Goudsche Courant, dinsdag 17 januari 1893

inriohlingan aan de N Keizersgracht ging bij gebruik mflkeo Tan een Dommer 100 voor de directie beilemd ea die afgesloten kan worden De buiabewaarster die verschrikkeigk doof is maakte baar gewone ronde en stoot volgens gewoonte ook het privaat af Bijna op betzelfde oogenblik vertrok do vriend na zijn lessenaar te hebben gesloten om deH ander die nu opgesloten was te gaan ontmoeten volgens afspraak in de Port v Cleve Toen deze echtei niet Tersohena na lang wacbteu vreesde hq een ongeluk en begaf zioh naar de familie vai den vermiste maar ook daar was hij natuurlek niet Daar de jonge man nooit ongeregeld was ging jnea aan l ondorzoekëb en het gevolg was dat nadat om drie uur in Mn nacht de buisbewuarsier was opgescheld men hem eindelijk verklsumd van koude uit zijn niet gezellig verblijf verloste De jonge man bad zijn vuistoii bijna stukgeatompt maar de huisbewaarster bad niets gehoord niota gezien Het waren wel treurige bewijzen van groote armoede en ellende te Parys geleden die een medewerker Tan dea figaro bg een nieuwjaarsbezoek aan de bank va leening kreeg Niet minder dan 307 3 lö panden waren voor een bedrag van 3 108 237 frank boleend Onder deze menigte telde men 76 U8 kleediugaiukken 91 194 beddelakens 38 330 stuks ondergoudureu 7860 dekens 649 peluwen 2902 stukkeu kaïil 20 537 stukl eu va allerlei stoiTon 2774 tooneelkijkers 6535 gordijuen 489 zonneschermen 264 waaiers 392 koffers 633 muziekinstrumenten 977 spiegels 5360 boekwerken 1217 sluks gereedschap 1972 sluks keukengereedschap 392 likeurstellon 93 platen 665 tapijten 2118 bronzen befclden 32 138 stökkeu linnen 460 naaimaohines 67 pianoos enz Kukele beleende panden hebben reeds geruimen tijd Kestaan o a vond men er een kleine pendule aeilert 1835 als splinternieuw ziüt dit uurwerk er uit Voor een oud stel zilveren lepel en vork werden reeds gedurende 70 jaren de renten betaald voor een stuk kant vour 12 frank beteend zelfs reeds 76 jaren Ëen oude paraplnie zooals da dames uit bet Directoire geDruikten vttn grof groen linnen en van reusaobtige afmeting werd 63 jaar gele len beleend Dii pronkstuk heeft roor liefhebbers missohien de waarde van 2 g frank en touh wordt jaar op jaar do beleening vernieuwd Dezer djaon hielden de afBobafRngs vrienden in Londen ee eestelijku bijeenkomst ter eere van et n honderdjarigen bondgenoot den Poolschen geneesheer Wielobyqki Deze oude heer is in 1793 in Polen geboren eu vestigde zich na aan tal van Opstanden Ie hebben düclgenüroen en 3Q gevechten te hebben bijgewoond in Schotland waar hij zich op de geneeskunde toelegde en op zyn 48ste jaar de bevoegdheid kreeg van geneesheer In de laatste 17 jaren heeft hij te Londen gewoond waar h j tot 11891 do praktik uitoefende Klken oolitend om t nur mankte hij een Üinke waudeling eerst in de laatste twee jaren toun bij door le iuflueuzn was verzwakt moest hy rust nemen maar ging nog dagelijks uit eu was om 6 uur op Hg loopt flink rechtop ziet nog scherp maar is doof als gevolg Tan zijn krijgamansloopbaan Nooit hoeft hg gerookt inda 60 jareu heeft hij geen sterken drank gebruikt en sedert 1 jaren geen vleesch alleeu na zijn ziekte nuttigt bg usch en vleeschnnt monarch ter wereld Maar boe bemind bij wezen aioobt bad hij toch ook zijn beuijders £ n velec van hou lachte in hun vuistje toen du yVereenigiu tot afeohafling TU sterken drank ook te Fairbrook eene afdeeling oprichtte Nu zou Tom Millner eens staan te kijken Maar Tom kende de monscholijke natuur eu hij Uohte ook want hij wist dat hij het laatst lachen loui hg mankte zich volstrekt oiet bezorgd Kij kon op zijne stoop staan ra op het aanplakken der reglementen van bel nfscbafferagencotscbap zoo vriendetijk neerzien alsof hij op het t ekrioel in een Tisch ij er zag Voor zijn part mochtea zij gerust f leuier nebben zoolang zij er lust iu hadden ij wist toch best wat hij van hen te waehten had En toen hü op zekeren dag in betaling voor een kwart fletoHje brandewijn een afschatfers markje in plaats van geld kreeg was hg over dio fopperij volstrekt niet boos hij maakte er niet eens aanmerking op maar hg liet eeuvoudig dat ronde schijfje aan igre stamgasten zien eu dezen vorheugden zioh met hem over dien penning Tom Millner waa er zóó Irotscb op alsof hót eene medaille was Voor hem was hij meer waard die peuuiug was het bewg s dat hij goed had gezien hü bad immers van het begin af gezegd dat die stonn niet lung zou duren Hg kende de inenscbolijke natuur Nooii werd iets van eenig belang to Fairbrook op het touw gezft of Turn moest er bij wezen war t hü hnd bt t geld ervoor Hg was liareitl tot helpen waar hg kou in vreugde en drocftieid altgd bad Met flinke stem betuigde hg zijn dunk voor de hulde dis hem gebracht was HÜ verklaarde dat wie lang wil leven drie dingen had in acht te nemen Geen sterken drank gebruiken omdat zelfs een kleine hbeveelheid eiken dag gedronken de herseuen en de zenuwen aantast en het bloed te veel naar lever en pieren drijft In de tweede plaats niet rocken tabak is vergif dat bij jonge menaohun den gruoi tegen houdt bij een middelbaren lei ftgd de zenuwen verstompt bij oude Heden verlaixming veroorzaakt In de derde plaats noemde bij het ruim gebruik van vleesuh als oorzaak van vele ziekten De volgende tragi komische geschiedenis omtrent de omzwervingen van eeu dooden russisohen geheimraad doet in de Bussisohe bladen de ronde De Eussisohe geheimraad T was te Berlgn in een bóiel gestorven en moest natuurlijk begraven wordyi Nu bestaat er echter te Berlijn geon grieksohe orthc oxe kerk eu ook geen kerkhof voor leden dier gomeeute De plechtigheid zou du niet zoo gemakkel k gaan dat zouden de familieleden ocdervinden Wel bestaat te Berlijn een Russische gezantschapskapel eu de kapelaan verklanrde zich bereid de doodeurais te lezen maar het gezantschap weigerde zijn lokaal vo r dit doel af te staan Men beproefde hierop do ritueele plechtigheden voor den doode in een luthersche kerk te verrichten doch men ondervond dat alle besturen van kerken en kapellen ie Berlijn in bfginset weliswaar gnarne bereid wareu bet verzoek ia te willigen doch dat geen van hen bun lokaal al ware hot ook vo r nog zoo u korten tijd voor den dooden Keheimruad afstaan wilde Toen kwam eeu der fttmilieloden op de gedachte de doodenrais in eeu spoorweg waggon te laten lezen maar de s poor wegdi ree tie die van de uaar den griekschen ritus bij zulke gulegenheden gebruikelgke wierookverbraniling gehoord had verbood dit op bet laatste oogenldik Ëeu oogenblik was de familie radeloos ToL n kwam een bekeude van den overledene tusschenbeide en deze bewerkte door zijn persooolijkeu tuvlocd bij den directeur dercbirurgisolio kliniek professoi Bergmuun dut men vergunning kreeg de lijkenkamer der kliniek tot dit doel te gebruiken Geheimraad T verzeilde dus naar de lijkenkamer Toeu echter de familieloden den volgenden morgen daar kwamen om de inzegening van hel Igk bij te wonen werd huu bekend gemaakt dat in dezelfde kamer de Igken van twee aan hoogst attnstetcelijke ziekten gestorven pehCojjen lagen Natuurlijk gaven de familieleden eveoi s de genoodigdeu er de voorkeur aan zoo spoedig mogelijk to vertrekken Ten slotte zou du doode toch tot rust komen Toen alle wegen schenen afgesneden vond men een eigenaar van een begrafenis onderneming bereid zijn magazijn voor de begrafenisplecbtigbnd af te ataan en na deze laaiste om werviug kou de doode geheimraad in vrede begraveu worden De Japansohe mail die 12 Januari te SanFran ciaco aankwam bracht het oieuwa vnu een vreeselijken brand die den 20sien te Osaka voorviel De vlnmmon braken uit in oene katoenfabriek en grepen zoo snel in de rondte dat nauwelijks een der in bet gebouw aan het werk zijnde personeu tijd bad om ongedeerd te ontkomen In bet gohoel kwamen 126 menschen om waarvan de meeste jonge meisjes ie aU spinsteis aan den arbeid waren De huizon hij een deolnemend woord roor zgue vrienden over benovens een plas en eene sigaar Ja Tom Millnors huis was een gezegend huis Alleen de gehuwde vrouwen konden dit niet inzien zü verwcnschten het allen te zameu Tom Millner was niet door tie nieuwerwetacbo beschouwing vnn gelijkheid eu dergelijken oangeatokeu Orde bg nlle dingen moest o wezen en ieder moest op de plaats staan waar hg behoorde Op dit b ginsel was zijne geheete inrichting gegrond Vlak bg den stal was eene gelagkaraer die veel op eene schuur geleek daar werden fenkelborrels bij het enkele glas geschonken Vissebers en boered van de armste soort laudloopers eu bedelaars die eene hartsterking weuscbton in te ruilen voor de gebedelde oenten kwamen bier de oiyeldraaier met tijii bruinverbrande gezvllin de paardeukoopersjongens eu de kunstenmakers allen 4ie niet iu fatsoeulgk gecelsohap konden worden toegelaten £ n als zij zoover wareu dat zij niet meer op de bouten banken koudeu hangen dan stonden erf in deu stal gewoonlijk twee groote leege ruiven met genoegzaam stroo erin om op te slapen Voorts bud meu de groote zaal beneden waar Tom bgna altifd te vindeit was eu waar zijne vrouw hg sprak nooit vau zgne eohtgenoote achter de toonbank stond met haar haudeQ op de heupen m rini en aan haar vingers echte gouden ringen met itiamunteu die ook echt waren Hier zaten de gegoede burgers aan kleine tafels langs du TMüen of ook wel in de diiarnau gruuzuude in de onmiddellijke nabijheid geraakten ook al spoedig in brand en in het geheel worden er 276 in ascb verteerd De brand moet in de fabriek ontstaan zijn door bet breken van een der ririjftiemen die tusschen de machinerie geraakte en door wrijving vuur vattend een hoop met olie gedrenkten afvul die in de nabgbeid lag in brand stak Van Tersohelling Veertig merachinhehouien Acht graden vorst I t Was guui weer don 7di n Januari want een snijdende zuid oosten wind giert over de sneeuwvlakton en over do ijsvelden Naar allo kanten van den scherpgeleukenden horizon breidt zioh de spiegelgladde vinkte uit en oogverldindend schtitbrt bet heidere zcnnrUcht op de hardbovroren sneeuw Do andera groene duinen zijn thans even zoovele reusachtige sneeuwmassa s en de roode en blauwo pannen der daken zgu met een dik sneeuwgewaad ovüidekt en weerkaatsen de trillende zonnestralen Het aohoone tafereel wordt verlevendigd door bonderden kinderen die in hunne sleedjes ieli door de gladde straten spoeden of iu snelle vaart de bellineeu der duinen afglijden Maar daar aan d n waterkant is bet toourel gehoe anders Daar vprdriiittt zioh eeno talrijke menigte mannen en vrouwen die zich achter de muren eone beschuttinjf tegun den doordringenden wind zoeken maar toch do oogen onafgewend in ééne richting houden Ginds achter den hoogen dam in de nabijheid van en tusschen twee zandbiiaken zitten iioht schuiten in het kmienito ijs nlle hier thuis b hoorende Wat moei er van dio opVarcnden en wat van de schuiten worden Weinig voorraad aanboord vooral weinig brandstof reeds lanffer dau een etmaal op de Noordzfe bedg met to trachten een visolije te verschalken wat hun weder niet gelukl is Zoogoed het ging hebbuu allen bun best gedaan tijdig de haven te berifiken maar ijs wind icetij lachen nra hunne zeemanscbap en de eene na de andere schiet vast in t ijs Had men nu nog vroogtijdi genoeg om eene sleepbooi ges ind dan zou er kans hebben bestaan nm ua eene niet al te lange worsteling binnen te komen Ze zaton vast en als er niet spoedig kraoblige hulp kwam opdagen zouden allen met het ijs naar zee afdrijven en zeer waarschijnlgk op eeu der talrijke baokwu on ruggen vast raken in wolk geval zo zoudon w L verbrijzeld Men bedenke slechts dat bet sct harde ijs n ot eene viermijlsvoart kruide Daarentegen zijn de zwaarste dregtouwen niet bestand ze worden als een draatljo doorgesneden Te laat door het tij te laat wel een uur te laat wordt om hulp ran den wal geseind Nu laat da agent van de Bergings Maatschappij oen oodzeeman die al lang op dat sein wachtte stoom opmakeu en des mor fenB om elf uur komt de sleepboot f Adsistent met eene versterkte bemanning by de in nood rerkeerendt vaartuigen Ë n zware sleeptros wordt van do boot naar het voorste vaavtuig gebracht en allen brengen nu de trossen uit De aandrang van hot ijs ia evenwel s 5d sterk dat èn sleepboot èu schuiten langzaam achteruit drgven Aan opslepen is bg het kenterende tij geen denken meer danrom geeft de gezagvoerder der sleepboot order om naar open water terug te stoomen De vissohera zijn ondertussohon druk in de weer om het scherpe ga te verwijderen dat tegen den spitseft zijkamer gewoonlijk hun glas punch of todd te gebruiken Toddy was juffrouw MUlnera specialiteit In dete za d dedeu de yon dits van den dag deronde bier werden zaken afgedaan en werd op ff goeden handel gedronken hier werden de stemmea voor de aanstaaade gemeenteverkiezing nagerekend hier boorde mea alle nieuwtjes hier werden alle dagbladen gelezen i lüer bombard erdu meo elkandrt met bewgegroaden en desnoods met toddyglaceiu Gegoten werd hier zelden Eten kon tnen thuia Wel drommela waarom zou men hier etent Neen als nen dat wilde moest meu éene trap op gaan Daar was de eetzaal de feesttaal en daar bevonden üch rle logeerkamers Hier was mesr afwiaHÜog men ei hier geen itamgaateo waarvan ieder zün vaste plaats hnd en die de gebruiken vai het lokaal kenden zoo goed Is bun eigen lak Hier was het somttjda zeer druk en dan kon het er ook weer geheel tedi tijc In dete zaal kwamen de grondbezitters Tso de omliggende buitenplaatsen om zioh era roes aan champagne te drinken Het gobeurdo zelfs wel een enkele maal dat een paar geëmancipeerde dames hunne echtgenooteo hierheen vergezelden tot onuitsprekelijke verontwaardiging der Pairbrooksche buisvruuwen die zich liever levend zouden laten braden dau ia een koffiehuis te gnnn zitten SLtti wfifft boeg der vaartuigeu in stukken wordt geperst en langs de zg schurend afdrijft Volgens afsprank zal men teaen den nacht van ïen wal met flambouwen eeu teekeu gfcven als er eenige beweging of een slop in hol ü komt Een dor schippers eeu oudje van 70 jaar bezwijmt van koude lücti men wfct hem spoedig weer bü te brengen Eerst na inuldernacht wordt het anker gelicht bet s drgfl met liet tg wat wpg er komt seluKki een vrü breed slop en om één uur inden nacht nadert men de haven Thans geeft de nelaavoerder order nm den sleeptros los la gooien opdat by de schuiten één voor één of bij Jiweeen kan binnenhalen en dat van iedere schuit eeue dreg ann wal gebracht moet worden om bet afdrijven te voorkomen Doch de vïaschers vertrouweu dat iiiot maken den tros niet loa iiii do sleepboot die te ver moet opstooini U raakt zelve aan deu dam waardoor zij belHiigrijko averij bekomt De tweede boot de rfTerschelling wordt uu ter hulp geroepen iSij slingert het etTste vaarliiij oen tros tow eu na een half uur woratelens liggen alle schuiten goed eu wel aan deu steiger waar alle opvarenden door bloed r verwanlon eu vriend n hartelijk vorwulkomd worden Eéiio schuit bli i f nog in deu mond der hnven zitten ze werd ilen volaendan dag binuengehaald Eeh tiende vaurtuig dat iii zee was achtergebleven raakle dien volgenden dag tegen den Nonrdsvaarder Enkele jeuyrdigi zt eliedeu brachten eenige luvensmiddolen en brandstof aan boord zetten een paar hunner up de 6chuit over en namen een bijna tiOjarizeu visscher mede iKtar buis Men mSK er liaast niet aan denken wat er wel gebonrd zou zyn als de sleepboot niet gekomen was of raind er lelukkia had gtnnaneouvrferd Iu allen gevalle do veerliiï opvarenden bleven met hunne schepen behouden en eeu enkel woord van hulde aan den gez igvoerder en zgne bemauning is hier gdieel op zijne plaats te meer daar vour hnt slepen slechts hel sleeploon naar t zomertarief wi rd gevraagd De schade der sleepboot is belangigk hooger dan bel t uvraiigdè sleiploon Tooh zid het nog velen bezwaarlijk vallen bun aandeel aan het laaiste te betalen wai t de m jeste schuilen hebben dezen herfst tot heden zoo oed als niets verdiend twee ervan o a twiniig eu acht entwintii gulden in 4 maanden De in October jl opiicrichte onderlinge zee assurantiu welko door eene strandius bij Ameland in November bar kaa bijna zag uitgeput en vuor een paar weken door een geschenk v in d Koningin en Koningin Regentes den grond meende Ie leggen voor eeu rt sorvefondüje zal wellicht krachtig moeten byspringen eu weer den bodem van hare brandkast kunnen zien te meer daar de directeur der assurantie bij het vernemen van het f evaar al dndelgk bij den gezag Toerder dor sleepboot aandrong om de verzekerde vsortuigeii te belpen Mo te thans hel koninklgk voorbeeld gevolgd worden Wellicht nem ii eenige wuldenkenden voor dit bglondur geval doet als assuradeur Dan eerst is het voor do arme luidjes die waarlgk slechts door den nood gedrongen in eten Igd van t jaar in zeu slaken eeu Blij thuis t P J WICHEEa Tertehelting 9 Jan 1808 Amerikaansch Een groot aantal groote owïcrkcr bladen hebben vaste rubriekefl waarin de grootache uatuurversohijnseleu besprokeu worden waarmedo de wouden en steppen van het Amerikaansehe westen rijk gezegend zga Dezer dai eu prijkten in de Su een der meest gelezen bladen in bedoelde rubriek sensatiewekkende mededeeliugen over de jongste ontdekking van een gelukkigen natuuronderzottker n l over de pompslang Aan eene vertaling van het gedenkwaardige bericht welke de KSlnüche Volkiêtitung geeft it bet volgende ontleend Iu MiddenDakota bet gebied der MissouriBotians leeft een wvnderbaarlijk weten dat de farmer rpompslang uoeinl In het voorjaar van 1866 heeft loeu het voor de eerste maal gezien vanwaar het gekomen ia is uog niet uitgemaakt kuauen worden Bme volwassen pompslang is grijsgeel en bereikt ene lengte van 16 voel b eeneo omvang vao aleobta B duim De dieren leven in groote kudden vau driehonderl en menr exemplaren Hel merkwaardigste is hun bouw Zij ziju namelijk hol hun lichaam heeft de gedaaute vau eeue buis het geopende ataarteinde is vap eeuen gomaclitigeu aamentrekbaren ring Toorzien Een farmer in Gat Tail crook beeft uitBtokead geslaagde dressuurpogingen met deze slangen ondernomen Hg ing er driehonderd en hield ze op zijae hoeve totdat ze op eon sein precies ale bpnden bij hem kwamen Nu vatte dn farmer een grootsch echt Araerikaannch plan op Hü besloot de slangen tot besprcoiing zijnet akkers te gebruiken Eeuo lani e moeilijke ilressuur Tolgde Toen zg nfgeloopen was riep de heer Hiram Sawyer op zekeren dag zijne bureo lf zich en bood hun een schouwspel wonderbaarlijker dan de phanlasie ooit verzonnen heeft Zijne 300 slangen kwamen op een sein uit de akkers loesnellen en groepeerden zich aan den rand eener aloot Op een tweede sein vormden zij eeoe oneindiglange buis tie eerste slaug stak het hoofd in hetwatei der sloot de tweede nam het slaarteinde vande rste in den bek de denle ilal van de twee leen zoo voort totdat er eene lange waterslang gevormd was Nu begaf bet verbaasde ni zelschap zich naar hel einde der buis en de farmergaf een derdesuin Terstond begon de eerste slang water op tezuigen dat alle anderen door lieten gaan de laatsteechter ging op den kop staan hief den staart open apoüt het water in groote ho en Oker de akkers Daarbü bewoog zg zich den gehe ilen ketting metzich trekkend zijwaarts totdat de sloot beruikt was en vervolgens iels meer in elkaar geschoven ineenen halven cirkel weer terug kortom binnen twinlin raiuuton wareu de akkers van den heer Sawyer besproeid NatuurUjk oogsUe de prnctische farmer den luf der aanwezigen die intuasclien voor een deel zgn voorbeeld leods geyjblgd hebben en met de africhting van de piimpsltfngeu begonnen zijn Hel isaa de geleerden onsjpeor bijzonderheden over ditnieuwe merk waardig Jvdier vau ons vasteland medete deelen V HulieDlanilsch uverzicht Do Fransche Kahler beeft do wet op de koopvaardijvloot in behandeling genomen Arl 1 3 en 4 zü aaofcenomen Art 2 is uaur de commissie teruggezonden De minister van financiën Tirard heeft een ontwerp iniredioud waarbg do Fransohe Bank wordt gemachtigd den omloop barer biljetten luoi 500 millioen francs te verhoogeu en alzoo op 4 uniliurd te brengen Ook het ontwerp op de beurebulaatiug is ingekomen Do beer Dumonteil beeft ziJu interpellatie over do houding der polilie in eake do bijeenkomst in de zaal Tivoli V auxhall lot Maandag uitgesteld Er beeft zich in de Kamer een nieuwe groep gevormd dio der jongeren Daartoe bebooren alleen die leden die voor het eerat in deze Kamer zitting hebben Meu gelooft dat de rechter ïan instructie de zaak van Sans Leroy tegelijk met die van de vervolgde tien leden der beide Kainer zul doen bebandolou Ook de zaak Baihaut wordt daarbij tievougd Dit proces zal behandeld worilen na afloop vau het thans haugende Hel onderzoek is echter nog niet afgeloopen Alle berichten over nieu e Tervolgingen eu nieuwe aanhoudingen kjinnen beslist worden togongesproken Alleen loopt het Keruclit dat R O met dan ouder voorbehoud mededeelt dal Baïhaut verpletterende onthullingen boeit gedaan omtrent een invloedrgk c llega behoorendtt tol de vooruitstrevende riflhting in de Kamer Op do Kroote opeubare vergadering door tffi cialisteii in fmoli Wawchall belegd is Aii aangenomen ten gunstö eener algemeone a wfci De sprekers geeaelden de schandalen zooif p JiT to lande als in bei buitenland V Kocho stelt voor dat men den eed van da Kaatsbaan lal zweren en beloven niet uiteen te gaan v Sór men Frankrgk oen constitutie beeft geifoven Do anarchisten bestormen het bureau waarop do Voorzitter de vergadering sluit De aDarobisleii willen haar thans v rtzetteo maar men roept Weg met de anarchieien I Een onbescbrijfelük tumult ontstaat daarop Ten slotte wordt het gas uitgedraaid om het loven te doen eindigen Op straat had niets bijzonders plaats Do Tigaro beeft do personen die de ontliullmgen in de Par mawi k deden steeds op den voorgrond gesehoveii maar den presideut der lepubliok altyd ontzien Vrijdag schreef de heer Magusrd van het kabinotBibot dat het zoo goed en kwoad als t kon bet hoofd bood aan den eerateu aanval maar uiettemiu alles behalve vaat stond tusschen onverschilligheid aau de eene en vgandsobap aan de andere zijde fiibot schreef Magnard boezemt persooulijk meer achting dan vertrouwen in Het beurspubliek acht den heer Constans als overwiuuaar van het Boulangisme oudaiks al wat men te en hem kan zeggen den besten plaatsvervanger doch do beer Maguard gelooft dat zgn terugkeer geen grootere stevigheid aan de reReuring zou geven Niettemin schroef hg i r zgn gi ruchten in du lucht di i meij vermelden moot omdat ïedereeu rondom u ze uiisproekt Na aldu over den terksten candidaat voor het presidentschap te hebben ueaobreven geeft rtii F garo hcdeu aan president Carnot don raad af te treden zooals de minisior van oorlog De Freyeine deed ten einde aldus gelegenheid lo geven dat een geheel nieuw bewind gevormd worde met een man van het zwaard aan bet hoofd In den Duitschen Rüksdag is do intoi pellatia over do werkloosheid afj eloopen In den loop der beraadslagingen berbaaldo de staatssecretaris BÖtticber lal de nood niet zoo groot is dat de tusachenkoniat van den Staat noodig wordt De uilvoei is sinds 1891 gestegen vooral wat aangaat de vdortbrengaelen der Saksische ngverheul Zelfs te Hamburg ia het werk toegenomen en werd het loon hooger Op bet platteland is eveneens werk genoeg Maandag komt do belasting op den brnndewgn aan de orde In do Review of Reviews van Januari zet de bekende journalist Stfiad in di rubriek The Progress of the World zijn meeiiing over de vooruitzichten der Home Rule Bill uiteen Het artikel terdient vooral do aandacht wegena hetgeen over de toekomïtigo leiding der liberale partg wordt eezegd De heer Gladstone sobrgft Stead heeft te Biarritz zgn driu en tachtijjsten verjaardag gevierd hij beeft zijn Home Rule Bill gereid en zal waarschgnlijk zijn laatste groote rode houden bij de uiteenzetting harer bedoelingen Later wg willen aannemen omstreeks Paschen zal hij volgens berekening de wsardero en lastiger taak om zij Bül door da parlementaire commissie te loodsen overlaten aan zijn opvolger iir W Harcourt Mr Gladstone zal dan op den onvergelgkeIgkeu triomf kunnen wijzen eerste micister to zgn goweest op deu leeftijd van drie en taohtig jaar een grooteu maatregel te hebben ingediend tot hervorming en verzoening tot welker aanneming het parlement niet volcioondu is voorbereid en aan zgn opvolgors eeu partij te hebben uagolaten wier mefjirderheid door niemand anders dan door lem kan worden byeengehnuden De kracht van A a grand old man wanneer hij d or opgewondenheid in beweging wordt gebracht is iets buitengüwoons Maar zelfs niet de voortdurende opbruising van intellectueele champagne kan een veteraan vau drie eu tachtig jaar in staat atellen tot du taak van bet premierschap In het oog van Stead is lord Roaobery de natuurlykü en noodzakelijke opvolger van Gladstone wat trouwens algemeen wordt erkend Dit s aat zoo vast dat zelfc zijn meest enthousiaste aanhangers zonder ongeduld ziflh neerleggen bij een Hareourt intorognum Het sohikt tir W Harcourt dit jaar premier te worden het schikt lord Bflsebery beter zgn tgd af te wacbitu In 1896 of 1897 zal hg zonder oppositie als zoodanig optreden Zgn rechten op het premierschap zullen niet ernstig betwist worden uitgezonderd door den heer Labounbére doch daar de heer Labouohére geon anderen candidaat oor het ambt heeft als zich zelf beschouwt Stead zgn oppositie als niet govaarlük Onderwijl gedurende bet interegnum zullen de weusoben van den vermoedeIgken erfgenaam wet zgn in hol Foreign Office zoodav men al het voordeel van een Rosebery ministerie plu bet voordeel van een gezonde keizerlgke politiek vun sir W Hnrcourt zal hebben Stead s is derhalve geneigd te zeggen dat het is pour It mteua dan If meilleur des mondet posiièlrs De Engelsohe Minister sir Charles Ruseell verklaarde in een redovoerinK te Cambridge dat Gladstone spoedig zijn Homerule ontwerp zal indienen maar toorniimeus ia tusschen de eerste en tweede lezing geruimen tgd te laten verloopdu ten einde Kelegenheid te geven bet ontwerp nauwgezet te kunnen onderzoeken Van dien tgd zal gebruik worden gemaakt tot bet behandelen van andero ontwerpen a o tol bekrachtiging van het beginsel dat éen kiezer slechts éen slem mag uitbrengen Da Standard verneemt uit Konstautinopel dat ter zake van do quaestle der K iein Aziatische spoorwegen er eeu geheime verstandhouding zou bestaan tusschen don Duitschen Keizer en den Sultan toIgena welke laatstgenoemde de concessie voor de spoorwegen anu deu bankier Kaulla zou gunnen ten bate run Duitsche koloniaatie plannen Audere buiienlandscbu diplomaten vooral de Engelscbe ambasaadeur verzetten zich tegen het geven van coDcesaie aan deu bankier Kaulla wat de Engeleohe ambassadeur met een spoliatie van Britsoho onderdaceiï gelijkstelt PETRüLKUM OTKEKl GKN van ie Makelaars C ntïlaip Schalk wijk Rolterdim De markt was tiöde i onvoranderd Looo Tsnkfosl ƒ 5 90 licimporleiird fust 6 FeljniurilBïuriDS 586 Manrt l iv rins 680 Aprille orioK B75 M Juni Juli levenng 670 Augustua loïering ƒ 6 75 Soptembor Uclobar Smornbmen Deoember loieriiJS 6 85 rf