Goudsche Courant, zaterdag 21 januari 1893

1803 IN 5051 Maandag 23 Janiiart GOUDSCHE COURANT JSieuws en Adv tentiehlad voor Gouda en Omstreken OS inzending van advertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave 167S U 7S98 718 1S8S0 1631 1780 Ï0897 1767 37 7427 818 18860 H384 17946 Ü0780 1856 4558 7619 10026 13108 15649 18038 20914 8133 4601 7767 10196 13208 16679 18099 20974 6b Klasse 7e lijst No 8968 moet zijn 6968 PETROLFUM IVOTRERIXGRN Tan de Mftkelaarp Gantzlaar Schalkwijk te Kotterdam De markt Wai heden vast Loco Tankfnst ƒ 5 90 Geïmporteerd fust 6 FebrnnriloTering 5 85 Maart IflTorinft ƒ B 80 Apni leveriniï f 5 75 Mei Juni Juli leTerinj 5 75 AuiTUStus leverinK ƒ B 80 September Oc tober Novemberen December leiering ƒ 6 90 ADVERTENTItJN Er biedt zich aan tegen half FEBRUARI of halt MAART eene venjy fe BVlTENMEin Tan de P G als TWEEDE OF WESSMB Adres onder No 2249 aan het Bureau dezer Courant ZaïliKuMinini kieteitiOÜSIiENOEriENi OOUIDA Zondag 22 Januari 1893 tiHA iVJ 16 door het Theatre des Variétés Gezelschap DiBBCTm T J Vierbootn i Zie AANPLAK en STROOIBILLETTEN Buitengewoon Gvoot PROGRAMMA S gratis aaq het Bnrean verkr igbaar rtntean 6 nr Aanvang 7 i nnr preoiea Entree 0 75 Heeren Leden en hunne Dames 0 50 Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ZeUbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s KLFBEVVAIlIXCi BoUandsche uitgave met 27 alb PrijS 2 gulden ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Eeltknobbels RoomvUeH Buideelt Wratten enz worden jn 7 k 8 dagen tfld geheel verw derd zouder de minste pfln t veroorzaken ook zolfs niet op de gevoeligste huid PrljH per flacon met penHeel 50 ets MUén echt bS B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening vu o A v TÜIJLL Het groote aantal zenuwkwalen Vftu zi uuwhoofdp n af tot de voorar aanda keuteekeneQ vaa apoplexie hersenberoerte te trotseeren oog steeds alle middelen door de medische tvetenfiohap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt da eer tOe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg camelijk langs de huid eene phy siotogische ontdekking gedaau heeft die na hotiderde proefnemingen thans over de geheele woreltl verbreid is en terwijl zij in wetenschappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor deaati zenuwkwalen lijdende mensohhuid Deze genecaw ze ia uitgeronden door den gewezen Officier van Gezondheid Roman Weissmann te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan IQ eene óojarigo praktijk Door wasschtng van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geBchikte stoffen door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen en EJj maakte zooveel opgang dat van eeu door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN dn BEROERTE hare voorkoming en genezing binnen korten tijd reeds de 21e druk versobenen is üit boekje bevat niot aUertU voor het grooto publiek verstaanbare verklarinnen omtrent hst wezen der nieuwere tlierapio on de daarmede Kelfa in wanhopij s i evallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medlSObe bladen die aan deze geneeswijze gerfijd zijn zoomede afschrift van tsl van getuigschriften van hooiïgeplaatste geneeskundigen onder welke P Meoière med dr prOfeSSOr aan de polykllniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan bet krankzinnigen gesticht te Cbarenton S nitStSrath ut Oohn te Stettn ürossmoan med dr arrend arts te Jöhlingen Dr P Porestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Outeufels Bad Kms Oarses med dr geaeesheerdirea teur der galvano therapeutisohe inrichting voor zenuwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaob arrend arts te Zirknltz Ober stabsarzt Jeotil med dr te Weenen Dr O Bongavel te La Farrlère Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele andoren A an al wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is otaan zoogenaamde zenuw Mgheid lijden waarvan Ie konteokenon zijn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang sroote prikkolbaahaid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand verder allo zieken diodoor beroerte getroffen werden on nog Igden aan de jfovolgen daarvan zooala verlammingen pn vermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdureride pijn plaatseliika zwakte verzwakking vin geheugen enz en zü dio roeils onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de kende middelen als onthoudmgs en koudwatorkuiir wrijven olectriseeren stoomlooi of ZPfbado geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben pu ten slotte zy dio vrees gevoelen OOr beroerte en daartoe reden bobben wegoüs verschijnselen als BiCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren h t voelen van kriebeling id en het slapen van handen en voeten aan ai deze drie catesorien van zenUWlijders als oo aan jOnge lUei eS ijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfli aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangoradep zich het hoven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aarivrage kOStelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIKK Co Apothekers te Parijs ruo de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze vau ROMAi WElSSMANiN Oud Offioier van gezondheid eore lid der Italiaansche 8aniteits ordü van het Witte Kruis en verder te AmstQrdani dnor M CLEBAX Co Heiligewog 42 Rotterdam F E van SASITEJf KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBttï PORTOM Oudegracht bij de Gaardbrug ¥ 160 GebrS StoUwerck a Chocolade en Cacao DoDimatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van fijne en fljnslö grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao oon eanbevelenswaardig bbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Ktiketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflevcraHCIer 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitonntend fijn febrikaat Ueeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous TOUB déoeraons nne Hedatlle d or première claftse en oonaidératlon de Totre exoeUeota fabrioatton de Obooolat bonbons varies sto to Siollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Confisenrs Banketbakkers enz enz fleneraalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oouda Snelpersdrnk va i A BHJ KWA h Zoon Je uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da pr B per dne maanden is 1 25 Iraueo per post 1 70 AliooderlSke Nommers VIJK CENTE N BINNENLAND GOUDA 21 Januari 1893 VERGADERING van uen GEMEENTERAAD op Dinsdag den 34 Januari 1893 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot wyiigina der Hegrooting vau het Vereenigd Wees en Aelraoeseniershuis dienst 1892 Het adres van den Heer P Goodewaagen Tz homlende verzoek om alschryving van zijnen aanslag in do Plaatselijke direi belasting op de Inkomsten dienst 18 2 Het voorstel betreffende de vernieuwing van eenige kadastrale kaarten bij de Gemeente berustende Het voorstel bütreffecde het toekennen va belooningea voor de waamemieg der betrekkingen van Gemebntebodo eu Coueiergo van bet Eaadhuis Be benoemiug van eene onderwijzeres voor de nuttige handwerken aaa d jte KosteÜMze School De benoeming ran eenen Gemeente arls Van de aangeboden gelegenheid ora gratis brood met melk te gebruiken werd heden morgen door 353 kinderen gebruik gemaakt Aan 343 volwassenen werd brood mot koffie gec ven tilijkens achterstaande advertentie heeft Zaterdag 28 Juniiuri eene uitvoering plaats der Kederijkerskaraer nOnderlmge Friendsckap Van oudsher plegen dergelijke uitvoeringen die togen een kleine entree voor ieder toegankelijk zijn in den smaak te vallen van ülen aoodat zeker een talryk publiek tegenwoordig zal zijn Gisteren middag is op de Turfaingd eene juffrouw FEUILL ETO De Vrouw van den kunstenaar Uit het Franach 4 Een weldoende slaap stelde hen in staat des an derundaags hunne reis te vervolgen Zij kwamen vroegtijdig in de stad B Jeanne was de eerstedie werk z chi en dat kreeg gedurende dien tijd werkte ïernnnd door zich een uithangbord te maken door 1 twee bedelaars met lange baarden te schilderen die zich in liet voorportaal der kerk bevonden Deze 1 portretten die van eeiie treffende gelijkenis waren 1 trokken do aandacht van eenige kalantên waarondereen vicans was Dat was oen geluk voor den kunstenaar want dil portret dat door zijne confraters en 1 vooral door den paatoor op prijs gesteld werd gaf Fernand een zekeren naam Eanixe kerkschiUleryen moesten hersteld worden Fernnnd slangdf roo goed lat hem lerschöii en gewijde onderworpen worden opgedragen en eenige maanden verliepen zonder al I te veel ontberingen met zich te voeren Fernand werd ochter heimelijk door eene diepe 1 neerslachtigheid ondermijud Hij was kunstenaar en in het samenstellen begreep hij zijn gansclie macht Zondur zich te bekreunen om den geringen doordien zij uitgleed in eeo bijt tercohtgekomen gelukkig werd zij spoedig weder op het drooge gehaald Met genoegen kunnen w mededeelen dat dooronzen stadgenoot den heer Tan Bolhuis Hoitsem Fluweeleiisingel 612 ovecals op andei plaatseneen kantoor ia opgericht van vaite gn assu rantiën op elk gebied en hypotheken antoor geeft aan woningzoekenden geheel kosteloos alle noo iige inlichtitigeii van alle te huur of te koo zijnde huizen of gedeelten van huiznu zoodat woningzoekendoa daarvan zonder twijfel lebniik zullen makeu on zuUfn dus ook eigenaren van huizen in hun eigenbelang inzien dat het zeer raadzaam is hunüo i perceulen te laten inschrijven daar de kosten voor hen gering zijn en dit dus de weg is om hunne 1 perceelen spoedig verhuurd te krqgen Ueeds ziju i eenige verknopen en verhuringflB door dit kantoor 1 lot stand gekomen zoodat wij niet twgfelen aan het succes van deze 300 nuttige inttflling W De Rotte vroeger oen lange rteks van jaren vrachtrijder van Oudewater op Gouda hoopt den 28 Jan e k met zijne wederhelft de gouden bruiloftte vieren Degenen die zoo in Gouda en Haastrechtals Oudüwater de trouwe dieubten au de i thansarmen en afgeleefden oude gedachtig hem dien dagtot een feestdag willen helpen maken zullpn ongetwijfeld een gntd werk doen Schoonh Ct Een burgemeester die het zelfs den socialisten naar den ziu maakt is een verschijning te wonderbaar om onvermeld te blijven Dit woiidurmensch is de burgemeester van Het Bildt over wien wg in De Nieuwe Tijd lezon rWas zijn voorganger op en top ahstooraat die steeds uit de hoogte op den arbeider neerzag bij gelegeuhfiid zich niet schaamde te spreken van r plebs prijs dien men hom had aangeboden Ie de hij in do opvatiing zijnor schilderstukken zijn gansoheziol zijn getieele genio in hunne uiivoering z n a eel talent Hij berekende den tijd niai dien bi Pt tii zijn werk besteedde Wat kon hem deu prijs scheleu dien hij er voor ontving P word hy niet duizendmaal betaald door het onuitsprekelijk genot dat hij smaakte als hij mut zelfbewustzijn uitriep Ja ik ben schilder Maar weldra maakte zijn geestdrift plaats voor eene genachtj waarvan hij het geheim bewaarde en hij boog zijn lao schoon hoofd op zijne borst Even als de Christus dien hij schilderde was ook hij aan hot kruis genageld dat elke verheven kundiifheid na zich sleept welke door de armoede in hare vlucht gestuit wordt Jeanne die getuige was vwn dal verborgen lyden wendde verbleekend de oogen af zij kon er het ürezicht niet van verdratcen Nooit ondervroeg zij Fernanil zelfs door geen blik hij zou geantwoord lieboen door eon verheven glimlach vol nchtheid en onderwerping Moest zij de wond aanraken om er de diepte van te peilenP Arme Jeanne Fernand wiens ouilers sedert langm tijd gestorven waren had slechts eene zuster op de wereld die voel ouder was dan hy Mi juffrouw Sophie was eene oude vrijster zij leefde in do provincie zeer zuinig viin eer e kleino lyfrente Dank zij dB orde dio zij in hare uitgaven had was dte rentu gonó eg voor luiar zij verdeelde hureji tyd tusschen de kerk ha ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regal meer 10 Centen QROOTB LETTEE3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschijnt 1 of klom pen bataljon en zich zoo nu on dan eeni j durfde voordoen als een waar orpslyramietje I deze maakt in vele opzichten daarmee een gunstige omleracheidia r Steeds staaf hij gereed om de arbeidors te woord te staan gaat huol vertrouwelijk I met hen om kumeraadschappelijk zou men haast j durven zeggen doet zelf persoonlijk onderzoek in I sommige huisgezinnen doet porsoonigk pogingen bij de werkgevers om werk te doen verschaffen kortom I men mag tot dusver zeggen hy maakt in den goeden zin des woords wel werk van zijn baantje Als sociaaldemocraat kunnen wij niet ffnders dan medeladend de sohouders ophalen voor ile kinderlijke naïveteit ook van hem die spreekt uil de verschillende pogingen die hij doet om het lot van deo armen tobber te verbeteren maar ook hij zal wel ontnuchterd worden Toch spreekt uit aijn doeu een goede wil en dit stemt de arbeiders gunstig voor hem De Eerste Kamer heeft een Verslag over de Staatsbegrootiog uitgebracht waarin het volg ude voorkomt over het ktesreoht Over den inhoud der ontwerpen werden uiteenloopeade beschouwingen gevoerd Onderscheiden leaen en zegt het Verslag geenszins uitsluitend zij die minder gunstig oordeelden over het regeerbeleid meenden reeds nu tegen die oniworpea eou waarschuwende stem t moeten verheffen omdat de inzichten der Regeering hun reden tot bekommering gaven en zij het voor de llegeoring van belang rekenden haar van huu bezwaren niet onkundig te laten H i hooft het volk behoefte aan zorg voor zijne stoffelijke belangen niet aan uitoefening van kiesrecht Uitoruiding van kiesrecht óp en om zioh zelf is verkeerd De ingediende voordracht rust op geen goede logika wat zij als kenrmerk van geschikt heid aanneemt hewyst geen geschiktheid Het ont breken van den gevorderden eisch van welstand maakj ren kanarievogel en eenige goede niet al te praatzuchtige vriendinnen waarmede zij gaarne eene revue hield over de bewoners van hare kleine stad Alle twee jaren kocht juffrouw Sophii zicb een hoed alle twee jaren een japon of soms een mantel zoodat haar toilet tegelijk de herioneni g der verleden der tegenwoordige en de afwachting der toekomende mode aanbood Het ontbrekende Torwyl Sophia op zeken n morgen mot behulp van een kanarieorgt ilje den geliffdeii vogel yne gewone deuntjes deed hürhalon ontving zij ienen bri sf waarvan het adres de liand van Fernand niiil was Toon 7ij hom openbrak vi randerde zy vnu kleur hare lippfln werden wit Zou hora eenisf ongeluk overgekomen zyo seido zij buiten icli oUe acli voor het minst is hy ziek Acii zijne vrouw chrijft my ik al spoedig zien ICn zij las het volgende