Goudsche Courant, maandag 16 januari 1893

1893 Maandag 16 Janoari IV 5045 GOÜDSCHE COURANT ISieuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De lazenrttng van advertentlAn kan geschieden tot mb unr des namiddags van den dag der uitgave b fMrlogtfonds H t Ooitasr lEtelM pt tnm gM ut t fleawoor li nttt mMr dan 10 i 16 panten 1 eiMdMi p ri valk vttncbit niet jjproot veooag uom elf ooruak U kunnfu tyn d t men iieh Ó9 noeilijkbedeo hhi fcitoftiea welke mid de uilitifte eeoar l aiD fin eeit half ntlliard yerbottdi ii z o Ue leeninfc ti trouweot hl kbnar benuund opasn drkOR tilt Berlyn irar t de onderHtndetiDitet t a gevoerd met de Rotbscbildi d Vreakfort er We oen ttTwijX de ParijMbe en IxmdeaMha RotbMbU la er buileo t ijn i OSTSiïiicr Eiisr LUST van bneven KMulroaneard an oübekendaD on ranonden gftdurtfudf d Sdu helft der maand l icefsbef 189S welke Boor iuMobeiikomtt van het pottkautoor e fiouda zijb terug t bekomfo Weü V d Voort tÖraveobaKe m i de Baate Nieuwerkerk aan den tiul Van WAÜDmOSVEKX Krul van Stompwtjk BuiteoMrK Gouda 18 Jaoaari IS 8 Do Direotaar vau bttt postkantoor VOBSTKa APVERTENTIËN Elke fliDke 00U08CHB SCHAATSENRUDBU mig niat nn Bolterdam wederkeeren WDto C T A mVVHitlf IE EOTTEBDAM Hoogstraat 232 Tar Drakkarii vw A BRINKMAN en Zn wordt gaTtugd een FliAke Jongen Zich in peraoon I goed kunnende Met aan i malden Wie zeker jn wn de Echte Elkel CaCaO te outvaogen i Mtiii i geHteld on na vele proefnemingen m i m handel gekomen onde deni naam des uitvinden Dr MlohaellB Torraardigd op de beate machinea in het wereldbermiade Mabbliiaemnit Tan Qebr Stoll warok te Ksoleii Itelw J rTDieHeUs Bikel eacao in vierkaaltn bnaaeo Dete Biktd Oacao ia met melk gekookt een aangename gexonde drank toot dacelgksch gebruik ego k i thealipala van t poHler Toor een kop Chocola Ala geneeakraobtige dnmk by geral Tan diarrhee sleoiita met water te gebruiken Terkrygfaaat by de Toomaamate E H Apotheken ani Vt Ka U B pwatbn f 130 c 0 J0 C0 8S neiicraalTartagenwaordigar root Nederland Julias Mattsnkltdt Amsterdam Kalvoratraat 108 BLOOEER GACAO t fijnste merk niet lo8 per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts fUm f 0 85 ƒ 0 45 pr i kilo baa pr kilo bna pr f kilo bna Daarvocir wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen ig dus onnoodig BLOORER s CACAO t fijnste merk Het groote aantal zenuwkwalen van auwboofdpÜQ af lot de voorafgaasda keDteekeneo vao xtplexie heneoheroerte t trotaeereu nog iteeda slle nkiddeUn door de madiacfaa wetenschap aangewend Kerst aan den niauiren tijd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigaten w nameJ k langs de huid eaoe phy Biologische oDtilakkiog gedaau heeft die na houderde proofoamingan thans over de eheele woreld verbreid eaterwyl sjj in wetaDsohsppeMjke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eeae wüldaad blijkt te cijn voor de aan seouwkwalen lydende mensohhaid Dne geneeswgse ia uitgevonden door den gewesen Officier van Gezondheid Roman Waisimann te Tilshofan en beruit op de ondervinding opgedaan ïD eene so jarigo praktyk Door waBschlQg van bet hoofd eenmaat per dag worden daartoe gesahikte stoffen door de haid onmiddellijk aan het stenuwgestel medegedeeld Met deze geucMW se werdcD werkelgk schitterende reaullaten verkregen en maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hsr9 voorkoming en genezing bianea korten tijd rewla de ftle druk venobenen ia Dit boelge bevat niet alteen voor hot groole publiek verataanbare verklanngen omtrent bet wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfa in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenachappelyke verhandelingen uit de medllObe bladen die aan de geneeaw ie gew xgn loomede afiohrift van tal van getuigaohriften van hooggeptaatate genéeakundigen onder welke F Méolère med dr professor aan de polyktluiek te Parili rae Rougemont 10 Steiagreber med dr praktiseerend geneeehaer aan het krankainnlgen gesticht te Cliarenton SanitfitBratb Ür Oohn te atettn aroRRmnan med dr arrond arts te Jöhllngen Dr F Foreitler gen heerdlreoteur van bet hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering gasteel GGtenféls Bad Ems Oarses med dr geaeesheerdireo teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zennwlijders te Farljs rue St Bonoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts ta Ztrknits i Uber stabsarst Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrlèro Eure Ud van den Conseil Central d hTglène et de Santé In Frankrijken vde anderen Aan allen wier lenuwsBStel meer of minder aangedaan Is of aan soogenaamde senuwaChttallSld lijdea waarvan de kenteekcnon zijn ohronliobehoofdpljn migraine schele boèMpUn bloetlaaadraag i roota prikkelbaaheld gejaagdheid slapeloosheid Uobamelljke onrast en onbehagelijke toestand verder alle neken die door beroerte geti ffen werden en nog lyden aar de ifevolgen daarvan Kooals verlammingen OnVermogen tot spreken iware tongval moeielijk sUltken attjfbeid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseiiikd zwakte verzwakking v 4n geheugen ent en iq die reedv onder geneeakundtge liefaandeling geweeat zgn maar door du S kende middelen ala onlhoudioga en koudwaterkuur wrijven elootriieeren atoomloot of zeebadei eii genesing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en len atotte zg die VTfleS gevoelen v beroerte en diaartoe reden hebben wegeua vorsohgnselen ala alcb aanhoudend angstig roeien verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligtieid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn nnder het voorhoofd lulling in de ooren het voelen van krlebellng tn eo het slapen van handen en voeten aan ai deze drie lategonèu van zenUWlijdOrs als oot aan Jonge mOl eS ijdeude aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gemude zelfÉ aan jonge persouen die veel met bet hoofd werken en geeatelijke reaotie willen voorkomen wordf dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te wüaffen hetwelk op aanvrage iïostelOOe en franco venondon wordt door LKMAIHK k Co Apothekera te Parija rue de Tfiobiquier flO Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeawyie van KOMAN Wi iSSMANi Oir Oifioier van gezondheid eere lid der Italiaanaohe frSaniteita orde van het Witte Krnia en varder te Anatenhun door $ CLEBASI t Co Heiligeweg 4S R itter am V E Vaa SANTEK KOLFF Apolhrker Korte lloofdateeg 1 Vtreekt lorakï t FOKTOS Oudegraoht bij do Oaardbrug F I60 Oouda Snelperadruk va i A BaH VHAS IrZooK I e lUtxHve deser Courant geachiedt dagel ka met nitiondenng Tan Zon en Feeetdagen Da pr a per dne maanden ia 1 2b traneo per poet I 1 70 Alsoaderliike Nommera VIJK CENTS N BINNENLAND 4 K UDA 14 Jsnusri L898 Il Toen het gisterenmorgen hlook Jat hef fraaie winteriredr van de Inatstu dngoii voor sneeuw en wmd had plaats gemaakt betreurde men dit algemeen met hel oog op het gs feest dat des avonds bp de banen der ij club Gouda zou plaatshebben üesneeuw gisg over in regen cc algemeeu was d0 vrees dat er van het feest niet veel to recht sou komen Nu lóo aohitlerenil nis mou eerst verww ht kaü was bet natuurlijk niet daar de voorwaarde waaronder het was nang kon lii d ij tn terér iJieMM ff ïiiet vervuld waa maar toch kunnen wij met genoegen oooatateeren ilnt er meer van is terecht gekometi dan gevreesd werd Oolukkig hadden velon zich met laten terugschrikken door het weer zoodat er nog heel wat gerfden werd en op den dijk stond den heelen avond een groote menigte mensohen tsb hel aardige schouwspel te genteieo Het terrein as geheel verlicht fii hoewel het groote aantrakkings punt van den avond do ijs tempel veel te lijden had van den dooi müakte hg toch een aardig oiTect en leverde van binnen geitluminoerd oen recht tantastisch gezicht op De keurige vormen èii smaakvolle l nen dwongen aller bewoiiderin af en de kristalion ijswandun de schilderachtige sneeu w bedek king en de vrool k wtipperende rood witto wimpels maakten een aardig eifect en leverde een geheel dal werkelijk iets artistieks bad Wjj hopen niet onbescheiden te zijn door hem lic de ontwerper daarvan was en voor een richtisïe uitvoering zoric droog nl den heer D Samsom hier openlijk een woord van lof te brongen voor zgn werk De aanwezifce dames en heereu waren zoo verstacdig zich met te Xiilea dëoontenanceeren door de minder gunstige weomgesteldheid maar amuseerden zich goed zoodat ook dit s feest aangename ber FEVILLETOIV ovkivwo nm in Naar het Vuitêoh VII 28 Kn Johan vertelde de geschiedenis der familie Brpnrgp waarin bg zoo nauw betrokken was sinds het uur wsarop hij een goede plaats bad mogfn vinden onder haar dak Ik kan nu mg zelven niet alleen gelukkig nK Ven John bealoot hg door de eisohen van mgn hart te voldoen die ik uit eerzucht langen tijd lieb onderdruk soms ten schede van mgn humeu n mgn innèalgke rust maar ik kan door een bestaan in t civiele le en te zoeken Hermine huwen en zoolang het msg haar zolf verzekeren ICo zoolang ik nog in dienst ben en in garnizoen te F John 1 kan n JËddo verder bekwamen door mgn onderr ht Of deukt gij misschien dat roga dankbaarheid te ver gaat Heeft de familie Brontijp foo uw moeder en mg soms m t genoeg gedaan om mgn gedrag te billgken ff Dus wpüt ge zeker dat Hermtne u bemint roeg Jobu tvm we iDneriogen achterst Het fem werd opgeluisterd door de muzit k otizer Sohuttarjf Het bestuur der IJsclub Üouds veriient den dank van de leden voor al hetgeen ook dit jaar wedor voor da liefhebbers van schaataenrgden werd gedaan Ds J W Margadant te kdewater hoopt 19 Ja nuari zgn Sfi jarisa ambtsbedtenitig te vieren Hg de aa ibestoding voor het maken eonor nieuwg begmafpUats met daarlig twhooremle wvrkon te Haastrecht zgn IS uiaohrgviagabiljftiun lugoteverd Zg waren de volgende J Vermeer te Hekendorp voor 8548 W Itockhoven te Gouda 2974 H Nederhorst te Oouda IWO L Brouwer te Gouda 3259 J de Jong te üouda 3S3S S9 J Dngm t Gouda 8740 C W den Hoed ti HRastrecht 2120 Th Hooft te Haastreobt SOSO J van Üam te Haastrecht 1847 T Verbroggen te Waddingsveen 3187 V Zaneo te Annerstol 8494 W Verweg te Haaatrocht ƒ 2665 en V Xanen te Ammerstol 8487 Aan den liiaRstttn insobrgter is bet werk door Burgemeester en Wethouders gegund De gemeente Bcrg Ambacht telde op 31 Dec 1891 1477 manntin en 1489 vrouwen Do bevol r king vermeerderde lo 1893 door gebooi tu met 51 maun en 50 vrouw totaal 10 1 en door vestiging lil de gemoenlö mn 70 mann en 6fi vrouw totaal 156 De bevolking verminderde door storfte met 33 m u en 17 vrouw totaal 40 en doOr vertrek met SU mann en 93 vrouw totaal 175 In 1893 werden aldaar 18 buwelyken gesliitei Op 81 Deo 1893 bedroeg du bevolking 1498 mann en 1K15 vrouw totsal 3008 personu i I Ik gt loof het vast omdat ik het nu hoop j antwoordde Johaii Laat de epaulet rog onttrei n nu ik mg zelven Wter heb leerm kennfii zal Hermine mij gelukkiger rankeu tlau de officiersrang het ouit j zou hebben mnnen doen Doe dan nnnr de gevoeliwB van uw hart 1 Jphan Een tevreden gemoed ewn jtBruste oonscientio alleen an gelukkm maken Eu wat mgn esebioI denis aangaat ik zul je die Inti i Wel oetis vvrtulleu I raifischien Ze ia wei wat rgkaraan avoutureii jongen maar veel armer aau ei n zoo atreiiKo eerlijkheid aU I waarvan uw juffer Broovgp getuigt hoewi 1 als ge mijn Vlucht uit het oudfriijk huis uitzondert niemand zi ggeu ük dat ik er niet mcfi voor den dag moest durven komen I Zgolang de reis nog duurde bfoef John Porra in zich zelven jrekeord lig wisseUle met Johun weinig woorden meer doch de bewegelgke trekken v n zjjn gelaat verrieden menigmaal dat zijn gemoed niet I zuo stil waa als zgu zwggeude lip eti y IX 1 In t gezin van do weduwe Brourljp rn deonge rUBtheid omtrent Joban intUBStflujn meer en meer toegenomen ion irevolgo van tijn ilijven le afwezigheid Willem Bemsert wellicht in troi bol water willunde visschm had niet verjiuimd 7icb op de hoogte te hourlen vau helgeeu in do kttierne ii n aBnile Johan bekend mocht worden en at iich enkel he ADV8BTENT1EN irorden geplaatat Tan 1 5 legela k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LKTTBB3 worden berekend naar plaataruimte BoTendien worden alle AdTertentiin gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk daa Maandaga Terachgnt De bevolking der gemeente Kaaatreoht was op 81 December 1891 Mannen Vrouwen Totaal 888 872 1706 80 8S 81 7 81 181 S8 86 14 53 io 84 941 78 1881 168 Geboren ïn 1892 Ingekomen Overt eda Vertrokkea Bevolking OD 81 Dec 1892 88A 886 1701 Voltrekken buwelgken 7 levenloos aang veuMS De bevolking der gemeenta Vlist waa op 81 IMm cember 1891 Mannen Vrouweo Tolaill 1 888 Oabonn ia U lugekomen i 16 884 8 18 48 16 84 880 Overledaa 8 81 8 611 1 181 Vertrokken 18 M8 18 488 M BvolkingopSl Dee 184 3 Lnvenlooa aangegeven 8 888 488 In do maandon Januari Februari on Maart zullen in de Vereaniging ffWintorlezingen Ie Berg Am hecht nis sprekers optreden de hoeren K Klomp van Ammerstol D Oskam vi n Berg Ambacbt en D C de Koning vau Stolwyk Te Leeuwanlen weiil gisteravond door de Liberale paiildo tot bet nieuws dag aan dag herhaald dat sergeant Perra gedeserteerd was en waarsobijnlgk nimmer ejug zou komen en clkon dag Wgaf Willem Reinaert zich nu naar de woning der Bronrgps oin dit treurig nieuws met steeds genoegelijker gezicht aan de ongelukkige Uerraine mede te deelen Zoo hij hierbg rekende op baar dankbaarheid voor zijn aanhoudenden ver en vicb vleine met de hoon op een latere Iteloonïng bad hg zich sohromoliJK vergist Vroeger mocht ze hem niet gaarne vzetten ze zag hem liever verdwijnen dan komen nu verklaarde zo hem ten laatste onbewimpeld dat ze eeu hekel aan liem had gekregep omdat bij met blgkbaar pleizier bet ongeluk over Johan Perra zs losbreken Wat zon er van Joban worden Wasr zwierf hg l pschion rond Ze vro g het zich keer op koer en de zielsangst dieu zij om bom uitstond verdreef dus nachts den slaap uit hare oogen en deed haar des daags met doffe blikken nederzitten of rusteloos rondgaan door de kleine woning ttKind kiiid Ik weet nu zeker dat er méérdan een zuoterlijke genegenheid voor Johan ia jehart leeft zei haar moeder eens hij een dier konna Hjke blijken van radelooabfid Rcinaert heeft tochgelijk gübnd Maar je hebt het verwonderlijk voormij weten te verbergen Ach hebiwn we Johnndaarom in ons huis opgenomen ffHottfs zgu schuld noch de mgne moei sr gaf Hermijre ten antwnord haar gelaat aan den Ikw rem barer motuler verbergende In do dagen tno