Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1893

189a N 5047 Woensdag 18 Januari iGOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken siqlogische ontt l kking gedaan heeft die na honderde proofoeraiugen thi is en terwijl zg in wetenschappelijke kringen de hoogste belangsteltil te zijn voor de aan zenuwkwalen lydende menschheid Deze genoesj wezen Officier van Gezondheid Roman Weissmanu te Vilshofen on h in eene 50 jBrigo praktijk Öoor wasBclilng van het hpofd daartoe geschikte stoifen door de huid onmiddel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk aohittei maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschrevei OVER ZENUWLIJDEN en B hare voorkoming en genezii binneti korten tyd reeds de 21e druk versohenen is Dit boekjta bovfltj versta ibare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie oföl gevall verkregen uitwerking maar ook viudt men daarin wete i medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomedr van waoggeplaatete geneeskundigen onder welke P Meniere polsrkliniekte Parijs rue Rougeliiiont lOj SteinareL geneesheaf aan het krankzinnigen gesticht te Chni Cohyi te i etettn Orossmnan mèd dr arrond arti restler eoneeaheerdireoteur van het hospitaal Soherineljl kasteel Outenfels Bad Ems Darses teur di r f alv no therapeuïische inriohtmi voor St Hónoié 334 Coijsul on A phenbaoh med arrond arts Je Zirkoltz fflblr sf Bongavolfte m Farrffire Bu e 1 Santé in Hrankrijk eijjvele andet n Aan allon Mor zbnuwgastol liiaer oL zenuwachtteheid lllditi w i rvtirde i SbUele hoofdpijn blo daand iingl loosheid liohamelijke pnrti t w on beroerte gt lroti eu werdex jsn nO Ilj on aal vermogen tot sprekei z are kL writfhten met voortdurende pijn heu cen enz en zij die rk oyder genee middelen als outhondings en koudwalerëuf genezing of leniging hunner kwaal gronden et perte en daartoe reden Uebbeif i wt voelen verdooving In het hoofd en donker worden voor de ooêc suizing ia de ooren hét voelen vai en VOetODi aan al deze drie ealegorién oe tmendlng van advartonttSn ta i gegottloden tot aan nor de namiddagg van den dag der uttgave FEMSCHE STOOMVEEYERIJ Chemische en Zwilsersche Wnsscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen U Oppenheimer Hotterdam Specialiteit voor het stootnen en verven van alle Heeren en Dameakleediugatukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz AHe goederen kannen in elkander biyven en BurgerlUke Stand ZevenbTiizen OEBOEEN Margie ouiier H Bo en A Koolmees Hondrikn ouders J Hofman on J Bouwman Dirk cutlers A Zonneveld en C Roos OVEKLEDKN J Sohinkelshock 1 m ADVERTENTIËN Heden overleed na eene kortstondige ongeBteldheid myu geliefde ecfatf enoot de heer GLAÜDIUsUn EEEDT DDETLAND in den ouderdom van byna 46 jaren Wed G ïiN HKEDT DORTLAND geb A V E Kaisee Gouda 15 JanuaH 1893 ♦ ♦ Heden oTeitleed plotseling ome Zoon en Broeder de beer GLAUDIl Svan REEDT DORTLAND in den onderdom van 46 jarefc Uit aller aam J 3 Pr TAN REEDT DORTLANp Gouda 15 Januari IU93 Een JONGMENSCH uit den hescbaafA stand Hollander binnepkort naa LontÈn vertrekkende als vertegen woordiger ee iar groijte boterfabriek en bekend met clientèle aldaar wensoht als ïoodanig tevens voor eé i groóte Kaasfabriek of Kaasbantjel op te treden i In een klein gezin wo lt met ato FEy BRÜARI een 1 Diensfbode vralgd Te bevragen aan het Balkan dezer Courant Ter Drukkerij van A AlNKMAN euZn wordt gevraagd een Flinke Jonden goed kunnende netten Zich in persoon aan te melden Zelf Vüur den meest wantrüuwden overtuigend Den HeerW H ZICKENHElMERteMainz Slot Billigheim ambt Mosbaoh baden UEd kan ik verklaren dat er wel geen middel geschikter mag z n om spoediger en zekerder zoowel by kinderen als volwassenen kwaadaardigen hoest en andere aanhondende heeschheid teverdryven dan deuit uwe fabriek ontvangene BKÜÏÏEH EOBST IOlir Hy heeft de voortreffelykst diensten bewezen en by voorkomende gevallen op verdere zending reflecteerende teekend met Hoogachting Graaf tot Leiningen Billigheim Steeds echt onder garantie Te Gouda by f H A Wolfi Boskoop by J van Bergen Haastrecht bfl J D dea Hertog Oadewater bfl F Jonker Idenburg Bodegraven by P Versloot en G Hynekamp Stolwyk by C G V d Berg Bergambacht bfl J v d Dool Hazerswoude by Wed W Hendriks Uüuda Snolperadruk vau A BwMtUiK ItZooN ijlet groote aantal zedliwkwalen van zenuwhoofdpijo af tot de voorafgaande konteckonen van popleifflmher9eulieroerte te trotseeren no3 steeds alle middelen door de mediache wetenschap aangewend ll j t aan den nieuwen lijd komt da dal zij door bet gebruik maken van dea eenvoudigslen weg it molijk lang de huid oeuo phy i i i i j j L i j iioverde geheele wereld verbreid Iwekt tevens eene wtddbsd blykt ze is uitgevonden door den geist op de ondervmding opgedaan bmaal per dag worden k aan het zenuwgestel o resultateo verkregen en zij OERTE it uUeon voor het groote publiek daarmede zelfs in wanhopige appel ke verhandelingen uit de ichrift van tal van getuigsohnften 1 dr professpV aan de med dr praktiseerend l bsarzt Jeohl 1 van den Gonsi lindei aaligedi eokenen zijnl ohrol onij SnilStsjktli ur jqfilingeti Br P Fo j geb üohoiniratli Oe dr geiie héer direo ijoders té Pariis rul Corfu Pr JBusbaolffl rJte Wdidnen Dr OA J nWal d Hp ne et rf f aan zpogpiü am loofdpun migraid bote priHkelb 3lt0eSt jH riaar an MnI ali l mofJi lijk Sljkl gejaagdh idiSlapej ageliik6ltoest fSj ovo genjrianrvi rd0r iillei zieken ie doi ivprlamniingéSi bii k i Q stijfheid r k4 aataeliikb zwakw v rzwakKin Vij nj ga Idige jiehf dnlfng gt fl sl l u inaai do iH4u m iiï wrijven Mfeötriseéröfïjl stoo nlooi of z fjwla J i6n ti tori ilotte zijl Sie vrees gevoelen p vomchijnifliin nl ifch a inhoudend angitiH Ofdpijn iiiet i Ufli liiheid flikkerinkefi drukkoide fiij lïider het voorhoofdR l trlebelingrin ipnVnet slapen van handeW van zenuwlijdörs ia o k aan longe mel dl ijdende aan Weekzucht en kraohteloosheid ook aan gezijndu zelfs aan jonge personen die veel met hel hoofd werken en geestelijkei reactie iwillen voorkomen wordt dringend aangeraden zioli hot boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aam rage kOSteloos en franco verzonden wordt door LEMAIHE Co ApolhokerJ te Parijs ruft de l Eohiquior 30 Alleen goreohligd tot verbreiding der geneeswyfe van l HOMAIM WEISSMAI i Oud Offioier vao gezondheid eere iid dep Itajiaanscfae nSaniteits orde van liet Witte Kruis en verder te Ain terdaiU door M ClEBAJI Co Heiligeweg 48 worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az KraGpelien Holm s SALUAE FASIILLEl Algemeen erkend als het beste middel by HOEST en VERKÜÜUHEID het is een siymoplossend en verzachtend middel by uitnemendheid verkrUgbaar by de meeste Apothekers en Drogisten prys per fleschjes 20 cent mm Alleen echt in Q fleschjes voorJgtf zien TBQ etiqaet waarop de Handteekening van KRAEPELIEN en HOLM Zmt Hofleverancieri Bottertom V E van SA ITEi KOLFF Apoiheker Korte Hoofdsloeg 1 Utrecbt LOBRr POItTON Oudegraehl bij de Oaardbnig F ISO Wie zeker zijn wü de Echte Eikel CaCaO te ontvangen tos ai u ngeuteld en na vele prosfnenüngen in diui handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbercnmde étabblissement van Qebrft StoUwerok te Keulen eitche Cikel acao in vierkantsn bnsaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank roer dagelijksch gebruik een it 2 theelepels Tan t poeder voor een kop Chocolate Als geneeakracbbge drank b gevij van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de voonuuunste H H Apothekers enz i Ko Vi Ko proetbuBJe f 1 80 c 0 90 c 0 36 Oiieraalvertegenwoordiger toot Nederland Juüus Mattenklodt AmBtflrdam Kalveistraat 103 Da uitgave deser Courant geacbieut dagelgki imt miiondering van Zon en Feeatdagen De piïs par drie maanden ii 1 2 franeo j pn iVoat 1 70 I Aiiouderlijkt Nommeri VUF CENTEN BINNENLAJPT GOT A 17 Jaoi aA 1898 f Van de Mni ebodeii gelegenheu om ttrAtis brood mei ti elk tb f ebruikeD werd Ijlden i iiq rKeQ door 804 kinderen fi dbrutk gemaakt AanSMi volvasseneii ncrd brood mot IcofBe gegeven i § De bpbreagBt vsn de deser dBL en Meif ter atscfe geliouqen coHeote jtoor de ongelukkige ty huslqdert op bet eiland Urf heeft opgebraeht 104 76 I fïtei inifitor Tan binnenlandsche Kaken i jiln eA t tor slgraeene kenait dat volgrena de bijfaoln ingekomen ambtsberichten in d afiteloopen wé k alfl aan Az jtiscbfl cbolora overleden z n an gefteven ia KoordhoHand te Ameierdam 1 persoon in Utrecht te Lioscboton 1 persoon Si Ct Naar men veriteomt heeft de heer Van Houten tijii ontwerp tot wijziging van de onteigeiÜDgswet opnieuw l ij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt Naar aanleiding van de bedenkingen in het YoorItfopig Verslag tegeq het eerste ontwerp ingebracht lyn in do voordracht eenige veranderingen gebraoht In de Tyd loeat men het volgendo Een onaer legers te Gouda die dupe U geworden van 7ijn goedhartigheid rerzocht ons te waarschuwen tegen zeker jougmensch welke hem besocht met de bede oir reisgeld Er werden brieven vertoond waarin sprake wus van een zieke moeder die voorzien was met de HH Sacramenten der stervenden van een familielid te s Hertogenbosob aleook een getuig FEUiLLET01 EEN VERLIES Uit het EngeUch 2 Hier kwamen ook gansche tri epjes rijke boerenzoons met huni c uitverkorenen dio op een glas w d werden flnthaald Op marktdagen kon men hun vro lijk gelach tol op de straat hooron Vervolgens namen ook alle reizigers hier hun introk als zij sprinkhanen gelqk het land bezochCen bier stalden zij hunne monsters voor de koopluatige winkeliersters uit en koopster zoowqI bU verkooper wekte zich daarbij op lot f znken 4o6n door bet genot ven Tom Miïinora fijnen wijn Hier kwamen eindelijk allo getrouwde heeren die flSlrike maakten omdat bet huishoudgeld niet vol loenile bleek of omdat de groote ohoonmaak al te vfiel de huismoeder en het geheele huis in beslag nam of omdat bet t chtelyk gesprek eeno minder gewenschte richting had genomen Het refrein vnn liun liudklihkend verzet was onveranderlijk Mm ga ik iu liet hotel soupeeren Dat was spijkers n et ki ppen slaan AU dit niet hielp dan hielp nieta Ifi elk getal had men dan toch een uiiBlekeud ft ondmaal en daarbij het verbePFand bewustzijn zich al heer en meester te hebben doen kennen schrift van goed gedrag mi afgegeven door een I patroon te s llage Eeu later ingesteld ondorzoik bewees dezun lezer dat er afzErtterij in het spel wfc I + I I Uit s üravenhago meldt m q dat de minister van Binncnlimdsclie xaken niet wenebt over te gaan tot j het uïtVafirdigen van een slébmBBn verbod tol het houden van veemarkten metlu t oog op het heersohon van bat mond en klau toer en wel op grond dat volgei s hel meereodeel dl r gevraagde adviewn j van dezen loaatregel weinig heil wordt vorwaoht en 1 das de daardoor fa weog te brengen belemmering van dei i bisnenUndsohen reutuuidel niet gerechtvaar digd zo zijn Mad meldt uit Amsterdam an gistepen j Niettegenstaande da vri st u torst van gistcret en heden bljjft de to Uudl Qp het Noordseekanaal zeer gunstig Ue sploeg Jfra pm ld Lek houdt de geul voortdurend open en houdt rich overigens bezig het ijs iu de dokken U breken en de schepen die tot vertrekken ereed ligrai los te werken Zaterdag aoftht bij hwdw èesteiwind ia het ijs ia de Zuiderzee vóór Volenilam gescheurd en ging het kruien Ue paalwoningen hepen gevaar maar gelukkig begon He eb en stilde de wind Nu zyn alleen nkelo huisjes beschadigd die tot bergplaats dienden een is geheel verniehl Hot ijs is op enkele pla8ti cn ovef den Zuiderasedyk gegaan Ware de wind bq vloed opgestoken do ellende ware niet te overzien geweest Nu is het een tnterassant gezicbt boe door het grillige spel van Aw wind en bet water op vele plaatsen ijsscbotson zyn r poeugestapold De Haarlemsohe stoomboot n But en Kaartel deveer hebben heden den dienst Haarlem Noordzeekanaal I gestaakt Volgens bot pas openbaar gemaakt boknopt verslag Geregeld zaten hier vier of vijf heeren s avonda bij I elkander als levende getuigen dat de mauntUjkegeeaï van verzet vrij sterk vertegenwoordigd waa te Fait brook Maar zooals gelegd nu was het uit met Tom Millnor In den Inatstou tijd van z ju leven was hij geheel en al veranderd Hu i i hoek en gluurde met zijne oogen luugs de punt van zyii neua op zjju uïtgeatokon tong Daar was een haar o die tong gevallen zeide hij en dat moeat hij eraf plukken Hij had geen tijd om met iemand te praten althans niet dan zeer kort en afgebroken Nu eu dan kwam er bij horten en stooten een enkel woord uit torw l hij mei zijne roodlwloopen oogen eruaiig on afgetrokken tegelijk oven opiaa tot daugene die hem aansprak ala wilde hij te kennen geven dat het hem zeer lastig was in zyne bezin beid te worden gestoord En dan begon hy weer opnieuw met het plukkïjn Hij trok longe haren uit zoo scheen het althans hij bekeek ze hij hield ze uasr het daglicht en mat bnu l 3ngte hy vülgrie ia met de Oogen ala zij op den prond vielen en hij deed dit alles zoo luideltjk dat een toeschouwer in veraoeking zou kunnen Vomon ie geloovtn dat hi t bewuste haar er nwkolijk was Hij trok zuJk een leelijk gezicht en hij wendde zijn hoofii OMit zulk eene Sprekende uitdrukking vnn wnlgin tor zijde dat mpn erop zou hL bbeii kunnen zweren dut hij de oiiaanj euame vieze gewaarwording vnn een op zijne toni I kriebelend Imar inderdaad ondervond ADVEBTENTIEM worden geplaag van 1 B regela i 50 Onteni iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTKBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen ia het ADVBRTENTIBBLAH t welk dei Maandags verschgnt omtrent den toestand der K M Academie gedurend het jaar lb9S gaf bet gedrag der cadets reden tat tevredenheid eu werd het zoogenaamde nbaren voor zooveel zulks kon worden nagegaan geheel nagelaten Enkele ongeregeldheden bij de lesson van sommige burgerleeraren werden streng gestraft De gezondheidstoostand der cadets kon over belt algemeen gnnsti enoemd worden een vyftigta gevallen van int i A en een twintigtal gevallen ran bof maakten echter het aantal iu de ziekeninriohtidk verpleegden betrekketgk groot De voeding der cadets was goed i Een nieuw stelsel van verwarming waardoor iso nOodig ook de sUapealen kunnen worden verwarmdr kwam tot stand Voor het bij voortduring verkrijgen van een ti doenden voorraad zuiver drinkwater werden mMfei regelen genomen I Bij de thans te Haarlem plaats hebbende restaunitio van eeq gedeelte der Groote Kerk aan de zijde van de Jansstra t beeft meu een vondst gedaan waarvaii hog tiiet met zekerheid kan worden gezegd of sij at dan niet belangrijk is fiy het werken aan een der muren namelijk vondmen achter de kalk een groep beeldjes die eohterallen het hoofd missen 8 of 10 in gotal waarboveneen baldakijn zichtbaar ia Naar het sohytrt warendie beeldjes gepolychromeerd nlthana de klourefi van een erran doeu daaraan deuken i Van wanneer zij dagteokenen is op dit oogenblïk onmogelijk te zeggen en zal door een deskundige moeten worden uitgemaakt De vooratellmg gelakt op een atatie zooals men die vroeger in B K kerkein vund gebeiteld ie den muur thans wordt de nKrni weg afgebeeld in schilderijen aan den muur en hot ontbreken van de hoofden zon men kunnen toeschrijven aan het wandalisme der beetdatormerij Toen h na eenige dagen het haar eindel k was kwyt geraakt begon hij rpnd te loopen om noalden en apelden van den grond op te rapen Hij bukte zijn dik hcliaam zoo dat men denken zou zijn rug te zien breken Hij greep met zyne dikke onzekere vingora naar de naalden hy greep mis en tastte opnieuw hij was ouvermoeid en hy barstte in een onwijs lachen uit telkens ala hij zich verbeeldde eene naald beet te hebben En ten laatate was het roet hem gedaan Nu zou hij worden wei ebraoht De grooto begrafenis zou over een paar dagen plaats hebben men moest tijd hebben om alles zoo plechtig mogelijk in te richten Vandaag deden slechts enkele intieme vrienden hem uitgylöide om de kist niet alleen te laten wegrijden Overigens was er gcmi koster of geeatelyka bij en do klok werd ook niet gelffid Dit behoorde aliea tot döfl begrafenisdag te worden uitgesteld maar dan zou geheel Fairbrook Tom MiUner de laatste eer bewijzen Het waa een stormaohtigo wiulerdag het sneeuwde en overal was hot vud en donker Hierom hadden de oude heeren hunpe hooge hoeden niet opgezet zij volgden het hjk in bnnne pelsjnsaen en bonte mutsen Het was tegen den namiddag toen zij zich op weg begaven en da on ging juist ouder Do sneeuw wierp een koude grijaHch i e tint over alloa Het wna een eig ioaardig tooneel dut troepje oude mani en langzaam achter do zacht voortglijdende slede te zien naiikomen Zy geleken nog het meest op