Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1893

Bit U erenwel een verend erstelting welke wij sleohtB onder uitdruk kid ijk roorbcihoud durven makea daar zy zeer wel onjuist kau zijn Wat er van is zal spoedig blijken daar de bekende architect dr P J H Cuypers ia den loop der volgende week hot gevonden beeldhouwwerk zat komen bezicbtigeo TJit Lemmer wordt van 15 duzer gemeld Sedert gisteren wordt te Lemmer vermist de visiohojr Roelof H Hoekstra vader van een talrijk gezin Gisteren middag omstreeks half vier toen door den feiten oostenwind en de sterke eb een uitgestrekt ijsveld zich van de kust bad losgerukt eu iiHar zee dreef begaf hij tioU met een vlet op bet ijsveld om nog te trachten zijne spieringuetjes welke met het 8 wegdreven te redden Sedert is hij niet teruggekeerd Tal zijaeT makkers lijn heden ochtend meteone dertironinger etoombooten op onderzoek uitgeweesi doch zonder eeiiig resultaat Omtrent het tot van den man is niets bekend Of bij verdronken is of wel mot het ijs weggedreven is nog onzeker Naar verscfailleade plaatsen aan de Zuiderzee is telegratilob bericht gezonden Hoe bij dergetgke gelegenïioden het mensohelijk gevoel op ten voorgrond treedt bleek ook daaruit dat aUorens de stoomboot de haven koii ferlaten in bet zware ijs een slop van eonige honderden meter lang en een drietal meter breed moest worden gehakt Ëen zestig visschert en arbeiders stelden zich daartoe vrgwillig beschikbaar welke in eeuige uren met het werk gereed waren Do commissie tot veredeling van het ambacht waarvan de heer J W T Courad voorzitter is benoemd door de Ned Maatschappij tot bevordering dor nijveihetd en de vereeniging Arti et Induttrïae te s Qravenhago heeft eena circulaire verspreid waarin wordt medegedeeld dat tengevolge van omstandigheden het afleggen van proeven van bekwaambeid door aanstaande meesters en aanstaande gezellen tot een volgend jaar moet worden uitgesteld yDe instemming met het donkbeeld om patroons en werklieden in de gelegenheid te stellen bewyzeu van bekwaamheid in hun vak te gevea en zich daardoor den titel von meester en van gezel Ie verwerven is dor commissie gebleken zóó algemeen te tyn dat die bsre verwachtingen veire heeft overIroflFen terwijl haar gebleken is dat van de gelegenlieid tot proefa0egging door velen zal worden gebiuik gemnakl Om aan do billgka vragen naar vakonderwys van de zijde vi n patroons en werklieden welke vragen baren oorsprong vinden in da programaia s vau isohen tegemoet ie komen hebbon zich in vorBohillende plaatsen van ons land oomité s gevormd om met de programma s van eischen tot leiddraad het onderwgs in die vakken te verbeteren Ondanks den aanvankelgk reeds ondervonden steun kal nog epn Kroot bedrag noodig sijn om aan deze eerste proefaflegging uitvoering te geven en de middelen waorover do commissie te beschikken heeft ign gering Zich met een verzoek om geldelgken steun richtende ook tot de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst te AmsterdAro heeft de commissin van bot hoofdbestuur berioht ontvangen dat de Maatschappij tot heden byna nooit fioancioeleo sieun heeft verleend voor dergelijke zaken als de veredeling Tim het ambacht daarentegen meermalen zede eon hoop groote herten die met hangendeu kop een doodgeschoten kameraad volgden erwij hjj werd weggehaald Nadat de kist in de kapel was neergezet keerden de mannen naar het sterfhuis terug waar hun eene Tersnaporing zou worden 9aogebo4an Toddy pncoh en sigaren aren in een der baaien op de eerste verdieping gereed gezet De fijne warme cognac verspreidde een aange namen geur Deze en gene stak een sigaar op Som migen voerden een gesprek maar tó i gedempt alsof zij vreesden hun eigene stem te faooren anHeren laten stil met doffe gelaatstrek ken voor ziob uit te staren De oude toddy vetcranau varen uit hun toddy stemming gebracht De rijke kleermaker kneep telkens met tgne oogen Om een traan kwijt te raken De oude Pebblestone Meid zgn toddygtas met zgn twee handen vast en wiegelde met zgn bovenl f heen en weer Alle deze aangezichten hadden enkele gemeensoh appel ijk hoedüuigheden de slapheid de opgoblazenheid de roodblauwo kleur en de gezwollen newzen Thans was Horbg nog eU anders gekomo i dat ieder zgn best deed te ontveinzen iets dat maakte dnt twee aan twee van al dia oogen elkander niet waagden aan fc zien Het geleek een onuitgesprokone vurlegune vraag de instinctmatige vrees voor den dood van het redelonze dier Zij hadden op begrafenissoa maaltgden gehouden tij haddon op begrafïuissen borrels gedronken kaart lyken leun Dien tede qken steun wU de Maa schappij ook de u keer wel toezoggen X e hoeren Fijttersen eti Schimmelpenuinck vau der Oye hebben aan de Tweede Kumer ingezonden de memorie van antwoord op de afdeolingsverblagen over hun wotsroorwellen betrekkelyk de instelling van kamers van arbeid De gevoerde gedaohtenwissellog heeft de voorstoU Iers geleid tot samensmelting van hun ontwerpen tot éeu gemeenschappelijk worstel mut handhaving van eigen beginselen voor zoover het hoofdpunten betreft rau r toeuaduriog daar waar deze noodig en mogelijk bleek in het gemeenschappelijk ontweip zgn dientengevolge ook die artikelen opgenomen waaromtrent geen overecnsteramiug werd verkregen en de eiudbeslisaiug nu aan de Kamer wordt overgelaten De inhoud van het nieuwe wetsvoorstel komt op bet volgende neer In elke of voor verschillende guineenlen getamenIgk kunnen van Kegeeringsw ge hetzij uit eigen bewegiug hetzij op aanvrage van het gemeentebestuur of fan belanghebbenden een of meer kamers vac arbeid wordeu ingesteld met t doel do bevordering van de gemeenschappeluke belangen van patroons en werkli den j inlichungen en gegevens te veniiamelen en adviezen uit te breufien over arbeïdsaangelegenheden en voorts te traohton de goede verstandhouding te bevorderen tusschen patroons en werklieden geschillen te voorkomen en te besluohten eu een scbeidancbtorlijko uitspraak tot stand te brengen tuaschen de partyen die de kamer vttn arbeid uiet heeft kunnen verzoenen Verdeeling van een kamer kan plaats bubt eq in zoovele afdeeliugeu als daartoe budryven geiohikt worden bovon teu gelijksoortige of verwante bodr veu die ieder op tïch zelf de noodige uiemenlen tot vertegenwoordiging niet bevatten kunnen samen een afdeeling vormen Elke afdueliug is samengesteld uit een gelyk oantal patroons en werklieden Het aantal der afdeelingen wordt bepaafd zooveel mogelijk in verhouding tot het anotal patroons en werklieden werkzaam in de bedrgven die door de afdeeliiig vertegenwoordigd worden De vereenigde vertogenwoordlgurs der patroons en werklieden voimeti Ik een st ctie der kamer De leden der kamer eu bun piaatsvert angers dieden ouderdom van SO jaren moeten hebben vervulden gedurende de lofttste twee jaren in een gemeente tot het ressort der kamer belioorendo in hetzelfdeof een verwant bedl f werkzaam zijn geweest worden verkozen Lqgr teay idi j op de Igst van kieaersvoor deze kamer gu gebracht en met de meeste stemmen benoemd Dv werklieden wier bedrijf door eenzelfde afilueliug wordt vnrtegenwoordigd kiezenuit hun midileu hu vwrtegouwourdigers voor dieafdeeliog Op dezelfde wijze worden de vertegenwoordigers der patroons door laatstgenoemden verkozen Mocht hun aantel onvoldoende zijn voor het in de afdeeling gevorderd getal dan wordt bet door de patroons aangevuld met ingezetenen diodezelfde vereischten moeten bwitton als de leden Deze bepalingen gulden evenzeer ten opzichte van de plaatsvervangers wier naual minstens de helt t moet bedrogen van dat der ledeu De leden der kamers on hun plaatsvervangers worden benoemd voor drie jaren Zij treden te gespeeld gegonsd nl vliegen die warm worden want dat anderen stierven w t raakte dat hun P Maar hier wae meer duu een sterfhuis on een begrafcnis maal eeoe g oote zware hand was te midden van hun kring gevallen Tom het eiitenlijk middeupuul in dien kring had die hand moeten volgen Zij zou lorugkomon en zij zou weder neervallen op een huuüer zg gevoelden dit alleu Tum Milluers dood was een waarschuwing voor hen Ëene eigenaardige bgeeukomsl De oorspronkeI lijke bewoners van ÏMirbroek waren hier te zamen Twintii jaren eelrdmi waren zij ook ijverige mannen ven zitkeu of fliirke arbeiders geweest Thans waren de meestin renteniers die gerit zaken meer deden nutar op bun oudi n dag zou aangenaam eu gemakkelijk mogelijk loefden fNeeii waarachtig zeide de oude Pebblestone eindelgk terwgl hg opstond neen waarachtig het gaat niet Het is alsof ik een prop in mgn keet heb Ik kan niets naar binnen krijgen Zulk ecu sterfgeval I Hij was niet ouder dan zestiif vier jaren jonger dan tk Kn wg allen zooals wij hier zijn zagen hem nog peen maand geleden hier in deze zelfde ka raor friscb eu gezond de vroolijkate en flinkste ian ons de spreker gebruikte met veel iirohaal eijii zakdoek en in een hoek van du kamer hoorde Arien een zacht snikken maar hot is uiei anders wij moeten allen dien weg rp heden rood morgen dood Fairbiotik wordt nooit meor wat bet gelijk af en zgn dadelijk herkiesbaar Bij overlijdeu bedanken ontzegging van het lidmaatschap of verlies van een der vfreischteu voor het lidmaatschap treden de plaatsvervangers op De kiezers moeten voldoen aan dezelfde vereiechten als de leden behalve dat hun leefig l op minstens 36 janr wordt gesteld I e patroons wier bedrgf door een afdeeling wordt vertegenwoordigd doen jaarlijks op straffe van een boete van ten hoogste ƒ 100 opgave van alle in hun dienst zijnde personen die het kiesrecht kunnen uitoefenen Iedere afdeeling vergadert jaarlijk minstens driemaal en voorts zoo dikwerf de voorzitter of minsten een derde der leden het verlangt Is de tot voorzitter beoormde een vertegenwoordiger der patroons dan moet de secretaris een vertegenwoordiger der werklieden Zgn en Omgekeerd Elke sectie kan afznnderlgk vergaderen en berandslagon en als zoodanig in de vergadering der kamer advies uitbrengen Het bestuur der kamer bestaat uit de gecombineerde besturen der afdeelingen of uit ten minste twee leden van elke categorie Voorzitter n ondervoorzitter moeten onderscheidenlijk de patroooo of de werklieden vortefrenwoordigen De secretaris wordt bezoldigd Het bestuur vergadert jaarlijks minstens eenmaal en voorts boo dikwijls de president of minstens een derde der leden dit verlangt Janrlyks wordt een verslag aan de Regeering uitgebracht en aan de Stnten Generanl overgelegd Het bestunr roept de kamer minstens eenmaal sjaare tot een vergadering bgeen of een gecombineerde vergadering van twee of meer afdeeliugen en voorts zoo dikwijls het dit noodig acht fer bespreking van onderwerpen die de belangen van den arbeid raken of als oen derde of meer der leden schrtflelgk daartoe het verzoek doen Elke afdeeling benoemt uit haar midden voor een jaar een verzoeningsburenu Bamengestald uit een gelgk aantal vertegenwoordigere der patroons eu der werklieden Deze kiesen uit de overige leden der afdeeling iemand die als voorzitter an hit bureau optreedt Dit bureau vergadert eenmaal s raaaods tot het onderzoeken en afdoen van alle geschillen en voorts zoo dikwerf dit wordt gevorderd Bij het dreigen of ontstaan van een geschil geven partijen daarvan schriftelijk kennis aan den voorzitter van hot verzocningsbuieau der betrokken afdoeliug Het bureau wordt dan zoo spoedig iloenlijk bijeengeroepen Oeschitlen van geringe beteekenis eu omvang kunnen ook mondeling ter kennis van het bureau worden gebracht De tusschenkomst vtn het verzoeningsbureau eener afdeeling kan ook worden gevraagd voor een geschil in een bedrijf dat niet door nen afdeeling is vertegen woord iifd of wel uitgeoefend wordt ia eene gemeente niet behoorende tot het ressort eener kamer Ook een Commissaris der Koningin of een burgemeester kan in buitengewone gevnllen de tusschenkomst van een verzoeningsbureau inroepen Indien door het bureau geen overeenstemming wordt verkregen tussehen partgen dan wijst utke partij een lid aan uit de haar in de afdeeling vertegenwoordigde categorie dat als tijdelijk lid zitting neemt in het bureau welk laatste aUdnn na vernieuwd onderzoek uitspraak doi t Indien do genomen beslissing de goedkeuring von partijen verwerpt en de betangrijkheid van het gjesehil naar h t oordeel van het bestuur der kamer is geweest nooit meer I Ge zult liet zelf zien en mgne wor rden bevestigen Als wij het nog niet wisten welk oen beste vent Tom Millner is geweest dan weten wg het bu Ik kau niet ik kan niet Hij keek in ijjn tuddy en schudde zacht met rjjn kolossaal hoofd yDit is meer dan een gewone begrafenis het is als lAgde men zichzelf in de kist Ik ga naar huis gij anderen kunt doen zooals ge wilt Die gezeten hadden stonden op Zij gevoelden het allen met den ouden Pebblestone daar was iets uit do voegen geraakt wat nooit meer kon worden terechtgebracht daar drukte iets loodzwaar op hunne stemming hierdoor konden dü gesprekkea die van telf waren uitgegaan niet weer in gang komen Zij namen hunne pelsmutsen in de hand en wierpen elkander schuwe blikken toe De eeheimimuige angst die rondsloop wilde men niet uitspreken ftien durfde dit nie maar zg was er eu verschool ziob aobter een doffe lusteloosheid Zwijgend gingen zg naar huis Zoolang Tom nog in huis had gestaan had eene uit gewoontt geboren kalmte zich bij hen allen weten op te houden sij hadden zich in het onverrngdelijke gevoegd bet was nn eenmaal niet andeis Doch thans was het als ware een dijk doorgebroken zij beseften het hoe duister en onklaar ook nog thans moest een nieuwe tijd binnendringen die hen en hetseer bij hen behoorde zou overBtrooinen een tijd dien zij niet konden verstaan een oplossing wenschelijk ranakt biedt genoemd bestuur lijn boraildeliug aan en lokt een scheidsrechlerlijke beslissioir uii De vergaderiiiiieii heljion in den regel in hot onxnbaar pliiatb Bij hurhaaldü staking van stemmen heeft du voorzitter een beslissende stem Wanneer het anntul nanwezige verte euwuontigersder patiooiis niet ovüreeukomt met dat der vertegenwoordigers van de werklieden hebben zóó eel leden aanvangende met het joni ste lid in jareii der ulrijkste cHtMgoriL ids liet vuraciiil tussüiieii beido c itegor eén bedruasït slenlils een i aa Igevfiide stuin Dt Eeüeeerlnï kan eei kamer hut bestuur eener kamer of eeu afdeeliiiü uf wel verschillende kamers besturen en afdeelii gen lol eeue buitengewone vorgadering hgeenriiepon ten einde ailvjos in te winnen over maaircgi len voorsU llen of onderworpen welke de bepalinjien van den rbeid raken Enne zoodanige biiilenguwoiie verstatleriiis kun ook door een regeeringsaeinauhtigilu mi t ndwifceennde stem wor den bijgeivoo id Do leden gemeten nis ïoodanig jieeti bezoldiging maar wid een BehadeUiosstellii g voor bet bijwonun van de alüeroeone vergaderingen der kamer van de straks nenoemde buitengewone ver udoriiigen of van die der verzoeiiingsbureaux die in appèl bijeenkomen of een scheidareclitwriijke beslissinK jieven Voorts wordt aan elke liiiraer ecjie toelage verstrukt tot beotrijding van liuishoiidelgkt uitgaven De Roïeerinu bfpnali m hoever deze wet van toepnssiijg zal zijn op personen werkzaam in fabrieken en werkpiaatbeu Etiiande onder recbtlstrveksch beheer van een openbaar bestuur Uit Padang Pandjang wordt aan het BataviaaacA Nieuwshlad gesclirevun Mei do goudmijn hier is het allertreurigat gesteld de groitd verwuclitintjen loopen uit op niets hut erts bevat te weiniif voor exploitatie Maar met de kolen gaat het boven alle verwachting Morgen 2fi Nuvembor komeii de eerste door den tuuuel biur vaan De kolen die in de afgeloopen maand gevonden zgn waren van eun bijzonder goede qualitoit Het eerste janr zullen wg met gruis te doen hebben Lntiiurlijk de De lagen stcukool zijn hier zoo dik als nergens ter wereld te zien of gezien zijn vcdguns de verklaring van den ingenieur en de vier Oostenrijkache mijnopzichters lit Ren ef goJvee st er ddrT verzekeien dat Sawah Loento eeu n oote toeküinst tegemoet gaat wacht maar tot over een puitr jaren als alles met volle kracht aan den gang is dan verrijst laur eeu kolun tad tan aanbelang BulteolaDilscIt Overzicht Wflt don veldtocht tegen den hoer Carnot betreft 1 men dnt de regeering niet voor de ouibiuding d r Kamer zal terugdeinzen indien do presideutsquoestie in het paleis Bouriion ter sprake gebraobt wordt Men ve kert lUt Ribot aan den Russischeo gezant Vuu Moh enheim zgn diep luedweie betuigd heeft over de omstandigheid dat twee ï rantolie binden de lasterlijke aanstgiiinif te en hom ovuruumeii uit buitenlandsche bUden wier corrcspoudenten verbannen zullen worden De hoer Szekely oorrespondeut van de Bwia Pett Birtap u gisterinorijen in bechturis genomen Hg tal lerbannon worden Twee andere correspondenten van buitenlnndiche bladuu een DuitsCher en een Italiaan wenlen het laml uitgezet voor dergelijke overtreilintieu als die van Szekely Het had de opmerkzaamheid eetrokkeu met wolk een eeustemmiglieid de bladen vun de mogendheden van hul tljfievQudig Verbond sedert enii ec tgd oiguistg en Oor Frankrijk zeer mideelige berichlen verspreidden Met orgaan van den Engelsohen premier spreekt over het nieuwe Home Rule onlwerp Allereerst Ipreekt do Dailj i p het garucht tegea dat lerftnd ill vier alzundertijké zichzelf besturende provinciën zon worden gtpUlst Gladstone zegt de J N heeft meer dan eens verklaard dat hij geen wet zou voorstellen welke uiet aannemelijk was voor het lersche volk vertegen woo rdigd door de meer lerhuid van de lu sulie leden vau het Lagerhuis Verder wordt mede edeel dat bet aantal lersche tels m het Lagerhuis niet verminderd zal worden v J Jr de Ignd quaFstie is opgelost of aan bet lersche Parlement ter oploswrig tal zijn overgedragen Kerst daarna zal er sprake zijn om het aantal dier zeluU in VHrh lulling tol de bevolking te regelen reeds Parnell hud ilie voorwanrdu aaiiffeni men Het bUd erkent dnt het moeilijk zat zijn de vraag Ie be 1 t Ben of er m Ierland een uf twee Knuiers zullen zijn daar het blad iich kan voorsa llen dat er geeu geMhiitte oandidajen voor een Hoogerhniszijn Wellicht zal nu on deze laak tot oplossing te brengen bet Bngelsole Parlement de bevoegdheid krijgen de door hit lersche Parlement genomen besluiten te vernietigen Ook het veto vau de Kroon zou behouden bli ven bekwaamheid bet zeier gomakkj de stembus loe schijnt te blijken uitbreiding van liond eener bepal ug dat di lezen en achrijvuu Eeu vertogenwflordigor van de Bel tisohe Reforme höoft een langduiig onderhoud gehad met den küwezeii voorzitter an deu Conservatieven boud Not büinb waaruit b ijkt dal deze katholieke afi avaardigde oodunka zijne verklaringen ten unste van algemeun 8lemrec ht nog volstrekt niet met be ürt gebroken heefi Du beer Not n ini terie Booruai bomb erkent troi weiis daf Buornaert zijn caadida i teund heeft blijkbaar wat tuur in Arlou gei Notbomb hBoflj ator in zijn wgn gedaan HWaniieir men uiet krijgt wat men wil moet mou willen wat men krijgt merkte bij op en hij 20U een uitbrjiding van hut klezerspersoneel tot 800 000 al zeer vohloonde aehteii Uu kiezers zouden het kiuzerscnrps tot zijn uiterste uu Men moet niet op eeu hon sterk genoeg zijn grens uit te brei derd kiezers zier De Ind Beige bod in zelfde Zatenlag warenj aoht zulk eou wgzo van doen over evaarljk en zegt dal de einduitslag do al zijn er in bet Sanrgebied reeds SI 840 miiuwerkers aan jleu arbeid De leden dei r ohtorzgdo vandebeido herzieningscommissiëo uit Senaat en Kamer in België zijn bijeengekomen o n rrantregelen voor te stelten die met het oog op de houding der linkerzijde jegens do voorstellen viiii den eersten minister Beernaert gedanii moeien w irdun Woeste de leiiUr der rechterzijde en vele h leu toonden zich niet nfkeerig van een census van Hl francs en het slolsol van bekwaamheiil Baernaert rerdedigdo zgn plan met kracht en trachtte aan te ooueu dat ook als het stoUel van het programma werd opgenomen Igk zou zgn meer werklieden tot te laten Uit do beraadslagingen dnt de rugeerinsi tot eeu rooture liet ki srecht eneigd is met bekiezeM mouten kuaneu Id 35 mij ieu tengevolge 14 eene inijnwtirkerster blgkens telegj het Riihrdistrict waren er dien dag 2500 man ineer te werk gekomen dan den vorigun da Het aantal arbeidstukendun bedroeg dïen Dien dag was er tegen Zondag ven tdering aangekondigd die ecli fafisoh bericht niet kon doorgaan want er waren wel vele mgfiwerkers opgekomen maar wegens zekere uitroepiifgifti teeda bg de eerste Woorden van den voorzitter gaf de politie bavel om uiteen ie itaan wanraau onder stoornis werd voldaan Vi l eiis een bericht van Zaterdag uit Dortmund zou de JJortmuHder Union Maandag haar btidrijf in vollun omvang hervatten Te Gelsenkirchen waron eeu aantal mijnwerkers in gubeime vergadering bijeengekomen maar de politie die van dit plan iets hod bemerkt kwam er bij en gaf order om uiteen te xaau De meestun voldeden hieraan en nadat eeliigo anduren die er tegen in verzet kwamen met de sabel warun uiteengedreven beeft de politie h t lokaal gesloteu inqezondenT Mijnheer de Redacteur f Uit het feil dat in Uwe courant van heden met gu in enkel wooid üewag wordt gemaakt van de buitengewune touneel voorste Hing op Zondagavond jt duur het artistun echtpaar Muider Roelofsen tfoge ven concludeer ik dal Uw gewone verslaggever niet van ile partg is geweest Ik wunsch daar m met Uw verlof dat kunstavondje eens ta behandelen daar het anders naar ik vrees geheel doodgezwegen zal wortien en deze negatie alleriuiust verdund is Iiiteguiiduel het oplreib u von genoemde artiston verdient veel lof eu de weinigau die met mij tiet der moeite waard geoordeeld hadd h op te gaan naar nOns Genoegen zij hebben zich dien gang ciet te beklagen gehail Zg die Aleida Roelofsen eenige jaren geleden bewonderden in hare schorjue creatie der titelrol sn Ibsen s ffNora moeten dunkt mg met mij wel zeer benieuwd zijn geweest naar hetiioen zg thans op zoo gebcel ander gebied zoude geven eu niet dan noode thuis zijn gebleven Reeds nansto ids tn het verzeu drama Jean Marie van Theuriet pukle zij de aanwezigen geheel in en deed zg dadelijk het gewettii d vermoeden ontslaan dat de uvond lang niet vervelend zoude zijn maar integendeel in veüUij lig genre vkunsl rechte kunst tu genieten zoude geven Gaf ij zich dus daarin geheel niet minder werd dat vurinouden bevestigd ïn de daarop volgende ver cliillü iile en verscheidene mono en dialogen waar iu zij bezieling wist th leggen en waarbij hoar veelzij iig talent lun duidelijkste uitkwam Zoo iu t lieve van t Merelnestje van Van Beer zeer seiitiraenteel in den goeden zin door haar voorgedragen Stem en dictie zijn bepaald fraai bij hnar Ook in het sniuenspei met hareu Kohtgnnoot was zij ravissant guiluriu en hare ondeui eiido schalksohö rolopvatting iu het bekende üokterta en Modemaker gaf veel genoegen Wat don bhör Mulder betreft ook liij gaf veel te gcnieton iu t tcluchtigo vooral Meer dan eens ontlokte hij een gulion hartetgken lach door zijne geestige voordrachten welke wat inhoud betreft nog al bekend waren Resumeeronde kom ik sprekende voor mij zeiveu en anduren toi do ooDcluaie dat wij recht genoten hebben en dat wij den heer en mevrouw MuldurRoulofsun een liarlulijk tot weerziens toeroepen hopuudo dat bij hun andermnlig optreden alhier all 3 niet zoo te en hun moge samenspan ilen als nu hot geval wna De geringe opkomst toch had verschillende oorzaken Vooreerst bad dien das een allordroevigst sterfgeval plaats in 0n Genoegen waardoor menigeen il den waan zal hobbeu verkeerd dat de voorstulling niet doorging vollicht Uw verslaggever ook dun de Zondagavond welk niet de geschiktste Bchgnt voor dergelijke igoude genietingen De Donderdagavond bijv had tweemaal zooveel menscIjeD saamirebracbt Ëa dan ook u barre koude en gladde wegen buiten Jammer dat het ook in de zaal zoo vinnig koud bleef 1 Waren de kachels wel weer vroegtijdig genoeg aangemaakt Ik betwijfel dit Mol dank voor de plaatsing IeHAND die er WA3 Gouda 17 Jau 92 34 1 Staats loterij Se Kla8 8 TrekkiuB n Wnsdad 17 Januari 1808 No 4962 en 149D8 1000 No 164B9 19613 OU 20984 400 No 7124 8366 11409 17728 en 20162 200 No 4714 6391 6292 87B4 13692 14696 en 20363 100 Prijsen van ƒ 70 884 3108 6228 7996 10824 12714 16022 18617 386 8236 6282 3063 10465 12716 16046 167H 763 3276 6269 8106 10SIJ3 12874 16063 18803 lOlO 3296 6372 8801 10628 12900 16783 1894 3298 6426 8368 11616 13081 16799 18978 8828 6602 8388 10634 13048 16888 19116 1192 8337 6678 8398 10869 18223 1S891 19121 1 06 S876 6631 8503 10716 13289 I60S2 1913 1334 3679 6280 8621 10772 13329 16112 19160 1446 3669 6286 8886 10817 13869 16143 19310 1646 3768 6267 9066 10994 13390 16307 19244 1728 3792 6669 9169 10996 13401 163S0 19419 1739 3800 6698 9221 11166 13609 6486 19467 2167 S983 6691 9238 11186 13693 16482 19468 2280 4077 6768 9276 1149 13640 16600 19731 2831 4096 6778 9401 11667 13649 16727 19766 2364 4132 6818 9441 11693 18664 16861 1986S 2373 4148 862 9446 11700 13682 16936 19897 2379 4337 6861 9642 11703 13721 17267 19901 2464 4442 7074 9616 11728 18753 17320 19916 2636 4446 7084 9666 11903 13837 17371 20061 2622 4470 7176 9883 12026 14182 17431 2018 2684 4674 7192 9881 12210 14186 17466 20366 2636 4694 7221 9916 12418 14288 17491 20668 2791 4798 7808 i0069 12438 14386 17589 20693 2820 4868 7372 10082 12462 14466 17628 2068S 2831 4974 7447 10181 12479 14693 17676 2079B 2890 6060 7664 10276 12496 14619 17828 2C861 2961 6066 7670 10280 12610 14744 17942 2967 6070 7621 10317 12627 14898 18266 3068 6198 7760 10321 12618 14901 18878 Vorige lijst komt nog bij No 18964 ƒ 7ü BurgerlUke Stand GEBOREN 12 J u Alida Bliiabo h ouder J Flux en M Pot 16 Adriana Anuigje oudere G Donk en E Vermeulen 16 Johnona ouders S A Wageiiaar en B Wpaterlinjr Corneli ouders T J van der Pool en M Groeneveld 17 Pieter ouder J J Stalenburg en J P Sohoocdefwoerd OVBELEDËN 13 Jarj J C Wourman 23 m H C Maskamp 13 j 10 m A O Jaspere 19 j 14 J van Dun iv d C E Willeoiie 74 j 16 G van Roedt Dortlaud 46 j 11 ni H P Zwarte 4 m J J van Eijk wed J van den Heuvel 78 j 11 m M Schouten ïiuievr van P iCroon 65 j o = I