Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1893

scheen de houding van brigadier en huzaar veel pret te geven on bet jonge ventje hierdoor aangemoedigd ging al verder en verder dat als de politie alleen inaar wist wat hy wist enz alleen de rustbewaarders waren te dom Vrei d keek hij echter op toen de brigadier bem uitnoodigde te blijven zitten als zijn ai restnnt Dat kon tooli niet gemeend ziju Hij hud dut nu maar eens verteld bet was een treinproatje ecz Maar de brigadier bleef er bij o krijgt in Deventer van nachi ry logies en dan mag je morgen eens vertellen wat je weet Och ik weet niets bracht hij er tegen in Ik heb het van t on liouihandelaar uit Sappemeer diu het mij in ilen trein verhaalde maar ik weet zijn naam niet eons Uit allea hielp echter niets in Deventer mocht hy nu met zjju geleide uitstappen terwyl dn lachers even hun naam mochten opgeven om later ala getuigen te kunnen wordtn opgeroepen Stead de welbekende redacteur van de Review of Reviem verklaart dat hij aan spiniismu gelooft Hy behoeft slechts de pen iu de hand to nemen en te wachten Binnun eenige minuten begint zijn haad onder den invloed van den ücest eener dam til echnjveii Do heer Stend vertelt uitvoerig hoe het geval zieh hel eerst voordeed Eeu zijner vrienden zei hem namelijk dat eeu overleden diimo van zij hand gebruik wonschte te maken om te sehry Vöu Stead antwoordde dat hij niet aan geeste geluordo en dus ee zeer slecht medium zou iijn Hij stemde eindelijk loe vijt minuten achtereen zijn hand tor oeschikkiiig van den schrijflust der on je noemde dame te stellen Hij wachtte rustig vijf minuten maar zij ha d begou niet te sobryvnn Lati r lint hij zich met moeile overhalen nog eens zij hand beschikbaar te stellen mnar tiiana iets 1 langer Hij wachtte thans 9 minuten en ziet tot zijne groote verbazing begon ziju baud te achryveu Het waren groote en bijna onlees iare letters De I mededeeling was met den naam uener dame onderj teekend Sedert dien tyd achreef Stead tallooze keere op dezo manier Soms was het schrift zeer goed leesbaar aoras was liet nauwelijks te ontI cijferen Zoo luidt hut verhaal van den heer Stead Ma vrouw Daviea een dame die veel ann apiritisme doet juicht over de bokeering van deu bekeudou journalist Zij zegt dat Stead door de geeaton uitI Verkoren werd als de kiiT pioen die dank zij zijn huogen rung in de wereld der journalistiek mot gezag OU kuone strydon voof bet spiritisme en tegen bijgeloof en veroordeel Beeldspraak Een Fransch Kamerlid riep in een rode in i876 uit Het algemeen stemrecht ia een stroom dien e by de hand mout vatten oQi hem naar hai Hohi te geleiden I de Amerikaanaohe parlementieit heeft men evenals iu het Bnecisohe een uitsmiijter den 9Brgiaiii Ht arms die dea noodig al te rumoerige loden tot rede moet brengen I Arkansas heeft men nu eeu dame benoemd lol aasistautsurgeiint at arms Hultenlandsch Overzicht In de militaire commissie voor de Duitsche legarwet verklaarde Liuber dat het centrum onder gaeno omslawdigheden hoe ook genaamd zal bewilligen lu eene grootere sterkte van hot staande legur dan thaus aanweg JB Capriri antwoordde dat de Begeering daarop nu of uiiumer zal loegnven Hinze van de vrijzinnige party meende daf alleen waimeer da Regeering toegeeft eene veratandhoudiug mogelijk zou rijn Caprivi zeide nog dat ofrphoon zijn jongste Ua kumlige verklaringen verkeerd zyu of jevat hij d t toch niet betreurde roet het oog op do uit hot bu tfuland daarover ontvangen mededeeltiigen Wat vaten verwacht gohoopt hadden voor D Lesaeps en zijne mededireowuren is met verwezenlijkt Me bad giboopt dat de gedaagde haddenkuuueu bewijzun dat zij In de eerste plaats nietmisleid haddou maar raistetd ware dat da stroom heil had mcdegoaleept men hoopte dat de geniale Fransohmao gespaard zou kunnen worden 1 Het requisitoir vou den advocaat generaal heeft die verwachting te niet gedaan Overtuigend achtte hij gebleken dat b t publiek bedrogen is mei valache voorapieaeliiigon met een opzettelijk daarvoor opgo I richt Bulletin dat aannemers contracten gesloten werden voor de leus dat vau bot aldus verkregen geld sU chts 1 433 000 frs was overgebleven I 433 000 000 frs aan het werk besteed en derlieu honderd millioe franca verspild Aangenomen word Onrtl ondttrindt het poorwogTerkeer ertragtug door de iDceuw Iq Busland ia het rionig koud en te St Petersburg wordeu groote houtruren ia de straten brandende gehouden B oa niemand vertooat ziob op straat Id Noord en MiddeD Busland la de koude gemiddeld 9 Torat Fahrenheit hetgeen T kouder ia dan gevooDlijk Uo koude in Siberië bereikte lü Fabr Torat of 47 onder bet nulpunt ran Fahrenheit lu den nacht tan S op 4 JaDuari werd in de nabgheid van de Nederlandaeb Belftiache grens eeu moord gepleegd op een knecht van den burgemeester van WaterliindOudeman een dorpje in Belgié Een door de Nederlandache en Belgisohe justitie i emeeQ ohappelgk ingesteld onderzoek leidde tot oielt Het termoedeo dat inwoners van Nederland de misdaad souden hebben gepleegd ia niet bewaarheid De justitie van Gent heeft ge1uk4ig de daders ontdekt Ten minste twee van beu zitten nevaogen doch de derde ia nog oiet gevonden Om de daders te vilden bad men niet minder dan 32 mannen die allen fluweeleu broeken en met apykers beslagen schoenen Aioe en gevangen genon eo daar de meid van genoemden burgemeester verklaard had dat de dieven dergelijke kleedingstukken droegen Al deze lieden worden door den rechter van instructie te Beuhille geboord en moesten in tegenwoordigheid van den bestolene en zijn meid de door deu dief en moordenaar in den berusten naobt gesproken woord n herhalen De meid meende gedurende dat onderzoek de stem van een der gevangenen te herkennen Het gevolg van dit onderzoek waa dat een huiszoeking werd godaan b i zekeren Martens wonende aan don iLandsdijk Graore Jansdijk gumeentu Bassevelde in Belgié Er werd echter niets verdaohu gevonden Maar een zoer onschuldig voorworp zon hier toch den dader aanwezen Op de hofstede van den burgemeester WBB oamelük gevonden een lederen broekriem die waarscbünlyk door den dader tijdens de worsteling met den vermoorde was yeriaieu De riem liet de rechter van instructie by zijn onderzoek in de woning van don verdachte ongemerkt vallen en toen hem weder oprapende terwyl de moeder van Martens dit zag vroeg hij wat dat voor een ding was Dia vrouw liep er in en zei dat is de broekband van mijueu Fons Op deze verpletterende getuigenis zijn onmitfdellyk hare beide zonen Alfons en Karel gevangen enomen en uaar Gent vervoerd In da gevangenis aeft Karel Martens aan een zoogenaamd medecavangene in een vertrouwelyk gesprek medegedeeld dat hij den diefstal bad be aan doch dat ziju broeder AlfoQB den moord bad gepleegd De meid heeft Atfons Martens bjj de confrontatie herkend De misdadigers iijh nog jong 24 en 26 jaar oud doch hebben roods heet wat op bun gijweten WaarschiJDlijk zijn het zonen van eeu zekeren Martens die eenige jaren geleden den bewoner van de hofstede de Blauwe hoeve gemeente IJzendjjke heeft rermourd eu gedurende zyn straftyd in de gevangenis in België is overleden Uo derde verdachte sohynt te zijn eeo neef vau da beide gevangenen Te Norfolk ia een vyfiienjarige kiadermeid tot twee weken gevangenisstraf en vorder vyf JBren verblyf in een verbeteringsgesticht veroordeeld omdat zy een achtjarig kind dal zij oppassen moest spuldur ingaf n deze daarna met metk door de keel poogde te poolen Het kind is zwaar ziek geweest is ook foeoende woorden om Jeanne to bevredigen die overigens op behendige wjjze tot de gedachte werd gebracht dat zoor haar man die eenige hulpbron liet vareut hunne kinderea van honger zoudeu omkomen en die eindelijk de belo e gaf Fernaiid te allen ov halen de leaseu op de koetsobool te ver rolgcn Ëtt gij ook kleine gy zult oiorgen terugkomen niet waar zeide de kosUohoofhoudster tot Jenny die haar met uene soort vau afschrik aankeek tWat dat betieft neen mevrouw I antwoordde Jeanne Deze woordeu werden met zachtheid gesproken maar met zulk eene uitdrukking dat de schoolhoudster de oogen afwendde en heenging zonder te durveu aandringen Fernand kwam eerst in don naoht terug Zijn uitzicht was somber zijne woorden afgemeten zgne blikken schenen zyue vrouw en kinderen te vermyder Jfanne Terhaalde hem van het bezoek der kost ohool houdster en het gesprek dat zij met haar bad gehad Fernand hoorde met het hoofd op do borat gebogen maar zonder te bewijzen dat hy luisterde Toen Jeanne allee had verhaald volgde eene lange Blilte Met peinzend voorhoofd ea gefronsde wenkbrauwen bleef Fernand onbowegelyk en zwjjgend Gy gaat tooh wedor naar de school niet waar vroeg de jonge vrouw met eene onzekere atem i Ëen verwonderde blik van Fernand was het aot i I eenige speldfu kwytgeraaku maar naar men hoopt voorgoed hersteld Het jeugdige kindermeisje verklaarde rondweg aan de moeder dat ü een hekel had aan bel kind en gehoopt had dat het zoo wel flood zou gaan Zaterdag jl is in Londen een reohtsgedtcg beslist waarin de rechter over vrij ingewikkelde vragen van eltotrische verlichting had te oordeelou De zaak hing te zamen met de bekende gebreken die de eleotrische verlichting in de eerste jaren aauklrefden het gebruik van veel koper en vooral hel ongeregeld branden als gevolg van te SJerken stroom waardoor de lampen dikwijls braken Men ba l tlie g ibreken trachten freg te nemea door bet zoogenaamd aiultiple parallelstelsel maar de goede oplossing werd in 1863 gevonden door dr Hopkinson door hel zoogenaamd driedraden stelsel waarbij de overmaat van electriciteit naar de dynamo s wordt teruggevoerd Dit stelsel nu waarvoor hij octrooi had genomen werd toegepast door een Londenschu mantachappy en tegen dezo stelde dr H nu een vordering in De f edaagde beweerde dat de uitvinding niet nieuw was maar reeds vroeger was toeifepast o a in het Alexauder paleis en elders Het bleek echter dat laar het mulliple parallel stelael was gfbruikt zonder terugvoer naar de dynaioo si De bewering dat de uitvinding geen byzondere waardo had omdat zy voor de hand lag werd door don rfohter ook afgewezen Zij was als het ei van Columbus Wel kwam aan het licht dat te gelijker lijd ook Ëdisoa op hetzelfde denkbeeld was gekomen maar toen hy er in Engeland octfooi voor wilde vraften had dr H het zyne reeds verkregen De godaagdp werd daarom veroordr old tot sohndevergoeding en het bepalen van deze zal een zeer moeilijke taak zijn vooral de berekening hoeveel koper door zijn uitvinding wordt uitgespaard en welke bezuiniging zy geeft bij de electrisoba verlinhtiug ii het algemeen Tot de jongelieden die zioh in de gemeente Het Bildt hebbeu aangemeld voor de nationale militie behoort de rlwer Gernt ICeizer Zyue lengte bedraagt SO cM terwyl hij over het geheel zeer ovenredig is gebouwd Per schaats kwam hij uit zijne geboorteplaats Oudebddtzijl persoonlyk lijnen plicht ter secrttHrLu te St Anna paroohie vervullen waar men hem up eene tafel moest plaatsen om over den lessenaar te kunnen kyken Hy rijdt uitstekend schnatü zelfs tegen d n wind in etzgn improsaiino heen hy nagenoög alle gruote steden in Europa bezocht In de laatste muaüilen Icefdo hij rustig thuis Ëen beweeitbare trap Keeds oenigan tijd geleden is melding gemaakt van beweegbare troiltoirs die toodauig waren in ticht dat men zioh daarop plaatsende de moette van voortbeweging bespaarde Deze uitvinding hoewel op zich zelve zeor opmerkelyk schynt echter vooreerst niet in toepassing te worden gebracht Uit zat niet het geval zyu met de beweegbare trappen waarvan reed hier en laar enkele in gebruik zijn De inrichting komt overeen met die van de beweegbare trottoirs Zij bestaat uit een helleud plankier dat de twee verdiepiiigen verbindt en gemaakt is van een aaueengeachukelde hoeveelheid ijzeren platen lang 0 60 muter en breed 0 09 meter met woord daarrip De sohouthoudfter heeft toch haar onrecht bekend zeide zy tfGeuoeg zeido Fernand Jeanne zweeg maar zij wiorp nen wanhopigen blik op bare kinderen Fernand begreep die stomme bede j hij boaiitwoorddo die echter niet I Dan gHiiBobcn avond bleef hy stil eo peinzend en na een slapeloozen oaoht gedurende welken hij niet spruakzamer werd vertrok hij des morgens met zyne portefuille onder den arm even als den vorigen j dag maar deze keer ging hy nuchter heen fVertrekt gij zonder te ontbyten vroeg Jeaune I Outbijten antwoordile Fernand Hob ik regt op ee ontbijt Ik heb bet niet verdiend Wat wilt gy zegnai P riep de jougu vrouw Maar Fernand ging reeds drn trap af Jeanne I zug hem zeer bewogen na Had Fernand bara woor den verkeerd uitgelegd P Was er eenise overiNuikomst tusscb in hetgeen zy bad kunnen zeggen en het antwoord dat hy haar had gegeven Of had hy ook ilen blik die zy op hare kinderen bad ge worpen als een verwyl opgenomen f Al die vragen welke zy niet kon beantwoonien foliet en de jirme Jeanne Fernand richtte zyne weg naar het land hy liep Inn terwijl hij hier en daar eene plaats zocht die hem kun bezielen om de gedachtoo uit ie wissohen die hem kwelden maar te vergeels vestigde hy zgne blikken op het landschap dat hy be I elkander een soort bord vormende rustende op rollendie als raderen dienen Aan do uiteinden van ditplaukier grypen deze rollen in getande raderen diehet toestel in beweging brengen op deze wijze vanoen riem zonder eind Ton einde het evenwichtvan de personen dia er zich op bevinden niet teveralorea zijn de ijzeren platen voorzien van groevenaangevuld met reepen caouichouc waardoor hetuitglijden wordt voorgekomen terwyl zich bovendienaan beide zyden leuningen bevinden die met dezelfdesnelheid voortbewegen als hot geheele toestel I Op dit oogenblik is reeds zoodanige trap aangebracht in een spoorwegstation te New York en betis juist voor dergelijke gebouwen en in het aigeI meen voor die waariu men sleehu ééne verdieping hoog heeft te stijgen en waar oen druk verkeer is i dat deze beweegbare trappen de voorkeur verdienenj boven de gebruikelijke asoonseurs of liften die slecttts I eeu beperkte plaatsruimte aanliiedea en dientengeI volga dikwyla tot oponthoud aanleiding geveu I Het toestel to New York beweegt zieh met eenj snelheid van 21 Meter per miiiuui da beweegkracht I is electrisch hetgeen echter nuar pluats eu omstandigheden is te wyzigen Stoompoit Het nieuwste op het gebied der eleoir eiteït is zeker wel toegepast door een Amenkaauseheo jockey op een der laatste wedrennen to Chicago Aan elk zijner sporen bevestigde hij depootvan ecu inductietoestel dat hy in zyn gordel bij zioh rt eg Zoodra hij zijn paard do sporen gaf liep ocmiddellijk een elöoirisohe stroom door het liohaom van het dier dat door hevige pynen geprikeld er als een razende van door ging en met zeer grooten voorsprong den prys won De Verbazende Bnelhoid waarmude het paard de baan afgelegd had wekte evenwel bij enkelen achterdocht op De jookey werd onderzochten men ontdekte weldra het Ibtia uitgedachte toestel Het had slechts zeer weinig goscheuld of het woedende publiek had den man op ataanden voet geiynoht Men schrijft uit Rotterdam aan de Telegraaf Zaterdag zijn we verrast met de benoeming van een hoofdcommissaris van politie iu de plaats van den onlangs eervol ontslagen heer CordinaHl De nieuwe titularis is de heer W Voormolen gepeoaioneerd luitenant t z en burgemeeslt r vau Doesburg In kringen van belanghebbendon en in die welke zich voor deze vacature interesseerden verwekt deze benoeming deels ergernis deels verbazing Hel was een geheim van polichinel dat drie van onze vier afdoelingsoommiasarisBen bij den minister van Justitie gaeolliciteerd hadden naar het ambt en men meende dat een bunoer wel kans van slagen had mits de regeoriug geen meester in de rechten wilde en het zij ter eere van de heeren Ebbeler Leyds Torley Duwel en Strang Kezf gd vele gemeentenaren zouden aan éen hunner die onderscheidiog van harte bebbeu gegui d want zjj statin allee bij de burgerij in een goed blaadje en dat wil wat zeggen voor politiebeambten Voor zoover mijn oud Eotterdamsohe herinnering reikt is geen hunner ooit over de tong gegaan naar aanleidiug van min of meer onaangename feiten hun namen zyu wellicht elders niet eens bekend en dat teeki ui Daar komt nu opeens de benoeming van deu heer schouwde zouder het te zien en in weerwil van zioh zelven verviel hij weder in gepein Hij ging aan den voet van eenea hoorn ziiten maakte zijn papier gereed en namt zijn potlood Toen de zon onderging was Fernand nog op dezelfde plaats iu dezelfde houding met het potlood in de hand en had nog iets op het papier geBcbetsl dat voor hem lag Wat was er In zynen geest omgegaan tydeos die lange ure van onbewegolijkbeid Misschien had hy xalt het ui tkan i eu zeggen Da scherpheid van het verdriet de afschrik voor de toekomst en alle plannen die hij schiep het aandoenlijke der herinneringen de duizeling dea hongera dit alles bad zioh veruenigd om eene soort van droom voort te brengen met zyn stoet van begoooheliugen en horseuschlmmen Een kudde sobupeu ging voorbij Fernand koek werktuigelijk op by het gezicht van den hurdor die Ipopende aea siuk roggebrood at voelde hy plotseliag een doordringende pyn aafi de maag en terwijl hij snel zijne zakken doorzocht vroeg hjj wGoude man zoudt gij mij niet een weintü brood kunnen verkoopeo Gy veroorzaakt mij een groeten honger De herder trok de helft van eeu brood uit zijn knapzak waarvan hij een groot stuk n ed en het Fernand aanliood die het begon te verslinden De kunstenaar had slpchts ot n geldstuk va de geringste waarde by zich hij bood het deu herder a n orrfi vervolf U VoOTmolen oud marineofficier en die in een plaats fels Doesburg zeker geen gelegenheid vond de ervaring op te doen vereischt in een hoofdcomraiesaris dar politie van een groots stad eu het huo geroemde meesterschap in wat de academieheeroii plegen te noemen de rechten ontbreekt hem te eenenmale De vraag rijst waar men met de moeste scherplinnigbeid geen enkel niitecedent kan ontdekken waartoe onzen genchtou en ervaren conimiasariasen duB voor het hoofd gestooten Waarom iu plaats yan eer hunner een zeker alleszins achtenswaardig man zonder undervirding iemand die vernioedulijk niet eeuR den weg veet in hot oude Bottt nlHin en zeker met in het nieuwe Het antwoord zul wel oii e burgemeester kunnen geven die ook oud zoeofficier is en van do jaren vau den niouw benoenido Dd Figaro gfuft eun mBnigtn cunouse medfd e lingen ten beste van een uit Panama terugg koer 1 den ongenoemde dio U ir twee juar boekhouder isgeweest over de wijze waarop aan het kanaal ntet gewerkt werd Er warfu volgens hem handen enwerktuigen in overvloed maar in plaats van te gra iven speculeerde men liever in oonces3iéu van doorte raven terrein die bij steeds khiner gedeelttn werden overgedaan aan sub coneeBSionariasen De 1 kostbaarste werktuigen verroestten nutteloos z lodat er voor bijna 10 millioon fra op dio wijs alletnverloren giog Kisten met de doelen eenur splin teniieuwe locomouef wurdun by verïissiiig bij den arbeid ter gelyknmliug van terrein in een ravijn ge ürptfn en jedotre Een ingenieur die spykera noedig had voor ei n brug zon i eeu houten modol van de soort aan de biireaii a der Maatschappij eti bestelde er 2 raiUioen stuks Hij ontving ze maar jzy waren allo van bout I Ti9 Maidoiitipad in Enseland zijn een hoer en zijn I Tijknecht elk tot een miutnd dwangarbeid ver ordeold wegens bet op de publieke atraHt miahandelen van een ponny Zij hadden het uier zuoveul stokslagen toegediend dut het bijna he iWeek De voor iittende magistraat zeide dat het hem speet dat ün wet hem niel loeltet bet tweetal zooveel 9tokslai en te laten geven als zij het de ponny hadden gedaan daar dit het ergste geval van dierenmishaudeling Wscs dat ooit voor hem was gebracht Mr G Witiewaal rechter te Arnhem he fi in da laatste aHevering yaii het rechtskundig tijdsohrift Thtai eeu opstel geschreven over de burgerrechtelijke verhoudiniï der Koningin tot haar geraaai De Bohry er die reeda twee jaren geleden do aandacht op dit onderwerp vestigde in het ff v h R komt thnus daarop terug hij meent dat de tijd thans gekomen is om de zaak ter hand te UKmen omdat ffllhre Majesteit thans reeds is in het overganaetijdperk van kind tol jonkvrouw omdat de openbare btsprekinu van hot onderwerp thans waar chyiilyk nog ojgemerkl over haar hoofd zal heengeen ea omilat die bespreking eu te persoonlijk karakter zou drageu indieu men talmde totdat du aanstaande echtgenoot aangewezen ware Mr Wittewaai wenscht i een miBiatuurweije kortolijk bepalende dat terwijl naar het gemeena recht de man het hoofd der HchtvereemKiog is in dit geval de Koningin het hoofd vau Hare cobt vereenigiug zou zyn Wanrom P Vooreerst om hol Nederlanderschap voor do Koningin wanneer zij met eeu vreemdolmg huwt te behouden on het aan haren gemaal die dan xhaien staat zou volgen toe te kinnen dat om de Konjngin te onttrekken aan de verplichting haren echtgenoot gehoorzaam te zyn en hem naar de woonplaats zijner keuze te volgen ten einde juist haar het hoogste goiug te geven in baar huis voorts om haur de bevoegdheid te verzekeren niat alleen haar einen vermogen te beheeren wat reeds nu bij huwejijksobe voorwaarde zuu kunufu bedonge wordeu maar ook de Uevoegbeid om zouder toMStfemming van deu gemaal over hare goederen te beBchikkon wat anders zelfs voor giften aan instellingen vau lieftiadigbeid kunst of welensohap onmogelijk zou zyn gelden te ontvaugo en anderen burgerrechtelyke handeliiigeti te verricblteii voorts om haar eventucelo rechtsgedingen te kunnen laten voeren zonder bystand van haren ecbtgoaoot eindelyk vooral om haar de uitoefening toe te kennen van het besliesende woord in de opvoeding der kindere Donderdagavond zat een heertje in een Se kl coupé van Zwollu naar Deventer on voerde ecu booz woord over den toostnnd i het Noonlen vanwaar hij scheen l komaii Vooral de aanwezigheid van een brigadier en een huiuar scheen hem tu prikkelen om telkens te herhalen dal er dynamiet wil luaar de politie en huzaren nog met zoo loep waren als eeu domme boer Eeuik e loedereizigors dat Fardinaand de Lesseps zelf 6 600 000 frs heeft kunne profiteeron Als een onuitwisbare vlek op een mooi schilderij komt en blyft die uiisprnak up het leven van den grooteii Franschman die by al ijn grootheid zich een roekeloos liohtanui ea onrechtvaardig financier heeft getoond en daardoor duizenden in de ellende A stortte I zijn baast om te slagen heuft hij alles verpittterd zelfs zijn doel Uit Cairo wordt gemeld aan de Daily Amc dat lord Cromer ten gehoore ontvangen is bij den Khedive wien bij een ultimatum ter band stelde om binnen 24 uur de benoemingen der nieuwe ministers in la trokken Op aandringen van den Khedivè bood Fakhri zyn ont lag aan De KhedivQ heeft lu eeu tweede onderhoud aan lord Crumer zyn loedffusen uitgedrukt o cr de jongste gebaurtenlsaen en verklaard dat bij bereuW as Riaz iul oersta minister te benoemen inplaats van Fakhri wat Cromer aitnnam De andere ministers blijven De Belgische suciuliate woelziek van aard gaan nu aan t reizon wut zich verklaren laat De tele raaf meldde ons dat oen monigte hunner uit Gent naar Brussel trok t Weer uas andera woinig uttlokkend maar da polititke yver doel de kou vergeten Het I doel au de tocht was een beiooging legen do t a I mer Daarheen begraven de heeren zich na de barI lelijke ontvangst door du vrienden Du politie belette echter tot het gebouw der Kamer door te dringen daar de wet alle betjoginguu biniieu zekeren afstand der rogeeringa gebouwen verbiedt Na overleg met Volders den leider der arbeiderspartij stoi d de commissaris van politie toe dat een deputatie van vyf werkloozen naar de Kamer ging Daar werd zy te halfvier ontva gon loor Nothomb Houzpau on Durfrano benevens door twee griffierB der Kamer Du socialisten of werkloozen zetten den ireurigen toestand uiteen en overhandigden een ver znekechrift waarin werd aangedrongen op een onderKomeii op werk e op algemee stemrecht De gritfier der Kamer antwoordde dat het verzoekschrift de dorde Vrijdag dozer maand of den tweeden Vrijdag van Februari in behandeling zou komen Vervolgens Wfrde de heeren door eenige prftgressiB tiache leden der Kamer ontvangen die hun medewerking tofzegdcn De gedelegeerden keerden voldaan toru om by den Minister van Nijverheid hun opwachting tu makeu Na het vertrek iler deputatie werd in de Kamer een lijst aaniieboden waarop door da ledau der uiterste linkorzij le en ook door die Van de reohtorzyde voor verscliillende bedragen werd geteekend s Avonds werden de heeren na in het Volkahuis brood te hebben ontvangen in optocht naar de zaal öt Miohel geleid waar ouder leiding van den Gentenaar De Neef een meeting plaats had Daar werden de Brusselaars bedankt voor de notvnugst mnar verbazing geuit dat waar te Brussel nog veel meer werkloozon zijn dan te Gent de eerslen niel proleeteeren Eeu andere Gentenaar Bossel genaamd verklaarde dat als de i werkloozon geen brood en werk kregen zij zouden weigeren hun dienstplichten te vervullen eu mude te werketi aan de bescherming van den eigendom waarvan nieta aan hen behoort De bekende volkateider Anieete uit Gent heriuuerde aan bet bezoek aan den Mtniater De Burlat gebracht en verklaarde zich verbaasd dat men niets voor het volk had guvoudeu toeu men vijfea twin tig millioe voor den Conga beschikbaar stelde Eindelijk reide hij dat men aan de kapitalisiau die thans de werkliedeu uitzuigen moest zeggen dat zij op hun beurt morgen uit alles ontzet zoudun worden Volders betoogd dat ala de werktoozan brood begeeren zij voor alles moeten medewerker om het algemeen stemrecht te verkrijgen en daardoor de maatschappelijke toestanden te veranderen Ten slotte stelde hy voor de werkloozen in triomf naar bet Volkahuis tenig te brengen waar zij den nacht doorbrachten RURGEMEËSTEE en WETHOUDERS van Gouda brenireo ter kennis van de ingezetenen dat het 1ste AANVULUNGSKOHIER dor plaatselijke directe belasting op de Inkomstt n io deze Gemeanle voor het dienstjaar ISfiS door Gedeputeerde Staten van Zuid Hnllaud goedgekeurd in afschrift gedurende VIJF MAANDEN voor een ieder tor le ing ia nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering ia toegozindun aan den Gemeente Ontvanger GOUDA 18 Januari 1893 Burgemeeater en Wethouders voornumd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretarii BROUWKB