Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1893

die alle burgers verandert in ambtenaren etende uit de staatsruif Ëen tweedy voert landuationalisatie in zi n raandel een denkbeeld dat althans op zich zelf biet zocS ongeremd is maar dat in de eerste eeuwen toch wel tot de vrome wenaehen zal bhjrau behooren en op het oogenblik zeker even onpractisch als Z H veel andeie droomen van wereldhervorraers Een derde zegt er z n te veel arbeiders kile werkmaa moetfmeer te rade afn met de rbevolkingsleer en geen wezens IprOcreeëren diojd maatschapp tot last z n if Daarin is veel j aars het is immoreel te troull weD als men niet weet hoe mim zyoekiude Hj eu te ettjn zal geven Maar w ar is de acht die een menscb dwingen zat ten atlen tgde t reel te handelen en verstandig te zijn in1 hy elf niet geleeld heeft zjjn lusten tewingen en r ipi zi dMljJie verantwoordeiykd te igevo elen V B scliavingi en i o derTs B vermogen hier i el i malr zbbk hier alle kwaad cuniwn wereniqeuflch biyft steeds een iensch helpt znlk een schopne theorieoogenhlil i Óergelflke Iteschouwilig n zoydei zijn w e goedaj atemram te veratojkregelig m keo over ich Binnigh eid eri jytstuod waH rdoc gg e i lyüende hroedeita vergeten indie uiet uw Jklappereud iteublindj en de kilheid uwor kamór waar inti BcbeUj de kachel is uHgegnan u tot uw piVan uitgaiig tjprugbr htën ci wordt h vtel leeds gMeden Ir if ootogi zeggel Wat raoeleu wn daartjegent doen V Vrienden laten w o ii van alle tin Toorloopig onthouden en doen w ieder wij kunnen Zijt gy grond eigenaar laathi b kappen eu bonnien rooien zijt g dut zie rond of gij V Oor den een of anderen baohtsman geen werk kunt vinden dat kan gedaan worden Werkverschaffing raoeil jk van staats of gemeetjtewegeopgroote schaal geschieden ten koste der algemeene kas maar ieder particulier kim in die richtiog veel doen Men kan de opvoedende kracht van den arbeid niet te hoog schatten Liever werk dan bedeeling zjj de leus Voorzichtigheid is daarby echter ook noodig want onverstandige werkverschaffing heeft niet anders dan verplaatsing der werkloosheid ten gevolge En Toorts help zoofeel mogelijk hen die niet door eigen schuld ïu tydelijke ongelegenheid verkeeren Doch al weder met ver taud Geef niet zonder onderzoek en in den blinde Indien gij wat viin uwen overvloed kuutafstaan geef het ter uitreiking iu handen aan hen die op de hoogte ziJn der behoeften of zich gaarne de uioeite getroosten uw onderstand te bremzen nan het juiste adres Organisatie der tydelijke hulp is bepaald noudig samen die zij trachtte te weerhouden zij wierp zioh aae zijn hals en omhelsdf hem met krtobt terwijl zij zich tegen zgne borst drukte als wilde zg er hulp en betcherming zoeken Fernand liet deze uitbarsting van smart voorbij gaan en hield 2 jne doohter in zyne armen Toen h j lag dat zy in staat was te antwoorden duwde bg haar Kaobtjt s weg zonder uoohtaos op te houden haar met tene beschermoade band te ondersteunen vervolgens zoide hij met uene kraefatige stem maar die bjjna even beiltoodigenil waa ala die eenei moeder hKu gij b j uwen vader zgl mijn kind t zeg my do geheeW wanrhutd To zynen vador moet men even als tot Gnd mei oprechtheid spreken Hebt gy het ontbijt van uwe sahoolmakicers genomen T O vador I nooit I nooit 1 £ it lie tranen van het kind verdubbelden nWetui niet ik geloof u want ik weet dat gij niet in staat zijt te liegen maar vitrklaar mij eerst hoe het komt dat men Jenny beschuldigt als er iets int du manden ontbreekt P Waar komt ook de bijtaaapi van gulzigaard van daan die u gegeven is P Het kind was een weinig betlaarder geworden het begon wuder te weeuen ivVader I ik ïhI u de waarachtige waarheid verhalen Verguef mij ik kan raij uiet weerhouden nVt wacht Koide de vader Jenny reei dü hare oogen af en herniim met narzeliug het is omdaï zy zeggen dat ik altijd naar do büterbammun k k on dje mut de oogen vunlind werking van alle corporatiën die liefdadigheiduitoefenen waarby werkliedenvereenigihgenzich verdienstelijk kunnen maken dookaanwy zigingen en inlichtingen f En dan ats deze booze tyd voor en minderen man weer ftcbter den rug is verlies dan het groote vraagstuk der winterwerkloosheid niet uit het oog fig zult wel geen tooverformnle vinden die het aanschgn der wereld herschept maar gezameniyk kunnen wg toch iets Wij kunnen geleideiyk vefbeteren wat in onze maatschappy klaarbhjkel lk foutief is In veler oog zyo alle hervormingen van den hestaauden toestand palliatieven en lapmiddelen maar laat ona niet vergeten dat wjj allengs door zulke lapmiddelen geworden z n wat wy zgn eu in hoeveel op ichten wg vooruitg aan zyu kan de geschiedenis leerea De maatschappelyke verhoudingen z a niet gemaakt maar geworden zy zyn grootendeels hot product van den geest die ons menBchen bezielt Indien alle l meofiichen van goeden wil de handen ineenslaan zal langzamerhand het kwade wykeiji voor het gqede GÖÜ A 18 JanuaSi 1893 Van ue aaiigubodeu gelegenH tid ora grati tliroodmet mi lk to gebrulktni wer heden morK tttloor 346 kinderen jbruik H n aakt Aan 372 vdmtsaenen werd brood met kcfjfeij geloven W Het kinderfeest in de Socie eit vOqs Gencwen voin wege de ysctuè tot tifidirêé uninff van immpjpiogenden heeft plaaLe morgijii Dtnidenlag tijn 11 Ure L B optoclit dour de itad die miwoonlijk plaatH Beeft vooraf eguau dour de muziekfjiler Schutterij neefi dit jaar g en planla mei hel q g op de aoherpe kou een vorstandige miiatregeljLen de kiudereu gaan dus diruct naar Ons CJoiioegon waar ze met iütschillaudtf Bpelea eullen worden beElg gehouden De warme maatlij l be ft plants ten half 2 ure Na afloop daarvan b aft aan de ouders der kinderen de luitdeeliag plafl van kteedingslukken eu levenamiddelen Vrijdag lièeft opnieuw een aitdekiliiig plaats aan 200 beijoeftigui Door don pbotograaf m Ë O Jochman is eene ptiotografit vervaar lia d nn den ijst lem tel op het terrein van du IJB cltfb vi ouda die zeer goed geslaagd is Het sal een aardig souvenir zij a aan den wiuter van 189S eg aan de gesutlige uurtjes op de gs banud van gei oem le olub douriiebracbt Ia Arnbom worden door dun haer G Dabno voordrachten guhouden diu daar gelijk in hul buitenland veel sucDua haddun Naar wij vernemeu is geuoemde heer voornomens ook bier ter ttode op te tredeq mila hy vooraf verzekerd zij van voldoende deelnarotng Oin daartoe mo le te werken lateu wij hieronder volgen OHu Hobr fen vau Dr 11 van de Stadt aan de Arak Ct en eeue beoordeeling zijner voordracht i I datulfda blad f Waarom kykt gij daarnaar P Ik weet nvi Hebl ge dan de uwe niet ffNeen vader 1 ik kom bier eten maar dat duurt niet lang myne boterhain is zoo klom I Daarom wit moeder niet bebtieu t m n die ziet Gjorges Btiet Jenny ter iriaip aan Wat doet gy daurF vroeg Fernand Jenny moest witl weten dat uk U zulke dingen uiet moet Eegy eo Vader I dat maakt u te ongelukkig moedor herhaalt ona dat glken dag De arme vader es moedor wierpen elkander een blik vol smart toe Wat zeide Jeanne zeer bewogen ruieu beacbujdigt Jenny iets aan hare kameraden te ontstelen I O dat is uiet waarl wel kind Dat ia niet waar Moedor I ik neem uiets uit de manden maar als mijne goede vriendinnen my een klein stukje geven eot ik bet b Welnu zoide Georges ndan weigert men weet gy om niet te tnteu zoggen dal men honger heefl of een gulzlvaard is wik weet hot wel hernam het kleine meisje terwijl zij op nieuw be on te wuenon maar al wil ik ik kan niet O maar zeker zeke heb ik nooit iemand iets ontnomen I Ër blouken eenige tranen in dn nogen der ouders dit wns het eenigo zichtlmre teeken der snydeude indrukken hum er gekwt tste harte fk zal hot niet moer doen riep Jenuy wier Be voordrachten van i DShne Mmheer de Redacteur Voor e inige dagen vond ik in uw bla l eau voorloopig beriobt waarin werd medegedeeld dat de beer O Dabne uit Dresden voornemens is Nederland te bezoeken en ook hier zijn populare pliyeikatiacheVortrago te houden I Daar ik bet genoegen heb don heer mhne persoonlijk te kennen als een zeer busohaaf t en weten achappolijk ontwikkeld man wensch ik nj een klein plaatsje te vragen om hem bij biize stad enooten in I te leiden De vdordraebten en experimenten vad don he t Dahne betreifun voornamolgk de leer vatl bet Uoht en diu der üle ftriclteit e prar htigste v rBohgaHe len op het gebied dor poUrisaiie der liobtbreking K en der totaio reflexie worden objectief eö de reus j achtine achaal zichtbaar gemaakt lerwijll ook de ODtladingsversobijnsetuni van kraobtige kektrisohe 8troon en in verdunde luchl do proeveu van Hertzen vele an ore zaken van den uïeuweren t jd worder J voorgj stjld Il Voor ifnij liggen de lieoordeelingen van ruim eenderli tal bekonde professoren uit l uitaebland O s tenriJl en jwitserlnnd en allen roomen om str tjd l de h doru voordrnght van den beer Uahne ei i d 3 preoiaie waarmrde hij zgne sohittereude exporimeiiteni M uitvoert M Ue voordraÈh tfn zqui er ovori 6n8 op berekend datj zij niet slecbta door de mannen van het vak kunnen worébn gewaardeerd maar ook dour nietdoskundigen rtiok f ameB kuur on worden genoten Wij wens Alen dan ook den heer Uühne op aijnopoging om oA k in Nederland zijne voordn hten te houden eea stihitterend succes toe Hij verdient hetten volle j I Dr H VAN DE STADT I Arnhem O Januari 1893 De groote zaal van het Nutagebouw zegt de 4 iA Ct wakTin prof G Dabde gisterenavond de eerste zijaer bbide door proeven op te hehleren populaire voordrachtóaop t gebied dur phyaica hield was door oen vrij t il ryk publiek hozet aii verdiende dit in ruime mnte Zijne hoogat belansrijke en zonder uitzocdenng prachtig gelukte BipeViraenton werden met stille bewondering l en dan afgewilsseldi door bijvalsbetuigingen ge TOlgd Voor ditmaal bepaaldeu zich de bebaudelde öüderwerppu tot bet Hebt waarbij vooral do proeven met gepolariseerd Uoht verrnateu Keue schitterende vertaoning wu bot slotuommer Hier woirdt door de terugkaatslng ran eleotrisch Uoht binnen een watcratraa ter dikt van een kabeltouw een efl ect verkregen alsof meo gloeiend goud zag stroomen tprwijl door den stand van deu refleolor naar ver kiezing de vorsohlllende kleuren van het apoctrum aan den straal worden medegedeeld Naar wij vernemen zal men Maandagavond o a ook zeer achoone proeven met betrekking tot de geluidsleer te zien krggen De Rotterdamsehe reohtbank veroordceelde gisteren j A G 6 ajouwerman te Gouda wegens diefstal van klompen tot drie weken gevangenisstraf BehttDdeld werd de zaak tegen J T 26 jaar koopman in turf wonende te Nieuwerkerk a d IJsel De aanklacht luidt dat bü op 20 November te Kortenoord in de gemeente Nieuwerkerk a d IJael snikkeu verdubbelden Neen mijn kind gy zult bet niet woder doen antwoordde Foruand want gy zult ons niet weder verlaten Hoe kc tbaar het ónderwya ook is dat men u als eene aalmoes geeft zou bet met tohnnde en onreobtvAardiï heid te duur betaald worden Ween uiet myn kiiidt ween met Gij hebt geen kwaad gedaan Maar wat ia er toch gebeurd vroeg Jeanne Toen ik op de koat chool kwam om mijne teakenles te gevon antwoordde Fernand met eene ontroerde stem boorde ik op bet oogenblik dat ik do achoolkamtT voorby ging do Btom van mijne doohter Zij weende en snikte Terzelfder tyd boord ik laofaeii weergalmen Ik opende snel de deur en zag mijne dochter te prouk staan 1 Ik wenseht de oorzaak v u die kastijding te weten men zeide mij itat Jenny boterbainmen uit de manden van hare makkers sttd B ek va onroering vroeg ik wie bet had gezien Mijne doohter stolen stolen I zy myne Jenny I f Ën de arme vader drukte z ne doohter aan zijne borst niemand antwoordde voegde bij er ua eonige oogenblikken vnn stilte by toen bob ik mijne dochter by de houd gtmoroen en haar u medegebracht Joanne voor bet kind van den arme is de boraem der moeder de eenige verblyfplaats ff ordt vfrvolgd voor de herberg van J Stuyt zekeren W O opzettelijk met een mes onverhoeds twee steken of sneden in de rechtereijde van den hals on versohillendn steken of sneduu in den rug alsmede een in den arm Bou liebbsu toegebracht tongevolgo waarvan even zoovele hevig bloedende wonden ontstonden en van welke wonden die iu den hals toogebraotit zoo diep doordrougeu dat de groote rechter baUspier aangesneden was de groote balsader eu de groote halsslsgador bloot laRen terwijl een en ander voor deu verwonde leveusgevnar opluverde en zwaar lichamelijk btsel ten gevolge XtMi gehad Zulks na laatsteigk van 7 Juni tol 6 Augustus eeue gevangenisstraf van twee maundüu te hebben ondergaan hem o a wagens mishandeling opgelegd Ze HD getuigen en één doakundige werden in deze zaak golioord Bekl otidervrangd beweert in bewusten avond i xoodanigon staat van dronkaiiscbap vorkoord te hebbeo dat by niet weet O verwond te hobbeu Na do toegobraclite verwoudingeu wivs hij een oogenblik lot bezinning jtokomeu eu had toen gezien wat er was gebeurd i Uit bet gehouden getuigenverhoor bleek det bekl in de herberg van J Sluijt met don verw onde ruzie had gezoüht De o vrilde daar editor uieta van woten e i na oenigen tijd had hij de herborg verlaten om buitpn aan eene naWurlyke behoefte te voldoen Op den voel wbs hij toen gevolgd dOor lieklaagde eu toom liij weder ile herberg wilde mguan ond hy de d ur gesloten en beklaagde daar by staau die op eeni aal op hem afkwam hem aani rwep en veraohillende verwondiniten tpebrachl Toen in do herberg werd gehoord wat rt buiten gaande was wus de Jeur geopfud en ziende ile bloedende wouden aan O toegebraoht word dezen gevraagd wie dit gedaan had waarop bij geantwoord had dal beklaagde dit goduan hfid Hij wus toeu ineengezakt en brfwustrloos geworden Onder de personen die hejn daarna ia de herberg hadden gebraobt behoorde èok biikl die hem daar binnen cog water had gegeven zeggende by is nog niet doo l De verwonde verklaarde tot het gebeurde niet de minste aanleiding te hebbeu gegeven wat ook door do getuigen eenparig werd verklaard terwijl ook deze lantslen do Urunkenschap die bekl voorwendile tegenspruktiu Bekl Zegt door den verwonde ook al eens gezocht tt zyn wal deze tegenspreekt doch geen wrok lofien hem te hebben Bekl bekönile reeds meermalen veroordeeld te zijn steeds tongevolgo van het vele gebruik vun siorken drank Daarom had hij üoii voorgenomen geen draak ae r te gebruiken wat hij ook geruimen tijd bad vol ehoudon tot op den bewusten dag toen hij een kameraad bad ontmoet en met dezen op diens vorzoek eenige herbergen had bezocht en daar sterken drank gedronken te zamen wel 13 borrels Hij houdt vo zich de verwonding zelve niet te heTinnereii De geneesheer die van het oogenblik dar verwondini af tot op heden O onder zyne behandeling had gehad verkbiarde nader do bo reu vermelde verwondingen te hebben goeuustateerd die voljieus bera niet van levensgevaarlijken aard waren geweest en geen zwaar lichamelijk letsel tengevolge hadden gehad De verwoniling aaa den arm had doorsnijding vnn oene pees ti ngevolge gehad waarvan verstijving der vingors tot op heden het gevolg was wal echter vermoedelijk wel terecht zal komen Naar aanifiding van bovonstaando verklaring waardoor kwam te vervullon de aan bekl ten la8te gelogde veriwareade omstandigheid maakte het O M gebruik op grond v n do bevoegdheid hem bij art 191 wetboek van strafvordering verleend ora bekl opmerkzaam te maken op de verzwarende omstandigheid thans ter tereehlzilting gebleken en wel dat door de verwonding in deu reohtenirm toegebracht zoodanig een pees of ander deel is beschadigd dat daarvan zwanr lichamelijk letsel is ontstaan immers hetzij blyvend botzy voor langen tijd tijdelijke verBtyving Het O M zijne vordering toelichtende kon mot aannemen dat bekl niet geweten heeft wat hij hoeft gedaan Wèl wpot hij hoeveel borrols bij heeft gedronken en wat er ua do toegebrachto verwondingen heeft plaats gehad maar wat tlaar tusaohen in is gebeurd zou hy niet wvten Het komt het O M dan ook voor dat bekl die zich overigens voordoet als ceti goede jon lfen een sukkel en die door het gebruik van sterken drank aau ee woest dier gelyk wurd het medelijdon der rechtbank tracht op lo wekktm door bet doen voorkomen dat hij hei fuit begaan hotifi onder deu invloed van sterken drank Bekl a daad qualifiaeerde het als gemeeu eu verraderlijk door iomand met wiet hij atui één tafel had gezeten zoo op eenmaal aan te vallun en te verwonden Het vordeide veroordouling lot twee jaar govangonisstraf De toegevoegde verdediger mr J H D Schenkenb rg vim Mierop wus fun meenitig i at na da a elegde uitdrukkelijke verklaring van don goueea I kundige de ten laste gelegde verzwarende omstanI diirhoid komt te vervallen Ook die ton aanzien I vnn de verwonding aan don arm kwam te vervallen daar verdediger aantoonde mot een beroep op verschtlleu le gewezen vonnissen dat dm verwonding niet duurzaam nadeelige gevolgen zou na zich slepen Wijl er dus niet anders overbleef dan gewone mishandulmg zoo verzocht pleiter du invrijlmidstelliug van beklaagde Tevens verzocht hy de oplegging van eene clemente sirnf Zoowel op het verzoek to t invrijheidstelling als op de hoofdeaak zelve zal heden over 8 dagen uitspraak worden gedaan Op de jongste driemuandelijksohe vergaoering dor Noderlaudsoho Veroenigiug tegen du protistutie werd het voorstel van bet uitvoerend coinitt der federatie aangenomen om lie internutionalo conferenlio van 1893 iu ons land te doeii plaats hebben Reeds op de conferoulie lu Bern in Augustus werd van verBohilieude zijden dp wensoh guuit om eenon volgenden keer in Nederland sumun te komen Üe herinneriug aau de Hollaiidsche gastvrijheid bij bet driejaarlijkscb congres iu 1883 genoten was nog niet uilgewisoht Ditmaal zal het i aeii congres zijn maar een oonforentio een kleinere meer intieme vergaduring Zij zal waarschijnlijk lu Soptembfr 1893 te s Ha e plaats hebben II il i iaj lil 1 II I ttuiioQiaiiüticli uverzlcht Man krygt van de berichton uit Frankrijk den indruk dat de toestand iets kalmer begint te worden Do Ijegrootingscommissie heeft zioh in beginsel vereeuigd met liet ontwerp der belasting op beursoperaties Ook de coinmisaie tot onderzoek van het voorstel tot verhooging van het maximuni der door Ie Kninscbe Bank uit te geven biljetten tot 4 milliard 19 gunstig voor dit outworp gestemd De Kamer bealoot tot aanuemmg van Uot ontwerp Onder lietgeou don heer Cnrnut hoofdzakelijk door Boulangistiaoh iEeztnde bladen te laste wordt gelegd behoort ook Ut ljy dour Oon ians terwyt deze minister Was volkemeu op de hoogte was gebracht vbu do knoüieryeii die er iii de Pauaimi iaak heboea plaats gonad Gi nstaus zuu hem oenu volledige lyst van du personen hebbeu overhandigd die zioli hobl en lateu omkoDpeii maar de presiduutder republiek heeft dit alles onder zich gehouden daar hij het beter achtte de zaak te smoren Haoas nu zegt gomachligd te zijn te verklaren dat Ounstuns dun presïdunt der republiek nooit stukken vnu die aard beeft medegedeeld uf overhandigd Dat do heer Cnrnol als minister van finaucién iu 1S66 htt wetsontwerp tot uitgifte der premleleening van du Panama miiatschappy heeft medoundertee kend is bekend en dat legt men hem insgelijks te Inate Doch de Ftgaro ia nu door een parlemr ntslid in staat gesteld om inzage te ui mon vim een benctit dal in hft nommer van 25 Januari 188S iu het blad Suez it Panama is openbaar f emaakt en waarin meditgedi ehl wordt dat de heer Caruot in de commissie verklaard heeft te eeofcumale tegeu de leentng te zyu en Imar in de Kamer ook niet heeft willen verdedigen omdat daardoor uau de onderneming een waarborg zou gegeven worden die by haar niet mocht geven De mede ondrrteekening van den heer Cariiot betoekende alleen dat hy uit een flnaneieel oogpunt geen bezwaren teüiui de voordracht had Uil Oelsenkircheii wordt gemeld dst aldaar alle mijnwerkers ten arl eid zyn komen en de werkstaking er ais goeiudiscd kan worden besohouwd Tevens woTrlt in een particulier telegram aan het Berlintr Tsffeblatt gemold dat in hot Saargebied de staking ia afgeloopen daar alle mijnwerkers den ar jeid hebben berviit rnot uitsoiidering van die welke sijn afgewezen Terwijl in het district FiSsen in de mijn Friedrich d Grosse de arbeid wegens werkstaking nog atilRtaat hi eft de commissie uit i arbeid stakend en bij dun Bergbauverei de vot ende eiaohen inirezondeo Werkdag vau acht uren met inbegrip van den tijd voor nedfrdaUug in en torugkoiovu uit de mijn vo hoijging van loon met 25 pero nt voor allo myn werkers wodenuiiinoming der werklieden die met ontslaii zijn bedreigd zelfbestuur der kas vooroude en gebrekkige myiiwerkera ei kouning der oommissiéu uit du mijnwerkers Volgens du moeste Duits he bladen zyn de kansen van do nieuwe legerwet in de laatste da en belangr k gerezen he Rykskansolier Caprivi is opnieuw in de commissie vcrsob nen om zijn werk te verdedigen Veel wordt ook gesproken over de welwillenile houding door hol hoofd der nationaidlibi ralen Bdunigseii tegenover het ontwerp aangoitomeo Bennigsen conatmeerde in de cotandssie dat er in de algemueno zienswijze een zwenking ton voordeeie van het ontwerp waar ie nemen valt Hij weesop en stiiatkumliifen toestand ïu Frankrijk waarby de ogelykhetd van eeu oorloi niot weg te cijferen is De san het roer zijnde Regeering sprak Beunigsen schijnt ondanks den aleuu van den Paus te wankelen en wat het einde der crisis zijn kan weet niemand te zeggen Ieder man van geweld die zioh van de oppermacht meuater maakt zal echter den oorlog te baat moeten nemen om staande te blijven Als grondslag voor een overleg tussobeu den Rjjksdag en de Regeeriug gaf Benoigsen in overweging dat de Rylisda ongeveer twee derdeu van het door de Hegeering gevraagde zou toestaan daarmede is het legurbestuur voldoende geholpen en voor het overige kunnen do voorstellen in hun geheel blijven Ook de conservatieven hebben den feilen tegenstand laten varen maar tot dusver heeft de Rijkakansetier op de getlane voorslagen tot bemiddeling niets gezegd Ten opzichte vau den twyfel door Oaprivi geopperd aangaande de zekerheid van den duur vnn het Drievoudig Veruou l uerU de f ot i$che Ztg op dat het Verbond mut Oosteni ijk Hongarye vonr onbepaaldeu lijd is gesloten en dat het verdrag met Italië iu 1891 voor 6 jaren verlengd werd tot 1897 T ou dus het voortbestaan vau het Drievoudig Verbond verzekerd zijn Deze krant zegt echter wel eens meer dan zy verantwoorden kanHet Egyptisehe vraagstuk dal bijna geen quaestie meer was dreigt weder te berde te komen Do jongo Khedivo Abbus heeft naar t schijnt den onafbankelijkaheidazin v n zijn grootvader lamaël Facha geërfd Zoo heeft hij thans zelf ijno ministers gekozen zonder Engeland te raadplegei De rainisters die de staatkunde der iln elaoben steunden zijn naar huis gezonden Te Londen ziet men in dit optreden dat bij de hoogere standen in Egypte instemming vindt het gevoltï van een vereenigd kuipen van Frauschen n Russen Engeland wil de nieuwe ministers niet erkennen en do meerdorhuid der hevolkinic is over de keus van deu onderkoning zoo ontevreden dat sprake is dat de aamenstelling van hot nieuwe kabinet alsnog zal worden gewijzigd Abbas Pacbn toonde reeds bij zijne aauvaarding van het bewind dat hij niet aan Engeland s leiband wilde loiipeo Zijn eerste poging om te bewijzen dat hij dn leiding niet behoeft valt niot gelukkig uit De Times dio ze verbolgen eeu staatsgreep noemt hoewol de khedive alleen Van zijn recht gel ruik maakte acht deze poging m het tijdelijk bewind van Engeland op te heffen zoer budenkelyk De leiding is voor Ejiypte s liestaan noodzakelyk Abbaa zou het kunnen gaan nis Ismaél wiens onafhankelijkheid hem zijn Jirman kostte INQEZONDBN Mijnheer de Redacteur l Gelieve onderatanude letteren een plaatsje te gunnen iu uw blad Wanneer men des morgens om 6 uur du Turtsingel paaseert ziet men vaak een treurig vorsohyuBel Kleine kinderen meisjes eu jongens nauwelijks 12 a L3 jaren oud alsmede mannen en vrouwen ziet meo voortstrompelen in de richting der Garenfabnek Reeda ora 6 uur moeten ze aldaar present zyn Zelfa zag ik eenige morgens hoe t un paar kteiue meisjes bij hot spelen der klok rsn 6 hunne klompjes uittrokken en op de byna bloote voetjes in de barre kou zoo anel mogelijk voortliepen om harder te kunnen loopen om looh vooral geene minuut te laat te komen Dit feit te uat komen n l wordt voor dero kleinen door den wt iuig u edelij den den portier direct gestraft met 6 of 10 cent boete Zou hierin geene verandering dringend noodig of ten minste menschelijk wezenP Kn zou het den directeur onmogelijk wezen om althans in deze felle kou de vrouwen en kinderea eeu uur laier te laten komen Hopende dat hierin iets ten goede moge gedaan worden EïN VaiRND DER ARMEK 341 Staats loterij Ge Klasse Trelcking van Woensdag 18 JaDuali 189S No 1863 tSla 4349 8078 en 17180 1000 Ko 967 27 4 7683 14873 en 18300 400 No 7430 97 6 U469 en 1Ü166 200 No 1466 SB24 3866 3943 4107 6077 7667 8888 16074 en 18661 ƒ 100 Prijzen van f 70 16 3312 6439 8260 9794 13393 16468 18202 21 2399 6626 8274 9807 13413 16563 18286 60 2623 6688 8301 10100 13481 16847 18343 154 2666 6683 8361 10137 13624 16870 18378 310 2662 6661 8378 10231 13632 16927 18416 409 2663 6709 8488 10842 13687 16936 18437 678 2698 6832 8665 10618 13966 16939 18614 662 2737 6914 8567 10672 14028 16974 18689 671 2768 6921 8676 10889 141ÜJ 16067118609 907 2910 6926 8687 10966 14395 16860I1867