Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1893

aantal deelnemers eoti dertigtal bedroeg ea er aog al veel toeBohoavers ward leverde het geheel een Tocbt levendigen aanblik op Men schrijft san de T d uit Kotterdam Indien Sequah een koninklijk of Torbtelijk personage wa koD hem niet meer hulde gebracht zijn dan die welke hem giaterenavónd ten deel viel Ëeni eo tijd geledun word hier opgericbl eeu tooneel vereenigiug welke tot saam koos Sequah doel zij ons tlreven D eerste uitvoering dezer Vereanigiug bad gis terenavond plaats Sequah was overgekomen om die bij te wonen Na raet zijn eohtgenoote on t jn parliouliereu seoretaria et heer Smits van Ëtteu en eohtgenoote in het Jiótel CoomaJt te zijn afgestapt hielden zij daar gisteren middag receptie voor net bestuur der Vureeniging Om acht uur dea avonds werden hij en de personen die met hem naar hier gekomen wurüb in r tuigeii door uec viertal bcstuuraleden afgehaald Tan bet vooraemen om open rijtuigen te gebruiken had meu wegens bet ongunstige weer het sneeuwde moeten afzien Uit uitm echter niet weg dat zich een groote munigte op deu weg van bet Hótsl Coomans naar Den J oele waar de uitvoering gegeven werd bad geschaard Het bmueutreden in de DoeUsaal bad plaats onder fanfares en toejuichingen vau bet publiek dat tegen een matige entréo de uitvoering muoht bijwonen De muziek speelde het eugeUohe Volkslied en daarna bet IfUkelmtu Mevrouw Davenport en mevrouw Smit3 van Etteu worden houquetten uauge i nd n Zoodra ïequah en ztju gevolg gezeten waren hield de president de beer Bugels eün openingsredu waarna Sequah bij monde van den regisseur werd medegedeeld dat hij tot eerelid der Vereetiiging was büouemd ten teeken waarvan hem op eeu witsatijiion kustMiu een goudun medaille werd aangehwlen Na de uitvoering vau een paar tooneelstukj iS verscheen Sequah zülf op et toonti el om sijn dank to betuigen voor de hem gebrachte hulde en uan de Vereeniging als blijk zijodr erkontttlijkheid jegens de Botterdammera die voor hem de boete van ƒ 300 waartoe hij door de rechtbank alhier is veroordeeld heblieu betaald een aanzienlijk bedrag in geld te schenken Op de hem eigenaardige wijze deelde 8equah mede dat b j hoopt binnen eu paar maanden bier ter atede woor BeancoB te komen geven Van het bal dat vervolgens plaats bad maakte Sequah en zijn gezelschap geen gebruik Te ruim elf uur vertrok h j weer naar zgn boiel De nieuwe Gulumbua postzegela die in verband met de woruldtentoonstelling te Chicago iu t begin van Januari in Amerika in omloop zijn gubruobt zijn reeds iu Europa Zij moeten uaar medegedeeld wordt zeer smaakvol geteekend zijn even lang aU de oude maar l centimeter breeder De ont cent postzegel is blauw eu stelt Columbus voor op bet oogeublik dnt hij land ontdekt De nutdekker staat op de plecht vau zign schip en blikt naar de verwijderde kust van Amerika een zeooflioier ligt geknield voor hem en kust hem du hand daar achter staat een dominicanermoiinik diu twee pefsonen bet ontdekte land wijst Kechls eu links van het medaillon waarop boven beacbreven teekeniug is aangebracht zit een Indiaan iu oorlogs kunnen bekend maken Ik was zonder verblgf zonder familie geheel overgegeven aa de ellende gij hebt medelydeu gehud met de jouge verlatene hij hebt er uwe vrouw vun willen maken Euspoedig daarna hebben wij vun stad tot stad werkmoeteu soekun dat gij te Parijs niet meer vond ThanBl maar neen wij zuUua den mood niet latenzakken God is goudl Hij zal onze vurige gebedenverhooren Dezen avond ten miuste zuilen wij geenzorg hebben ifQij bebt gfllyk laten wij het avondratial gebruiken antwoordde Furnuud met een droeven gimUch en morgen morgen zullen wij zitu Heb dank müu God I zeide JoHnuo saohtjus fde wolk ia voorbij Morgen zal hg zijne lessen hervatten Dank miju God I dank 1 Maar den volgenden morgen op h t oogeublik dat Jennne zieh zoo als gewoonlijk gereed maakte het begonnen Werk tu hervatten zeide Fernand tot haar Wij zulhin vertrekken Jeanne tf Vertrekken Ik heb bier niets meer te hopen Ik zal etdt rs missehien er in slagen eruige portretten Ie maken ffWelnu zoodr gij wilt ïullen wy vortiekkun jrOp het oogenblik mijne vriendui fiOp het oogenbhk het zg zoo Kobter jfllet mishaagt mij hier 0 laten wij dan vertrekken In minder dan twee uren was het geringe huis tooi en ouder een palm een jonge Indiaansohe die een kind omhelst De two cent postzegel is paarsch en stelt de landing voor Columbus in de rechterhand een zwaard in de linker een vlag houdend gaat aan t hoofd van een troep opgewonden Spaansch krijgsvolk Do three cent postzegel ïs groeu Hierop is het vlaggeschip vau den outdekKer de Santa Maria op hollo zee voorgesteld De five cent poslze el in bruine tint veraanschouwelijkt Columbus koningin Isabella ondersleuniüg afsmeekeud Te midden van de raadslieden der kroon zet do groote Guuuees ziju plan uiteen Op deze posizegef zijn twintig personen afgelieeld e i zelfs zonder vergrootglas kan men allen goed onderscheiden Op elke postzeitel is een slmgereude band gedrukt waarop de prijs in letters en daarboven Vereenigde Staten va Amerika Rechts en links in deu hoek U 2 I8 f2 De fuselier van het Ü I leger J Oosten bij reeugageniunt dezer daireu weer deru aarts vortrokken wan zoo verhaalt bet Vaderland naar Nederlaud gekomen t i einde mondeling zijne belangen nau don luitiister vun Koloniën voor te dragen met het oog op i en door hem verriobto dnad wiiarvoor aan een under de hoogste miUtaire onderscheiding is toegekend Te middun eener heftige worsteling tusacben een troep Atjehers en een aUleeling Indische iafa itorie werd Oosten op bet vechtterrein geroepen Aankomendu zag hij dat een Atjebi r aiin een sergeant het geweer untrukt had waarmede hij zich wegapoedde Oosten valt den Aljohur aan weut oen klewangslag af te weren vuurt op den hem bedrcigondun Atjeber dien hij ufmankt en keert met bot heroverde foiyoer bij zijn zich nog altijd in t gevecht b iviudeiale makkers terug Den sergeant bergüoft hij zijn vuurwapen opdat deze er tot eigen en gcmuonachappulijke verdediging gebruik van kunne mttken En iiu moi niet Oosten maar de bedo 1de aergeant wegens dez sebrurtenis zijn benoemd t t ridder 4e kl van du Militaire Witlumsorde In de Januari atle ering van de Contemporary Review komt eim hoogst Ueluuirrijke studie voor over Alexander UI van Rusland ate munsch eu als rnouaroh Zij is vau de band van deu Eussischen schrijver E Ü Laniu wieun in Engeland verschenen boek over Uussischu lou tandeu eeuigen tijd geleden sensatie maakte Het artikel van den beer Laniu komt tot du conclusie dat de ozaar een rechtschapen oenvqudig eeuigszius schuw menaoh is die zich het liefst zou beperken tot de rol van een huisvader en voor wieu de kroon eeu last is doch die nu de Voorzienigheid hem tut den troon beeft geroepen meent zijne taak te moeten vervullen in EussiachmyBtiekun zin als stedehouder Gods op aarde Dnarin ligt de k aoht vau den ozanr maar ook zijiiD zwakheid Alexander was voor het beroep van monarch volstrekt niet opgevoed Duch na Ao i dood van ziju ouderen broeder die aan de tering overleed en wiens verloofde later Alexanders vrouw is geworden booK bij zich voor de ondoorgro idelijke wijsheid die hem tot alleenbeerscher maakte en het bet HhoeP en het Waar over aan de goddelijke almiiclit die ia alles zou vourziun Men hewutiri dat nog steeds een brief bestaat door Pobedonoszetf die de leermeester van Alexander raad verkocht de begouneu arbeid onvoltooid teruggi Keveii en al het linnen van hel gezin in een pak gedaan un te zumin gidionden Wat du kleederoa betreft daar had meu geen voorraad van en de prijs der gestoffuerdu kamer werd altijd vooruit betaald TegcTi liuii urn des morgens atoQd Pornand met de poriefuuitlu ouder dun urm en zijn pakje in de hand gereed de deur der kamur x openen toen hij zich naar J anne keurde die door Jenny gevolgd en met den kleinen Leo op den arm naar hem toe kwam terwijl Geurges zich tegen de deur drukte om bet eerst uit de kamer Ie zgn Hoop en luoud zeidu Fernand l fn guedc reis riep Goorgoè vroolijk uit die gelukkie was van woonplaats te teranderen H t antwoord van Juaiiuu was een glimlach die deu stempel druei van teederbeid en onderwerping toun lOinheisden zij elkander Dadelijk sprong Georges Btuut noedi naar deu trap gaf hut teeken tot vertrek en hljt gezin ging op wug Teen men eunmaal buiten de stad was liep men tangiiimor Jijnnnu was aio zwak dut zg mouite had ilen tungerun zuigeling te draden en Jenny vermeer l rde hure vermoeienis door zich nis het ware aan haar v i rsch iot tu haüKeu Vau lijd tot tijd Feriiand Jenny op ijne schouders en wekte de kracliteu op an Jeanne door uen blik vu teederheid Zg bi Hutwoorddtt dien door een glimlach vol hemeluitdrukkiiiu urges liep dan vour dan achter maar nog al was aan den advocaat te Soheetakoff geschreven De tegenwoordige procureur der Heilige Synode prijst in dien brief de talenten van den krcouprins maar betreurt het dat do natuur dun jaug rfn broeder zoo stiefmoederlijk heeft bedeeld Wat deze laatste van het hem niet zouder moeite geleerde h ad behouden was eene teveijdigc belangstelliug voorde romantische zijde der Bussisohe geschiedenis en eent ongelukkige liefhebberij voor theulo£ iaohe quaestieu welke voor velo vnn zijne onderdanen noodlottig is geworden nÜat van allo mensehim nu juist ik czaar van Rusland moest worden riep Alexander uit toen de meest drukkende kroon van Europa op zijn hoofd nederdaaldc Zeker zou hij die kroon nooit hebben aanvaard indien hg zijn geweten niet bad in slaap eewiegd met de geruststellende illusie dat hg gelijk eertijds Saul en David door God was uitverkoren tot eeo arbeid bij welken vergeleken die van een Mozob onbeduidend scheen f ien mag hierover met een ghmluch de cbouders ophalen zegt Lanin rmaar onpartijdige u schiedBcbrijvers behooren in aanmerking te nonen dat zelfs atheïstische miuisters zooals graaf Dimitri Tolstoi voorgaven dit geloof te deelen dat aartsbisschoppen bet verspreidden en dat ijveri i e tbeiilogen op de wouderbare redding van dun cftuir bij het spoorwegongeluk te Borki wexen als eene bevestiifing van dcite roeping welke zij meer of inin spiLsviuidig reeds door de profeten van bet Ou to Testament voorspeld noemden Volgens Lauin is dezK gebeele opvaitinif ten nauwste verbonden met bet Russisch karakter Iedere Rus zegt hij is een geboren idealist selijk bet genie de kiem van den waanzin in zich draagt zoo brengt iedere Rus op de wereld den aanleg mede tot godsdienstige dweperij De geschiedeids n do letterktuude leveren hiervoor tal van bewijzen Piisobkiu z u een mysticus zijn geworden indien bij langer had Keleefd Doetnjeffsky werd strantprediker Tolstoi Leakoif Gogol Sulovieff zijn even groote theologen en mystici als schrijver Hut ligt iu het blood en openbaart zich van tijd tot tijd in zonder Huge uitbarstingen evenals zich telkens weder uifuwp mystieke sekten in Rusland veitoonen om weldra weder te verdwijnen Bij deu czaar voegde zich hierbij nog do onuitwisbare indruk van de op zgn vader gepleegdeu uioord Verward vordoofd en hulpeloos besteeg bij den troon Zijn raadgevers waren het met elkander oneens de een verlaagde de invoering van en groiutwet de and r de handhaving van den status quo de eigen broeder van dun ozaur drong aan op het terugkeeren tol do yzeren hperschappij van hun grootvader Nikolaas Verraad lag in de lucht het paleis zoo beweerde men herbergde sluipmoordenaars Zoo zag de Ciaar zonder eigen beweegkracht zouder doel zich geplaatst tegenover eene duistere macht Toen trad zijn vroegere leermeester Pobedonoszeif dezelfde die de ministers altijd een troep zotten had genoemd op met een volkomen afgesloten regeeriugsprogram eb predikte hem den ounaapeurlijken wil Gods die den czaar had uitverkoren om zijn volk te geleiden uit do woestijn der zonde en der ellende De gelukkige degon van Nicolaas I zouden weder terugkeeren de godsdienst zou weder bevestigd worden kortom G jd zou God zijn en de ozaar zijn profeet Dit geruststellende vooruitzicht had eene erwoudertijku uitwerking op den i eest van den czar Alexander III wiis overtuigd dat bij tamel k lang zonder vermoeid te sohijneu hij ranpto langs dun weg de gek eurde keisteentjus op plukte bier en daar een grusbalm en liep de kiipL llen na maar langzamerhand verflauwde zijne vlugheid pVadert zeide hg Ib bet land ver wa4r ij been gaan Voor Georges was de reis van belang Van de eene stad uaar de anjlere te gaau was voor hem naar onbekuade luchtstrcken te loopen ttJa zeide Fernaud hel is taoielijk vur wij zijn slechts op het vierde gedeelte van den we maar een jongen als gij vreest de vermoeienis niet t ffO neen neen zeide Georges wiens wiiakruobt plotseling ontwaakte ik zal loopen zoolang gij wilt want weet gij ik heb moed Terwijl hg sprak stak hij ï ijne kleine hand in die van zgnen vader zijn gesnap vurlevi iKligde het oudurhoud en de aigumeeno gesprekken gevoegd bij eenige halten op bet stoffige gras dat ten we omzoomde deed du gebeele familie dun langen afstand geduldig afleggen fierst des nachts was men hok een mijl van B verwyderd men nam het verblijf in eene armoedige dorpsherberg want Jennn was uitgeput van vermoeienis Jenny weendu maar Georges bleef getruuw aan zgue bulofte hij klaagde niet ofschoon hij hinkte Daar z niet in staat waren bun verblijf ruim te betabn ver unougden zij zich mot de armoedige kamer die men bun gaf en het suburu maal dat hun werd vuortiiuzet f ordt cervalyd in hot berit was van de zuivere waarheid vooral uadat hij zich door het ffsaorament der kroning te iMoskou de orthodoxe geestelijkheid noemt de kroning en van de acht paoraa enien geestelijk iweden eborerj achtte En nit ihe gevoehins ontwikkelde zich de tegenwoordige iheokratiache heurscher die den wil van de i Almachtige meent uit ie vot reu wanneer hij de Stundisten vervolgt of de Joden uit ziju rijk verdrijft Tegenspraak duldt hij niet wuut de zteleii lijuer onderdanen behooren hem toe Het Kamerlid de heet Conrad h eft dezer duiren voor de kiesverteniging a Gravenhuge hot Zuiderzeeuansistuk behandeld Uu conolusiën van zijn beachouwiugen iuiden als volif t l Ht dii uitvoTinjt van het plau dor Zuiderzeovereenijiiiig de raming mfl vele pi m 6t milliouutn zal overschrijden dal de gt volgon van dn faluitdijk door haar te licht worden geacht dat d te verkrijgen baten de kosten niet iulli n dekken dat de gubeelü ondercemiug verlii s zal opleveren ilut tot Btahtshulp wol knn worden overgegaan dat uit etn tuohniseli oogpunt di bezwaren niet overwogend zijn maar dat de voordi ilen van Oen zoetwatervijvor niet opweifen te eu de nadeeleu der erui ligiiig van de Zuider euviaschetij Ook WHt het vraagstuk der werkverscbaflinK betreft rauku men zich geen overdreven vourattdlinuun daar voor ile droogmaking allien ekwBmw luinden kunnen gebruikt wortlen terwijl velen die nis poldtr werkers er heengaan bitiT geen werk mfor kunnen vinden bij bebouwing van den gronil De spreker ac iHe dus parliuele budijkiiii geweiisclu omilat da irmedu rladrlijk kan worden aangevangen on dut werk geBiibsidiéur I kan worden mut hetgeen mtMiioord n afsluitdijk uitapaari terwijl men geleidelijk clen grond zou kunnen uitgeven Het plan der Zuiderzeevereonigmg aoblte spreker zóó nisaelvallig en onzeker dat staalshutp noodig ia Intusschen zou hij ganrne het rapport der StaatBcommissie afwauliton ter btpaling van zijn eindoordeel Hel hoofdbeslunr van don Noderlandsclieu Bond Maatschappelijk Belang heeft iu een ndns nan den miiiistur vau financiën instemming betuii d met het adres van de Kiimer van koophandel en fabrieken te Winschoten in zuku de afschaffing vnn hel 6 cents zegelrecht un beaamt ten volle du billijkheid en du noodzakelijkheid van de afsobafKng dezer oor handel en nijvuriieid drukkende en bt leramerendu belasimsf Du Bond meent m de vurschill mlj door den minister iugetliunde belastingwetten een waarborg te zien dat du minister gaarne medewerküii en niets onbuproufd laten wil om handel eu n verhuid uit buuneu kwijuenilen tpestand op te beffen Zaterdast u s 21 Januari is het honderd jaar geleden dat de ongelukkige Lodewijk XVr onthoofd werd De verhalen ovur die droeutje gebeurtenis muuten niet uit door helderheid I u dagbladen die toen te Parijs bestonden waren genuodKaakt zich met buitengewone ooriichttifheid uit te laten Vandaar dan ouk dat de laaiete ocmenbUkken van dun ongelukkiuun koning door verBchillendo schrijvers op geheel verschilleude wijze worden voorgi steld De hoer Georges Montorgnuil heefi thau getracht een juist verbaal van desu hoogst bolaiigwekkundu gebeurtunis samen te stellun Hij heeft alles geluzun en vurgulukeu wat omtrent do onthoofding van Lüdewijk in de dasblailen gedenkschriftoH brieven daa boeken van dien tijd werd medegedeeld Hij heeft vooral uiut vergeten na te gaan wat buiten land se hu bladen en tgdschriften omtrent bet clerveii van Lodöwgk wisten mede tu denlen Het Het afacheid dat de koninif in den Temple net mt van zyn trouwen dienaar Cléiy dieu hij nog in de gunst der Commune aanbeveelt is treffend De koning toont zich moedig Het is niet Santerre maai het is de gevanfeen vo tt die den tocht beheerseht an de gevangenis naar het schavot Twee uren duurt deze tochi Daar ataat de vorst in een fire houding op hrt schavot Da beulakauchteu aadereu ten t inde hem te biuden Wat wilt gy vraagt de koning U btnden antwoordt oen iler kuMihton die tuivullig Charlemagne heet Een gtootüü l rood overdekt het gebint van den vorst Dit W 8 de grootste bele jdiging hem tot heden anngeduan Blgkhimr was de koii ng gouoitjd yjeb tegen deze vernedering tu verruiten Zijn biüchtvad T dio vreesde dat dit ver el voor dun vorst uoidlottiuo gevolgen zou hebbeu wial liem dn r ü h t voorbede van den Christus te nijzi n lot toegeven ui bewi fj Giariiü had de koniug gosproken tot Iftit volk dat iich aan den voet vau het achnvot beiond Uw tamboers roffelden evenwel maar door Op eeu ooKetiblik verminderde dit guluid en Lodewijk richtte zich tot het volk Daar klonk het uit zijn mond Ik sterf üuschuldi X ïk schenk ui mijn vijanden vergiffenis Ik hoop dat het vergieten vau mijn bloed bij zal drag u lot de bevordpring van Trauknjks gjluk E gij ongelukkig volk Hier vieleu in eena de trommeU roet oorverdoovend geweld in De nuulaknecbten wierpou zich nu op den vorst Zij brrtcht jn hum bij de plank eu uoudzaakteii hem zich daar op uit te strekken Zij bonden den vorst en grepen hem brutaal tta te meer daar du woning uit li Theiil zich le on de aanraking van hun linndeu vorzelte Dh plank werd in het raam vau du guÜlolinu üuschoveu on kort daarna Uut do scborprechter Samsom het mes vallen Een atrooui viiu bloed apooi uit hut onthoofde lichaam De niechtvader ilie gukniulil lag werd door het bloed buspat De kreten van Luve du ll pu ilfjK en Leve de Niitiu weerklonken on oen der beur iknechten een jotikaia viui 16 j iar tuoiidu mot ev n trotseh gebaar ht t bluedunde hoofd aan het volk Nu naderde de menigte hit schavot Sommigendoopten hun ïakdoeken in het bloed van den vorat Eeu vreomdelmg gaf li franco aun een jongen diuvoor hum den zakdoek met het tioinnklijk bloed hadbovochtiifd Een ander vreemdtling belaalde eenlouis d or voor eeu bandje dat don koning toebehoord had Hanibl BuUenlandsch Uverzlcht D ParijBcliu Sohil bevat een laujïuü brief vau il HuuisoiLïille wuuriii hij den iiiilruk sauiHiivat lieu Ie traaf vhii Pdrije van den tef eiiwcordigen l ji stBii l ï n Frankrijk heeft verkregen Het loot den tritat van Parys leed te ïien dat het eerlijke Frankrijk lii itijn goeden naam Ib auugelast 1 Panttina onthulüngou toouen aan dut het tegenwoordige 8tel9 l erspillend ia Het land a il nieuwe inuune i eiaehen en zdl niet aar elen jijn gunstelingen ïi a gislenii loa te laten De lielangen van het land zijn benadeeld Verder wordt hdinnerd aan de werkstaking te Uarraeaui waar het gezag van den prcfeet plaats moest maken vuor dat van den burgemeester Do tegenwoordige politieke en linanoieele zeden versclinifen wapenen aan de radicalen en Ie socialisten Ue rogeeriug slaat den strijd togen het kapitaallijdelijk gade U llaussoiiville verklaart dat zijn vrienden zioli uan het hoofd der be vegiu moeten stellen eu oen bond virmeu van openbare eerlijkheid en maatschappelijke verdediging Ken monarchale organisatie zal noodig iljii endeze is gereed Meu zul haar alleen moiten uitbreideu on in huur epueraen alle oouservutiefllboralegroepen Het zou ondtrtusscheu voorbarig zijn reeds nueen verltiozingsprogramma op te maken Als dolijd daarvoor gekomen is zal d Haussonville nauwkeurige instructies geven over do houding der mouarrhalen die leun van zekere zijde zullen moetenafwyzeii D llaussonville eindigt met iijn vrienden te zoggen dai ij zoud r ophef de orgauisutie oor den komonoeu slag m ioteii gereed mukeli Op ien dag der crisis moet de monarchale partij gev upend verschijnen om zoo de zauk der orde in handen lo netaen on don graaf vsn P rijs blj te Slaan in het verwezenlijken zijner woorden ün het heslissondo oouei bük zal hij gereed staan I In de Kamer deelde do voorzitter mede dat Baihuut zijn onlslag heeft genomen e I ü uigemeeue b rua lsluaiug over de Stuatsbe grooling voor 189S is aangevangen en ten eindo gehruclit Hubbard stelde voor den ge untsohnpspost blj hetVniicnun op to heften maar dit voorstel wern verwerpen Hoofdstuk 4 lot 22 van Buit Zaken enbet laatste zijn nangenomeü Do Senaat behandelde het wotsoutwerp lot Wljzigiag dor drukpers u j Do minislBr van justitie Bourgeois verzocht datmen do perswet zonder vrees goedkeure Deze wolzul de vrijheid nooit bedreigen en haar integendeelten goede komen i De Senaat besloot daarop lot do behandeling der artikelen over to g taii Verder is uaiigenomen 5 4 wnurbij wordt toegestaiin dut slokken welke lot eeo ver iordceling aunleiding gaven worden in beslag genomen en vernietigd 1 Gisteren muaklen wij melding van tbesluitder Franscho Kamer om aan t ontwerp tot uitbreiding der bankiioteneiiculatie toe tu voegen de bepaling dat de go adltorraad nooit mag dalen beneden de 1500 millioon Dit besluit is echter door een volgend votum weder vernietigd Er werd namelyk een nieuwe additioneele bepaling voorgesteld dat de Bank zoolang de gedwongen koers niet is iuRevoerd steeds verplicht zal zijn de biljetten tegon metaal in tü lossen Deze bupaling aprak van zelf en werd dan ook beachouwd als een aarrigheid om de onhoudbaarheid aan te toonen der bovengenoemde bepaling die afgifte van goud voor biljutlen onmogelijk maakt zoodra de voorraad gedaald ia tot 1500 millloen Da Kamer bogruep het nam de tweede additioneele bepaling aan moar verwierp daarna bet suheele artikel uit de beide aangenomen bepalintron bestaande Du Mijnbouw voreeniging te Essen heeft bekend gemaakt dat bij 26 mijnwerkers alwaar in dat district eene arbeidataklng heeft plaals gehad des ochtends 18 dezer te zamen nog wol 7654 man ontbraken maur dut daaronder ruim 4000 zijn die het work willen borvatti n en daarin nog slechts worden virliinderd dooniiun zij inijevolge de bepalingen dor mijiibeaturen omtrent wodertoelating voor dun tijd vnn ueuige dagen zijn afgewezen t Iu do distriolen Dortmund eu Hördo to zamen ontbnite nog ongeveer 600 man Zooalsjde lersche quaestie in het Engelsche parlement en Piuiama in du Fröiiache Kamer de weg versport voor noodzakelijke wetgevende maatregelen ia in Oostt nrijk de oneeiiigheid tusschen Czocheu en Dnitsidiera in Bohemon een blijvende hinderpaal voor den voortgang van s lam s zakeu Bij de heruponing vun den Rijksraad blo k dit weder llouWel do afgevaardigden bojjonnur mpt voortzotti ig der beraadslagingen over de begrooting bepaalde de bolangst lling zich lot de gesprekken in do wandelgangen over de vorjiing eener krachtige ri güeriugsineerderheid Niets ia daarvan nog bekend dan dat de regeering een programma uitgewerkt heeft dat door den keizer goedgekwifd en door do Duitsch Uberalen do Polen eu de feodaal clericalen in hunne partijvergaileringen besproken en aannemelijk bevonden is behoudens zekere wijzi Dio veranderingen moeten nu in den ministerraad overwogen worden maar inmiddels heeft de feodale partij in Bobemu een stap aedaan die de onderhandelingen zeer zal vertragen Zij heeft besloten de briefwisseling met de Duitsche partij openbaar te te makLMi waarin de Duitschers worden uitgonoodigd met hen en de Jong Czeoheu over een nieuwe schikking der Boheemsche quaestie te beraadslagen De Duitschers sloegen het aanbod af op iirond dat de feodale parlij het vergelijk van twee jaar geleden niet was nagekomen en dat dus ouu nieuwe overeenkomst even wuiuig kans van slagen had De Bobuemache quaestie staat dus waar ze stond d i in deu weg van de vorming eener meerrlerheid in drn Rijksritöd met wolke de minister president graaf Taaffe iets zou kunnen uilricbton Waarschijnlijk zal de muuilgkheid tot euno ontbinding der volksvertutreiiwoordiging leiden doch dat zij daardoor zal worden opgelost gelouveu alleen optimisten 341 Staats loterij 5e Klusse Trekking vnn Vrijdug 20 Januari 1893 No 878 10613 12196 13792 I3 ja8 15718 on 18262 1000 No 6604 11337 en 13098 ƒ 4011 No 710S 9942 13277 1SS38 187 4en 19802 200 No 284 1712 2120 2687 4649 5791 6028 6790 8820 9836 12340 13046 15763 16132 18866 en 19723 100 Pryzen va 70 201 2148 4613 7886 10263 13520 16770 18128 261 2469 4695 7901 10296 18687 16812 18136 S87 2608 4744 7920 10473 13648 1694B 18168 427 2r 67 4789 8009 10677 13806 16092 18665 439 2566 4880 8045 10610 18818 16101 18825 632 2692 4909 8084 10623 13827 16236 18956 795 2616 4940 8148 10677 13883 16282 18987 9S8 2676 5ÜS2 83k0 10823 1S9I9 16898 19016 1023 2682 5186 8466 10929 13967 16423 19107 1042 281S 6340 8576 11038 14048 16524 19124 1078 2968 6449 8686 11386 14082 16668 19167 1123 8068 6480 8985 U389 14168 16574 19184 1229 3094 548S 8102 11629 14211 16666 19222 12U 3227 5941 9248 1160 14282 16690 19230 1242 3264 197 9316 11626 14321 16894 19b 6 1269 3265 6299 9482 11718 14421 17186 19652 1273 3371 6426 9494 11797 14480 17263 19780 1317 3443 6430 9518 11840 14484 17317 19875 1302 3527 65 8 9520 11936 14796 17327 20133 1448 S927 6743 9595 12237 14960 17330 20344 1610 4207 6822 9628 12363 14966 17398 204S2 lr63 4236 6843 9640 12476 I5U5 17639 20479 1676 4403 6952 9671 12825 15211 17542 20666