunnen en begrijpen welke strekking dergelgke woorden hebben Waar zij nu zeggen dat zg in die woorden niets beleudigenda bebbuu gezien zeggen zij dit pour Ie bmovi dt leur eauêe Opxctlelijk heb en zg dit schrid met de baleediging verspreid om het koningaohap in aanzien te doen dalen Hel requisitoir strekte tot schuldigverklaring en varoordeeling tot wae gevangenustraf van drie In de gemeente t Zandt ia bij hot vaststellen van eeu nieuw reglement van orde vour de raadsvergaderingen door burg on weth de bepaling opgenomen dat de loden op hun Kot l plaats nemen met ongedekten hoofde eo dat er gudurandn de vergaderingen niet mag gerookt en geen verversohiagen mogen gebruikt worden Hut verbod van te rooken viel eohtor niet in den smaak run de meerderheid der leden TegenDver de opmerking van den voorzitter dat hg de verira daringen niet wit beschouwd habbeu als gezellige bijeenkojisteii maar als zfiodaniga waar gewerkt wordt bracht een der leden in bet midden dat indien men rookt men daarom toch niet feestelijk bg elkaar is terwgl een ander het rookeh verdeiligde door te zeggen dat hg onder het rooken altgd kalmer bleef De rookers hebben den strjjd gewonnen In t rijtuig gezeten en terwijl hetj ratelend op de keien te vaol geraas maakte om een geregeld geaprek te kannen voeren begiHineu de kwguende oogen van John bü het aanschouwen van zgns broeders gelaat en gestalte allengs te blinken en genoot hg blijkbaar in zich aelven een sekere mate van geluk dat de droefgeestige uitdrukking ran zjjn aangeaiofat bij wgten verbeldeide t Is toch nog een vretigd die mij overbleef aoo n broer in t leven te vinden sprak hij tenlaaUte nu aü op den kleiweg buiten het dorp gekomen waren n onsen wat ue je er kapitaal uit 1 Ja zult een knap ofBoter wezen als je studie je daartoe brengen mag Je gaat wtl naar de cursus denkik Ik had niet iioodig langer ta stmloeren John I U was voor t eiameu voo udragen maar t werdafgeslagen Nu word ik het nooit kHi b ik je dan niet gezegd Johan I datjezaak in orde is Ik ga met je naar G en zal Zelfmet de verklaring van den geneesheer dai vaderlijn natuurlgken dood stierf en met die van donbiirgumeeater dnt hg onschuldig is gebleken aan bottekort in du kiia den Minister overtuigen Hg kandan niet anders dan je toe alen bg t examen Jongen ik geloof dat ik in mijn laatste levensdi en WHUt ik kan uiet lany meer leven Johan dat voelik wel toch no oen beetje geluk znl hebben atsik je met de epaulet ze Ik kwam dan nog niet lOOT alles te laat De Utreehtaohe rechtbank heefi uitspraak gedaan in de oslaogs door ons medegedeelde vordering van een waker tegen de Maatacb tot exp van Stoau pw De eischer dia na gedureude eenige jaren als nachtwaker in vasten dienst by de moatwhappij h erkzaara geweeat te zgn eervol ontslag ontvangen heeft arht dit onlalag onrechtmatig gegeven en heeft deswege tegen de maatschappij eene vordering ingesteld tot ontbinding der overeenkomst van huur en verhuur van diensten tsaeohen hem en da maatschappij gesloten met schadevergoeding De rechtbank heefr in baar vonnis overwogen dat moet worden aangenomen dat de tussoben partijen bestaan hebbende overeenkomst tot wederop Bggin güstoten was en dat ieder der partgen ten allen tijde gerechtigd was diiaraan een einde te ma ken zouder rechterlijke tussrbenkomst Hij bet reglement is van dat wedur gdsrh recht een afstand gedaan i inlegeodeel is dat reclit daarin aitilrukkelijk toagekeod aan den eischur terwgl ook de gedaagde maatschappij in hare vryheid niet is beperkt bij dat reglement en zelfs het tegendeel uit eiikoln bepiiliugeu moet worden opgemnakt Derhalve beeft daargelaten of do beweerdo ongeachikthrid van den eiaoher voor ziju betrekking of andere omstandigheden op het verleeneo van ontslag aan den eischer van invloed zijn geweest in ieder geval de dirtwu tir g ueraal der maatscbappij door het geven van uorvol ontslag en bet uitkeeren van een betalingitermgn volgens het reglement aan dun eischer toekomende aan zijn eontractueelo verpliobtingen voldaan met gebruikmaking van het hem toekomeodo recht Met voorbijt aiig van het door eischer aangobodeu heiVijs is bem daarom zgr vordering ais ongegrond ontzegd Dezer dagen werd in de Morgue te Fargahotlgk geschouwd van een 86 jarig man die bij een rijtuigongeluk doodbleef De dokter stond bij opeuing van bet Igk verbaasd want het hert zat aan den rechterkant de lever links terwijl ook de rrcbterlong den vorm bad van de guwone tinkurlong en omgekoerd Het schgnt ilat reed meermalen dorgelgke afwgkingon voorkwamen Had Molière dat geweten dan zou bg zeker Sgaiiarelle in Lo Médioin malgr lui niet de beroemde woorden mOOUs avons change tout cola in den mond hebban geUgd mA U F Morei s Toume feuUlet een werktuigje dat men aan alken muziek lessenaar dus oo aan die van de piano kan vastaehroeven en dient om op automatische wijze hit muü blad om ie slaan is niet alleen teer vernuftig uitgedacht maar ook aeer prWisch in bet gebruik De lieer Kea beeft het reetn voor da quartelleasenaara fan zgn orkest ingevoerd De speler druki wanneer bet blad moet worden omgeslagen met tijn voet op eeu metalen kuaaen met caoutchouc deksel De aaemgeperstu lucht wordt door een gutta percha buisje naar den bladorokeerder geleiil die beataat eit eeu aantal dunne koperen staafjes waar tusacheu de muziekbladen vooraf worden bevestigd eif die door een vrer aan do rechterzgde worden vastgehouden Da saamgeperste lucht drukt telkens de veer los loodat ééa der staatjes Odar lii ka omslaat De afwerking ia keurig net rfik ben blij dat je niet vroeger lijt gekoman Jobnl gaf Johan ten antwoord De laatste dagenhebben me veel gelsertl Ik stond op t punt mis aebien ook my zel en ongelukkig te maken maarzeker eene andere een meisje dat ik liefheb on datik als officier niet zou kuunen trouwfn omdat weg en van beiden de storting kunnen doen Zoo zei John met een verachtelijk lachje Jongen maak je geen illuaies van de liefde dorvrouwen De meeste meiqes sgo niet trouw genoegom er de epaulet voor op te offeren De liefde wasmgn ongeluk laat ze ook bet uwe niet zijn Je kent Hermine Bronrljp niet Je wee nietaan welke onbillijkheid gg u op nieuw schuldigmaakt broedor Johnl riep Johan met vuur Indien haar ongelukkige maar goede vader zich tienjaren geleden niet over mjj ontfermd had toon hijons mgn arme zieke moeder en mjj in huisnam eo verpleegde indien iaar brave goilvruchtige moeder mjj uiet had opgevoed en van haar armoede hfd Krootgebracbt broeder John zoudt ggeen landlooper eeu ellendeling misschien als broederteruggevonden hebben Ojj vertelt mij uw geschiedenis niet durft gg er misschien met meê voor dendag te komen Ik ui u de mijne verhalen enZoo ge nog een beetje gevoel iiebt overgebundcn voor t geen humaan is zult ge u schamen over uw oordeel van daar atraks en eere geven wie evre toe komt Sloi wlgt Men herinnert zich zeker het verhaal dat tgdens bet proces tiooUm Kader te Omtrent rgii wonen te Utrecht t chrijft me aan het Handtltblad het volgende val weder pint voor de groote vindingrijkheid vim den aangehoudene en bet doet betn urtu dnt de man tiju gaven met in een andere ricbttiig beert gtdtniiLt K zeltig pmter had hij zich in oiia OaféBiche bekend Kema ikt alsde hner J i Verscbuijl ridder M W O md npotheker bjj bet O I Ie ger enz Eu ook iu nog ruimer krin trad bij op daar hg aanvang December eene der wekelijkscho voordrachten hield in de opunbare volks eoszaal wnitr hij zgu talrijk i büor boeide met euAe Kersti ovelle die zetr i den smiiitk virl ifNaiir men zegi hier aangehouden wugena Xakkenrollerij bleek bg onderzoek op 7ijti kniner dat men te doen had met lemavd ilie nooit in Indie ewfcst was getn recht had op t dragen der M W ü te Amatcnlam onberocgd de guueeskunst luid uitgeoefend adtiateiit geweest wns van Uoolaud Kader en als Zwiobtmnu tan Nappen gesignaleerd stond in i olttit iad Door da Vereeuiging ter bevordering van volksgezondheid te Li ouwardrn i eene oirrulsire gezonden aan fubrikauten en handelaren te dier stede door wiu voor hun büdnjf ijs wordt verzainuld nm in gskeldeM of in ijskaste te worden bewaard om hen te wijzen rtp tiet gevaar hdigecp iti on door buu bodrgf kan ontstaan indien h jt ga nfkomstig ia uit vtTvuildu watuien en vooral uit streken waar zich in het vorige jaar cholera heeft verbond Er ordt daarom aangeraden om in bet belang van den algemuenen gezondheidstoostand tiilsluilend van zuiver ijs uit afgesloten puldrra en vgvera met onbezoedeld water dat niet met algumuen water in verbinding staat gebruik te maken Do te Chicago erschijnendo ÏVÜkiw doelt hft volgende over Cornelius Herz mede In 1674vesiigde Herz zich te San Froiim ioo Hij kwam uit Chicago waar hg twee jaren had gewoond en waar hg in net bezit wns ifekomcn tai een diploma vapi hot CAico o Medical College Dr Herz gaf zich uit als leerliu van den beroemden dr Soulatie te Parijs en noemde zich specialiteit iu herSenziekten Hg trachtte met tal van personen vooral uit tin iocieele kringen bekend te wonlen en na eeuigen t d wist hg oen teer gizien geneesheer dr Stout over te balen zich m t hem te aasocieeren De ü ma maakte goede zaken Herz leefde op grooten roet sprak over zijn Kcoezingen m bet buitenland gedaan en van zijn consulten bij koningen on Torsten Hij had er uitatekeud alag van zirb geniaal voor te doen ZIju stokpaardje was de eleotrioiteit electriciteit is leven was zgn motto oen zij komt ran de heraenen Dr Siout verklaarde aan den verslaggever van de THbune Ik stelde vertrouwen in bom en hg heeft mij bankroet gemaakt Dr Hèrz lloot zich vooral aan bij de Dniiache en Fraosohe Joden die reeds toen in San Franciaco grootan invloed hadden en maakte met leel hni digfaeid gebruik van de gastvrijheid der rrijtnetselaarslogea Verscheidene vrijmetselaars werden tot vrooto bedragen door hem opgelicht Van den rgken brouwer Lyon die hg wegona een heraenziekte ond r liehandeling bad wist hg 100 000 dollars los te krggon ran een ander iniUonair verkreeg bij 80 000 dollars door dezen voor te spiegelen dat ie Pargs mei eleiitrisehe inrichtingun scbatten waren te verdienen Te San Francisco riohtte Herz met eeu electricien een eloctrisohe maatsohappg op De bedoehle elertrieien verklaarde Hut duurde niet lang of ik bemerkte dat Herz wnt de electrotechniek betrof een zwendelaar was hg kon niet eens de i galieve van de positieve pool onderscheiden Maar hg wist liob voor te doen als bijzonder geleerd en de zieken betaalden hem ongehoorde honoMria Ik was toen ter ijjdü jong en ik was er mee gevleid dat oen zoo iuvlnedrgk man mgn aMooié zou zijn Em tijd lang King alles goed plota ling verliet Herz echter de stud ei toen eerst bleek mg hoevoul ing du oer hail gekost Herz hail vorsoUoidon wissels tot eeu bedrag van 18000 dollars in omloop gebracht die alle door ing moesten worden betaalit In Fransch blatle komen overiKons over Herz de moest iiilj eiiloopondu berichten voor Zoo werd dezer dagen verteld dat tltrz nla zoon tan gefortu neerde ouders te Kew OrI Ba geboren te Heidel wrg ir de medicgneu studeenle en daar een goed lereu had maar ook flink werkte De ouders ran Herz vorloret echter hun fortuin de studeut moest om zgo schulden to uetatou zijn rtelderigfl inriehtiuu verkoopeo en was weldra zoo arna dat nij te Pargs gekomen dankbaar was voor eeu liaamja als opp i88 r ran eb grooten NewFound laudor die luu eun apotheker behuunU Her £ moest eiken dag met hut dier gaan wandalen en biideo en erdiendo daarvoor behalve deu kust een franc j per dag Toevallig ontdekte een liediendo van don apotheker dat Ht rz een man was van velerlei lalunEun I eu niet alleen fjoed had gtstudeord maar ook zeer muzikaal was m riir rtreffelgk piano speelde Men bracht wat ld cor hem bijeen stak hom in de kle ren en hielp hem zgn studiën vourtzelten Hot i overige van a mans a ontunrlgke loopbaan is reeds i in hoofdifokkiii medegedeeld iUilit nlaiiiiM h iviTZlchU In do kamurziitiug van gisteren heeft Casimir Vérter hot vuor iuerscfanp aanvaard luut een iofrodo op zgn roerganger Daarna betoogde hij dat de lekortkoiniujten van enk len du republi k i irt kunnen schaden Het al gemeen stemrecht is oiiudur lurtatoclitetijk dan de politieke lijders Uut zal touut n ondeisrhcid te kunnen makon tuaBchen hun die venlacht uu hun dio belasterd zgn Uij umdigdu met e n beroep op dt waardigheid der Kamer en bevnl aan mot vertrouwen de uitspraak der justitie hÏ te waehten Daarna htudd Hubbard zijne aangekondigde interpellatie Hg enschtc dat maalreuulun werden genomen tot beschermina der Repuhliuk hg vroeg naar wulk Hoi du lu hechtenis genomen ouil miniater znl wonlen verweten on of de rogoering het tijd ttip der BU omeenH verkio iiigen zal verhanslen lig verklaarde verdor dat hei land niet wtl dat de Puiianinzaak du spil der politiek is on vroeg of de miiiister prosideitt gelooft dat de Kamer wel iu staat 19 zicli met do kieeche zaki n hnrer leden en mei de laudszaken bezig te houden Hg ried aan een voorloopige bogrooUng vaat te stellen en hoop o op een duidelijke rerklanng botreff I de du ontbiudiiig Kfii neder Uil der Kamer Chiché drong aan op outbir dioii en op eeno Constituante I De ministor prosi lenl Kütot antwoordde dat de E olitiek der Regeoru g juist itrukt om de ropiiblieinicho iustelUu n met geestkracht en rechtvoar dighuid ta Verdedigen zo nder aithzien dos porsoona ia welk opzicht ook Wat deu bedoelden oud mi iiiBter betreft zeide Ribot at indien de Kamer dezen beschuldigde niet naar hut hoog gerechtshof verwqst het gemeetiv recht ign loop zal hebben Ten slotte vorkUarde de mintster presidont dat do Üegeeriug noch bet tgdst p der ontbinding noob dat der verkittziogen knn bepalen Robert Uitchidl betreuido dat Btliid geen rerklarinir liotrefT n Ie du mini terieete crifia had afgelegd Il j verklaarde zich te en een ontbinding teneinde de genioedoren lot rust te doen komen Met 32lt tegen 206 stemmnn ging de Kamer ten opzichte van deze intorpwUalie tot du eenvoudige onli van dun dag over nadat de Begeering verklaard had zich met de motie in dibn geest t vereenigeo De Kamer verwierp de urgentie van het voorstel om dr nanklafi ra te straffen ingeval de rechter geen termen tot vervolgiftg der door hen beschuldigde pernonen aanwezig nclit Beitoten is rerder lot du behandeling der Staata I buuruotini over to ftaan I De royalistischo recbtoitijde heeft uit aanoMrkiug der scbaudalen wutku in den laatatfU tijd aan bet licht zgn gekomen besloten op eeno nieuwe niad I ptegiug der kiezer aan to dringen I Het gerucht als zou aan de Kamer macïitiging I worden gevroagd tot nieuwe vervolgingen ia van grond ontbloot Peytml is tot voorzitter der budgetcommitaie benoemd Ziehier het oordeel van eenige Pargaobe bladm oror de laatstu gebeiirteiiissen Heï Jfyurnal da DébaU zefp dat d aftreding van de Freycui t het alles behMi r cbendo f ii der ministeriuulu wgziging is Men kan m de officieuze medetleeliuKen nan de l rs d J reden van zijna aftreding nog zoo zoer bewimpelen dal zijn van die voorzorgen elke wij waard eren uit achting aan de C jHstitutioneele fic len en de overlevoringen i vT parlümenliiiro liofT iiil heid verschuldigd Maa het 19 Zi ker dat niemand zich daardoor laat verschalitrn en het zou kii dtraohtig zijn dit voor ernst op te uem ii De waarhei I is dut de heitr Ribot d onmogelijkheid hoeft iiisfozien om mét dun beur de Freycinut als ambtguiiooi in de Kamer te rerschijnen on ilat hg eenmaal ran die onmnuulykh dd overtuiïd den beieefdslen votm voor diens Turwg dering heeft gekozen dien van eene ootsUg aanvroge van hot Kabiuet in zijn gebeel gevolgd door euie waderanmenstellmg van het ministerie Oror de nederlaag dio Floquet in de Kamer geleden heeft juicht het Journal d t Débata Hat isgeen personen If uaestie die hior in bet spel waa het was een quaestie van beginsel De oudroor zilter der Kamer heeft zelfs zgne candidatuur alazoodanig gesteld H g beeft de mlmt erkeobareIiandulingou tot regeeringsthuorie verbeven Voorde oommiHsiu van enquèle beeft hg da zonderlingste verklaring vau beiimaeleti afgelegd di i eeu staatsman ooit heeft geformuleerd De Kamer beeft dieAvcreohtsohe leer niet voor hare rekening kunnenniet willen u men i De Figaro schrgft o a Freycinet zou reol tot zgn rerdcdiging kunnen bijbrrnuien vooral door hel openbaar maken van een brief vhii Cornetm Herz welke reien verbazen zou Sprekendu van de Kamer zegt het blad dal d zaken zgu afgedaan on dat een ontbinding noodxukilgk is De Gaulou meent dat do Kepubltok uiet nlloen in baar dientiroo maar in haar bemnstden is getrolTun Hot blad meldt verder dat vcrscheióeno Afgevaardigden teratond de Begeering tullen int rrpelleuren over do redenen ran do crisis zondur dat het Kabinet getroffen wis door oen votilm ran wantrouwen van de Kumur Ds Voliaire acht do staatkundige loopbaan ran Freycioet afïeloopun De Jmtice egt dat do Kamer zichzelf een slug in het gezicht beeft gegeren dour haar voorziltur te rtaan De ÏMntertie noemt de ii deriaag aii Floquet een wraak van het Biiulangisme en zoiit dat het land guen vertrouwen heeft in Bibol Men bugrgpt dat men in de radicale kringen ook niet weinig in zijn wiek geschoten is Clémenceait ia ook at niet zuiver bevonden Da nieuwe Ministor van Uorlog generaal Loisilton is 63 jaar oud Als luitenant bg de kurassier maakte hg den Krimonnog mede in 1B70 was hij majoor bg de dragonders en word tijdens den oorlog ala luiteunnt kolonel kommandant vnn eon regiment De nieuwu Minister van Landbouw Viger die Develle vervangt is buiten de Kamer weinig bekend in de Kamer is hg zeer geziou Ofschoon in de algemeene vergadering van mijnwerkers in het Ruhrgebiod besloten was den U dezer tot eene algemeene nrbuidstaking over ta gaan zJjn er toen echter slechts ongeveer 10 000 ran de 180 000 man weggebleven Dit werd toegeschreven aan de maatregelen van het mijnbestuur Het hroft namelijk gehandeld in overeenstemming mot bftgei n eeu paar dagen geleden uit but Saargebied werd aangegeven als noodzakelijk om de staking tab estrgden Er is afgekondigd dat ieder die drie werktijden wegblijft wordt opgeschre ren ala ontslagen wie na rerrtien dagen te voren zgn dienst te hebben öpitez g l vroeger het werk veriaat veriiest nan anospr itk op achterstallig loon en bigft kraohtt ni de liestaande bepa lingen dan nog aaiiiprakelgk roor eene sohodevergoodiog ton hodrHge ran zes datfou loon Bovendien zal aan al dugenen dio woningen van het m jnbosiuur hebben onmiddellijk de huur worden opgezegd In bet district Essen zgn al de werklieden der mijuen Mout Cknu en LotArtM em gisteren reeds teruggekomen In lie Silezisohe mgn DeuttcAlanJ is do werkstaking geë indigd alles was er gisteren weder aan den arbeid Do groote mililair politieke rede dia Caprirl Woensdag io de avondzittiug van de militaire dommissie van don Rijksdag hield wekt opzien door de grooto openhartigheid waarmede de Kuropeesohe toestand besprokeu wordt De Rijkskanselierschilderde de vovaren welke zich zoudon voordoen in 4ien in Krankrgk de dictatuur ontatond en net da mogelgkheid ran zulk een dictatuur moet men rekening houden Uf er een Bnasiaoh Fransob ver bond beslaat weet men niet maar afspraken betreffende leger en vloot bestaan ar stellig tusaohen de beide rijken De og Tan Rusland naar Konstantinopel lou over Berlijn knnnon roeren Wg mocton Ooslenrgk als groote mogendheid handhaven Wij mogen niet om tijdelijk voordeel ecu toenadering tot Rusland sluiten Ken liorr ieuwing van het Drieroudig Verbond ia rnsobelgk maar daarom nog niet zeker Ook in Kopenhagen hr men Duitsohland niet altijd gunstig gezind is dreigt gevaar Ten slotte vtirgolrek Caprivi de veriohillc de Kuropeeache strijdkrachlen en met grooten nadruk stolde hg di n Rjjksdag Ternntwoordelgk voor de gevolgen indien deze het legeronlwrrp mocht verwerpen o Russische Aovaje Frtn a bevat rn heftig ar tiket togen de finautieele operation ran Oostenrijk Het is retitüld Hot oorlo sfondi van het Drievoudig Verbond daarin wordt bo oogd dal in tegenspraak met offioieuk mudfdeelinge de voorgenomen leentngcn volstrekt uiet moeten dienen om de metBHlcirculatio Ie rerstorken maar hetzij om lift tegor te hervormen ht lrij om dieonl te doen t