Goudsche Courant, vrijdag 20 januari 1893

1803 l e uitgave dezer Conraut gesohiedt dagelQka met oitiondering van Zon en Feestdagen Qd pnv per drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 Atoiderltjke Nommers VIJF CKNTE N 1 De NIEUWE LONDON doet het grjjze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet glansrijk en zacht ia onschadeljjk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaarbijJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 if het goedkoopste adres van Nieuwe paraphien en reparatie ADVKRTENTIÈN in alle Binnen en Suitenlandiiche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Adrert ntie BureaD ran A BBINKMAN en ZOON te Gouda Gouda SDalp radruk vaa A BaiTiKUAh t Zoon AR TBB RICHTEN QOUda 19 Januari IStS A lleon o r dadelijke beboene KinK in graiMD ren en ander om tot iets lioogore prijzen Vbemihit Melk geen aanvoer Vette varkens goede aanvoer bandH vlug 82 k 26 et per half KG Bigben voor Engeland goede aanroer handel redel 21 a 22 et per half K G Magere Biggen redel aanvoer handel vrij wel ƒ 0 70 a 1 85 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlu j 10 4 20 Nuchtere kalvrran goode aanvoer handel vrij wel 4 a 9 Aangevoerd 10 partyen kaas Handel vlug ade qual 26 4 28 Boter weinig eanvoor handel vlug Ooplioter r l M i f 1 60 por kilo Welbeter 1 20 ü 1 80 per kilo BurgHrlijke Stand GBBOUISN 18 Jau Adrianus ouders B ovol de Linden en F Akkriju OVEULEÜEN 18 Jan M van Eeeden 14 d G Hollander wed P Toen 71 j 17 M van Es 8 d 18 I H an Dun wed M Louman 78 j W d Vroom 17 j GEHUWD 18 Jan J Marcus un M van Kreield Reeuwijk GEBOBEN Neeltje ouders J de Gans en D Perdijk Johanna en Luonardus ouders J de Jong en M van Leeuwen OVRELEUBK M Burgrr IS m 34 1 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Donderdag 19 Januari 1893 No 4688 26000 No 4367 6926 140S0 on 1467S lOOU No 8427 en 17048 400 No 12001 200 No 2639 2798 3195 3238 3422 4128 7606 9648 11874 1226H 12490 12658 wi 17468 100 Prijzen van ƒ 70 106 2880 6246 7338 10211 12729 16636 18602 148 2417 6286 7997 10264 12789 16562 18700 192 2698 6389 8012 10849 12829 16698 18774 242 2646 6357 8038 10890 12916 16664 18819 290 2882 6471 8071 10414 12961 16704 18918 320 2899 6476 8169 10443 12984 16725 16931 402 3093 5607 8176 10661 13130 16762 19000 422 3119 5616 8233 10571 13312 16754 19234 606 3141 6676 8247 10646 18321 IE944 19264 628 3206 6761 8276 10729 13429 16991 19369 688 8214 6757 8280 10737 18517 16168 19488 743 8240 5790 8820 10363 13679 16244 19603 876 3378 5823 8442 11014 13764 6272 19514 966 3348 6863 8641 11064 13780 16384 19647 1090 3413 6885 3673 11074 13823 16508 19638 1137 3471 6871 8612 11092 14043 16602 19654 1296 8812 5916 8750 11123 i4248 16768 19821 1801 3819 6922 8773 11212 14322 16788 19833 1369 3893 6966 8833 11247 14331 16993 19900 1459 3968 6218 8859 11362 14445 17101 19933 1489 4006 267 8877 11427 14481 17280 10938 1807 4249 6346 8880 11564 14642 17362 20044 1831 4266 6360 8906 11679 14661 17368 20220 1902 4489 6594 9070 11882 14667 17383 20296 1971 4604 6669 9071 11912 14661 17432 20386 2087 4733 6741 9203 12095 14946 17772 20487 8120 4814 6744 9378 12116 15166 17823 20618 2163 48 6 6766 9549 19168 15238 18247 20623 8179 4841 6801 9892 12447 16286 13466 80688 3801 4894 7068 0927 12639 15388 18477 20761 2284 4986 7236 10129 12700 16389 18522 208S9 8310 6020 7252 10165 12717 16403 18559 20923 ADVERyENTIEN Heden overleed onze joogaie lieveling FOPbEETüS in den ouderdom van een jaar D HOOGENDUK T C HOOGENDUK MlJNE IR T Gouda 18 Junari 1893 BS gelegenheid van ijjn 25 jarige AmbtBvervulling wordt Ds J W MARGADANT Predikant te üudmater en zvjne Familie Gods beste zegen toegewensoht door den Kerkeraad en Leden der Berv Gemeente te Huisduinm HuUdwntn 18 Januari 1893 Gebri StoUwerck a Chocolade en Cacao tai ca Ücelmatiffe dour de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie I uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandoerei ion verbruiker van I StoUwerck a Chocolade en Cacao pon aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp I Ktikotten De Firma behaalde I 27 BreTets ala Hofleyeraacler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Uceds 1874 schreef de Accademie national 3 Paris 1 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt KouB TOUB déoemons nne Hedallle d or première clasae en oonaidér tlon de votre exoellente fftbrloation da Ohocolat bonbons vaiiös eto ato StOllwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij II H Confiseors Banketbakkers enz enz Heneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins HattenUodt Amsterdam KuUerstraat 103 r MHÜ Mkwr w lwBa M OBMhAdeUJk Mdart 10 Jar a door ProeMMorm prMtlM r iid 0 nMBh r n n dagv brt FnbU k tA f pw t Ml MUabeTOlMi BOsAoop Genee en HaiftniddleL o i AnnAes en Hnlkmiuuvi PrUsJr R vlpohow BTiu T OlOtl MOBClwii ft Böelam uiprfo tk I V Nussbaum r Hertz Am tord t T KopczynskI i Brandt KiuHnbufo bij Storingen In de mtsDr T Frerlehs B 4ijn t T Scanzonl war bw C Wïtt oop o Zdekauer i tonburB Sodderst dt kum Lambl wwmimuj ForSter Slrmhigtam Onderbuiks organen baljvn trwn Moclvuv veortiHlt Teor i niBDd ongeiteld iiu B v r s liClisUI b aM aiieM kortulaiii l rbBlC Mk Mn MUnat U D5awlto MtaPIUM ad DApo b k r http w rk i BV Om sleli by den aakoop te besehermen M ir n ttilfcevaafct piepkraten tmm nn In da apothtkan ttoad dht df bUmd e Itt KwItaAraehc rtUetTvilï den Aiiotheker Bi kftril Brandt Pryi per dpo mtt gebruik auwgilDc lo Oaf n lett tauWkcarlK r op dnt hot blerbowcD Aftedrukts door de wat bfliehermde hindelimeA of etiket ll t witte krnla p het roede veld en de handteekenlnv nebd Braadt fl b op la er doo je b flDd j Roofddepett V E van Santen Kslff te Uotterdam KietTftNrBMxU ordra on h r uilite Msf iMrnmww mmm iBfMWMO w bIJii M itrkleiea b ii w rkaBd 2ont a Blltwvktw Di pp la VhicmU maa kakoop Een ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking Onanie en geheime uitapattingeu ia het beroemde werk ZDi Retail s ELFBEWABI G BoUandsche uitgave met 27 af Priis 2 gnlden Ieder die aan e verschrikkeiyke gevolgeu van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlyks doizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Alom te bekomen Mevrouw DE VOOGT vniE t een HET mmmm BE mum mm of de bescfargving der beroemde geschilderdi Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk t Ter Goude benevens de geachiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen ena waarbjj is to evoegd een afzonderlek levens bericht der beroemde Glasschilders de tiebroedor Dirk en Wooter Crabctb DOOK 0HRI8TIAAN KRAMM P r ij s 80 Cents A BRINKMAN N 5050 Zaterdas 21 Janaarl GOUDSCHÉCOURANT iMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADYERTKNTISN worden geplaatat van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTK LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versohgnt oe van advertentie n escmeden tot uur de BamldcUgs van den der uitgave en deelde mij mede dal zij sedert dat zij dien och tend in fle Werkinnoliting een boterham gagetenhad dien gtdieelun dag nieti moer mot de harenbad gehad IJij onderzotjk blwk mij zulks waarheidwas Een ander bij wie ik deae week s avonds I kwam gaf mij op mij vraag of hy niet een lichtjehad ten antwoord Oob mijnhoür dan zal ik een I nachtliohljö aansteken want oenten om olie voor de I lamp te koopeii hob tk niet Ik ben al vijt maandenzonder werk Tal van andere voorbeelden zoa ik U kunnen by brengen doch genneg Ging men in al die icvallen onderzoeken wat ie reden vau al die arraoeJe was eigen schuld zou ia menig geval blijken er nte vreemd aan te zijn doch I wanneer er gebrek is mag men daarop tooh met latten Dat wij er echter velon vau uuze bedoeling j doen profiteertMi aan wïa het werkelijk voed is boetend is zeker wtlnu dat geeft ons ook meuwe moed om de taak die wij op ons uamen mot steeds moer I ijver en nauwgezetheid ie volbrongen Zooala U allen 1 wellicht bekend ia hebben wij 4it jaar aa onze gewoite bedeellog ook een broogi o koffie uitdeeling zooals du twee jaar geleden beeft plaats gehad verbonden Niet zonder schroom gingen wy daartoe over geld vwel geld is daartoe tiooilig dagelijks toch komen daar pim 600 personen die elk twee goed Ijesmeerde boterhammen met oen kop koffie of melk krygen Ken gedeelte van df Joor ons gehouden colleota bebhou wij voor d dool bestemd Wij vertrouwen schier dat wannuer du winter mocht aan houdi ii en oiizc mulrlelen niet toereikend zijn om I lie kottiö en brood uitdeehug langer te doen plaala liobbon dnn wij wol weiischon o n himuw beroep op uwe ünancieelen steun niet onbeantwoord zal blijven Gewoonlijk komen er in do Werkinrichting niet altijd du Uodcii die het liei moeaitj nuodig hebben en aan wien het werkelyk gotid besteed iü vandaar dat wij voor onze bedeelden die daar niet ko BINNENLAND men steeds een groot bedrag moeten beschikbaar houden Ëea belangrijk bedrag pIm 1750 is door ona ontvangen laat mij U medüdeeleo wat wjj nlzoo voor dat geld doen en nog doen zullen GOUDA lö Januari 1888 j Van de annReboden gelegenheid om gratis brood met melk to sebruikau word heden morgen door 855 kinderen Rdbnuk gemaakt Aan 245 volwaaae aen werd brood mot koffie jiefïo en Waar wij in ons nr van gisteren de toezeggingRBven op hot kinderfeest in de Sociëteit Ona Genoö i eii t nig te ïulleu komen Imdden wij voo canielijk lift ook op de toespraak vim den heer J van Galen voorzittar van ile IJschih tot ondenteuning van minvermogenden Ue toespraak luidde ala volgt Qeackte Aanmsigenl Vergun mij een eiikel woord tot U te richten Heden viuruii wg weder feest en werkelijk ik kan gerust ze Ken eeitl leiler hier tegenwoordig zal bet voluiondig toestemmea dat deze dag voor die kinderen een fenstdag is AI is het dan Blflchts voor korten tijtl tooh wordt hier voor eenïgeoogenblikken alle kommer en ellende die de armoede Bleeds met zich brengt vergelen Hecht dankbaar zijn wij dan ook dat wij door Goiida a ingpzetenen wederom ia staHt werden ge Btcld om niet alleen dit feestje mot de daaraan ver bonden bedeeUng doch ook aan een nog veel grooter untal 1 Klunen uitreiking van levensmiddelün n brandstoffen te doen plaats hebbeo Dat Ut in menig gezin welkom zal zijn wij stiiau r U borg voor eerst moet men maar ii na in ilie acbtorhuurten komen en man staat dikwijls vorhaaïd en menigmaal ontsnapt dan een r Hoekomt bel terecht wnarvan moeten die menschen toch leven van de lippen Hoe het er dikwerf mede gaat welnu gisteren kwam er nog een vrouw bij mij Vooreerst moet door mij worden vermeld dat dekinderen behalve een veertigtal dekens en 60 paarkousen die door ons zijn aangekocht en de jongefiseen groot aantal petten en mutsen die oadeaukregon mede naar huis kregen 1 bon v H L steenkolen S pond brood 1 pond apek 3 kop bruine boonen en 3 pond rybt Heden Vrijdag zal eene uitreiking plaats hebben aan 190 personen van 3 pond brood l pond spek een partijtje aardappelen en Vi ÏJ sieenkolefi terwijl in het begin der volgende week ook weder aan een nog niet bepaald I getal huiBgeïinoeo hetzelfde zal verstrekt worden Ten slotte rust op mij de aangename plioht een 1 woord van hartelijken dank te spreken aan bet Dagelgkaoh Bestuur dezer gemeente voor de mede werking die wij ateeda mochten ondervinden Voorts aan de hh Breebaart voor t in orde brengen vau het maal Tliier v Praag v d Steen Sohenk en V Os voor de door ben aangeboden potten mutsen en kleedingetukken mejuIFr W d DoKlaud voor hare bemoeiingen Ten slotte eveneens aan het bestuur der Werkinrichting en aan dat van da sociëteit Ons Genoegen voor hunne medewerking en den boer Nederhorst voor t in orde brongen der zaal Bij kon besluit van 17 Januari is aan D Tuk I ker wed H Jaspera eerste sluiaknecht bij de Mal legatsluis te Gouda een pensioen verleend van 93 Bij de Woensdag namiddag te Zevenhuizen gehouden harddriiverij met paard en alede op de banen dor Zevenhuieenjche IJsclub werd de prys gewonnen l door den heer A Bos alhier en de proinie door den heer J den Toom te Bergaohenhook Daar hcj verstand vnn harrn man hadden beneveld Waar is uwe moedor P vroeg by de twee oudsten die wanhopend toeaneldeii en zich aan zijne handen klemdeu Zij zoekt u overal zeide Georges Waarom weent gij Omdat moeder weent zeide Tenny Maar wanrom weenl zij nOmilat gij niet terugkwaamt I Fernard sidderde toen by de uitwerking zag die zyne verlengde afwezigheid had teweeg gtdiracht Op dat oogenblik verscheen Jfaniie zy kwam te huis medegesleept door den moedtjrlijki n angat die zich vermengde met do ongerustheid welke beur I man haar voroorznakte Op het gedicht van Fernand outannple baar een kreet van vreugdf pii in tranen b dende wierp ij zich aan zijnen hals Te zwik om tlezu ontroering te doorstaan blei f zij liuiton ziob zeWe op Femands schouder litcgen Armo Jomne zeide hij terwijl hij haar omhelsde welk beataiin geef ik n Sedert gisteren heb ik wel ecnig ongelijk omtrent u g ad ICunt gij dit vergeten P FEVILLETOIM Be Vrouw van den Kunstenaar Uit het Fransch 3 Laat dat maar zpide deze l ie zaken laten lioh niet betalen dat vergeldt men elkander b gelegenheid I Hij maakto eene gemeenzame beweging roet hethoofd en verwijderde zich FeruHud was weder in zyno gedachten verdiept maar zijne denkbeelden werden helderder Toen hij kort daarna opstond was hy kalm ala iemand die een besluit heeft genomen By den terugkeer verdwaalde Fernand het waageheel nacht toen bij te huis kwam In hare ongeriiBthoid had Jeanne hem overal getocht eu gehoord dat men hem des morgens bad gezien dat bij door de velden zeer ver in bet land liep en zoodanig afgetrokkeH waa dat bij de mecschen niet scheen te zien die hem voorbijgingen Deze omstandigheid de stille en de ongewone norschheid vim Fernand het antwoord dat hij haar had gegeven pn t welk zij zich niet kon verkiaren dit alles scheen zich te vercenigen om de arme vrouw te doer denken dat het verdriet ea de ellende bet Ik herinner mij dat niet meer antwoordde Jeanne die gelukkig was in de stem van haren man de toon der teederheid weder te vinden waarvan da betooveronde macht alle smarten uttwisohte r fêchter voegde zij er bij lerwyl zij haren man naast haar deed zitten vrang ik eene verklaring eene enkele Dezen morgen hebt gij mij een zeer vieemd antwoord gegeven i Wat wildet gij zeggen Had ik u dan gekwetst zonder bet te weten Die enkele gedachte was genoeg om mij wanhopig te maken Fernand vestigde op Jeanne een langen blik vol onbeschrijfelijke teederheid I Zag Fernand I waa het antwoord dat gij mij gegeven bebt een verwijt Het was de uitdrukking der verwijtingen die mijn geweten mij deed hooren I Toen ik u zoo zwak en bleek zag heb ik gevoeld dat het laaghartigheid zou zijn onze kinderen den prijs vau uwen arbeid te betwisten terwijl ik zelf weigerde voor ben te werken Ach Fernand wat zegt ge daar is hot dan I niet door mij dnt gij al die kwellingen verduurt i Door u Hrme vriendin Hot ia uwe schuld niet dat ik nergens in slaag vMijno schuld neen maar alle deuren die gij u hebt doen sluiten door eene wees zondor fortuin zonder bescherming te huwen zouden geopend zijn gpbleven voor den jongon kunstenaar wiona onlluikend inlent men toejuichte indien die kuustenaur zich ha