Goudsche Courant, woensdag 18 januari 1893

N 504S Donderdag 19 Januari 1803 I f 100 belooiiing 1 I verdrgvin eker per flacon 00 een I I Hootd Eau de CoIogne I I Tan H SELLE Haarlem onmisba r II voor schoolgaande kinderen per gro te II flacon 40 et I I Kiespijntinctuuv 1 I geneest dadelyk per flacon 35 et I I Verkrggbaar bg L A dk VLETTER 1 I Markt Gouda I II imiiii Zfir voor den meest waulrouwdeit overtuigend Den HeerW H ZIOKENHElMERteMaioi Slot Billigheim ambt Mosbach baden UËd kan ik verklaren dot er wel geen middel geschikter mag zgn om spoediger en zekerder zoowel bg kinderen als volwassenen I kwaadaardigen hoest en andere aanhoudende heeachheid te verdrgven dan de uit uwe fabriek ontvangene iDMITEH BOm HOHia I Hy heeft de voortreffelgkate diensten bewezen en bg voorkomeode gevallen op verdere zending reflecteerende teekend met Hoogachting Graaf tot Leiningen Billigheim Steeds ech ouder garantie I Te Gouda by F H A Wolfl Boskoop by J van Bergen Haastrecht hy J Ü de i Hertog t Oadewater bg F Jonker ldeuburg Bodegraven b i P Versloot en U Hynekamp I Stolwflk hy C G V d Berg Bergambacht by J v d Dool Hazerswoude by Wed W Hendriks GOUDSCHE COURANT JSieüws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken BelasUos op de Houden BUBGEMEESTKUcn WKTHOUUEBS van Goudn in overwBninjï noiDotiiie lm bij art 2 der Veror I dening op de iiivordürinu dor BuIhbUuz op do Hon Ieii ïa8t ï08toi l door daa Ruud clifr Gemeoiile den 8n October 1876 aan eigeiiAare of beEittara dozar dieren de rerphohtiiig ia opKelei d ora daarvAii jnarlijks in de maand Januari aanitifte on bftalinif der belastiuft te doen Herinneren den helanKhol r iiden aan die bepa ItDg met uitnoodiginjï de vorderde aan ifto en betalinjï te doea ten einde behoetin te voorkomen öouda 16 Januari 1893 Burztinooater en Wethouders voornoemd VAN BRRGEN IJZENDOORN Dü Secri tario BÏÏOUWER APVERTENTIfiN W CMSiililL Een JONGMëNSGH uit den beschaafden stand Hollander binnenkort naar London j Tertrekkende als vertegen woordigereenergroote boterfabriek en bekend met clientèle aldaar wenaoht als zoodanig tevens voor eene groote Kaasiabriek ot Kaashandel op te treden Brieven onder nummer 2248 aan het Barean van dit Blad Ter ÏÏÏikerH van A BRINKMAN en Zn wordt gevraagd een Flinke Jongen goed kunnende sietten Zich in persoon aan te melden Oe ln ndlng van advertentlén an ge ohled n tot ey uur de namiddags van don dag der uitgave IJsclub Gouda MJi en freer dienende i SiMiilJ ill op de BAiN Tan de IJSCLUB te op Donderdag 19 Januari 1833 des namiddags ten 1 ure Prijs f 60 te Premie e Premie f S LOTING 12 unr bvj den heer t d BEKGHI te Stolaijkertluü DE DIKECTIE PRMSCKE STOOMVEEVEEU Ohcmisehe en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koaing der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vanalle Heereu en Oameakleediugstukken ookalle soorten Meubelen Ledikantgordguen Tafelkleeden Trgpen met amuwe patronen geperstKwasten Garnituren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren ens Alle goederen kannen ia elkander blgven en worden onschadel k voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gonda en Omstreken P A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Hr N Zoo OPENBARE YERKOOPINGI te GOUDA ten overataan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGI EEVER op DINSDAG 24 JANUARI 1893 des mor I gens te elf aren in het Koffiehuis HARHONiït 1 aan de Markt van I No 1 Een goed onderhouden Wli liELHU18 1 maarêH fergmmingy j en in hetwelk sintaonheugelpe jaren met goed gevolg de SLIJTERIJ wordt nitgeoefend Woonfanis Pakhuis Erven en grooten en fraaien Tnin aan de Nieuwe Haveu te Gouda Wgk N no 76 en 77 met een Gang daarnevens te hmiien groot 6 Aren 34 Cetuinrvn Te aanvaarden 1 Maart 1893 No 2 Een HOIS Erf en Plaatsje naast het vorige perceel W k N o 78 Verhuurd hg de week tot 15 Maart 1893 voor 1 25 No 3 Een HUIS en ERF waarin vergunning aan de Nieuwe öaven te Gouda op den hoek van de Lange Dwarsstraat W k N no 81 Verhuurd bg de week voor 1 No 4 Een HUIS en ERF in de Jan Philipskade in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P no 336 Verhuurd bg de week voor 1 10 I No 5 Een HOIS en ERF en GROND in I den Langen Groenendaal te Gouda W k 1 no 42 met een Gang tot op de gedempte zjjl Terstond te aanvaarden I No 6 Een HUIS en ERF in de Walesteeg te Gouda Wgk F no 74 Verhuurd bg de week voor ƒ 1 25 No 7 Een HUIS ERF en TUiN aan de breede zgde der Kibneihelksloot te Gouda Wgk R no 511 Het Huis bevat beneden 2 Kamers Alkooi Keuken en Kelder en boven 2 Kamers en I Zolder Te aanvaarden 1 Mei 1893 of zooveel vroeger ais met den verkooper wordtovereengekomen i No 8 Een liUlS en ERF met een perceel GRONO daarnaast in de Wgde Poortaan den Groeneweg te Gouda Wjk L no 189 Te aanvaarden 1 Maart a s En no 9 Eon HUJS en EBF naast het j vorige perceel Wgk L no 190 Verhuurd bg de week voor 50 Cehts De perceelen lyn de 3 laatste werkdagen I voor den dag der veiling te besichtigen van des morgens 10 tot des namiddags 3 uren en I op den verkQopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVËR te Gouda Altftu te bekomen BE BOÜBSCSE 010 of de beschrgving der beroemde gesch Iderde I Kerkglasen van de Groote of St Janskerk te Ttr Goude benevens de geschiedenis der St I Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz I waarhii is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabelh DOOR CHRISTIAAN KRAMM P r ij SO Cents 0 uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zou en Feestdagen Da pr B per drie maandea ls 1 25 traneo per poet 1 70 Alzoaderlflke Nommer VIJF CENTER Zeker is er geen geschikter tyd om een oogenbiik onze aandacht te wyden aan het jaariyks wederkgerend vraagstuk der werkloosheid onder den minderen man onder hen die alleen van handenarbeid leven moeten dan deze barre winterdagen Wanneer zooals jl Zondag de konde u aangrijnst in haar minst aantrekkeiyken vorm als de ijzige wind n achtervolgt in uw behoorUjk verwarmde binnenkamer dan dwalen onwillekeurig uwe gedachten naar hen die zonder brood op de plank of vuur in den haard aan dezelfde temperatuur zyn blootgeatelfl waarin gy u niet zouder noodzaak waagi nchoon goed gevoed en met alle middelen der verWarmingskunat gewapend Hoe paradoxaal het moge klinken niets is zoo waar dan dat 20 vorat uiterst gesolük w om de gskorst om menig menachenhart te doen ontdooien In deze stemming dan gaat gij mymeren over den toestand dergen n die thans zouden willen werken voor hnn brood doch geen arbeid kunnen vinden Gje zoudt gaarne een redmiddel vinden doch met den besten wil komt gy niet tot een vertroostend resultaat Gaat het u als ons gy eindigt ten slotte met onze machteloosheid te gevoelen tegenover dat ingewikkeld en vooralsnog onoplosbaar probleem Al uwe overwegingen loopen lood tegen een driedubhelen metalen muur waart en de meusch niets vermag de natuurkrachten die allerlei arbeid onmogeiyk ma FEUtLLETOIM Se Vrouw van den Kunstenaar Vit het Irantck In een klein stidje aan de Somme znt eene nof zser jonKB vrouw by het oenige venster van eene kamer wnar men slenbts een klein getal oude en versloten meubelen ztig Zij dr kte een tenger kind van eouige weken tegen bare borst waar de melk bijua nit verdroogd was deze vrouw wueude terwijl een ander levendig en d rtel kind ia de kamtr rondliep en een kleinen omgekeerdan atoel voorttrok waarwn hij een eind touw had gebom en en er op deze wyce een wagen van had gemaakt Eene treffende bleekbeid wes op de vermagerde trekken van de jonge vrouw Terapreid maar verminderde hare schoanheid niet die bleekheid scheen integendeel nauwkeuriger de fijnheid en zuiverheid van deze te doen uitkomen Met de uitdrukking eoner te derheid vol lijden zag do jonge vrouw door bare tranen beurtelings naar hare zeer iwakke laatïtgeborene en haren luidruebtigen tieorgea Het zwarte oog van George vestigde zich ploiseling op het kleine kind dat slechts m t raoeito eenige droppels oovoediame molk uit de borat zijner moeder kreeg ken de menscheiyfce hartstochten ea zwakheden 1 de onverbiddeiyke wetten der maatachappy Ge moogt de werkzaamheid zegenpu der voor j geslachten die Ai n toestand der minst bedeelden onder ons zooveel hei r gemaakt heeft dan vroeger de wintervoreV zal niet nalaten van tyd tot tyd hier n itetel op te slaan dankbaar erkent gy dac w vooruitgaan in zedeiykheid en ontwikkelio maar gij ziet nog zoo velen die geenerlei zorg voor de toekomst en de kwade dagen kennpn en die nooit aelfbedwaug geleerd hebben aan hervormingen en verbet eringen in d D toestand der samenleving heeft het niet opthrokeu en toch hoeveel misstanden ziet gij niet dageiyka t Ia een benauwend gevoel dat bekruipt na deze overdenkingen op een stillen Winteravond wanneer gy door niets gestoord wordt dan door het gieren van den Ntioi d hen adem daariiaiten Zoov i machtetüdneid zooveel leed £ n dio gedachte laat u uiet los Daarvoor zorgen trouwens uWe dagbladen w l die u berichten brengen van verschillende strekeo beroeringen hier betoogiugen van werkloozen ginds gy besett eeuigazins den omvang der kwaal Doch tevens brengen zy een wanklank in uw goede stemming Ge gevoelt weinig sympathie voor Grouingsche werkloozen die hun goede geld besteden aan revolvers om op de politie te schiettn Evenmin voor Amsterdamsehe die onder aanvoering van Luitjes alias Travailleui optochten organiseereu langs Heerenen Keizersgracht en moties afgeven aan het I Stadhuis Dergeiyke luidruchtige betoogers Hij staakte z a spel ea mompelde zacht nik hob ook hongorl De arme moedor sidderde nWees niet bevreesd hernam Georges die zïoli Terfistte over de oortaak dier beweging vader kan mij niet hoeren omdat hij niet hier is De moeder en de zoon hielden elkander langen tijd omartnd Dia teeduro kus verdreef de wolk welke een oogenbhk het Bch randere voorhoofd van den kleinen jongen had beneveld f Ile1 geduld Gïeorgesl seide de jonge vrouw heden zullen wij een middagmaal hebben ik beloof het u Zonder te wachten dat haar dierbare zuigeling geëindigd had legde zij hem op de gemakkelijkste wiJKe op hare keien en berUHni een bijnn voltooid borduurwerk dat zij Georges toonde Bij deze verplaatsing begon de arme zuigeling te wueoen Laat Leo om mijnentwille niet woonen moeder 1 zeide Georges r bij ia zoo klein Ik ben gruol ï ik zal wachten en ik buloof u niet te zeggen dnt ik honger heb als vader terug komt ik zal met mijn rijtuig blijven spelen opdat h j niet zie dat ik bedroefd btn Eii om zijnen broeder to sUlleu streelde Georges hem met de hand Het geluid an voetaiappen deed iich op do trappen hooren De nrme moedor die don sUp ven heren man herkende hield spoedig de tranen tui ug die in weerwil van ich ztd e hsro oogen deden zwellun en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOOenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zyn niet diegenen die het zwaarste getroffen worden Te veel uiterlijk vertoon in den geest van onzen tijd Ge betrapt u op de gedachte dat gy niet verwonderd zoudt zyn eerstdaags te vernemen dat zich een werkloozen orkest gevormd had om aan dei eiyUe optochten grooter luister by te zetten Waarom geen werkloozen marscb uit te voeren door het personeel der betoogera zelven evengoed als toeterende Heilgezauten of Neerbossciie weezen Neen zegt ge daar loopt te veel van Sint Anna onder En zoo zouden veel werkelijke armen gevaar loopen over één kam gesflioren te worden met dexe onnoozelen die zich als werktuigen laten gebruiken van volksmenners welke Öf onbereikbare idealen uajngeu dF door misleiding der schare zich naar boven willen werken Woordeu zooala Travailleur m deed booren in de vergadering der werkloozen ie Amstardam strekkw veeleer om goedgezinde werkgevers af te sohiikken en optochten zooals mon daar organiseert zyn niet het juiste middel om het publiek var de vredelievendheid hunner bedoelingen te overtuigen Zij doen aan de zaak zelvo meer kwaad dan goed Diezelfde bladen brengen u ook allerlei iddelen om een einde te maken aan de werkloosheid middelen van wier ondoeltrefieudheidgy innig overtuigd zyt De een predikt u de alleenWigmakende leer van den sociaaldemocrati achen heilstaat schaf het privaat bezit af en de werkeloosheid is verdwenen Verbeeld u eene maatschappy die met het eigenbelang geen rekening houdt die van allen dezelfde toewyding verwacht aan het algemeen belang lij begroette met een glimUoh do terugkomst vaa bom die ovor haar leven hel met bitterheid gemengd geluk verspreidde dat innige liefde aelfa in volslagen nood schenkt Wat scheelt u PernmdP vruegde jonge vrouw toeu zij het gelaat vnn hnrwn rann zag In hot eerst antwoordde Furiisnd niet hij zotte de groote portofüuille die hg onder den arm hnd togen den muur terwijl hij met do andero hand zyn dochter vasthield die bij medebracht De oogen dut arme kleine die zes of zeven jaren oud was waren rood geweend In plaats van zoo als gewoonlijk zich aan den bala harer moeder te werpoij bleef zij onbewegelijk bij do deur staan tfJenny woont 1 ri p de jonge vrouw Zf er bewogen wat is er toch gebenrd Bekommer u niet goode Jeanne zeide Fernand en hij omhelsde zijne vrouw ti ederlijk Zolf bewogen giug hij nu naast haar zitten en Btreek veracheidüu muien tanga zijne grooten zwarten liaard en over zijn aangezicht dat bijna even bleek was als dat van Jeanne Zijn voorhoofd was peinzend Jeanne die ongerust was keek beurteliogs Pornand en Juuny auii Deze scheen oen woord van haren vader te verwachten ora de vraag barer moeder ta beantwoorden Fernand reikte het kleine meisje dfl han l K om Jetiiiy I zeide hy met eene ernsiiifüstom maar met eene trefTende goedheid liet kind gaf toeu den vrijon loop aan de snikken