Goudsche Courant, maandag 16 januari 1893

BalteBlaiidsch Overzicht Io de Franaoho Iwgroottiigscommissie verklaarde Titanl hel fiuantieeU siels 1 van Bouvier aan te nemen Hij alelt voor bet tekort van 32 mUlioou onUtaandoor de herziening van de wet op de dranken tedoen verval n door een bcLisling op de beurauperatiea Hixltn aal Tirard voorstellen de e belasting welkedoor zegels moei wurdim voldnau te bepalen op tweesous p r I00t francs i De beweiring to ien President Cartiot wordt van coiiaervalieve eu llouluugistische tgde steeds voort e el Officieus werd veriekerul dat Carnoi van het i nippiirt van Kuuas an nooit meer geweten beeft dan c dlega Baiheut hem metdeeldo eu er geen aanlet niiig bestond zich vooraf tegen hut publiceerun vau dit rapport te uiten M iar zou men kunnen vragen wus hul uu t de plicht van ile collega s van Baihaut itewut st hut rapport zelf te lezen vror ïd er een besluit over namen Nu heeft het voor t minst ttl den schijn dal de limr Cani it zich met een Frausehen slai van de z iak heeft uf emaakt Over de beteekenit der aantijgingen tegen presi de t C arnot geeft de Figaro et nige opheldering iMen beweert dut het millioeu dat de oud minister van opunbaM werken auit du Fanumnmiiatachappljvroeg niet voor persoonigk gel ruik raaar voor istautlcnndige iloelvindif voor het geheime fonds vau zgn departement bestemd was e dat do o goering van 1886 wuanu Carnot du porttfeuilly van financiën bad ilie bestemming had goedgekeurd Tot ilnving van die bewering wordt dun bet bo faamde rWelaontwerp voor deu dag gehnald waarbyaan de Punaiiia muatsohappg vorifunning verleend iwordt tut het uiljteven van eene obligntieteeningme loten geteekend uit naam van president Jules Dré y dour de miuistera Surriên Carpol en Bnlliaut Voor dit ontwerp sou Baihaut der maatschappijeen niilliwtt hebben afgeperst i Volgens de i raro utitwoordeu de vrioodüu vanden beer CariDl op deze besoliuldiging dat geen der ledon van bol mtnisterie van 886 Goblet De Preyo net Dcvelle Lockry uooh Carnüt iets wisten van Baiham s oiidHrbandelieneu met do FaiiumuioaatschHppij en dat de 375 000 frs aan Baihaut ter hand gesield nooit in het geheime fonds terecht zgn ifekomiii De vraag ia wat Baihaut hierop zoï antwoorden en of hy b wijion tal Vinvoeren om zyn voormalige ambtirenuoteii in zijne virrvolicinj te betrekken Dd verklaringen vaingronf Oaprivi in de leifercommissio uil den RgksdngJ scbiijft du JVa tonaf jSn iiK in tegeiisprank met de andere vrgziiiuige Duiische binden hebben bg die af evannligden uitdenKgksdag wilkzich bewust zijn van den ernst der te nemen beslissing de overiutginic bev stigd dat reu vergelijk betreffende de versterking van bet leger nooilzakeiijtc ia Hut liberale bind itrondt iiie meening op de overtuiging dal zy die de ImitenUndache atnaikurnle des IbuiIb leiden in de eerste plaats zullen weten tegen w ilke meevaren Duiisohlaud zich moet wapenen Zooals HrrlyLsche oorrespondentHii vorzokupe schijnt iezu indruk ook in deo Kgksdag te zijn gewekt De rede was een verdere ui teen sett ing van hetgeen de rgkskanalier reeds in den Rijksdig over de leger el xuzegd heeft De Tmei vindt de r nlovoüring van Caprivi ïeer beltinïrijk en kan er zich mede vereenigen De haodhafiog dar Fransebe republiek en de verbetering van den btuneulandsehen toootaod zyn de weuBcheu die men algemeen ka tor Hel merk iiardigste punt in zgn rede is de verklaring dat het hoofddoel der liliek en van Duit ohbiKl 10 hel bgzondor is Oostetirgk te haudbaveu 10 btt volle bi zit au de middelen die het sterk mueicu doen blyveii De NfU € Freie Pre$w zegt lUl de redevoering van Caprivi buogu beieekenis neefi en lu Europa veol weerklank zal vinden De minister Heernaert heeft aan het comité er Antwerpsohe tentoonstelling een ataatssubaïdio toegezegd van 300 000 fr De minwltr Do Bruyn heeft beloofd ter gelegenheid van du lentoonalelling te Antwerpen Kn staatswoge te dmm houden tuu i toonstelhugeu van vee van uerkpnarden vau vogels l en v in ligeiileelt alles met biikroniniten maar de minister van gponrwegen en posturgou de heer Van den Hecrubooin zuiuiger dan zynu ambtgeooolun heeft uan het comité liet verxoek om vrijdom vnn port voor de teulooiiBtetliogsoorreapuoduntie geweigerd iranf Adfieu d OuUremoDt zal evenals voor den Grand Conantri lo 168S Io Brussel ook vour do Anlwerpscbo tentoonsleltiQg lot regeertnüscummir saris wordenbenoemd i I N G E Z O NÜieTn MvnheT de Redaeteur Zooala U bekend is heeft De Itrqouwacke zoo nu i en dan ook eons een artilteltjü uit uf over üoudn Zoo lil hel nr lan U dezer Kteiers m OekotmeH een lltnK artikeltje waarin terecht geklunitd wordt over de weinige Banrakma die t lussoheu Kiezers en ifkozeuen bestaat Heeft de stembus ueninaul gesproken dan is iedere band verbrokbU un het liedje uit Toen ik dezen uaiihef las dacht ik bij mij zelf lekker nog zoo Ukkrr 1 4lo eig ii vrienden zullen j den afgevaardigde voor Gouda den lieer Havelaar I eens flink do lus gaan lezen dat hg zich zoo wemig stoor aan zgn kiezers VoordHl de stembus guj sproken had zaïjcn ile kiezers den candidaat niet I y wisten alleeu ilat hg óud miniater wm uu voor veel zeer veol geUl don Rliijns poor weg gtkocht had j bel overige zou wel m orde Kebraohl wurden door de agenten der Grooto Heeren Nadat de stembus gesproken had zullen vele kiezers vorlangeutl hebbuu uitgezien nuac hun afgevaardigd i vooral toen met veel Inwaai zgiie komii alhier waa aangekondigd maar wie aioli niet liet zien on wie niet voor tyn kiezers kwam spreken dal was de hoer Havelaar Toch wuleu zijn kiezers nu al heeft hij het niet zelf hiur g Zeg l dat hg intuasoben werkzaam wns voor vde kleine Jiiidon I Mia voor de gn ute luidvn want hij Riemde ftm de Vermogenslwlasling die de groote antire voluiioiiairo luiden ie veel iu den zak tastte I Maar om lot den gezegden aanhef turuiï te keeren ik dacht dnn ziezoo dat is ereis flink vau do Terf ouKêcAt dat sy ftantonut dat Gouda do vuor mijn rekening nemen juffrouw zoo lang ik nog leef Daarna zal Johan er wel meê wiorlgHHii juffrouw Urunrijpwist niotof ze waakte of droomde luiiar do gojile ilaKen ilie volgden voi telden haar allengs luiiler dut hel werkelijkheid eweest was eü toen in haar rustig geluk sloet ze mimijimaieii hel dierlmro boek iip dut voor hi iir allo wijeheid dor wereld VI rre ie boven ginjj ook in pniclische witarhedeu voiir t loven en zij logdooen vouwtjen by du spreuke Sulumuns Burg rlij lie Stand ÜKHOH SS 12 Jhü BliailK lli lloii lriku H rb ru nillnlimiui Mnna ouilor J L Mliii inl e T Dijkstra Pu tor ouilm M iim Draniifii fn N Kl mi Hiii lrikn Cuniulm Jolianoa oudtTs J Zaïulïoorl mi J vim Biikkuili I3 Anllionius uuilurs J van Wn en H C Scli If r Maruurelü Johanna Rli7 l th miilurs 11 Ilfijl fu M M i n Vel i ii OVEKI RDEN 18 lan A J Kamp 7 m P n MullsIciD 14m 19C Bakkrrt eil O Siilit ka np 73 j C M J Pru Imi r vau H A K Marijn ii 8 S j ONDHRTRüUVVDi l i j n J H Bik 23 J on B M E Bort 21 j A liurihoorii 23 j uu t van Hoorn 2a j Maaatreoht i Keno goede lijdingu uit verren lao l water uji eene Vermoeide ziels U kond u M I liniztjii t en Jl P KlMfMMBifftag lie Wr J tro ür itiaiütt msdUut gMteld voor LUI vwi d tw de Kuotr K N Und tM HsBlonriik ii door de H nnviMitMibti reohtlMDk reroordmtlil tat en nuarid geTimitvpiHtntf iragrna twleodiftitix vm de ICoBiagia th reebtbsok w g rde un te tteinea dst twkt bet woord snemg ia de Frieeebe beteekeoii bad gebruikt De eiwfa no bet O It wu fi muaden lemuid ait SbefBeld geeft un cbMteenr der ta Ut T Mtê Ata totgenden raad AU gij door bet qa valt beproef dao iiUt uit knie op bft nog oiet gebroken qa t xctltia waot dan ut dit door den druk van bijna uw gafaevle licbaamaEwurtfl op ééa punt gawoonlijk breken eti dan ünkt g j wedur en nog dieper in bet water terug of uw kaie gt dt er af en gij ti acbterotrer Gewooutyk raakt daa uw boofd onder verlieit gij uwo tegeuwoordigbeid geeat door d groute koude en onlatottt dau eenb woratehng die alecbta met den dood eindigt Vele ervariDgen hebben m doen xieu dat het beete redmiddel te bet volgewie wend u zoodn g0 in bet water ligt om naar bet fjt fanwaar gg kwaamt leg er uw armen op mei zoo min druk mogelgli ttet k de beeueu achterwaarU waardoor gij uw Itobaam aan de opper Ukle van het water maar rotitrekt niet er boren brengt en wrrk uzeWen met uwe eIWbogeu waarbg uw liciiaam zoo rtak mogetijk moet liggen op het e Breekt ilil daarbg dan geacbiedt dit van lieverlede eu mei itm dat sw boufd o aofacudem onder water raken va gij kunt voonkruipen tot gij aan h t getonde ga komt wearop g oog pan gerülen bebt Uit Amerika De vader van een oop die den leeftgd bad bereikt waarop het ooodig waa eun beroep t kieseo plutito deo knaap tn eene kamer met MB Bijbel een Rppel en een dottarnoot Hg bealoot ala de Eooa den Bgbel nam een preilikaut vaQ hem t oHiken nam hy den eppel ilan zou hjj boor wonlen eu v b1 tgit keua op de dollarnoot dan werd hg eeu bankier Toen de vader n verloop van eenigen tgd weer in de kamer kwam lond bij xgri loon liltende op den Bgbel deu a pel bijna geheel opgegeten en de doUarooot iu tjjn sak hebbende To n bealoot de vader dat xtjo loun den meealen Hnleg vertoonde om in de politiek ajja forttun te na beu Wanneer men ziel wetk en boteekenia het rgwiel thaua lu ome maatachappg heeft verkregen eal mun er uauwernood gelooven dat het hoewul reeds ui l tfü proeve werden genomen feitelgk eerat van 11163 dagteekent De erate loepaaaïng van het tulael wat het bekende kinderpaerdje dat met handkrttkken wordl bewogen dii dateert van lti4li In I86S kwam bet loontje van Miahaux te Farga op t denkbet M eeu Tootirapper aan te brengen Karnt o iietreeka laes oohtor begon de ingeuieur Honé Olivier dit aijateem tn verbeteren dat Hudelgk lu 1870 iu hoofdtaak op de tegunwoordige hoogte wnrd gebraobt Do utulfg vau deu giatetun gehouden ioturontio ga geluk kon ik m beheerMheu om zguentwille naar uu bg ungebikkig werd wordt mijn tgdeu la frout oui het te tfunoea ilraiten Arm kind Al kwam hg weder wat zou hetU geven Bemint hjj n dan nik weet het niet ik vraaï er ook met it iar Als ik hein maar weer vrnolgk voor lug zaï vol r ip iu de toekomst eu gverig wurkend om zgn duel beruikoii zou ik met kla eo over mgn lot er was genot IU mgn vrtteg tr lijden in mgn vnrborgen strgd Uaar bij zal nooit teruxkomen Ja toch bg was ri eds niet verre meer Hg kwam tertio i toeu ze hem vedunuig brak haar hurts tochte vpi gevoel alle banden van busehroomdbeid en jonkvrouwet jko terughouding l viel aau s n borat eu omarmde hein en kuftu hem De natuur en do hnrtttuolit lieKlen khuu boven du leur alk ben thaua gelukkiifer dan toen ik heKii gluK Hermine I ftuislerdt Jobnn het meisj tn ïgimai nu prangend irik weut nu zeker d t trg mgliefhebt en ik btui niet hard en undnnklxiariuttir uaur verkns uw hurt boren alle ler wereld Znu uw lajOrtder nil ra ik eenmaal in t civiele lereneen bestaan inden e arbeiden voor nw geluk enbel mgne Johaii had teel Ir vprhalcn van zgn broeder John Veel Io bük nn n itauituande tgn eizen scem iedsatrgd u tt U eindu da fvan gekom u sprak ig wVt verlaat y nu weder oui ing m arrct lu D ea BbaataeovedMrijd te Ameterdan m aU voIgu Op de baan van l OO Ueter Kdeu van Haarlem gottdott medaitli io l 4S Fredenkaeu van Cttnaliaaia vurg ulv laodaille tu M Erruaoo van Stockholm ütv mod id E S4V en HaUorfcin van Itamar br mi daitle in 3 min 11 aec Het ia iv begrypeu dat de Hollaod r £ JeQ by t ae overwinning duur bet talrgiie puUtek met K Mlitrift werd tuegejutohi en uien zgn hard u lÉamp tegou üe vrusmdetiugeu uu bet land fiut neeuw eu ga met de grooiatu apiuiniug vutgde De uiulttg op de baan vau KOOO meier waarbij 2g die tu eeraluu edatrgd de baac van 15O0 meter UI deu kuruteu tgd adojfdeu legeu etkiioder rgden wua dut Ënckaou üe baan Etgde in lOmiu 9e jroenert lu ll i Damaté lu HM en Haivurattu in 0 48 De eiodutulag la Kdeu legde du banu af lu 0 min 5lf B en ia due ovcrwinnear Feterafu behaalden dun itou Krrioaoii den 3u eu HhlvorMudeu 4n prga Hudeu wordt om bet cbumpiunachap gereiteo Hoe fflttu lu Indie lemHud ophaugt Wij lexen n de JMU Counmt vea 80 Xovembur Je volgende oorreapoudeiitie uit Tnndjoug Ualei gedataerd 26 Nov Hedenmorgen werd uthifr dtxir htil lotitudacb bestuur hetdooitrouui vollrukkeiidtt ideu BatakkerSt Uohuog die ouder erdeuking auauile van nug andere mixladen sioU httU aohuldig gemaakt aitu Imt vermoorden vau üvü iaudgcuoot 100 elude mut dmns vrouw eeuige berdcrauurijra t fcuoueu iigten I$edrrt li jaron bad suo lela hier niet plaata gehad en i a tiultau b due geuu gtirautiucürd persoon om als btiul ie fuugeuren Uiudelgk bood xioh een zekure 8i ukkt Han die seide dal baaulju upde Wuatkust meur t g d baud te hübbea gubad Hucwul bg mut eeu lila bevredigduileprouvun vuubekwaauiliuidatlegdu werd bg echter bingiMug toen bg ziju kun t werkrlgh aan evu uieuich laotnt toouen te uur wgl Dobaug uut vuul louiiooedigheid het auhavot buklom Irgeu ign leritohttttiUiug protealeerde eu uitatul venoobi vor xuekt ude uarat bul hart au wu tggor te mugeu eten Hot auin Kevuude dat bul luik liimsI valleu veYgat de gelmpruttaeerde beul dat hg wlf er nog op aloud bg vtul dus medu met gn dluoht tfor zioU daarbg aan dezen un aan hvt touw vaatgrgpumle Ut tegeu dieu ilubiMlen laat uiet bestand Uluek De schok wua eohier duurduor dubbel hevii xoodat de gtihang UH tuil mei gühoui dood alibeua g beel bewuateloua waa Toen lig udtr o guUe ubeu waa kon dt dokter tijawa dau uok rwida spoedig cuiisinteuren dat alle leveiiaveraeligiiaeleu liMideu opguboudeu fruoiua lu U raiuutuu was de gebeelu ptechtigbeul afgeloupen die tiaar meu hoopt en afachnkbtiiiden ludruk op bh uiuurduuaaii liiur zoo talrgk niugn aohlurlalau M t nadruk iiioui guC iuauteunt worden dat memuiid tür Eitke vau bet brükuii mu hul touw uenig verwijt trull Z H de aultau leWe un zyu broeder de djukan waren gtaiurenavuud Van U uur lot mulderUAohl roet tluu cuulruluur bezig dun beul te inatrueureu eu met behulp vau eii lila proevun tu nemea met de aturkttu touwen hiur v rkrggbuar De ont roering van iian ejtuauteur ia zoo munsoheigk vooral in iemand diu i ei van de profuasiu is dat die buiten iKaebuuwiiig kaï blgveu Naar aunletding daurvau sahri ft meu ons uit Tandjo ig Balm dd tf vo I8tf2 irÜu Deli CourOHt ven 30 Novamb r bevat eeue begevun Neen schrik niet de straf znl vertrouw ik zoo zwHiir uiet £ ijn want ik heb oen wit voetje bg mgn aupenenreu un diiureuboveu Hohrvef ik aan hen zoodra mgn branileud houfd viit koul r en mijn Hukkend hart wat beter v gewurdeu U indien zg een weiuitf lu grip helibu ven t geun in zulke letuiisoiustHudigbeden ii het umnoed run dun mensoh omgHiit zulten Lü mij dit eerste lergrgp tegen Oen di n t mei £ oo Hiurk toLirukeitHii i K i JoliaA liiid juist ifeoordeelil i inannt n van I bet miliiaif gejBg gevoelde dat soblHteii ook raeu 1 schelt areii e lead n hem om den schijn der rrolitvaanligheid JL t uiis i e i bg do uitoefening dor ilibcipliiio Ir hiUidliaveu slecbis een p nr dagen rrv i Dp vaart e ook de tnsstilitttikomst van Juhn jl e ïgn H tf k in ei u loaement te O ha l genomen i het hnre t jeliruelil Ü H li JtiUa ll l ht t hi rbg niet l tni re daieii ilanrua erd Jolin td im n trelaten lorwyl Joliiiu ree s weer btj d ftiimbc B ourgp aU Hideiwyi r tan Kddo in tuneliu getreden on jmal IwKig mot dcMtide Hoifg iv MM btendi r Alg d ra Ie rr i tueruii iiic i u eel iiuu wiet tend ln id verettichen wil lU ii L i lin le nitkuinsteii iferaken John trad met seliilt Teiiil i mj ii ip ngn bru di r t M en sprak op lilju i miolljlfen liK H K l lieit tT je jm rn Ik bun Van d iag bij dwH Mim ter lii wTie t Je i iutk kinnl n ig bijtgde in ortt ik tw ju n g ittet Ie cpuul t en ik hol het jo hiur wili ii fi Df lm ik meer dan één gelukkig ge eorraapoodeotii ait Taailjong Balci Aaaban waaria I eene gebeortenis wordt vorgoelgkt die hier en te ruobt algemeeoe verontwaardiging heoft gewttkt Aau de voornoemde eorrespoudeotie it anlk een I gouvornemcot iel luchtje dat vanwlf bet vermoeden I rijat dat de twtrokkeu aatoriteiten daaraan niet I vreemd zgu I Naar aanleiding van dozuirdeojpAajtj r j fchrgfl een oognetuige in d te Pttiiang verschijuundc 5 ai I iHdfptnda t a tJ Panang Ckroiuclf h t vol eiide verI baal dat ik Ibana in zgu gebuttt lual vnlgHn I jrDto 26n November des morgeaa 7 u werd de I Bafakkt r Si Dohang veroordeeld um a worden I opgehangen wegens moord op een Maleier door b t 1 gert cht van Asabau waarvau da cjiitroleur eun Holj landscb amb enaar voortiUrr is naar li t schakot I gel id een treurige en gebrekkigu vertouuing Na de gebruikelgke voorlezing va i het duodvonoia in de Maleiacho en Hollandsche taal werd de alrop om s mans nek geslagen door twee beulen ongetwijfuld liefUebbe s dto voor deze apeciale getegunlieid waren geëngageerd en werd laat gegeven om het tmk te laten yyilen wnantod r du vtiroordeelde euii vdl kreug van aoht a negen vo De ongelukkige l Bd nauwtlijks een ged elte vno o aocondf gehaageii toen tot afgrgzeu vaitallfn die tegenwoordig wsrec de strop van de meest seu one soort en van bonivezels vervaardigd bfak eu du tnan op den grond viol met zich nicttealupeiido eun vati de buulen die op den hoek an de trapdeur stond Het aohouwapul dat zich toen opdeed aan het oog van tal vsti fCuropeanen luboorliugen en Chinevtea was inderdand afscbuwk lijk Kr Verliep eun pauze vau ongevnur 5 minuten voor dat de veroordeelde weer op het achnvut werd gebracht met een nieuwen alrop om zgn hals die was toegeworpen uit de omstanders Du patient wunl toen opgeheaohen en bleef eeninen tgd slingeren ttJrwgl twet taan hem bij de beöuPi trokken Wat er ts gebeurd tusaohen het oogenblik lat doeerst alrop brak en de veroon eolde tuii tweede mntewerd gehangen kau ik nie et zokrrlieid peggen Sommigen beweren dat dft 6nitelukkiuo wi rd geworgdwal auderun ontkennen Kaar en feit ia dat hot publiekiu t algemeen bgca tubt kou zien WHterpla tl4 bad daar de vloer vau bof schavot met zwart dut k bubangen waa Dd algemeene o Ania luid uitgesproken v 5 Srdat de turechULolling aanving waa dal nooli de galg uoch de atrop zou houden maar de Hutoriteiten gepresideerd door ons bokwnam hoofd van het pluataelgk bestuur schenen vun een andeae mcening Hrt publiek was cohter tuer gedognuieerd van hetgeen voorviel euaprakrgnmeeuiog tamelijk openlijk utt hoewel dit hiur vrg wet een waagstuk is Het iB te hopen dat duie ongelukkige liangmothode of Itever dit ophangenje spelon zuouts sommigen bet noemden zul wonlen vermaden als de vier anderen ter dood veroordeelden wordun geenoutoerd De beachrgving van het schandelijk achouwspt veri olgt uoze berichtgever is volkomen conform de waarheid Ik was zelf geeti ooggetuige maar de sohrgver van het stuk in de Sirait Indrp deHt is mij btikenil als iemand die nooit overdrijlt eu geen enki le reilen heeft a lort et u irnvera logen ile autotoriteiten hier te ageereu Dit releus aan de Nederlandsohe autoriteiten ter overwegbig I ztobt zou mogen tSnn Doch Hermine s wangen VBrsolioten nu van kleur Na JohauB bekentenis een paar dagen oleden met zooveel luuerlgk geluk aangehoord voelde zg tich than uiet stork genoeg meer om hem vour altijd e moeten derven al zou de tuekoiusi hem zelf eouraual den voldlioerstuf doen voereu Oot 18 iiiet volgens afspraak John I anlwodrdde Jolian 1 Ik heb mgn Heide iinn Hermine beleden zooala gg weet en wua dit u g niet geschied ik zou het uu doen om haar te tooneii nat mg het dierbaarst ia Moar hot een kun roet het andere samenitaan Jobnn 1 sprak John bewai ea Ik dank God dat ik rgk genoeg woderkeenlu om d ariii te kunnen Vöerxien Ik betaal daarmei do daukbiiirh nd hh u jufvrouw Bronrgp uiet af waarlyk niet Ik mtiak ep mgn broer gelukkii rauÈ die w l iets viiu rag fiaohen mui op rekening wan l vcrledene en die toch mijn erfgerinnm zul zijn in een toekumsi niel ver meer verwijderd vKn blijf dan mot wat meer miidelgdon en lietde BKii my denken dan gij mij liondet titen ik u ua JHren nfzga voor t e rat wedurziiu J ihnii ging John vo r Die zekerheid znt ook mg rusl geven ha deu bitieren en hangen strijd van t verleden Kn uw guede juffrouw B onryp ou ik aarnu een kloin bowgs vun erkentotijkhuiit wenso ion na te laten door Ëddo zgn lust oin ini nietir of architect te worden tu doen volgen Mai hrin te Delft OVERLEDKN G VenluU 5 m ONDERTROUWD A Hoodyk HouUhjk advertentii n Heden orerleed tot ona Her droefheid Due lieïeling JOHANNUS COKNELIS in den ouderdom fan 2 JMr F H WEUBMAN C J WEUKMAN LUHICNBUEO Gouda 13 Januari 1893 Heden overleed te Atntltrdam on gelietde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed J J KüNlNQ CHiiiasmpiu in dan ooderdom rau 85 jaren H W e KONING J H KONIN SaLOUON HuiJQBHt Gouda 13 Januari 1893 OHAFGEHAALD ayn nog Keer vele hoogst belaugrgke pryaen bil vorige trekkingen reeds gevallen op loten Oostenryk Kualacd Servië Turktje Uarletta Paleis voor Volkirlgt Weerhaarheid Witt kruii enz enz Het nauwkeurig nazien der nummers van alle best nde loteryen kost per lot 10 Cents bg BON 10 ten haiie van den Heer J J WOUDKNBDRO cafe Harmonie € op MAANDAO 16 en DIN8DA0 17 JANUARI van 10 3 en van 5 8 unr t Omé Mejnflronw WILLEMS Kattensingel vnugt om dadeiyk in dienst te treden een fatsoenlijk Kindermeisje Belangrijke Verkoopiag VAN l MJZEHHlMREi alles afkomstig van de geboDwen der Xnteritatlontile Simrttentooniiiellt$t § te SchevetiinffM id Ten overstaan van Notaril B L lOëFC te Sckevmingtn zal op het terrein der gehouden Internationale gporttentoonstellingc aldaar in het openbaar worden verkocht UeliiHoiiJke Partijen HOUT IJZER en O LAS hoofdzakelijk bestaande uit zeer goed Zaa en Werkhout Battings geschaafde en geploegde Ueelen ongescbaafd Hout en een groote partjl Lgsten ent io verschillende lengten en zwaarten VooriH een groote party IJZKRWERK bestaande uit Trekstangen Beugels Booten Koppelyzers Hoebljzer ena Kn eeu groote hueveetheid Spiegel Venster Hartley en Cathedraal ULAS io diverse kleuren en afmetingen TE V Ml LBS Haandaii 16 en Woedaij IH JIM AIII 1H93 Maandaij Ü3 en Donderdag 2li J Wl ARI m telkena aanvangende deavoormiddaga ten 10 are Alles lireeder en nader oinschrevpn bfl vei Unf boekieH welke Kf lis verkrijgbaar z n ten kanturevan Notaris LüKFK Prius Willemstraat 10 te Schevetiinifen GKBOKKN W ll n m U C l r ir t VoorüO mde Hout lJ r rt Glaswaren zul Kr l irik miUn II s n jri e telk umKle 2 dagen voor de te houden vei SIgk A BoiTBosksijou dirs M v u Haren li i eu vau de morgens 11 tot des namiddags JaüHlilje 3 uur ler bezichtiging z jn