Goudsche Courant, dinsdag 17 januari 1893

1893 ICI OOIbT SE IICET T Ea Zul Ku8tiBiii Socielnl M GEWEN i Zondag 15 Januari 1893 i ftTonda 8 aar BUITENGEWON K TgoiIEElTOO STELLQiB Hpectfu U mj é te geren door Meer JleMa mul er Hotl fum en en Ueer Jokan inmUer I Jean üarie Urama Tan A THEUKIET j 2 DOETERESenliODElüXER Coniedie ran Ur d JONU 3 Ben StortTovLi Nieuw Biyapel Algewiiaald door Vrooiyke en Ernstige V O O 11 D H A C Hï E N Kntrée roor t pnbliek 0 99 bh Leden of hanne PameB 0 60 Plaataes te beaprekm VHUUAO en ZA TEUDAG Tan 10 tot 3 nnr f0r Zie Prograoima a en oordaal der Para tl g m Per 100 stuk 50 Cents vrij aan huis Deze geven uitmuntende doofkolen Alleen verkoop bU P KRIJGSMAN De oitgne deaar Conrant gesehieut dagelgka mat nilundering tan Zon en Feesttlagen Da pris per dne maanden ia 1 25 Iranao per post 1 70 AUonderlïke Nommers VIJF CBN TBN op het gebied dor werkliedon veniekaring van staalewege in het buitonland is verricht of voorbereid waarna sobr oi merkt dat in ons land op dit nebied nog bgna alles te doun is Alleen gaat de staat als werkgever voor met het opleggen aan aaanemor van rijkswerken van de verplichting bun porsonoel tegen ongelukken to verzekeren Zelfs hot tooziohi op de voruenigiogon eu genootschappen die de gelegenheid tot vrijwillige verzekering openstellen ontbreekt b ons nog ten eenenmale Vroeger of later meent sohrgver sal mea ook in ons tand er toe komen do regeling der werklied en verzekering bij do wet Ier hand te nemen De verplichte vartelÉenng togen ongelukken tal i wel het eerst aan de beort komen en dese behoort zoo geregeld te worden dat andere takken der werk hedenvetzekeriug wanneer de staat dese t r j hantl neemt er xich gemakkel k by kunnen aauslaiI ten lu hoeverre behalve de ondornemert en de werklieden ook de staat een aandeel moet dragen in de kosten van de verzekering der worklioden I wordt ook door sobryver besproken Kiodelyk orkont I schrijver dat wij voor de oplossing van het vraagstuk der werk li eden verzekering nog velerlei gegevens ralisun dat wij zelfs nog niet eens de gegoTeni bezitten noodig om do kosten der verzekering tegeft ongelukken die wol het oeret aan de orde zat kosoen oenigszins te begroeten Dit loidt hem ten slotte tot het aanpryzen van het denkbeeld om eene siastsoommissie te benoomen len einde hel vraagstuk van de verplichte verzekering der werklieden te onderzoeken en de oplossing er van voor te bereiden De Echo verhaalt hot volgende uit Amsterdam Een bekend sladgenooi zoon van een diamanthandelaar beeft de volgende minder aangename i ontmoeting gehad Terwyl hij s avonds omstreeks PO uur op kantoor I was bii uen vriAl weikzuam oen een der grootste deM massieve deuren mocht doorgaan en naar de lange toonbank stappen um zijne bestelling te doen Allen ertuonden bij die gelegenheid die zenuwachtige gemaakie bedaardheid tlia de anderen in don waan brengon moest dat zij hier wie weet hgo vaak waren we st Kil alten werden met dezelfile vriendelijke welwillendheid door dit groote warme hart ontvangen Zoo was Tom Millner tangzameriiaitd het familia booftl THu geheel Fairbrook tEowordeu door allen bemind behalve door do gehuwde vrouwen Misschien maakte zijne eigene een uitzondering op dei regel l nnt hij wus een goed eohti eiioot en om goed vader T lkens als hij oen rous had endiciihad hy geregeld ééns op don lóor en t eiis op den nami4fiag Verzekerde hij met een kuriiwnurd er bjj dat zijne rouw de mooiste en deftigste vnmw van geheel Fairbrook was en dnt liij hnar vnn een eenvou iig dienstmeisje had gamnakt U i wnt zij nu was Wat de kinderen biitr ft die kon h rnxiitzien zonder uit öude gewoonte de hand iii zijn rechter broekzak ta smeken waar de centen ip u n Tom was oen gezellig man die gnarne uit vrivndScbap tapt ten niinito eeii t erste Klansje Men hield dan ook algi ineen van hein zonaU van w inig andere meiischon Meniflp buismofder bad tranon van de bitterste jaloezie om zijnentwil Konolircid Tom kon doAr altet n oven met ijn run oog te knippen m r van haar m n gedaan krggoo dau ij met de irrin ieodite beden T m Millner nt vaiter op zyn troon dan twnig Goudt SiHjlparwirult vh i A Bwsiiak fc Zot v Firma ê WFXTEIt MAUAZUN VAN 00B8ETTEN O DKKGOED rMr Dames en Kinderen LUIERMAND enz STEEEOIEN lEFOI ST A A TSSI OO 12 Hibernia en Shamrock STËE KOLEi branden schoon we en geren er weinig walm PnmaJarort KACHELKOLEN vrg thaii i per H L 0 70 W Pa Jauliis MAKKT A 68 GOUDA geliere Tooral te letten op het juiste adres De grootste keoie in DASSEN opnieuw ontTangen een zeer groote aorteering DAMES en HEEREN Glacé Zijde en Woib R 4NDSCB0EgiEN raliteit in het lereren Tan OVERHEMBOORDBN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jslger Ondeigoederen FOULARDS ZAKDOEKEN BRETELLES PARAPLU1E8 en REISDËKËNS W P JAULUS Mareband Taillear COVPE OARAN tlB Uitslullend Knselsche Sloffen MARKT A 68 GOUDA atationcbel btaataspoor geijete ooral te letten op bet jaiate adres JAARLIJKSCHE OFRUQIINQ in de Uagazijnen van E PANDER en ZONEN Gedurende de opruiming zijn de Magazynen N A 5 uur g esloten beter kon TerdriJTsnde middel als Warme Wijn Termengd met van Vaaren i bisschop a 40 Cents per fleschje Zuivere Bordeaux VVUn eo t p fle h bij J F Eerman Zoon Tiendew 16 Jan 22 lan VAN Moffen Kragen etc beneden FABRIEKSPRIJZEN Schenk en Zn ZlIlVI itK FilAiNSCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 37 per 48 Flessoben met aocUris franoo buil gebeel Nederland ook per proef fleaob kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJÜSTBAAT KMTI GOUWE C 13 Gouüa Eenig DepOt van Reynwit s Boonekanm Elizter Vlamkolen Prima Kwaliteit OROVG VLAMKOLEN £ er Wag gon voor f 78 Luco alle Stations der Toormalige Ned Rhynspoorweg Maatschappy Worded ook COSTHACTBN OBaLO TMS Toor franco pan hnis te beiorgen A KAPTIJIT W Not 92 Kloweelensingel 630 Chr Jongellngs Vereenlging DANIËL te Q o ia d a D Tweede Leaing Tan Dr J H GUNNING I Hi lal plaaU hebben op DONDERDAG 19 JANUARI 1893 des aronds ten 8 ure in l t Lokaal tl i Dts Volk Peperstraat alhier OnderUMrp i ADVERTENTIEN nKlle f nrn en HuitenlanilHchf Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdTertentie Uuraau van A BUl NKMAN en ZOON tf floHda De Protestanten in Rusland PlaaUkaarten gn te bekomen by P tas DOKP Gouwe en daa aronds aan het Lokaal toOTer de foorraad strekt HET BESTUUR N 5046 Dinsdag 17 J naarl GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gottda en Omstreken ADVERTENTIE worden geplaatit Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendian worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Tersohönt D mzenmng van advertentlén n gesobiede tot n uur de namiddag v d n dag der uitgave BINNENLAND GOUDA 16 Januari 18 3 Rel kiniierfee t door de Uêcluh tot ondertteuniug van minvermo enth in de soeietoit On GenoB en U seven zat niet plaata hebben KooaU eerst het Tooniemen was Woemdag a t njaar Donderdag 19 Jiouan Ouder gewurdon begon de heer Ëdua zioh meer en raoor op da sport toe t leggen Zooals het een ood sportman betaamt ia hy zeer matig in zgne levenswijïe tm grbruikt sloohte krachtig verMerke d Tocdsel zich geheel vau sterken drauk onthoudend i Zyo eiguolyk vuk ia de bloenboUotihandel 1 Van de geschriften over aooUle vrager uitgegeven I vaü wege de Itbtraie Vmie vwtcheen thans No 6 Ouze suatszorg betreffende de verzekering van werk lioden vau de hnud vau prof mr i ü Graven Van Ie nannabodcn gelegenheid om gratis bruod met melk to gebruikou werd heden inorgun door 467 kiaderen gebpiit gemaakt Aan 197 volwass MO werd brood raet koffie gegeven te Leiden Het aandeel tb do Le leveren mnasohappeD voord lichting l flS bedraagt voord gemeeoten Zevenhaizen BUiswijk Moercapelle WaddiniTeen Nieuwwkerk a d U l en Gappelle a d 1J I respectitTfllijk 8 4 8 11 7 en 0 Ontraot lUti kaoipuwa Boba tuiicvdor J J diindeelt het U D mede Op deu leoftyd vr noggen jaar verwisselds hij zijne geboorttfplaati Orooingen waar xijn Mar gymnasiiek onderwijter isMet VelsereDd waar hg sijua opvoeding genoot tenkttiwvan tijn oom die een bloemboUcnhandel drijftDur to middon van het dumland vond hij als I knaap volop g legotiheid zich lieUamelyk te ont 1 wikkelen door de duinen op en af te rennen Hijhsd bttt in BobantseDrijden reeds lóóvor gebrsoht dat bij b V op 6 jarigeu leeftijd zim oom deubeer Martin gymnaatiek leeraar te ifaarlem uiet Heen bijhield doohLhem ia snelheid van rydende loef afstak Tech zou hij niet ïulk een geducht sohaatsenrijder geworden zgn indien de bekende hardrijder de ieer K Pander hem in deze niet had opnoloid Op den voorgruud ttelt sohr dat de vürzekert g I der fforkliuden geen paaaeee is waardocr men de i isiifke maatsobAppij zou kiinnea genezen en dat bet feit alteen dat de arhtidrrs biet tegen werkgebrek gewaarborgd zyn mankt dat van de best georganï eeerde werkliudeuTerzt kering geeu overdruven verwachtingen mogen gekoesterd worden Al vallen echter uiul allen binuen ot gereik A r verzokering al blyft naast haar eutrfrdoelmatig ingeriobie armeaxorg onmisbaar toch zoo htteogt schrijver kan lij de drukkende zorg toor dfft loekomst vour velen verwiohten on velen zelfstandig doan blyveu dir j anders de steun van do bedeeling met zouden iebI beo knnnnn missen Na t hebhen nagegaan wat voor de verzekering der workliedon is gi daan door de werklieden zelv u en door de patroons behandelt apr de vorpliohte verzekering A s voorhaelden daarvan worden o a gejtoemd dat ztj alleen instaat is aa i de groote nioenlHrheid der arbeidende klaase de weldaad der verzekering ïu verschaffen en haar daardoor zeddlijk te verheffen en met de Iwstaande regeling der voortbrenging te vt rzounen en dat tij aan den werkmffa don onderstand geeft dien hij behoeft in een vorm I die hem niet m eigen oog vernedert en zijn gevoel van zelfstaudiifbuid niet verzwakt I Achtureenvulgens wordt daarna medegedeeld wat FEVILLETOX IWM VERLIES vitn een woinig t1 eduidend spoorwegstation tot Bene haodelsplaats met veel bedryvigheut en nering mt hft EngtUch n Tom Milbtors lokaal groeide ook Het was om soo te zeggen bet hart bet middelpunt vau Fairhrnok voor het leven der plaats het zoog van alle kanten als door een lijn adornet de lucht in eg vandaar stroomde warmte on leven rijkelijk terug hier wi rd alli s omge et verhandeld en geregeld Het lokaal werd gevuld en ook weer ontruimd Tom Millnor was een fatsoenlijk man geweoet Maar I nn WAS hij dood en zy zouden hom vandaag naar zijn laatste nachtherb rg brongen naar de graf kapel idaar moest ayne kiat tot op den bfgrsienia dag blijvenstyn Tom Millucr was de eersio tapper op Pairbrook geweest en hij vat hierheen gekomen tegelyk roet te eento spoorwegarboidera toen Fairbrook nog in de wiudiola lag Hy was hier op zijn igen bconen gekomen met een vaa o branduwijn op zyn rug en in een blauw lianen kiol Tom wiia toen drieen twiotig jaar oud Tot op dien dag wi fchij slechU ffjonzen hij een herbergier geweest een staljougen maar hij had geme Zijne lapporij werd geopond in éen van de minste button die hij voor bijna niemendal kon liuren maar dat leetijke kamertje werd spoedig bezocht en gezocht alsof bet Hf 11 prachtig vertrek waie menigeen voelde zijn bs rt wnioi worden reeds bij de gedachte aan die kiimer alteen Vnirbrook groeide Het plaatsje ontwikkelde zic i zoo regelmatig ids een unrwork tugi n den namiddag I liep hut vol tm b avonds of tegen den nacht als do I uaohtwacht zijn twaalf uur roudblioe kwamen do laatste gnsteu jr uit Toen Fairbrook tot eeu kieinoAandelsstHd was aangegroeid was Tom Miltners tappory in een deftighotul veraiiduid Zg hadden in alles golykeu tredgebonden Fairbrook en Tom en thans nasjUj dorykste man in Fairbrook Jr Maar airmand misgunde hum zijne welvaart Zoolang het güheuKen vau een eobtxn Fairbrook jongeu flifli kon herinuert u was het zijn turigsle wensch gewi ost deu leeftijd te hereiken waarop liy waardig zou worden geacbv den drempel van pnpa Mdlnors gelu kHmer te overschrijden Zeventien wna hel gewone IgdsLip voor rijke jongï lui do armen of lie jongens vnti minder gegoede ouders moesten zioh eeu Uiigui t u warlittyd lateu welgevallen eigenlijk lot het tydslip waarop z lj van eigen verdii nste een half fleschje bii r knnden bekostigen Maar een feosielijk ougeabiik was hel vuur ieder die voor het eurst i