Goudsche Courant, donderdag 19 januari 1893

I De uitgaT deter Courant geaohiedt dagelflki met nitK ndering T n Zon en Feeatdagen De prj per drie mauiden ia 1 25 franco per poat 1 70 AboaderlSke Nommen VIJF CENTBN Uit alle kanten van Europa komen bertohten wn strenge koude en sneeuw Zelfs bij Nizza en MqnteCarlo werden do ora itreken wal niet vaak voorkomt met een vrij dikke soeeuwlaag bedekt ïe BerlyD ia zooveel sneeuw gevallen dat buitengewone maatregelen noodig waren ora het verkeer mogelijk te maken Da haven van Hamburg is door het ije versperd en ook de vaart in de Sont is gestremd Dergelijke berichten ran koude en sneeuw komen ook uit Parijfi Weenen Pest Sofia en Konstantinopel wat al te ligt gorarkt De eer van eene arme familie ia zooveel te heiliger antwoordde Jeanne omdat hare rechtschapenheid de eenige titel en bet eenige goed is waar door xtj zich kan doen gelden bezoedelt men die dan berooft meu haar van het eenige dat zij bezit O I welk een ophef maakt gij van eene beuzeliog I Beschouwt men het ongelijk van een kiud too ernstig Het ongelijk hernam Jeanne maar m e dochter ia niet schuldig aan dat wat men hear ten laste legt en men heeft oen fatsoenlijk opgevoed kind eene openlijke schande aangedaan zonder dat men een bewijs tegen haar had t het ongelijk I Maar nu beschuldigt gij haar nog eens roevrouw I en doet ons eene doodel ke beleediging ann I ffMijn God I ik heb gezegdi onzelyk zonder bet gewicht aan hot woord te hechten dat gij er aan hecht Men besobnldigde de kleine onrechtvaardifi ik ben er van overtuigd maar moet men dan zooveel goiviobt aan eenu zaak heohten die eigenlek zoo weinig b lang is F VftD zoo weinig belang herhaalde Joanne Ja zeker Eene openlijke schande te noemen dat men een kind van dien leeftijd eene ongepaste straf en dat ts alles oplegt Men ziet wel dat gy geene moeder zyt mevrouw De kostsohoolhoudsler begreep dat men eone ligtgeraaktheid die overkreven eoheen voorzichtiger moest behandelen en langzamerhand vond zij ver Nederlandscbe Stoomboot Alaatschappij De Stoomachepeo BAT A VIEB kapt J 8AUER en nOLLAXD kapt J 8MIDT vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappy Boompjes 72 te Rotterdam De StrotOBChepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaag te Londen Kantongerecht te Gouda Zitting v a Woenülag 18 Jsnuari 1893 Ue Toli eridt p raonen zijti voroordoold wogena Zinder daartoe goreobtiiïd te ziju loopon op grond die beplant ia D 3 te Gouda tot ƒ B of 3 da en hechtenis In den winkel voorbanden hebbun vm ni t geijkte of afgekeurde mateu en gewichten A H BoelekBdtt A H Groei ticmarkt H T Korte Groeneudaal C E Niüuwehaven D R wed L Nieuwohavüu allen te Goukla lüder tot 1 of 3 da ea liecbtuuia G T tü Gouda Lmi e Groenendaal tot 8 of 8 dagen hechteuia M D te Gouda Lange Groenendaal 3 geldboeten van 1 of 2 daiien hechtenis voor elke boete fi van W te Gouda Crabuthairaat tut 6 geldboe ten elk van 0 U en eene goldbuete van l of l dag hechtenis voor elke boete van ƒ 0 50 en 2 dagen heohtuiiis voor de boete van t J C S te Gouda Spoorstraat tot 3 of 3 dagen heohteiiis M li S te Gouda Lange Groenendaal tot 3 011 ƒ l of 2 dagen hechtenis voor elke boete J M te iouda Huerenkade lot 10 bo ii elk vaii ƒ 1 of 2 dagnn heohtenia voor elke boete M B te Gouda Heerenkade tot ƒ 0 60 of 1 dag heohtenia 1 K te Gouda Jan Phiiipalaan tot 3 ou 1 of 2 dagen hechtania voor elke boete Q S te Gouda Groenenweg tot 3 geldboeten elk van 0 60 of 1 i iig heolitenis voor elke boete C W K wed L D de G te Gouda Raam tot 8 geldboeten elk van 1 of 1 dag hechtenis voor elke boete W B te Gouda Gouwe tot ƒ 3 of 3 dageo hechtenis J B te Guuda RaamI tot 2 boeten elk van 3 en eene van 1 of 2 dageu hechtenis voor elke boeie Allen zyii tevens veroordeeld in de kosfen verhaalbaar hij lyfdwang vaii 1 dag met verbeurd verklaring der in beslag genomen maten en gewichten PETROLKUM NOTEERINGË van de Makelaars GaDtzl ar ia Selialkwljf te UoUerdAm De markt Was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 5 90 Geïmponeerd fust 6 Februarilevoring ƒ 565 Maart levering ƒ 580 Aprillevering 675 Mei Juni Juli lovering ƒ 670 Auguatus levering ƒ 5 75 September Ootober Novemberen December levering B 85 Aan allen die mQ op 11 dezer bewgzen hunner vriendschap en belangstelHng betoonden betaig ik mynen welmeenenden dank W J FORTÜUN DROOGLBEVBR Gouda 18 Januari 1893 DAMES Attentie Vl Het beste on h delykite en e makkelykstepoetsmlddetvoorHeeren en Tooral datnes enKlnderschoenwerk Is de Appretuur van C N MUIIer t Cl i Benin BentllStr 14 Men lette goed lljll op naam en fabrieksmerk Varhry li r br H srfln Wi ksll n tn tflho awerk iilinlirlts Srsgirvas s i eai ass FaB tlspot byi W Sirdanin Arnh si GoikIa Snelpersdruk va i A Üunkhak It Zoov Voor de vele bewflzen van beUngstelHog en deelneming gedarende de ziekte en na het overlöden vau onzen geliefden Vader Behuwd huwden Grootvader den Heer G J ENGELBEBGT ondervonden betuigen wjj onzen harteljken dank M engelbregt M ENGELBREGT Qouda Viü DBN EkDE VA DEB BOEB H B 1 Leiden Enoblbebot VA uEa ROER P ENGELBREGT A ENGELBREGT Seoaab dienstbode 1 FfIBK gevraagd in de Harmoniec Markt Gouda een FLINKE DIENSTBODE STEENKOLEN Ondergeteekende bericht zijne geachte clientele dat van af heden 19 JANUARI d prys der Puike Grove BUIS EAOBELSOLEH is 70 Cent per Mud k z k vru te huis Aanbevpleud TORFSINGKL Wie zekef gn wu de Ectato Etkel CacaO ta ontvangen tosamengestald en na vele proefiiemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MlohaeliB Tervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissemetit Tan Oebra Stollwerck te Keulen elscira J FlI21e ziLeUy Cikel acao in Tierkantsn bossen Deze Eikul Cacaa is met melk gekookt eene aangename gezonde dnnk voor dagelijksch gebr iik een i 2 theelepels Tan t poeder toot een kop Chocolate Als geneeakraohöge drank by geTal Tan diorrhee sleohls met Tvatsr gebroiken Verkrijgbaar by de Toonuamato H H Apothekere enz Mj V g Ag f 1 80 o 0 90 o a35 OeneraalTBrtegenwoordiger toot Nederland Julius Mattenkiddt Amsterdam Kalïeistraat 103 Een ware 8chat voor de ongelukkige BlachtofFers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is hel beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAItl G flollandsche uitgave met 27 aib Prjjg 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlüka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bjj hetVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franbo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels eu in eiken boekhandel in Holland EeltknobbeU Hoornvlie Buideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwijderd zonder de minste pjn te verooriaken ook zelts niet op de gevoeligito huid JT PrijH per flacon met jienneel 00 da Alléén êöht by B 8CeOLTE rt oi feur Eisch de handteekening vnu A v TUIJLL FEAÏÏSCHE STGCMVEEVEEU Ghemiscli eD Zwitserscbe WasscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H üppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle H eeren eu Oaoieakleediugstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Talelkleeden Trijpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUea Kanten Veeren enz AUe goederen kunnen in elkander biy ven en worden onschadeiyk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen BE SOÜBSGEE MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Gla74en der cartonteekeningen ent waarby is toegevoegd een afzonderiyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedors Dirk en Wouter Crabetb DOOR CHRI8T1AAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs SO Cents A BRINKMAN 1803 VrUdag 20 J miarl S 5040 GOUDSGHE COURANT Nieuws en AdmrtentieMad voor Gouda en Omatreken ADVEBTENTISN orden gephiaiit Tan 1 5 regeli k 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTB LETTKB3 worden berekend naar plaataruimte Bovendien worden alle AdTertenti n gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verach nt Oe inzending van advertentl n lutn geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave 1 de hoer J van Galea wn burtelyk woord vnn dank Uit Berlyn nmldt men aan sprak tot alleu die hadden medegewerkt om ditfeeat gisteren N R Ct vaa Er heorschto hier don rorigen nacht on den dag van heden de strengste koude die volgens meteorologische waBrneraing n sedert 1850 gehecrscht heeft namelijk 22 graden Héamur s NacbU werden de gezondheidsposton opgezocht door tal van voorb jgangera wie ednige iohaamadeelen bevroren waren Er zga vier dooden op straat gevonden Een dezer een werkman ia op verschrikkelijke wjjze omgekomen Hij wilde s avonds een hrining overklimmon on viel toen met bet hoofd voorover op een sneenwboop waarin hij onderste boven bleef steken zoodat heden ochtend zijn lijk gevonden is Te Berlijn ligt de sneeuw dertig centimeter hoog iets wat hier boo t celden aanschouwd is Wegene don strengen winter zullen bier a nachts openbare verwnrmingszalen opea worden gehguden want de nood van dakloozen isAoog geklommen De toevoer van levensmiddelen is ook moeilijk geworden Do hierheen aangevoerde groenten en aardappelen lijn onderweg bevroren Uedoa z jn bijna alle posten e lul augeJcaraBB Ook in Boheraen heeracht eene versohrikkelijka koude Bij Kónigsgratz is eene uit zestien personen bestaande zigeuneiifamitte bij een uitgedoofd vuur bevroren gevonden ta doen slagen Zaoals w remis vroeger inwi leeldeu heeft heden ixtra bedeutioK plaaU van tevoDa brantlstofTen die als BINNENLAND altyd zeer welkom zui en zijn GOUDA 19 Januari 1898 Van le aanReboden gelegenheirl om gratis bTood ddT kirdin srukkenmei melk to ptibruikeB werd heden morften door Si21 kinderen ibruik gemaakt AanS62 volwassenen werd brood met koIEe egoven Heden was het feest ia de Sociëteit Ons Genoese Dfiar heeft nogal eens dikw ls een feest plaats wniir keur Van toiletten te bewonderen kostbare apijip en dranken te genieten keur van versiering te bflaohouwen valt Heden was t daar iets eenvcfudiger maar bel It te batwyfelen of daar ooit op een praohlig feest neer opgewektheid lieersobte meer Verkel ke vroolykfaeid waar te nemen wns Als die 120 kinderen üit de armste getinnen van Gouda daar één dag in het jaar bijeen komen is daar ci5i veel pret zoo n ongezochte vroolijkhoid dat het aanstekelijk werkt op de teeschouwexsr eu deu onwillekeurig ook dee len in de vreugde der kleinen Om 11 uur begon de pret met het gebruiken van een heerlijke ttnotMïe waarop verBcbtUende kinderspelen volgden Om fa lf 2 had de v arme maaltijd plaats waarop vele der kleinen eich reeds tang gespitst badden an als vorige jaren trokV n de heerlijke gerechten de kenrig aangerichte i ifel en du hulpvaardigheid dor heeren die het bestuur vormen der IJsclub tot onderateumnff va mnvermogendea aller aandacht Het College van B en W woonde het feest gedeeltelijk bij Daar wij vroeger meormalen eon uitvoerige beachrijving gaven van het jaarlijksoU feest luUen wij voor heden morgen komen wij op het feest terug ditmaal niet in herhaling daarvan treden maar alleen vermelden dat de Voorzitter van voornoemde IJsclub Heden had op de bnan t Stotwijkersluis eene hardr derij plaats voor manneD uitgeschreven door de IJactiib jfGouda Ëen odMsa mensohcn bewoog rich zoowel op den dijk als ok de banen dor ijsclub De baan voor deir wedstrytl was I9fi meter lang Deetnemeri waren No 1 Ariü van don Ber r t Beothuizen C Suoek te Nieuwerkerk a d Ijsael S J Vwlsira te Terhorne 4 A Snoek te Nieuwerkerk a d Usel B K GrsaflaDd to puderkerk a d TJael n 6 C SpeksnijdoT t f h n 1 Frans Niapperuk te Veendam 8 B Dekker te 8 volk u 9 Jan SpektnJiJd r dlhulerkezk a U UMl 0e prijs van 60 werd behaald door No 8 De Ie premie van ƒ 20 door No 1 De 3e premie van f 6 door No 4 De vlugste rit was 19 sec Gisteren had te Haastrecht onder de leden der IJsclub een hardrijderij op schaatoen plaats wnaraen 26 personen deelhamen Uitgeloofd waren vier prijzer die aan de volgende personen wl iden toegekend Ie prijs een Kegulateur klok Aan A Hoogendijk 2e ren Album met Tafeltje aan E Verboom 3e n een Nikkel Horloge aan J Voorsluis 4e een Sigarenkasje aan A Hoofd alle wonende te Haastrecht FEUILLETON Ce Vrouw van den Eunstenaar bracht een droeven glimlach op de Itppen van Jeanne en Fernand Üe beleotliging die jeony was aangedaan en op hare ouders terugkaaUte drukte nog op die twee harten welke een oofttnblik door eene verheven uiiboezeming van Liefdr waren getroost Uit hft Fratuch V Diepe bitterheid stond op het gelaat van Fernand gQschctat Jeanne die verslagen was zag hem met oogen vol tranen aan Zg vergat het werk te voltooien waarvan de prye haar dien avond brood moest Tersohaffen Maar dat was van weinig belang I Het Terdriet en de schande hadden de behoofte doen zwijgen zelfs Georges had geen honger meer Een kreet van dan jongstgeboren die Jeanne toonde dat de weinige melk was uitgeput verplaatste haar in het govoel der nood van allen Goede Feniand I zeida bÏj iÉaohtjes laten wij stunrster van Den dag na dien welke zich by deu ongalukkigen kQDstenaai gekenmerkt had door oen dolksteek Dog wreeder dan de vorige da dagelijksohe behoefte namelijk zag men den teekenmeesier op het gewone uur niet aan da school komen Men had ook des morgens het klad niot zien komen dat gratis les ontving in hare boodnmgbetd van dochter des teekenmeestera waarvan i9 ïioh had moeten bedienen niet alleen bij gebrek in de etad vau eene onderw zeres maar zelfs van ieder ander De vreos dat do lessen kondon worden gestaakt af reden tol denken dat men wel ongelijk jugena do nietbetaluado leerling kon hebben gehad door oen miss ag ie streng Ie straffen die eïgenlyk met bewezen was De bede kostschool besloot dus naar het elkander omhelzen om te vergeten De twee kinderen wierpen zioh aao den hals hunner oudere en alle tranen droogden in de uitboezeining eener onbegrensde teederheid Jeanne logde haren zuigeling iu de armen van Fornand Hij had den moed ternggekregen In minder dan een uur had zjj haren arbeid voltooid zij gin dien wegbrengen en kwam weldra met eenige eetwaren terug De toebereidselen voorden sobereu jnultyd bekoorden de kinderen en hunne vreugde arme gezin te gaan B j dit onverwacht bezoek was Jeauue zeer verlagen Z j wist niet dat Feruand niet op de kostsohool was gekomen wani des morgens was hij vertrokken met zijne portefeuille onder den arm en ofschoon de dag reeds bog n te eindigen was hij nog niet teruggekeerd Ik heb aluclits to Inat vernomen zmde de kostschool houd Ater heigeon gisteren gebeurd is Ik verzeker u dat hoi mij spijt maar uw man is ook